Allianz Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/05/2021
 • Koers opmaak studie: 214.1 EUR
 • Huidige koers: 193.58 EUR
 • Marktkapitalisatie: 87,8 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0008404005

Advies van de analist

 • € 182,00
 • € 237,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Allianz is een Duitse financiële dienstverlener wereldwijd actief in voornamelijk het verzekeringswezen (Allianz en Euler Hermes) en vermogensbeheer (Pimco). Het bedrijf heeft meer dan 100 miljoen retail- en zakelijke klanten die het bedient met meer dan 147.000 werknemers in meer dan 70 landen. In 2019 behaalde de groep een omzet van meer dan 140 miljard euro.

Allianz: verdeling operationele winst (2020)

Bron: Allianz SE-REG

Conclusie

De resultaten over het eerste kwartaal waren opnieuw redelijk solide bij Allianz. Terwijl de omzet enigszins stabiel bleef (-0,4% op organische basis) steeg de operationele winst met ongeveer 45%, gedreven door prima prestaties bij zowel de schadeverzekeringen als de levensverzekeringen. De winst per aandeel verdubbelde zo ook nagenoeg tot €6,20 (+93,1%). Verder steeg het rendement op het eigen vermogen met 5,3 procentpunt tot 16,7% en bleef de balans sterk met een Solvency II-kapitalisatieratio van 210% (+3 pp). Het segment van de schadeverzekeringen profiteerde van minder schadeclaims gerelateerd aan natuurrampen en COVID-19 wat leidde tot een daling van de combined ratio met 4,7 procentpunt tot 93%, terwijl de tak van de levensverzekeringen genoot van een hogere vraag naar de unit-linked levensverzekeringen en een beter resultaat van de achterliggende beleggingsportefeuille. Ook het vermogensbeheer (PIMCO en AGI) deed het goed en zag het vermogen onder beheer van derde partijen aangroeien met 3,75% en de kosten-inkomsten ratio dalen met 240 basispunten tot 59,3%. Voor 2021 blijft het management vasthouden aan de verwachting van een operationele winst tussen €11 miljard en €13 miljard. Het management ziet dit als een conservatieve inschatting maar lijkt te hinten dat het uiteindelijke resultaat zich eerder aan de bovenkant van de vork zal bevinden indien het herstel zich op dezelfde manier blijft verderzetten. In de tweede helft van het jaar hoopt het bedrijf eveneens het inkoopprogramma van eigen aandelen (€ 750 miljoen resterend) opnieuw op te starten, al wacht het hiervoor op fiat van de regulator. Koersgewijs heeft Allianz de coronacrisis ondertussen zo goed als verteerd en noteert het aan een verwachte koers/winst verhouding van 11,5 en aan 1,12 keer de boekwaarde. Dit geeft een bruto dividendrendement van ongeveer 4,5%. Gegeven de risico’s is de huidige waardering aan de faire kant, het advies blijft daarom op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 107.72107.40102.96113.15112.40143.14
Operationele winst 11.6211.3011.4312.6111.3912.24
Nettowinst 6.966.807.467.916.818.19
Boekwaarde per aandeel 147.41149.36144.59177.64196.15197.43
Winst per aandeel 15.3115.2417.4318.9016.4820.00
Koers/Winst 101310121211
Dividend 7.608.009.009.609.609.60
Dividendrendement 4.84%4.18%5.14%4.40%4.78%4.45%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste kwartaal boekjaar 2021 

 • De omzet daalde in het eerste kwartaal met 2,6% tot € 41,4 miljard (organisch -0,4%).
 • De operationele winst steeg in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met net geen 45% tot ongeveer €3,34 miljard, gedreven door prima prestaties bij zowel de schadeverzekeringen als de levensverzekeringen.
 • De nettowinst toekenbaar aan de aandeelhouders steeg in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 83,4% tot € 2,57 miljard, ofwel €6,20 per aandeel (+93,1%).

