Intrum Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/03/2020
 • Koers opmaak studie: 161.75 SEK
 • Huidige koers: 123.7 SEK
 • Marktkapitalisatie: 21,3 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Stockholm
 • ISIN: SE0000936478

Advies van de analist

 • SEK 116,40
 • SEK 213,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intrum  is de Europese marktleider in het leveren van een reeks diensten aan bedrijven met betrekking tot de opvolging en inning van betalingen. Het bedrijf is actief in 22 landen in Europa en telt meer dan 8.000 werknemers. 

Intrum: omzetverdeling

Bron: Intrum

Conclusie

De jaarresultaten van Intrum waren in lijn met de verwachtingen. Bovendien beginnen de resultaten van de joint venture met de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo een positieve bijdrage te leveren aan de resultatenrekening. De Spaanse activiteiten blijven wel wat teleurstellen en het blijft voorlopig afwachten of de overname van Solvia hier voor beterschap kan zorgen de komende periode. 
Het aandeel is ondertussen relatief goedkoop gewaardeerd aan een verwachte koers-winstverhouding van 9, al is dit gerechtvaardigd gegeven het groter dan gemiddelde risico door de hogere schuldgraad van het bedrijf.
Hierdoor blijven we voorzichtig met een neutraal 'houden' advies.

Nieuws

13/03/2020: Significante koersdaling Intrum
Omwille van de marktvolatiliteit van de laatste beursdagen naar aanleiding van de Quarantainemaatregelen met betrekking tot de Corona pandemie kreeg de beurskoers van Intrum een forse klap van bijna 40%. De markt heeft duidelijk angst dat de shutdown in Italië er toe zal leiden dat verschillende bedrijven hun schulden niet meer kunnen aflossen, wat een significante impact zou kunnen hebben op de operationele activiteiten van Intrum.
Intrum heeft ondertussen gereageerd door verschillende aangaande overnameprojecten voorlopig te bevriezen. Daarnaast zou het bedrijf voor ongeveer 12.6 miljoen eigen aandelen willen inkopen.

Conclusie: Optisch lijkt het bedrijf aan de huidige beurskoers een koopje, al is het risicoprofiel van het bedrijf wel significant toegenomen. We denken dat er nog verdere quarantainemaatregelen gaan volgen in andere markten waar Intrum operationeel actief is , wat volgens ons een stevige impact kan hebben op de Cashflow van het bedrijf. We zouden voorlopig afwachten tot we meer duidelijkheid hebben over de financiële impact op het bedrijf.
We blijven dan ook voorlopig bij ons 'houden' advies en passen onze koopzones neerwaarts aan.

Resultaten

'000.0002014201520162017201820192020E
Omzet5.1845.6286.0889.43413.44215.98519.339
Nettowinst1.1151.1411.3781.9312.4843.4484.293
Boekwaarde39,9242.6655.88170.56177.58168.12204.62
Winst per aandeel13.4815.9220.1514.6218.9126.5232.35
Koers/Winst1718151815169
Dividend per aandeel7.008.259.009.509.501116.8
Dividendrendement3.02%2.86%2.93%3.69%3.42%3.25%3.76%
Bron: Bloombergin SEKResultaten FY 2019  

 • De geconsolideerde omzet steeg met 19% tot SEK 16 miljard.
 • De aangepaste operationele winst steeg met 38% tot SEK 6.2 miljard.

Positieve punten 

 • De CMS-divisie (credit management services), de kernactiviteiten van de groep met focus op incassodiensten, presteerde goed met een omzetgroei van 22% (18% CC) tot SEK 11.2 miljard en een winstgroei van 17% tot SEK 2.9 miljard. Dit resultaat wordt echter wat vertekend door de acquisities die het bedrijf doorvoerde in Italië, Spanje en Griekenland.
 • De waarde van de portfolio investeringen steeg met ruim 10% tot een totale waarde van Sek 35.4 miljard. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de JV met Intesa Sanpaolo. Bovendien was de ROI (return on investment) op deze portefeuille met 15% goed.

