Allianz Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/09/2020
 • Koers opmaak studie: 182 EUR
 • Huidige koers: 200.25 EUR
 • Marktkapitalisatie: 75,4 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0008404005

Advies van de analist

 • € 155,00
 • € 209,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Allianz is een Duitse financiële dienstverlener wereldwijd actief in voornamelijk het verzekeringswezen (Allianz en Euler Hermes) en vermogensbeheer (Pimco). Het bedrijf heeft meer dan 100 miljoen retail- en zakelijke klanten die het bedient met meer dan 147.000 werknemers in meer dan 70 landen. In 2019 behaalde de groep een omzet van meer dan 140 miljard euro.

Allianz: verdeling operationele winst (2019)

Bron: Allianz SE-REG

Conclusie

De halfjaarresultaten van Allianz waren iets beter dan verwacht. Echter, vrolijk wordt je er niet van. Ondanks de omzet in de eerste jaarhelft stabiel bleef op € 73,5 miljard, daalde de operationele winst op halfjaarbasis met 20,5% tot € 4,87 miljard en de nettowinst met 28,8% tot € 2,93 miljard. De operationele winst van de divisie levensverzekeringen daalde met 22,2%, voornamelijk gedreven door mindere verkopen vanwege de lockdowns en de aanhoudende druk op producten met gegarandeerde rentevoet na de nieuwe interventies van de centrale banken. De niet-levensverzekeringen deden het wel beter dan verwacht, met een operationele winst die in het tweede kwartaal daalde met 17,4% tot € 1,12 miljard. De gecombineerde ratio bedroeg in het tweede kwartaal tevens een aanvaardbare 95,5% (op halfjaarbasis 96,7%). Het vermogensbeheer (voornamelijk PIMCO) zag in het tweede kwartaal de assets under management van derde partijen opnieuw aangroeien met 6,5%, voornamelijk te danken aan het beursherstel van de afgelopen weken en netto-cashinflows van ongeveer € 25 miljard. De operationele winst daalde wel vanwege lagere prestatievergoedingen. 

Gezien de aanhoudend onzekere marktomgeving deelt het management geen outlook voor de komende maanden. Daarnaast geeft het bedrijf nog geen indicatie wanneer het zijn inkoopprogramma van eigen aandelen zal hervatten (€ 750 miljoen resterend). Wel zal Allianz het dividend over 2019 zoals gepland uitbetalen. Net zoals Ageas geeft Allianz hiermee slechts gering gehoor aan de aanbeveling van de EU (EIOPA) aan financiële instellingen om dit jaar geen dividenden uit te keren. Ondanks de Solvency II-kapitalisatieratio daalde met 26 procentpunt tot 187% acht het management de balans namelijk nog voldoende solide om dit wel te doen. Het is evenwel alles behalve zeker dat de weg terug naar pre-corona niveaus een makkelijke etappe zal worden. In het eerste semester zag Allianz reeds een impact op de operationele winst vanwege COVID-19 van ongeveer € 1,2 miljard. De gediversifieerde verzekeringsportefeuille stelt de verzekeraar bloot aan bepaalde risico's die op heden niet erg aantrekkelijk zijn vanwege COVID-19. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen gerelateerd aan reizen (via Allianz Partners), evenementen (via AGCS) en handelskredieten (via Euler Hermes). Het bedrijf is dan ook afhankelijk van de overheidssteun die aan de onderliggende risico's (lees: getroffen sectoren/bedrijven) wordt toebedeeld. Een afbouw van steunmaatregelen die niet gepaard zou gaan met een evenredige opbouw van de onderliggende economische activiteiten zou Allianz zo verder kunnen impacteren. Het management maakt dan ook de assumptie dat de huidige monetaire en fiscale stimuli in voege blijven en dat er geen tweede golf komt met nieuwe lockdowns. Verder mogen we niet vergeten dat de nooit geziene kwantitatieve versoepeling vanwege de centrale banken de rendementen op bedrijfsobligaties sterk drukken. Allianz zal m.a.w. vandaag meer cash moeten aanwenden voor het aankopen van obligaties met een lagere yield indien het de inkomsten uit deze beleggingen wil 'matchen' met de verwachte toekomstige uitgaven aan schadeclaims.

De beurskoers van Allianz heeft omwille van bovenstaande redenen ook een stevige tik gekregen en staat sinds het jaarbegin nog steeds ongeveer 18% lager aan een koers/winst verhouding van 11,4 en een dividendrendement van 5,27%. Dit lijkt interessant, maar weet dat het risico dan ook heel wat hoger ligt dan enkele maanden geleden. Het advies blijft daarom op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201220132014201520162017201820192020E
Bruto-opbrengsten98.98898.933100.375107.031107.253107.395102.958113.147147.844
Nettowinst5.5226.2436.2216.2386.9626.8037.7938.2618.267
Boekwaarde111.19110.38133.59138.13147.98149.36144.59177.64183.5
Winst per aandeel11.4213.1913.7114.5615.1415.2418.0719.6620.02
Koers/Winst9101011101212127
Dividend per aandeel4.505.306.857.307.608.009.09.609.60
Dividendrendement4.29%4.07%4.56%5.12%4.49%4.40%4.50%4.44%7.10%
Bron: Bloomberg
Resultaten eerste jaarhelft 2020 

 • De omzet daalde in het tweede kwartaal met 6,8% jaar-over-jaar tot € 30,9 miljard. Op halfjaarbasis stagneerde de omzet op € 73,5 miljard.
 • De operationele winst daalde in het tweede kwartaal met 18,8% jaar-over-jaar tot € 2,57 miljard. Op halfjaarbasis daalde de operationele winst met 20,5% tot € 4,87 miljard.
 • De nettowinst toekenbaar aan de aandeelhouders daalde in het tweede kwartaal met 28,6% jaar-over-jaar tot € 1,53 miljard. Op halfjaarbasis daalde de nettowinst met 28,8% tot € 2,93 miljard.

