Bpost Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/11/2018
 • Koers opmaak studie: 8.3 EUR
 • Huidige koers: 8.7025 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,66 miljard
 • Sector: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974268972

Advies van de analist

 • € 8,00
 • € 11,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Belgische Post, een vroeger overheidsmonopolie, werd succesvol gemoderniseerd en gestroomlijnd door Johnny Thijs om het bedrijf bestand te maken tegen het openbreken van de Europese postmarkt. De overheid is met iets méér dan 50% van de aandelen nog steeds dé referentie-aandeelhouder. Private-Equitygroep CVC stapte in 2006 in het kapitaal, maar verkocht haar participatie in 2013 in twee fasen (eerst bij de beursgang en vervolgens kort daarna). 

Bpost : Omzetverdeling

Bron: Bpost

Conclusie

Op jaarbasis waren de resultaten van Bpost minder negatief dan we vreesden, al zijn we wel bezorgd over de sterke stijging van de operationele kosten. Bovendien zal het toekomstige bedrijfsmodel, wat in de eerste plaats gericht zal zijn op pakjesdistributie in plaats van briefverkeer, lagere operationele marges teweeg brengen. Bijgevolg verwachten we dat dit een relevante impact zal hebben op de nettowinst en het bijhorende dividendrendement. De huidige waardering aan 6.7 keer de winst met een brutodividendrendement van rond de 10% lijkt ons dan ook fair, gegeven de sombere outlook voor 2019.
We herbevestigen ons houden advies.

Nieuws

-


Resultaten

in miljoen2015201620172018 2019E
Omzet2.3932.3992.9723.8503.791
Operationele winst466497493424322
Nettowinst307344325278230
Boekwaarde per aandeel3,473,883,874.024
Winst per aandeel1,541,721,621,331,19
Koers/winstverhouding14,713,115,767,6
Dividend1,291,311,311,310.90
Dividendrendement5,71%5,82%5,16%15,18%10,2%
Bron : Bloomberg


Resultaten vierde kwartaal 2018

 • Bpost realiseerde in het vierde kwartaal een 18,5 % hogere omzet van € 1.13 miljard
 • De nettowinst steeg met 55,9% tot € 104.6 miljoen.

​​​​​​​Positieve punten 

 • Zowel de binnenlandse als de internationale pakjesdivisie kenden andermaal een sterke omzetgroei van respectievelijk +17% en +9% op jaarbasis. De volumegroei op jaarbasis van de binnenlandse pakjesdivisie bedroeg +23,3% in 2018
 • Het bedrijf presteerde boven de (verlaagde) analistenconsensus en conform de guidelines die het management voor 2018 had beloofd.
 • Het brievenvolume daalde in 2018 met 5,8%, minder dan de oorspronkelijk gecommuniceerde daling van 7% op jaarbasis. Dit wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de prijs met 4,4%
 • In het vierde kwartaal werd een akkoord met de vakbonden afgesloten omtrent betere werkomstandigheden en hoger loon. Dit zou de sociale vrede moeten kunnen waarborgen en stakingen vermijden.
 • De balans oogt nog steeds solide. De nettoschuldpositie bedraagt eind 2018 € 345 miljoen. Dit geeft ons een nettoschuld/ebitda ratio van 0,6.
 • Bpost kon de rechten op de verdeling van kranten en tijdschriften verlengen, van 2016 tot en met 2020. 

Negatieve punten 

 • Op jaarbasis stegen de operationele kosten met 35,2% tot € 3,27 miljard, wat hoger is dan de groei van de omzet (27,3%).
  Dit werd gedreven door hogere loonkosten, hogere transportkosten en consolidatiekosten
 • De outlook voor 2019 oogt sober: stabiele omzet met een EBIT boven € 300 miljoen. Bovendien wil het bedrijf 85% van de nettowinst uitkeren als dividend.
 • Radial, de Amerikaanse dochter van Bpost, zal ook in 2019 niet bijdragen aan de winst. Men verwacht een break-even op Ebit niveau.
 • De sociale vrede kwam met een prijs: De afgesloten cao zou tot € 20 miljoen extra kosten per jaar leiden
 • De winstmarges in de pakketdivisie (+/- 7%) liggen gevoelig lager dan deze in het mail & retail segment(+/- 12%). Aangezien de groei vooral in de pakketdivisie plaatsvind zal dit leiden tot lagere operationele marges voor het bedrijf. 
 • De transportkosten stegen in 2018 83.5% wat de winststijging van de pakketpost afremt. 

SWOT

Sterktes :

 • De nationale ex-monopolies zoals Bpost hebben meestal een sterke marktpositie en kunnen niet zomaar door eender welke concurrent snel in het nauw worden gedreven.
 • Het sterke management van Johnny Thijs in het verleden heeft gezorgd voor succesvolle omvorming van log overheidsbedrijf naar een performanter bedrijf.
 • Sterke financiële performantie, hoge vrije cash flow
 • Aantrekkelijk dividendrendement
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Europese postsector is sinds begin 2013 opengesteld voor concurrentie, waardoor de respectievelijke nationale monopolies ophielden te bestaan.
 • De staat heeft 50% in Bpost.
 • Weinig ruimte voor verdere significante verbetering marges.
 • De vakbonden staat zeer sterk bij een overheidsorganisatie, wat niet steeds leidt tot optimale economische beslissingen 

Opportuniteiten :

 • Uitstroom oudere/duurdere werknemers komt op termijn ten goede aan de marge
 • Nieuwe groeikansen (pakketbezorging, boodschappendienst,...).
 • Dalende postvolumes worden enigszins gecompenseerd door hogere posttarieven

Bedreigingen :

 • Toenemende concurrentie, ook in de groeimarkt van de pakketpost.
 • De klassieke postmarkt is een krimpende markt.
 • BPost kan niet uit hetzelfde vaatje blijven tappen en postkantoren blijven sluiten en werknemers blijven ontslaan om de resultaten op peil te houden. Ook aan de uitstroom van duurdere werknemers komt uiteindelijk een einde. 
 • De EU vindt de Belgische regels voor postbedeling te restrictief (te veel op maat van Bpost gemaakt), en wil daar verandering in zien. 
 • Het wordt steeds moeilijker om het hoge dividend te handhaven.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 22.14 EUR Houden
20/03/2019 8.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.