Givaudan Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/05/2021
 • Koers opmaak studie: 3831 CHF
 • Huidige koers: 3827 CHF
 • Marktkapitalisatie: 35,4 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0010645932

Advies van de analist

 • CHF 3.080,00
 • CHF 4.620,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Givaudan is producent van geur- en smaakstoffen (G&S) van zowel natuurlijke als synthetische ingrediënten. Het bedrijf verkoopt onder andere aan parfum-, voedings- en drankenproducenten en aan producenten van  consumentengoederen. Givaudan werd opgericht in 1895 en opgekocht door Roche in 1963. Vanaf 2000 werd Givaudan apart genoteerd na een spin-off van Roche. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland. Wereldwijd heeft Givaudan vestigingen in meer dan honderd landen. Het bedrijf telt ca 15.000 werknemers.

Givaudan omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Givaudan is een zeer mooi bedrijf in een aantrekkelijke sector. Het bedrijf lijkt bovendien relatief goed bestand tegen covid-19. Gezien de waardering stranden we echter op een houden-advies.

Nieuws

Trading update eerste kwartaal 2021

 • Givaudan zag de omzet met 3,4% toenemen tot CHF 1,67 miljard.
 • De Zwitserse frank woog op de resultaten.
 • De organische groei bedroeg een stevige 7,7%.
 • De geurstoffen kenden een organische groei van 9,9%.
 • De smaakstoffen kenden een groei van 5,8%.
 • De groei was vrij breed gedragen (ook regionaal).
 • De impact van corona op de cijfers begint te verkleinen (al is die nooit erg hoog geweest).
 • Het management bevestigde de langetermijn groeidoelstellingen (zie verder).

Resultaten

in mio         2018         2019       2020    2021 E
Omzet5.5276.2036.3226.626
Operationele winst878916993
Nettowinst663702743899
Boekwaarde402395379
Winst per aandeel71,9276,1780,5995,91
Koers/Winst31,739,846,339,9
Dividend per aandeel60626467,11
Dividendrendement2,64%2,05%1,72%1,75%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2020

 • Givaudan zag de omzet met 1,9% stijgen tot CHF 6,32 miljard.
 • De nettowinst steeg 5,8% tot CHF 743 miljoen.

Positieve punten

 • Givaudan publiceerde prima jaarcijfers en leek in belangrijke mate immuun voor de coronacrisis. De marges stegen.
 • Op vergelijkbare basis was er een mooie groei van 4,0%, vooral gedragen door geurstoffen (+5,4%). Bij Smaakstoffen klokte de organische groei af op 2,8%. De geurstoffen (met o.a. parfums) zijn iets gevoeliger voor de coronacrisis dan de smaakstoffen, en vertonen dus ook een iets grotere schommeling naargelang de evolutie van de lockdowns, maar ze veren ook zeer snel overeind (tweede jaarhelft). Al bij al blijven alle activiteiten bijzonder "coronabestendig".
 • Het dividend werd 3,2% verhoogd tot CHF 64 per aandeel.
 • Het management bevestigde de lange termijnobjectieven : een organische groei van 4-5% op jaarbasis tot en met 2025.
 • Het hamsteren van voeding en producten zoals zeep komt Givaudan ten goede.
 • Na eerdere zwakte werd een flinke verbetering opgetekend in China.

Negatieve punten

 • Givaudan ondervond wat problemen met de logistieke ketens in Latijns Amerika en India.
 • De klanten willen hun logistieke ketens dan weer vereenvoudigen door minder producten aan te bieden, wat minder goed nieuws is voor Givaudan.
 • Door de coronacrisis stellen sommige klanten productvernieuwingen uit. Een lager consumentenvertrouwen kan resulteren in een hogere prijsgevoeligheid, waardoor Givaudan het moelijker zal krijgen om de gestegen grondstoffenprijzen door te rekenen.
 • Givaudan investeert stevig in de ontwikkeling van natuurlijke producten (70% van de smaakstoffen zijn natuurlijk) om het suiker- zout- en vetgehalte in voeding te reduceren. Maar door de coronacrisis kan de focus van consumenten verschuiven van natuurlijke producten naar goedkopere producten.
 • Negatieve wisselkoerseffecten wogen op de omzetontwikkeling.

