Aena Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/11/2020
 • Koers opmaak studie: 115.6 EUR
 • Huidige koers: 140.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 17,2 miljard
 • Sector: Infrastructuur
 • Markt: Madrid
 • ISIN: ES0105046009

Advies van de analist

 • € 91,80
 • € 165,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

AENA is een Spaans overheidsbedrijf belast met het beheer, de ontwikkeling en de uitbating van luchthavens en vliegvelden in Spanje. De Spaanse staat heeft een belang van 51% in het bedrijf. Het is wereldwijd de grootste publiek genoteerde luchthavenbeheerder op vlak van passagiersaantallen.
De onderneming heeft 46 Spaanse en 16 buitenlandse luchthavens in beheer en ontvangt jaarlijks ongeveer 331 miljoen passagiers (Spaanse activiteiten 265milj. passagiers). De buitenlandse participaties betreffen onder andere een meerderheidsbelang (51%) in de luchthaven van Luton (VK) en minderheidsbelangen in luchthavens in Mexico, Brazilië, Colombia en Jamaica.

De omzet wordt gegenereerd in vier divisies:
Aeronautical: Deze divisie vormt normaliter het hoofdinkomen voor elke luchthavenbeheerder en omvat onder andere: verhuur staanplaats luchthaven, gebruik van luchthaventerminals, landingskosten voor luchtvaartmaatschappijen, beheer ‘gates’, verwante diensten en passagiersdata.
Commercial: Hier verhuurt men commerciële ruimte in de luchthaven aan derde partijen tegen ‘minimaal gegarandeerde verhuurtarieven’. Deze derde partijen omvatten onder meer taksvrije shops, eet & drankgelegenheden, parkinguitbaters, autoverhuurbedrijven e.d.
Real estate services: Diensten voor ontwikkeling van vastgoed. (Bv. Hangar)
International: Dit gedeelte omvat de internationale activiteiten van de groep.

Omzetverdeling Aena

  Bron: Jaarverslag Aena

  Conclusie

  Het moge duidelijk zijn dat luchthavenuitbater Aena midscheeps getroffen wordt door de huidige coronacrisis. Hoewel het internationale vliegverkeer gedurende de zomermaanden ietwat herstelde, blijft de klap na 9 maanden met een 69% daling van het passagiersvolume zeer groot. Voor het bedrijf hangt dan ook veel af in welk tijdbestek er een efficient vaccin kan komen en welke impact dit heeft op het internationale toerismegedrag, wat op dit moment nog onduidelijk is. Op de korte termijn zien we dan ook niet meteen beterschap, al gaan we op dit moment nog steeds uit van een algemene verbetering in de zomer van 2021. 

  Op vlak van waardering blijft het bedrijf voor de langetermijnbelegger interessant. Aena noteert nu aan een verwachte k/w van 28.9 of een verwachte Ev/ebitda van 14.1 voor fiscaal boekjaar 2021. Voor fiscaal boekjaar 2022 bedragen deze ratio's respectievelijk 16.8 en 10.7.  We zouden echter op dit moment nog wat voorzichtigheid inbouwen en niet te gehaast instappen gegeven de hoge mate van onzekerheden. Hierdoor blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000 000201520162017201820192020E
  Omzet3.4503.7903.9604.2974.4832.515
  Operationele winst1.2601.4741.7281.9121.986260
  Nettowinst8391.1711.2401.3751.449148
  Boekwaarde28.733.337.940.242.741.5
  Winst per aandeel5.607.808.279.169.661.14
  Koers/Winst19.016.720.615.317.7117.4
  Dividend per aandeel/2.713.836.506.93/
  Dividendrendement/2.1%2.28%4.8%4.06%/
  Bron: Bloomberg  Resultaten na 9 maanden 2020

  • De omzet daalde na 9 maanden met 49.7% tot € 1,7 miljard. 
  • De Ebitda daalde met 76% tot € 516 miljoen.
  • Het nettoresultaat ging € 108 miljoen in het rood. 

