CVS Health Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/05/2022
 • Koers opmaak studie: 97.73 USD
 • Huidige koers: 104.25 USD
 • Marktkapitalisatie: 128 miljard USD
 • Sector: Distributie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US1266501006

Advies van de analist

 • US$ 80,00
 • US$ 120,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

CVS Health is een Amerikaanse retailketen van ca 10.000 apotheken. Het bedrijf heeft samen met concurrent Walgreens naar schatting tot zowat 40% van de markt in handen, de rest zit bij kleinere spelers. CVS Health heeft eveneens een 1.100-tal "Minute Clinics", een soort "eenvoudige" kliniek voor weinig gecompliceerde gevallen. Onder andere keel- oor-, oog-, sinus- en longinfecties en kleinere wonden worden behandeld. 
CVS Health verkoopt geneesmiddelen op twee manieren: 
1. Retail/LTC : "gewone" verkopen van zowel geneesmiddelen op voorschrift als voorschriftvrije geneesmiddelen, cosmetica, schoonheidsproducten enz...
2. Pharmacy Services : verkopen via PBM (Pharmacy Benefit Management): verkopen met tussenkomst van een derde-betaler (werkgever, overheid, verzekeraar, ...) 

Daarnaast is CVS, na de overname van Aetna in 2017, ook ziekteverzekeraar (Health Care Benefits).

CVS Health : Omzetverdeling

Bron: CVS

Conclusie

De onzekerheid in de sector waarin CVS opereert is aanzienlijk. Enerzijds is er toenemende druk van klanten, bedrijven en van de overheid, terwijl anderzijds de concurrentiedruk steeds verder toeneemt. De resultaten van CVS in het eerste kwartaal waren alweer degelijk en de jaarprognose kon licht worden verhoogd. Er is duidelijk veel vraag naar de diensten en producten van CVS maar anderzijds zullen verschillende kostencomponenten in toenemende mate een uitdaging vormen om de resultaten op peil te houden. Aan de huidige koersen te behouden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet256.776268.706292.111308.166
Operationele winst11.98713.91113.193
Nettowinst6.6347.1797.9109.370
Boekwaarde49,15356,8
Winst per aandeel5,105,486,007,07
Koers/winst14,612,517,213,8
Dividend per aandeel2,02,02,02,20
Dividendrendement2,69%2,93%1,94%2,20%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2022

 • CVS Health zag de omzet met 11,2% toenemen tot $ 76,8 miljard. 
 • De operationele winst daalde met 2,4% tot $ 3,49 miljard.
 • De nettowinst steeg 4% tot $ 2,31 miljard.
 • In 2018 boekte CVS zwakke resultaten, te wijten aan overname- en integratiekosten (Aetna) en een stevige (uitzonderlijke) minderwaarde geboekt op een eerdere overname (Omnicare - toeleverancier medicatie aan rusthuizen).

Positieve punten 

 • CVS boekte andermaal resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen, met dank aan een extra zetje door corona (zie verder). 
 • In het retailsegment steeg de omzet met 9,2% tot $ 25,42 miljard.
 • In het PBM segment steeg de omzet met 8,6% tot $ 39,46 miljard.
 • In de verzekeringsdivisie steeg de omzet met 13% tot $ 23,11 miljard, doorgaans gestuwd door het sluiten van contracten met (lokale) overheden.
 • CVS "profiteert" deels van de coronacrisis omdat het onder andere 4.800 testcentra heeft opgezet in de VS en in 2021 maar liefst 32 miljoen covid-19 test heeft uitgevoerd. In diezelfde periode werden ook meer dan 59 miljoen vaccins toegediend. Voor het eerste kwartaal werd afgeklokt op respectievelijk 6 miljoen covid-19 tests en 8 miljoen vaccins.
 • Het management verhoogde de jaarprognose voor 2022 voor de aangepaste winst per aandeel en omzet. De aangepaste winst houdt geen rekening met waardeverminderingsverliezen op immateriële vaste activa, overname- en integratiekosten, en andere uitzonderlijke kosten. De (niet-aangepaste) winst per aandeel zal uitkomen tussen $ 6,93 en $ 7,13 per aandeel. De verwachting voor de operationele cash flow bleef gehandhaafd op $ 12-13 miljard.
 • CVS gaat het dividend met 10% verhogen vanaf 2022, en zal voor $ 10 miljard eigen aandelen inkopen (ca 7% van de huidige marktkapitalisatie).
 • Vanaf 2024, post corona, na een reorganisatie (met sluitingen) van de winkels en eens de overname van Aetna volledig is verteerd, zou CVS moeten aanknopen met een winstgroei van 10-12%.