SWOT

Sterktes :

 • Givaudan heeft de grootste marktpositie (ca 25%) in een relatief geconcentreerde markt. Dat geeft het bedrijf schaalvoordelen en betere prijszettingsmacht. IFF is de tweede grootste met een marktaandeel van 16%. Verder volgen het private Firmenich met 16% en Symrise met 12%. De top-10 spelers hebben hun marktaandeel van 65% in 2002 vergroot naar bijna 80%.
 • Het bedrijf is aanwezig in een relatief stabiele markt (oa toeleverancier aan voeding- en drankenmarkt).
 • Het bedrijf verricht af en toe buy-and-build overnames.
 • Givaudan slaagt er relatief goed in om gestegen grondstoffenkosten door te rekenen naar klanten (tenzij de stijging erg groot is).
 • Geur- en smaakstoffen maken een relatief bescheiden gedeelte uit van de totaalkost van eindproducten (ca 0,5% – 2% vb voeding en drank), MAAR spelen wel een beslissende rol in de beslissing van de consument waardoor Givaudan een zekere machtspositie heeft.
 • Betrouwbaarheid, service, kwaliteit van de producten en geografische beschikbaarheid – zaken waar Givaudan zeer goed op scoort – zijn dan ook belangrijker parameters dan de prijs.
 • Voor grotere eindklanten is wereldwijde aanwezigheid en toelevering belangrijk. Enkel de grootste 4 in de sector voldoen aan deze eis.
 • Het bedrijf investeert veel in R&D, wat de leidende positie versterkt en de toetredingsbarrières tot de sector verhoogt.
 • Contracten gerelateerd aan één bepaald eindproduct worden doorgaans voor drie tot vijf jaar afgesloten, maar in de praktijk worden die dikwijls verlengd.
 • De meeste formules zijn klantspecifiek, en kunnen niet zomaar gekopieerd worden door de concurrenten wat de bedrijven in deze sector eveneens een zekere machtspositie geeft. Bovendien zijn de meeste formules eigendom van het G&S bedrijf (in dit geval : Givaudan). Eindklanten blijken erg gevoelig te zijn aan kleine veranderingen aan smaak of geur, wat een switch bemoeilijkt.
 • De eindklanten zijn over het algemeen slechts in beperkte mate conjunctuurgevoelig.
 • Sinds de spin-off in 2000 werd het dividend elk jaar verhoogd.

Zwaktes :

 • Een forse stijging van de grondstoffenprijzen kan meestal niet meteen volledig worden doorgerekend.
 • De investeringen in R&D komen met een prijskaartje en zijn goed voor ca 8,5% van de omzet.
 • Hoge pay-outratio (ca 84% van de winst wordt als dividend uitgekeerd en dus niet geherinvesteerd).

Opportuniteiten :

 • Sinds 2015 focust het bedrijf zich steeds meer op groeilanden.
 • Eventueel bijkomende succesvolle buy- and buildacquisities, die de concentratie op de markt verder vergroten (en de concurrentie verkleinen).
 • Givaudan zou redelijk “corona-bestending” moeten zijn.
 • Hoe meer reglementering en hoe meer complexiteit, hoe moeilijker voor (kleinere) concurrenten om het hoofd boven water te houden. En die tendens is wel degelijk aanwezig in deze sector.
 • Givaudan kan wellicht verder marktaandeel afsnoepen van kleinere spelers en groeien tegen een tempo hoger dan de algemene markt zelf.
 • Een sterk innovatief bedrijf (gedreven door R&D), kan meer klanten binnenhalen en aan zich binden.

Bedreigingen :

 • Het aandeel is de afgelopen 10 jaar flink duurder geworden (hogere multiples). Eventuele (negatieve) rerating van het aandeel vormt een risico.
 • In het verleden zijn er periodes geweest met beperkte groei (vnl door mature markten). Het valt niet uit te sluiten dat dit zich opnieuw zal voordoen.
 • Fouten in de kwaliteit en toelevering kunnen de reputatie van het bedrijf ernstig schaden.
 • Eventuele ongunstige wisselkoerseffecten (o.a. in groeilanden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
18/06/2020 3444 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.