Givaudan Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/01/2023
 • Koers opmaak studie: 2901 CHF
 • Huidige koers: 2955 CHF
 • Marktkapitalisatie: 27 miljard CHF
 • Sector: Chemie
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0010645932

Advies van de analist

 • CHF 2.300,00
 • CHF 3.450,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Givaudan is producent van geur- en smaakstoffen (G&S) van zowel natuurlijke als synthetische ingrediënten. Het bedrijf verkoopt onder andere aan parfum-, voedings- en drankenproducenten en aan producenten van  consumentengoederen. Givaudan werd opgericht in 1895 en opgekocht door Roche in 1963. Vanaf 2000 werd Givaudan apart genoteerd na een spin-off van Roche. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland. Wereldwijd heeft Givaudan vestigingen in meer dan honderd landen. Het bedrijf telt ca 15.000 werknemers.

Givaudan omzetverdeling

Bron: Givaudan

Conclusie

Givaudan is een mooi bedrijf in een aantrekkelijke sector. Het bedrijf is bovendien relatief goed bestand gebleken tegen covid-19. Givaudan legde degelijke resultaten voor in 2022, ondanks de moeilijke omgevingsfactoren (inflatie, zwakke economie). De kosteninflatie werd doorgerekend aan de klanten en dat zal ook in 2023 zo blijven, al weegt dit enigszins op de volumes. Het aandeel blijft relatief prijzig maar mag behouden blijven gezien de stabiliteit van de onderliggende business.

Nieuws

-

Resultaten

in mio       2020      2021    2022   2023 E
Omzet6.3226.6847.1177.361
Operationele winst9931.0871.1121.202
Nettowinst743821856953
Boekwaarde379426

Winst per aandeel80,5989,0392,83102,77
Koers/Winst46,353,830,528,2
Dividend per aandeel64666771
Dividendrendement1,72%1,38%2,33%2,46%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2022

 • Givaudan zag de omzet met 6,5% stijgen tot CHF 7,12 miljard.
 • De nettowinst steeg met 4,3% tot CHF 856 miljoen.

Positieve punten

 • De organische groei bedroeg 5,3%.
 • De geurstoffen kenden een organische groei van 5,5% tot CHF 3,26 miljard.
 • De smaakstoffen kenden een groei van 5,2% tot CHF 3,78 miljard.
 • In de belangrijkste geografische regio's was de omzetevolutie als volgt  :
  • 5,3% groei voor de Europese regio
  • 3,1% groei voor Noord-Amerika (problemen met de toeleveringsketen in eerste jaarhelft maar inhaalbeweging in de tweede jaarhelft)
  • 5,0% groei in Azië
  • 15,7% groei in Latijns-Amerika
 • Het dividend over 2021 werd 1,5% verhoogd tot  CHF 67 per aandeel, goed voor de 22ste opeenvolgende verhoging.
 • Eventuele gunstige ontwikkelingen in de geurstoffen betekenen doorgaans goed nieuws voor producenten zoals L'Oréal, terwijl de positieve ontwikkelingen in de smaakstoffen een goed teken zijn voor bedrijven als Nestlé (al worden deze bedrijven wel getroffen door kosteninflatie). 
 • Het management rekende de kosteninflatie volledig maar geleidelijk aan door aan de klanten. Ook voor 2023 wordt een inflatie van 5% verwacht (en ook die zal worden doorgerekend).
 • Het management bevestigde de lange termijnobjectieven : een organische groei van 4-5% op jaarbasis tot en met 2025. Dit moet bereikt worden door de portfolio met producten uit te breiden, door de klantenbasis te vergroten en verder te focussen op groeimarkten.
 • Al bij al zijn alle activiteiten redelijk "coronabestendig".De geurstoffen (met o.a. parfums) zijn iets gevoeliger voor de coronacrisis dan de smaakstoffen, en vertonen dus ook een iets grotere schommeling naargelang de evolutie van de lockdowns, maar ze veren ook zeer snel overeind (zoals bijv. in de tweede jaarhelft van 2020). Het eventuele hamsteren van voeding en producten zoals zeep komt Givaudan ten goede.

Negatieve punten

 • De resultaten van Givaudan kwamen wat onder de verwachtingen uit, vooral door voorraadeffecten in de VS.
 • De organische groei (5,3%) zwakte wat af t.o.v. het voorgaande boekjaar (7,1%).
 • Givaudan ondervond (vooral in 2020, maar ook in 2021) wat problemen met de logistieke ketens in Latijns Amerika en India. Ook in 2022 blijven er problemen met logisitieke ketens en kosteninflatie.
 • De klanten hebben door corona hun logistieke ketens wat vereenvoudigd door minder producten aan te bieden, wat minder goed nieuws is voor Givaudan.
 • Door de coronacrisis stelden sommige klanten productvernieuwingen uit. Een lager consumentenvertrouwen kan resulteren in een hogere prijsgevoeligheid, waardoor Givaudan het moelijker zal krijgen om de gestegen grondstoffenprijzen door te rekenen.
 • Givaudan investeert stevig in de ontwikkeling van natuurlijke producten (70% van de smaakstoffen zijn natuurlijk) om het suiker- zout- en vetgehalte in voeding te reduceren. Maar door de coronacrisis of een economische crisis kan de focus van consumenten verschuiven van natuurlijke producten naar goedkopere producten.