Negatieve punten 

 • Het bedrijf boekte in het afgelopen jaar een waardevermindering van ongeveer 4.1 miljard SEK (+/- € 390 miljoen). Het ging in casu om een impairment van goodwill (SEK 2.9 miljard), integratiekosten m.b.t de overname van Lindorff en kosten m.b.t het geïmplementeerde kostenbesparingsprogramma van het bedrijf.
 • Zuid-Europa, hoofdzakelijk Spanje en portugal, was opnieuw operationeel de zwakste regio. De operationele winst daalde met 31% door lagere volumes en het verlies van contracten. De verwachte positieve impact op de operationele marges, na de acquisitie van het Spaanse Solvia, zal pas merkbaar zijn vanaf begin 2020.
 • De schuldgraad van de groep blijft hoog met een ratio van 4.3 maal de Ebitda. Het bedrijf verwacht dat het deze schulden zal kunnen afbouwen tot binnen een vork van 2.5 - 3.5 tegen einde 2020. Daarnaast bestaat 39% van hun activa uit goodwill. De balansstructuur oogt precair.

SWOT

Sterktes 

 • Als marktleider voldoende schaalgrootte in de meeste markten waarin Intrum actief is, voordeel tegenover kleinere spelers.
 • Door de aanwezigheid in de hele waardeketen kan men klanten gemakkelijker aan zich binden en zorgt dit ook voor  synergieën. Meer en meer klanten gaan ook op zoek naar partners die de hele waaier aan diensten kunnen leveren.
 • Heel gediversifieerde klantenbasis, goed gespreid geografisch en naar sectoren
 • Goede winstmarges en sterke cashflows

Zwaktes 

 • Niet in alle landen even succesvol geweest de voorbije jaren, heeft geleid tot enkele herstructureringen. 
 • Financiële doelstellingen werden in het verleden niet altijd gehaald: doel van 10% organische omzetgroei gemist in 2009-2012.
 • Hogere winsten voorbije jaren deels te danken aan het aangaan van meer schulden om meer purchased debt aankopen te verrichten
 • Op de balans staat veel goodwill van overnames uit het verleden, de tastbare boekwaarde is relatief laag. 
 • Meeste diensten worden op basis van concurrerende biedingen toegewezen. Succesratio in het verleden is daarbij een belangrijke factor, maar prijs ook, wat maakt dat de pricing power beperkt is. 

Opportuniteiten 

 • Trend om inning van facturen uit te besteden neemt toe bij bedrijven, markt zal komende jaren blijven groeien. 
 • Nog veel ruimte voor Intrum om verder te groeien in haar bestaande markten, en ook nog groeimogelijkheden in nieuwe landen.
 • Door het aandeel purchased debt te verhogen de komende jaren kan Intrum de winstmarges nog verder doen stijgen.

Bedreigingen 

 • Eventueel gebruik van agressieve technieken om klanten over te halen tot betaling kan leiden tot reputatieschade.
 • Concurrentie voor purchased debt kan toenemen in de toekomst gezien de huidige mooie marges hierop. Aangezien Intrum ook sterk wil groeien in purchased debt, bestaat ook het risico dat ze agressiever gaat (moeten) bieden aan lagere prijzen om portefeuilles binnen te halen, wat zou wegen op de toekomstige rendementen.
 • Wijzigingen in wetgeving die consument meer bescherming geven en het voor Intrum moeilijker maken om achterstallige bedragen te innen.
 • Een achteruitgang van de economische toestand in Europa, die de financiële positie van consumenten verslechtert, waardoor de inkomsten en marges  van Intrum's activiteiten onder druk komen.
 • Indien de rentevoeten de komende jaren sterk zouden stijgen, kan dit ervoor zorgen dat   het voor Intrum minder rendabel wordt om via extra schulden haar aandeel purchased debt te verhogen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/29 294.2 SEK Kopen
2019/02/25 277.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.