Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/07/2022
 • Koers opmaak studie: 44.46 USD
 • Huidige koers: 43.81 USD
 • Marktkapitalisatie: 74,6 miljard
 • Sector: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Advies van de analist

 • US$ 43,52
 • US$ 65,28

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie, vastgoed en herverzekeringen. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vijf beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners, Brookfield Business Partners en Brookfield Reinsurance Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep heeft ongeveer $ 725 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 180.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: verdeling fee-genererend vermogen in %

  Bron: Brookfield Asset Management (Q1 2022)

  Conclusie

  Brookfield Asset Management realiseerde relatief stabiele resultaten in het eerste kwartaal van 2022, ondanks een normalisatie van het aantal desinvesteringen. Deze lagen in Q1 van het vorige boekjaar immers uitzonderlijk hoog vanwege een aan COVID-19 gerelateerde inhaalbeweging. Hierdoor daalden in het afgelopen kwartaal de FFO (Funds From Operations) en de uitkeerbare winsten (Distributable Earnings) met respectievelijk 43,4% en 52,9% tot $ 1,6 miljard en $ 1,2 miljard. Onderliggend bleven de operationele resultaten echter solide. De prestatievergoedingen (carried interest) en gerealiseerde meerwaarden (disposition gains) buiten beschouwing gelaten, stegen de FFO met 43% tot $ 1,1 miljard en de uitkeerbare winsten met 28% tot $ 947 miljoen. Dit, onder meer te danken aan stabiele inkomstenstromen vanuit de dochtervennootschappen en door hogere fee-gerelateerde winsten (+30,7% TTM) gedreven door een stijging van het fee-genererende vermogen (+18,6% TTM).

  Voor 2022 verwacht het management opnieuw een record aan nieuwe intekeningen in haar verschillende investeringsvehikels en rekent het opnieuw op meer dan $ 1 miljard aan gerealiseerde carried interest (2021: $ 1,7 miljard). Ondanks de gestegen rente lijkt het ophalen van vers kapitaal nog steeds vlot te verlopen. De nominale rente blijft in historisch perspectief eerder laag, terwijl de reële rente fors negatief blijft. Reële activa met inflatie-beschermende eigenschappen blijven hierdoor goed te vermarkten. Dat de verwachtingen inzake de carried interest getemperd dienen te worden vanwege de stijgende rente is evenwel niet ondenkbaar. Immers, de stijgende financieringskosten zetten druk op de prijzen waaraan Brookfield activa kan desinvesteren, wat ertoe kan leiden dat zowel de gerealiseerde meerwaarden als de carried interest lager uitvallen dan gehoopt.

  Het management kondigde verder ook aan dat Brookfield nog voor het jaareinde de vermogensbeheeractiviteiten zal loskoppelen van de eigen investeringen (ongeveer $ 75 miljard) door ze onder te brengen in een aparte publiek genoteerde entiteit (zie ‘Nieuws’). Dit zou mogelijks nieuwe investeerders kunnen aantrekken die uitsluitend interesse hebben in de asset-light vermogensbeheeractiviteiten. Brookfield beschikt voorts over $ 85 miljard aan kapitaal dat het de komende jaren aan het werk kan zetten via investeringen binnen o.a. technologie, infrastructuur, energietransitie, herverzekeringen en private equity. Het aandeel noteert aan een aanvaardbare P/FFO verhouding van 11,4 en op basis van een sum-of-the-parts waardering aan een korting op de intrinsieke waarde van ongeveer 18%. Het aandeel belandt aan de huidige waardering net in de HOUDEN-zone.