Positieve punten 

 • De omzet binnen het schadeverzekeringssegment bleef in het tweede kwartaal stabiel (+0,3%). De operationele winst daalde minder erg dan gevreesd met 17,4% tot € 1,14 miljard. De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de non-life verzekeringen, steeg in het tweede kwartaal met een eerder bescheiden 1,2 procentpunt tot 95,5%. Op halfjaarbasis steeg de combined ratio met 2,7 procentpunt tot 96,7%. Corrigeren we voor de impact van COVID-19 valt de ratio beneden 94%. Het management verwacht dat de premieinkomsten een neerwaartse druk zullen ondervinden gezien de vraag naar deze producten sterk gecorreleerd is met de algemene economische activiteit.
 • De divisie vermogensbeheer zag het vermogen onder beheer van derde partijen aangroeien met 6,5% tot € 1.658 miljard, te danken aan positieve markteffecten (+102,3 miljard EUR) en netto-cashinflows (+25,8 miljard EUR), maar negatief geimpacteerd door wisselkoerseffecten (-28,5 miljard EUR). De operationele winst daalde evenwel met 5,7% vanwege lagere performance fees. Hierdoor steeg de kosten-inkomsten-ratio met 1,7 procentpunt tot 62,8%. Op halfjaarbasis steeg de operationele winst echter met 5,4% en bleef de kosten-inkomsten-ratio stabiel.

Negatieve punten 

 • De omzet van het segment levensverzekeringen daalde in het tweede kwartaal met 12,6%, gedreven door lagere volumes als gevolg van COVID-19. De operationele winst daalde met 19,5%. Deze daling was voornamelijk te wijten aan een uitzonderlijke winst in het tweede kwartaal van 2019. Het management verwacht dat de vraag naar levensverzekeringen zal dalen nu de producten met gegarandeerde rentevoet zo goed als niets meer opbrengen en de unit-linked producten voor defensieve klanten niet interessant bevonden worden vanwege de volatiele financiële markten.
 • De impact van COVID-19 op de operationele winst was in de eerste jaarhelft € 1,2 miljard, waarvan € 800 miljoen binnen het segment van de schadeverzekeringen en € 400 miljoen bij de levensverzekeringen. Allianz heeft een erg gediversifieerde portefeuille wat betreft type verzekeringen, wat helaas ook inhoudt dat het bedrijf is blootgesteld aan bepaalde risico's die op heden niet erg aantrekkelijk zijn vanwege de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen gerelateerd aan reizen (via Allianz Partners), evenementen (via AGCS) en handelskredieten (via Euler Hermes). De segmenten die deze risico's omvatten maken ongeveer een derde uit van de groepsomzet (maar uiteraard bestaan deze segmenten ook uit minder getroffen risico's). Het bedrijf is dan ook erg afhankelijk van de overheidssteun die aan de onderliggende risico's wordt toebedeeld. Een afbouw van steunmaatregelen die niet gepaard zou gaan met een evenredige opbouw van de economische activiteiten kan in de toekomst leiden tot verdere verliezen Allianz.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio daalde met 26 procentpunt tot 187%. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • De vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) daalde met 3,6 procentpunt tot 10%. 
 • Gezien de aanhoudende onzekerheid omtrent COVID-19 geeft de verzekeraar geen outlook voor 2020.
 • Allianz heeft haar inkoopprogramma van eigen aandelen opgeschort (€ 750 miljoen resterend) en heeft nog geen indicatie gegeven wanneer dit terug opgestart zal worden.

SWOT

Sterktes 

 • Gestage groei in de twee verzekeringspoten de voorbije jaren, wat compenseert voor de wat volatiele resultaten bij vermogensbeheer.
 • Sterke balans en relatief hoge free cashflowgeneratie voor de verzekeringssector.
 • Schadeverzekeringsactiviteiten op zich consistent winstgevend de voorbije jaren met combined ratio telkens < 100%.
 • De divisie vermogensbeheer genereert de laatste jaren een record aan 'third party assets under management'. Hierdoor namen de inkomsten uit vermogensbeheer consistent toe.

Zwaktes 

 • Kostenratio ondanks de schaalvoordelen maar middelmatig.
 • Prestaties van de verschillende regionale divisies nogal wisselvallig, Allianz is niet overal even succesvol.

Opportuniteiten 

 • Verdere overnames mogelijk gezien stevige balans.

Bedreigingen 

 • Allianz is sterk blootegsteld aan allerhande risico's met betrekking tot een verdere escalatie van het coronavirus en de economische impact diet het virus met zich mee kan brengen.
 • Sterke stijging van de rente zou voor verliezen op de investeringsportefeuille zorgen.
 • Toename in aantal natuurrampen de komende jaren kan winstgevendheid van schadeverzekeraar sterk aantasten.  
 • Toename van websites die gestandaardiseerde verzekeringsproducten vergelijken op prijs, wat voor neerwaartse druk op verzekeringspremies zou kunnen zorgen op termijn.   

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/18 190.14 EUR Kopen
2017/04/12 171.2 EUR Houden
2019/03/18 200 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.