SWOT

Sterktes :

 • Givaudan heeft de grootste marktpositie (ca 25%) in een relatief geconcentreerde markt. Dat geeft het bedrijf schaalvoordelen en betere prijszettingsmacht. IFF is de tweede grootste met een marktaandeel van 16%. Verder volgen het private Firmenich met 16% en Symrise met 12%. De top-10 spelers hebben hun marktaandeel van 65% in 2002 vergroot naar bijna 80%.
 • Het bedrijf is aanwezig in een relatief stabiele markt (oa toeleverancier aan voeding- en drankenmarkt).
 • Het bedrijf verricht af en toe buy-and-build overnames.
 • Givaudan slaagt er relatief goed in om gestegen grondstoffenkosten door te rekenen naar klanten (tenzij de stijging erg groot is).
 • Geur- en smaakstoffen maken een relatief bescheiden gedeelte uit van de totaalkost van eindproducten (ca 0,5% – 2% vb voeding en drank), MAAR spelen wel een beslissende rol in de beslissing van de consument waardoor Givaudan een zekere machtspositie heeft.
 • Betrouwbaarheid, service, kwaliteit van de producten en geografische beschikbaarheid – zaken waar Givaudan zeer goed op scoort – zijn dan ook belangrijker parameters dan de prijs.
 • Voor grotere eindklanten is wereldwijde aanwezigheid en toelevering belangrijk. Enkel de grootste 4 in de sector voldoen aan deze eis.
 • Het bedrijf investeert veel in R&D, wat de leidende positie versterkt en de toetredingsbarrières tot de sector verhoogt.
 • Contracten gerelateerd aan één bepaald eindproduct worden doorgaans voor drie tot vijf jaar afgesloten, maar in de praktijk worden die dikwijls verlengd.
 • De meeste formules zijn klantspecifiek, en kunnen niet zomaar gekopieerd worden door de concurrenten wat de bedrijven in deze sector eveneens een zekere machtspositie geeft. Bovendien zijn de meeste formules eigendom van het G&S bedrijf (in dit geval : Givaudan). Eindklanten blijken erg gevoelig te zijn aan kleine veranderingen aan smaak of geur, wat een switch bemoeilijkt.
 • De eindklanten zijn over het algemeen slechts in beperkte mate conjunctuurgevoelig.
 • Sinds de spin-off in 2000 werd het dividend elk jaar verhoogd.

Zwaktes :

 • Een forse stijging van de grondstoffenprijzen kan meestal niet meteen volledig worden doorgerekend.
 • De investeringen in R&D komen met een prijskaartje en zijn goed voor ca 8,5% van de omzet.
 • Hoge pay-outratio (ca 84% van de winst wordt als dividend uitgekeerd en dus niet geherinvesteerd).

Opportuniteiten :

 • Sinds 2015 focust het bedrijf zich steeds meer op groeilanden.
 • Eventueel bijkomende succesvolle buy- and buildacquisities, die de concentratie op de markt verder vergroten (en de concurrentie verkleinen).
 • Givaudan zou redelijk “corona-bestending” moeten zijn.
 • Hoe meer reglementering en hoe meer complexiteit, hoe moeilijker voor (kleinere) concurrenten om het hoofd boven water te houden. En die tendens is wel degelijk aanwezig in deze sector.
 • Givaudan kan wellicht verder marktaandeel afsnoepen van kleinere spelers en groeien tegen een tempo hoger dan de algemene markt zelf.
 • Een sterk innovatief bedrijf (gedreven door R&D), kan meer klanten binnenhalen en aan zich binden.

Bedreigingen :

 • Het aandeel is de afgelopen 10 jaar flink duurder geworden (hogere multiples). Eventuele (negatieve) rerating van het aandeel vormt een risico.
 • In het verleden zijn er periodes geweest met beperkte groei (vnl door mature markten). Het valt niet uit te sluiten dat dit zich opnieuw zal voordoen.
 • Fouten in de kwaliteit en toelevering kunnen de reputatie van het bedrijf ernstig schaden.
 • Eventuele ongunstige wisselkoerseffecten (o.a. in groeilanden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
18/06/2020 3444 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.