  Nieuws

  12/05/2022: In de brief aan de aandeelhouders (Q1) laat CEO Bruce Flatt weten dat de Brookfield nog voor het jaareinde de vermogensbeheeractiviteiten zal loskoppelen van de eigen investeringen (ongeveer $ 75 miljard) door ze onder te brengen in een aparte publiek genoteerde entiteit. Via een speciaal dividend zal 25% van de nieuwe entiteit worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, terwijl Brookfield zelf initieel 75% zal aanhouden. Flatt tracht via deze afsplitsing de complexiteit te verminderen alsook investeerders toe te laten enkel te participeren in de asset-light beheersactiviteiten. Hij merkt immers op dat Brookfield noteert aan een significante korting op de intrinsieke waarde en dat pure-play vermogensbeheerders doorgaans noteren aan hogere multiples. Flatt zou m.a.w. proberen om via een dergelijke spin-off beurswaarde te ontgrendelen en de korting op de intrinsieke waarde weg te werken, waardoor bv. een nieuwe uitgifte van aandelen ook terug tot de financieringsmogelijkheden zou behoren zonder een verwaterend effect te hebben. Brookfield berekent zelf een intrinsieke waarde voor de beheeractiviteiten van ongeveer $ 80 miljard, waardoor het speciale dividend een intrinsieke waarde zou hebben van ongeveer $ 12 per aandeel BAM. De payout ratio van de nieuwe entiteit zou liggen rond de 90%. Flatt zegt dat de bestaande synergieën tussen de twee bedrijven behouden zullen blijven en dat Brookfield samen zal blijven investeren met het beheerscliënteel. Let op: Deze transactie zal mogelijks leiden tot een aanrekening van 30% roerende voorheffing. 

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021
  Omzet 40,7956,7767,8362,7575,73
  Operationele winstmarge 14,6%14,2%14,9%15,1%15,3%
  Netto winstmarge 3,6%6,3%4,1%-0,2%5,2%
  Boekwaarde per aandeel 16,7217,9020,4520,9826,91
  Winst per aandeel 0,912,311,77-0,122,48
  Koers/Winst 321122-24
  Dividend 0,380,430,480,480,56
  Dividendrendement 1,32%1,68%1,25%1,17%0,93%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten eerste kwartaal 2022

  • De omzet steeg in Q1 j-o-j met ongeveer 33,3% tot $ 21,9 miljard. Deze stijging werd gedreven door o.a. een indexatie van de tarieven binnen het infrastructuur-segment, hogere inkomsten vanuit het van corona herstellende vastgoed (hospitality & retail), en hogere inkomsten van infrastructuur en private equity gelieerd aan de energiesector.
  • De nettowinst toekomende aan de aandeelhouders steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 10% tot $ 1,4 miljard, ofwel tot $ 0,81 per (verwaterd) aandeel (+ 5,2%). De stijging is voornamelijk te danken aan opwaartse herwaarderingen binnen het vastgoedsegment.

