Intrum Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/04/2019
 • Koers opmaak studie: 242.8 SEK
 • Huidige koers: 265.55 SEK
 • Marktkapitalisatie: 31,9 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Stockholm
 • ISIN: SE0000936478

Advies van de analist

 • SEK 236,00
 • SEK 314,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intrum  is de Europese marktleider in het leveren van een reeks diensten aan bedrijven met betrekking tot de opvolging en inning van betalingen. Het bedrijf is actief in 22 landen in Europa en telt meer dan 8.000 werknemers. 

Intrum: omzetverdeling

Bron: Intrum

Conclusie

Intrum zou dit jaar de vruchten moeten plukken van de fusie met Lindorff en haar joint venture met banco Intesa Sanpaolo. Voorlopig staan de resultaten en operationele winsten van haar kernactiviteit wat onder druk door het beëindigen van enkele grote contracten in Spanje en hoge opstartkosten in Italië. Anderzijds compenseren de resultaten uit haar schuldportfolio dit ruimschoots waardoor de groepsresultaten op peil blijven.
Het aandeel is ondertussen relatief goedkoop gewaardeerd aan een verwachte koers-winstverhouding van 10, al is het risico groter dan gemiddeld door de hoge schuldgraad van het bedrijf.

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201420152016201720182019E
Omzet5.1845.6286.0889.43413.44215.89
Nettowinst1.1151.1411.3781.5211.9433.33
Boekwaarde39,9242.6655.88170.56177.58201.82
Winst per aandeel13.4815.9220.1514.6218.9125.66
Koers/Winst171815181510
Dividend per aandeel7.008.259.009.509.509.50
Dividendrendement3.02%2.86%2.93%3.69%3.42%3.81%
Bron: Bloombergin SEK


Resultaten eerste kwartaal 2019  

 • De geconsolideerde omzet steeg met 20% tot SEK 3.75 miljard.
 • De aangepaste operationele winst steeg met 39% tot SEK 1.35 miljard.

Positieve punten 

 • De divisie 'Portfolio investments' presteerde sterk met een winststijging van 58%, voornamelijk door hogere inkomsten uit "purchased debt". Deze toename is voornamelijk te wijten aan het partnership met Intesa Sanpaolo.  
 • De integratie na de fusie met Lindorff loopt goed en de realisatie van de geplande synergieën ligt op schema. In 2018 werden synergieën op jaarbasis gerealiseerd van SEK 540 miljoen. Deze besparingen zullen in de loop van 2019 meer zichtbaar worden in de resultaten.

Negatieve punten 

 • De winst in 'Credit Management Services' daalde met 6% tot 515 Miljoen (Sek); De operationele winstmarges daalden 3 procentpunten naar 22% op groepsniveau.
 • Zuid-Europa, hoofdzakelijk Spanje en Italië, was de zwakste regio. De operationele winst in Spanje daalde met 25% door lagere volumes en het verlies van contracten. In Italië heeft het bedrijf last van opstartkosten rond de JV met banco Intesa Sanpaolo en lagere volumes
 • In december werd de deal met Intesa Sanpaolo afgerond, wat een bijkomende investering van Intrum vergde. De schuldgraad liep hierdoor tegen het einde van het jaar opnieuw op tot 4.3 maal de EBITDA, wat relatief hoog is. Ondertussen is de schuldgraad gedaald tot 4 maal de EBITDA, al waarschuwt het bedrijf dat deze de komende kwartalen opnieuw licht zal oplopen.

SWOT

Sterktes 

 • Als marktleider voldoende schaalgrootte in de meeste markten waarin Intrum actief is, voordeel tegenover kleinere spelers.
 • Door de aanwezigheid in de hele waardeketen kan men klanten gemakkelijker aan zich binden en zorgt dit ook voor  synergieën. Meer en meer klanten gaan ook op zoek naar partners die de hele waaier aan diensten kunnen leveren.
 • Heel gediversifieerde klantenbasis, goed gespreid geografisch en naar sectoren
 • Goede winstmarges en sterke cashflows

Zwaktes 

 • Niet in alle landen even succesvol geweest de voorbije jaren, heeft geleid tot enkele herstructureringen. 
 • Financiële doelstellingen werden in het verleden niet altijd gehaald: doel van 10% organische omzetgroei gemist in 2009-2012.
 • Hogere winsten voorbije jaren deels te danken aan het aangaan van meer schulden om meer purchased debt aankopen te verrichten
 • Op de balans staat veel goodwill van overnames uit het verleden, de tastbare boekwaarde is relatief laag. 
 • Meeste diensten worden op basis van concurrerende biedingen toegewezen. Succesratio in het verleden is daarbij een belangrijke factor, maar prijs ook, wat maakt dat de pricing power beperkt is. 

Opportuniteiten 

 • Trend om inning van facturen uit te besteden neemt toe bij bedrijven, markt zal komende jaren blijven groeien. 
 • Nog veel ruimte voor Intrum om verder te groeien in haar bestaande markten, en ook nog groeimogelijkheden in nieuwe landen.
 • Door het aandeel purchased debt te verhogen de komende jaren kan Intrum de winstmarges nog verder doen stijgen.

Bedreigingen 

 • Eventueel gebruik van agressieve technieken om klanten over te halen tot betaling kan leiden tot reputatieschade.
 • Concurrentie voor purchased debt kan toenemen in de toekomst gezien de huidige mooie marges hierop. Aangezien Intrum ook sterk wil groeien in purchased debt, bestaat ook het risico dat ze agressiever gaat (moeten) bieden aan lagere prijzen om portefeuilles binnen te halen, wat zou wegen op de toekomstige rendementen.
 • Wijzigingen in wetgeving die consument meer bescherming geven en het voor Intrum moeilijker maken om achterstallige bedragen te innen.
 • Een achteruitgang van de economische toestand in Europa, die de financiële positie van consumenten verslechtert, waardoor de inkomsten en marges  van Intrum's activiteiten onder druk komen.
 • Indien de rentevoeten de komende jaren sterk zouden stijgen, kan dit ervoor zorgen dat   het voor Intrum minder rendabel wordt om via extra schulden haar aandeel purchased debt te verhogen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/29 294.2 SEK Kopen
2019/02/25 277.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist eno/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.