Negatieve punten 

 • CVS ondervindt (als verzekeraar) hinder van hogere kosten : de prijs van geneesmiddelen stijgt, en er zijn ook ziekenhuisopnames en behandelingskosten door corona (en de besmettelijke deltavariant). Daarnaast werd in 2021 beslist om het minimumloon op te trekken naar $ 15.
 • Ook in het algemeen heeft CVS last van kosteninflatie.
 • CVS gaat wellicht ook in de komende kwartalen hinder ondervinden van stijgende prijzen van medicatie en onzekere inkomsten van COVID-19 tests en vaccinaties. Per saldo zal het COVID-effect op de resultaten negatief zijn volgens het management (meer kosten voor de verzekeringen en minder vaccinaties dan verwacht).
 • De druk op de (te hoge prijzen in de) farmasector sijpelen ook door naar spelers zoals CVS. De druk op de sector (zowel vanuit klanten, bedrijven als overheid) en dus ook de prijzen blijft hoog. Sommige grote klanten spannen rechtszaken in om een financiële compensatie te krijgen voor te duur betaalde medicijnen. De totale impact kan onmogelijk worden ingeschat. 
 • De vele verschillende bewegende (en soms uitzonderlijke) onderdelen (uitzonderlijke afschrijvingen, vervroegde terugbetaling leningen, pandemie-impact, impact overnames) in de resultatenrekening maken het niet eenvoudig om een klaar beeld te krijgen. 
 • De toetreding van Amazon tot de markt is slecht nieuws. Allerhande online retailers zetten sowieso druk op CVS. 

SWOT

Sterktes :

 • CVS heeft een degelijke financiële trackrecord
 • De markt is niet versnipperd, wat goed is voor de prijszetting
 • De sector lijkt minder riskant dan de farmasector 

Zwaktes :

 • Het concept van een retailketen voor apotheken is typisch Amerikaans (gezien de structuur van de gezondheidszorg daar) kan niet zomaar in alle landen worden gekopieerd.
 • PBM is conjunctuurgevoelig
 • PBM is aan sterke concurrentie onderhevig
 • Onderhevig aan de “grillen” van de politieke beslissingen (“healthcare reforms”).
 • Weersomstandigheden kunnen wegen op de verkopen (vooral OTC), evenals een “zwak” griepseizoen.

Opportuniteiten :

 • Het bedrijf profiteert normaliter van een economische heropleving
 • Een uitbreiding van overheidsprogramma's kan gunstig zijn voor CVS.
 • Speelt in op het toenemend belang van ziekteverzekeringen in de VS
 • Speelt in op het vergrijzingsthema

Bedreigingen :

 • Hernieuwing contracten PBM is niet altijd even vanzelfsprekend en vormt dus een risico
 • Elke eventuele beperking van overheidsprogramma's kan nadelig zijn voor CVS; overheidsbudgetten in het algemeen onder druk.
 • Economische zwakte vertaalt zich vrij snel in een daling van de PBM's (dikwijls betaald door werkgevers die het plan stopzetten na ontslag)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 77.96 USD Kopen
17/10/2017 72.63 USD Houden
14/06/2018 68.41 USD Kopen
28/06/2018 65 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.