  Positieve punten 

  • De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor non-cash elementen en inclusief winsten op geliquideerde activa, daalden in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 43,4% tot $ 1,6 miljard. Deze daling werd voornamelijk gedreven door een lager aantal desinvesteringen en lagere gerealiseerde prestatievergoedingen (carried interest). Laten we deze bewegingen buiten beschouwing, dan steeg de operationele FFO met 43% tot $ 1,1 miljard, gedreven door acquisities, de privatisatie van BPY en gestegen asset management fee's.
  • De uitkeerbare winsten, zijnde de beheersvergoedingen en de dividenden uit de dochtermaatschappijen exclusief prestatievergoedingen (carried interest) en gerealiseerde meerwaarden (disposition gains), stegen in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 28% tot $ 947 miljoen. Het bedrijf ziet dit als de beste indicator voor de stabiliteit van de opbrengsten op lange-termijn gezien het de stabiele fee's combineert met de duurzame uitkeringen vanuit de publiek genoteerde dochterondernemingen. Inclusief prestatievergoedingen en gerealiseerde meerwaarden daalden de uitkeerbare winsten in het voorbije kwartaal j-o-j met 52,9% tot $ 1,2 miljard, ofwel $ 0,73 per (verwaterd) aandeel.
  • Het fee-genererende vermogen, zijnde het totaal van geïnvesteerd en toegezegd kapitaal dat Brookfield onder beheer heeft en waarop het een beheersvergoeding aanrekent, steeg in de voorbije 12 maanden j-o-j met ongeveer 18,6% tot $ 378,6 miljard, waarvan ongeveer 45,3% tevens recht heeft op bijkomende prestatievergoedingen (carried-interest) indien een minimum aan rendement behaald zou worden. Brookfield verwacht dit boekjaar een record aan nieuwe intekeningen, met meer dan 50 fondsen die momenteel vermarkt worden.
  • Beheersvergoedingen: De fee-gerelateerde winsten (exclusief carried-interest) stegen in de laatste 12 maanden j-o-j met ongeveer 30,7% tot $ 2 miljard en werden gedreven door een stijging van het fee-genererende vermogen van 18,6%. Het merendeel van de fee's wordt berekend over het initieel toegezegde kapitaal en is daarom stabiel en onafhankelijk van marktvolatiliteit. De run-rate voor de geannualiseerde fee-gerelateerde winsten steeg het voorbije jaar met 33,2% tot $ 1,9 miljard. Brookfield heeft tevens nog zo'n $ 33 miljard aan reeds toegezegd kapitaal dat zodra geïnvesteerd nog $ 350 miljoen aan recurrente fee's zou opleveren. 
  • Prestatievergoedingen: De gerealiseerde (netto) carried-interest steeg in de laatste 12 maanden j-o-j met ongeveer 21,1% tot $ 620 miljoen en werd gedreven door een stijging van het voor prestatievergoedingen in aanmerking komende kapitaal van 20%. Voor 2022 verwacht het management opnieuw meer dan $ 1 miljard aan carried-interest te realiseren. De run-rate voor de geannualiseerde carried-interest steeg de voorbije 12 maanden met 25,9% tot $ 3,4 miljard. Ter herinnering: Het management achtte het in 2020 opportuun de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie. Op het einde van dat boekjaar begonnen de transacties terug op gang te komen. Het management gaf toen reeds mee dat er in 2021 hogere prestatievergoedingen gerealiseerd zouden worden en becijferde een guidance van $1 miljard. Deze guidance werd ruim overtroffen (carried-interest opbrengsten: $ 1,7 miljard) dankzij $ 42 miljard aan desinvesteringen. De (netto) ongerealiseerde carried-interest steeg met 58,5% tot $ 7,4 miljard. Deze prestatievergoedingen zullen op termijn gerealiseerd worden naarmate de onderliggende activa worden gemonetiseerd.
  • Het jaarlijks dividend werd opgetrokken met 7,7% tot $ 0,56 per aandeel.Deze dividenden worden uitbetaald per kwartaal ($ 0,14 per aandeel).
  • Geïnvesteerd kapitaal: Op het einde van het kwartaal had Brookfield ongeveer $ 72,4 miljard (+6,4%) aan investeringen in de eigen activiteiten, waarvan ongeveer 42,6% in de publiek genoteerde dochterondernemingen (BEP, BIP & BBU). Door eigen middelen te investeren in de onderliggende activiteiten garandeert het bedrijf dat de belangen op één lijn liggen met die van zijn cliënteel. Deze investeringen leveren bovendien stabiele kasstromen op. De geannualiseerde uitkeringen (lees: dividenden) kwamen op het einde van het kwartaal uit op $ 2,9 miljard (+9,4%).
  • Investeerbaar kapitaal: Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg op het einde van het kwartaal $ 84,8 miljard (-7,9%), waarvan $ 69,9 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $ 15 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten). In 2021 werd ongeveer $ 61 miljard kapitaal geïnvesteerd in de verschillende strategieën.
  • Spin-off BAM Reinsurance Partners: Brookfield keerde via een speciaal dividend de deelbewijzen uit van de nieuwe beursgenoteerde entiteit genaamd Brookfield Asset Management Reinsurance Partners. Het betreft een LP (i.e. Limited Partnership) waarvan de deelbewijzen economisch equivalent zijn aan gewone (klasse A) Brookfield Asset Management aandelen. Zo keren de twee een gelijk dividend uit, ook indien de onderliggende activiteiten van beiden sterk divergeren, en zijn ze aan een vaste verhouding inwisselbaar aan deelbewijzen van Brookfield Asset Management. Eens de herverzekeringsactiviteiten een zekere maturiteit bekomen zullen beide aandelen volledig van elkaar losgekoppeld worden.
  • Uitbouw herverzekeringsactiviteiten: Na in 2020 reeds een deal te hebben gesloten met American Equity waarbij het voor ongeveer $10 miljard aan annuïteiten met vaste rentevoet van de levensverzekeraar zou herverzekeren, kondigde Brookfield in 2021 ook de acquisitie van levensverzekeraar American National aan. Het betreft een all-cash deal van ongeveer $5,1 miljard. Alles tesamen zou Brookfield nu richting de $ 50 miljard aan verzekeringsassets onder beheer gaan.
  • Het laatste distressed-debt fonds (i.e. schulden van bedrijven in moeilijkheden) dat $ 16 miljard aan investeerbaar kapitaal wist aan te trekken (een record voor dit type) is ondertussen voor 70% geïnvesteerd. Ter herinnering: De kapitaalrondes voor dit elfde Oaktree-fonds werden vroeger in gang gezet dan oorspronkelijk gepland gezien de veelvuldige opportuniteiten binnen het distressed-debt-landschap vanwege de coronacrisis.
  • Impact-fonds: Brookfield haalde $ 15 miljard op voor het zogenaamde Global Transition Fund, waarmee het wenst in te spelen op de globale transitie naar klimaatneutraliteit. Meer specifiek zal het fonds zich toespitsen op enerzijds essentiële infrastructuur-assets alsook op bedrijven die nood hebben aan het kapitaal en de expertise van Brookfield in hun transitie naar een klimaatneutraal bedrijfsmodel. Brookfield zelf zorgt voor $2 miljard om te investeren in het fonds.