Positieve punten 

 • De omzet binnen het schadeverzekeringssegment daalde in het eerste kwartaal jaar-over-jaar organisch met een bescheiden 1,6% tot €19,7 miljard, voornamelijk gedreven door de mindere prestaties bij Allianz Partners (reisverzekeringen) terwijl Euler Hermes (handelskredieten) en AGCS (bedrijfsverzekeringen) terug positieve groei vertoonden. De operationele winst steeg in Q1 met 46,6% tot €1,5 miljard te danken aan minder claims vanwege natuurlijke rampen en verwaarloosbare claims in verband met COVID-19.
 • De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de non-life verzekeringen, daalde in het eerste kwartaal met 4,7 procentpunt tot 93%, volledig conform de verwachting voor 2021.
 • De omzet van het segment levensverzekeringen steeg in het eerste kwartaal organisch met 0,1% tot €20 miljard. De operationele winst steeg met 48% tot €1,2 miljard, te danken aan het feit dat er ditmaal geen waardeverminderingen gerealiseerd werden in de assetportefeuille. De huidige waarde van nieuwe levensverzekeringscontracten (PVNBP) kwam uit op €19,5 miljard, een stijging van 8,3% t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder, voornamelijk gedreven door hogere volumes van unit-linked verzekeringen in Azië en Italië. De marges op nieuwe verzekeringscontracten steeg in Q1 met 20 basispunten tot 2,9%.
 • De divisie vermogensbeheer (PIMCO & AGI) zag het vermogen onder beheer van derde partijen in het eerste kwartaal sequentieel aangroeien met 3,75% tot € 1.775 miljard, te danken aan positieve wisselkoerseffecten (+49,6 miljard EUR) en netto-cashinflows (+37,8 miljard EUR), maar negatief geimpacteerd door negatieve markteffecten (-20,7 miljard EUR).  De omzet steeg hierdoor organisch met 8,8% tot €1,8 miljard en de operationele winst met 10% tot €747 miljoen. De kosten-inkomsten ratio daalde eveneens met 240 basispunten tot 59,3%.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio steeg in Q1 sequentieel met 3 procentpunt tot 210%. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • De vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) steeg met 5,3 procentpunt tot 16,7%.
 • Outlook: Voor 2021 verwacht het management een operationele winst tussen €11 miljard en €13 miljard. Het management ziet dit als een conservatieve inschatting die alle risico's in acht neemt, zoals het verdere verloop van COVID-19, de zwakkere dollar en de lage rentevoeten. Daarnaast is het management van mening dat de aandelenmarkten momenteel stevig overgewaardeerd zijn.

Negatieve punten 

 • Allianz heeft haar inkoopprogramma van eigen aandelen opgeschort (€ 750 miljoen resterend) en hoopt in de tweede jaarhelft opnieuw fiat te krijgen van de regulator om dit terug op te starten.
 • De omzet van Allianz Partners, die o.a. reisverzekeringen en eventverzekeringen (tickets) aanbiedt, blijft onder druk vanwege COVID-19 en daalde in Q1 j-o-j organisch met ongeveer 10,5%. Euler Hermes (handelskredieten) doet het wel terug beter (omzet organisch +9%) gezien nieuwe plaatselijke lockdowns niet langer hetzelfde effect hebben op de omzetcijfers van bedrijven dan in het begin van de pandemie. AGCS ten slotte blijft stabiel dankzij prijsstijgingen die de volumedalingen compenseren. De resultaten van deze segmenten blijven echter voor een deel afhankelijk van de overheidssteun die aan de onderliggende risico's wordt toebedeeld. Een afbouw van steunmaatregelen die niet gepaard zou gaan met een evenredige opbouw van de economische activiteiten zou daarom ook negatief kunnen uitdraaien voor Allianz.

SWOT

Sterktes 

 • Gestage groei in de twee verzekeringspoten de voorbije jaren, wat compenseert voor de wat volatiele resultaten bij vermogensbeheer.
 • Sterke balans en relatief hoge free cashflowgeneratie voor de verzekeringssector.
 • Schadeverzekeringsactiviteiten op zich consistent winstgevend de voorbije jaren met combined ratio telkens < 100%.
 • De divisie vermogensbeheer genereert de laatste jaren een record aan 'third party assets under management'. Hierdoor namen de inkomsten uit vermogensbeheer consistent toe.

Zwaktes 

 • Kostenratio ondanks de schaalvoordelen maar middelmatig.
 • Prestaties van de verschillende regionale divisies nogal wisselvallig, Allianz is niet overal even succesvol.

Opportuniteiten 

 • Verdere overnames mogelijk gezien stevige balans.

Bedreigingen 

 • COVID-19: De gediversifieerde verzekeringsportefeuille stelt de verzekeraar bloot aan bepaalde risico's die op heden niet erg aantrekkelijk zijn vanwege COVID-19. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen gerelateerd aan reizen (via Allianz Partners), evenementen (via AGCS) en handelskredieten (via Euler Hermes). Het bedrijf is dan ook afhankelijk van de overheidssteun die aan de onderliggende risico's (lees: getroffen sectoren/bedrijven) wordt toebedeeld. Een afbouw van steunmaatregelen die niet gepaard zou gaan met een evenredige opbouw van de onderliggende economische activiteiten zou Allianz verdere schade kunnen toebedelen.
 • Lage rente: De nooit geziene kwantitatieve versoepeling vanwege de centrale banken drukt de rendementen op bedrijfsobligaties sterk. Allianz moet m.a.w. vandaag meer cash aanwenden voor het aankopen van obligaties met een lage yield indien het de inkomsten uit deze beleggingen wil 'matchen' met de verwachte toekomstige uitgaven aan verzekeringsclaims. De recente stijging van de rente op lange termijn vanwege de hogere inflatieverwachtingen levert dan weer enige compensatie op dit vlak.
 • Sterke stijging van de rente zou voor verliezen op de investeringsportefeuille zorgen.
 • Toename in aantal natuurrampen de komende jaren kan winstgevendheid van schadeverzekeraar sterk aantasten.  
 • Toename van websites die gestandaardiseerde verzekeringsproducten vergelijken op prijs, wat voor neerwaartse druk op verzekeringspremies zou kunnen zorgen op termijn.   

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/18 190.14 EUR Kopen
2017/04/12 171.2 EUR Houden
2019/03/18 200 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.