CFE Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/11/2018
 • Koers opmaak studie: 86.8 EUR
 • Huidige koers: 93.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,2 miljard
 • Sector: Bouw
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003883031

Advies van de analist

 • € 75,00
 • € 105,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

CFE is een Belgische bouw- en baggeronderneming. Geografisch gezien zijn de bouwactiviteiten meest gefocust op Europa, terwijl de baggeractiviteiten meer internationaal gespreid zijn. 
De bouwpoot omvat zowel de vastgoedontwikkeling als de effectieve bouw van klassieke gebouwen (appartementen en kantoren), grotere bouwwerken (vb. waterzuiveringsstations, sporthallen) en infrastructuurwerken (vb. aanleg van tunnels en ringwegen). 
De baggerpoot bestaat uit een 100%-participatie in de baggeraar DEME. 
Het gros van het bedrijfsresultaat kan toegeschreven worden aan de baggerpoot. 

Conclusie

De resultaten bij DEME lagen onder de verwachtingen in het derde kwartaal. Zowel het orderboekje als de verwachte rendabiliteit in de bouwpoot zijn wat ontgoochelend. Anderzijds houden de marges bij DEME stand, wat opvallend is gezien de toenemende concurrentie. CFE is te behouden. 


Nieuws

Trading update Q3 2018

 • In het derde kwartaal steeg de omzet met 22,3% tot € 2,75 miljard.
 • In de baggerpoot steeg de omzet met 15,9% tot € 2,0 miljard.
 • In de bouwpoot steeg de omzet met 31% tot € 672 miljoen.
 • Het orderboekje daalde tot € 4,1 miljard. Anderzijds verwacht men dat enkele grote projecten zullen worden toegevoegd in de komende kwartalen.
 • Bij de bouwpoot wordt gewag gemaakt van bijkomende verliezen in Tunesië en inflatiedruk op de aankoopkosten.
 • Bij de baggerpoot zou de ebitda-marge op 16% tot 20% moeten uitkomen, het historische gemiddelde.


Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet3.2392.7973.0673.784
Operationele winst232228267
Nettowinst175168180173
Boekwaarde56,2260,1164,86
Winst per aandeel6,916,657,136,5
Koers/winst15,815,617,113,3
Dividend per aandeel2,42,152,42,29
Dividendrendement2,20%2,08%1,97%2,64%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste jaarhelft 2018

 • CFE zag de omzet in het eerste kwartaal van 2018 met 27,8% aangroeien tot € 1,86 miljard euro. 
 • De nettowinst daalde 23,6% tot € 51,8 miljoen.

Positieve punten 

 • In de baggerpoot werd een mooie omzetgroei van 21,1% opgetekend.
 • De vertraging van ingebruikname van nieuwe schepen en de daarmee gepaard gaande hogere kosten is slechts een tijdelijk effect.
 • In de bouwpoot werd een omzetstijging van 33,3% gerealiseerd, weliswaar in belangrijke mate toe te schrijven aan de overname van Van Laere.
 • Het orderboek daalde weliswaar met 11,3%, maar blijft met € 4,3 miljard toch op een zeer hoog peil. Een aantal belangrijke projecten zijn nog niet opgenomen in het orderboekje.
 • Het management verwacht in de tweede jaarhelft van 2018 "een hogere activeit en betere operationele marges".

Negatieve punten 

 • Beleggers waren ontevreden over de lager dan verwachte winstgevendheid.
 • De rendabiliteit van de baggerpoot liet het wat afweten; het bedrijfsresultaat daalde 7,3%. De vertraging van de ingebruikname van nieuwe schepen heeft geleid tot hoge meerkosten (door de huur van vervangende schepen).
 • Het bedrijfsresultaat in de bouwpoot (inclusief vastgoedontwikkeling) halveerde ruwweg. Het management maakt gewag van een zeer competitieve omgeving en problemen in Tunesië. Anderzijds werden vorig jaar in dezelfde periode mooie meerwaarden geboekt bij de vastgoedontwikkeling wat de vergelijkingsbasis bemoeilijkt.
 • De netto financiële schulden stegen fors, van € 351,9 miljoen (31/12/2017) tot € 649,9 miljoen. Belangrijke investeringen in aanbetalingen van schepen in aanbouw en een stijgend werkkapitaal verhoogden de schuldenberg van CFE aanzienlijk.
 • De concurrentie in de baggersector neemt toe. Het orderboekje groeit weliswaar nog fors aan, maar het betreft dikwijls (offshore energie-)projecten met lagere marges.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord.
 • Vooral de baggeractiviteiten zijn de historische sterkhouder.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig
 • Concurrentiegevoelig
 • Lage marges in de bouw

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • Schaalgrootte bij de bouwactiviteiten moeten de rendabiliteit op termijn opkrikken.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Eventuele toenemende concurrentiedruk in de bouwpoot.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.3 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.