  Negatieve punten 

  • Stijgende rente: Brookfield profiteerde de laatste jaren van de almaar dalende rente, waardoor institutionele investeerders in toenemende mate aangetrokken werden tot het segment van alternatieve investeringen (infrastructuur, vastgoed, private equity,...). Het risico bestaat nu dat een doorzetting van de rentestijgingen de vraag hiernaar terug zal doen verzwakken. Het management wijst er evenwel op dat de rente zich nog steeds op historisch lage niveaus bevindt en dat de onderliggende investeringen voldoende veerkrachtig zijn in een omgeving van hoge inflatie. Zoals hierboven vermeld verwacht het management zich tevens aan een record aan intekening dit boekjaar.
  • Vastgoed: Het commerciële- en kantorenvastgoed stond vanwege de pandemie sterk onder druk. Het management stelde echter dat er op lange termijn geen structurele wijziging zou zijn van de verschillende types vastgoed. Brookfield lanceerde daarom begin 2021 een publiek overnamebod op BPY (Brookfield Property Partners) om de dochtervennootschap van de beurs te halen. Het management was er namelijk van overtuigd dat het aandeel te goedkoop genoteerd stond t.o.v. de intrinsieke waarde van het vastgoed. De overname werd in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. Via de privatisering zal het management flexibeler kunnen omspringen met de vastgoedportefeuille. Zo zal het o.a. delen recycleren in private vastgoedfondsen, bepaalde panden herontwikkelen, en andere delen verkopen. Iets meer dan de helft van het vastgoed ($16 miljard) betreft volgens CEO Bruce Flatt onvervangbaar commercieel- en kantorenvastgoed (voornamelijk in Londen en New York) dat Brookfield voor lange tijd zal blijven aanhouden. Het overige vastgoed ($14 miljard) is eerder opportunistisch van aard en zal in de komende 5 tot 7 jaar te gelde gemaakt worden, waarna het overheen de verschillende divisies van Brookfield herbelegd zou worden.

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • De focus op alternatieve reële activa (infrastructuur, hernieuwbare energie, vastgoed) geeft bescherming tegen inflatie.
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 
  • Brookfield verkoopt geregeld assets aan eigen dochterondernemingen. Het is hierbij niet altijd even transparant of de prijzen waaraan deze transacties gebeuren daadwerkelijk marktconform zijn.

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondersteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.
  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis. Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  11/10/2015 32.65 USD Kopen
  23/05/2017 37.91 USD Houden
  02/03/2022 54.54 USD Kopen
  12/07/2022 44.46 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.