  Positieve punten 

  • Aena reageerde zeer snel op de verslechterende omstandigheden door een stevig kostenbesparingsplan aan te kondigen.  Hierdoor daalde de maandelijkse cash-outflow met € 43 miljoen. Tijdens het tweede kwartaal leverde dit reeds een besparing op van € 157 miljoen en in het derde kwartaal hadden besparingen een effect van €127,3 miljoen. In essentie ging het bedrijf over op een tijdelijke aanwervingsstop, werden onderhoudscontracten heronderhandeld en werden alle niet essentiële uitgaven geschrapt. 
  • Ook de uitgaven mbt investeringen werden tijdelijk stopgezet. Hierdoor verminderde de maandelijkse cashoutflow met ongeveer € 52 miljoen. Op deze manier kon Aena ongeveer € 175 miljoen besparen. 
  • Aena heeft een totale liquiditeitspositie van € 2,4 miljard dewelke bestaat uit cash en kredietfaciliteiten. Daarnaast kan het bedrijf ook nog beroep doen op € 900 miljoen van het Europese steunprogramma (ECP). Dit zou voldoende moeten zijn om de crisis door te komen. 
  • Ondanks de verslechterende balansstructuur omwille van covid-19 behoudt het bedrijf haar A kredietrating bij de rating-agentschappen, al werd de outlook verlaagd van 'stabiel' naar 'negatief'. Hierdoor kan het bedrijf nog steeds lenen aan gunstige voorwaarden en komt het schuldpapier in aanmerking voor inkoopprogramma's van de ECB. 

  Negatieve punten 

  • Het totale passagiersvolume daalde in de eerste 9 maanden van 2020 met 69% tot 74.6 miljoen. (Q2: -97.8% tot 1.9 miljoen) Verwacht wordt dat een herstelbeweging ten opzichte van de passagiersaantallen in 2019 minstens tot 2023 op zich zal laten wachten. 
  • Het bedrijf stond toe dat zowel de huurders van het commerciële segment hun huur op een later tijdstip mogen betalen als betalingsuitstel voor kosten van luchtvaartmaatschappijen. Er werd een uitstel van inningen toegestaan van 6 maanden, wat een totale cash impact heeft op Aena van € 101.7 miljoen. Hiervan was € 19.5 miljoen voor het commerciële segment en € 82.2 miljoen voor de luchtvaartmaatschappijen.
  • Het bedrijf diende € 120 miljoen aan 'impairments' te boeken onder andere omwille van de daling van de waarde van de concessiecontracten voor de uitbating van de luchthavens. Dit had een extra negatief effect op de ebitda.
  • Een dalende brutobedrijfswinst (Ebitda) en extra uitgifte van obligaties deed de totale schuldpositie toenemen naar een ratio van 5.5 keer de Ebitda. De operationele cashflow daalde met 83% tot € 322 miljoen. Solvabiliteit onder controle (38%)

  SWOT

  Sterktes

  • Natuurlijk monopolie: geen competitie in de directe geografische omgeving, hierdoor liggen de operationele marges zeer hoog.
  • Synergievoordelen commerciële activiteiten: groei van de luchthaven zorgt voor hogere huurinkomsten voor de commerciële ruimtes. Daarnaast zorgt groei op vlak van passagiersvolume ook voor meer verkoop.
  • De operationele resultaten van de groep groeien met gezonde cijfers. Gedreven door de groei in het passagiersvolume en de groei in het goederentransport.
  • Het bedrijf heeft een grote mate van prijszettingsmacht, bijvoorbeeld in het verhuren van staanplaatsen (‘slots’) aan luchtvaartmaatschappijen. Bovendien kan een luchtvaartmaatschappij niet uitwijken naar een nabije geografische locatie indien zij aanwezig wil zijn op de Spaanse markt.

  Zwaktes

  • De Spaanse staat is met een participatie van 51% de referentieaandeelhouder. Van overheidswege limiteert men de winst die het bedrijf mag maken op de gereguleerde aeronautica activiteiten. Daarnaast worden de lonen jaarlijks heronderhandeld om deze minimaal in lijn te houden met de inflatie.
  • De business is kapitaalintensief (vervangingen, onderhoud, heraanleg,…) wat een grote mate van recurrente capex vereist.

  Opportuniteiten

  • De pay-out ratio werd recentelijk verhoogd tot 80% van de netto geconsolideerde winst. Gegeven het defensieve profiel van het bedrijf is dit in een lage rente omgeving aantrekkelijk.
  • De hoge mate van kapitaalsinvesteringen die de operationele activiteiten van het bedrijf vereisen maken dat verschillende overheden mogelijk hun luchthavens in de toekomst willen privatiseren wat mogelijkheden biedt op vlak van M&A.
  • Het bedrijf heeft zijn schuldportefeuille, met dank aan de lage rente omgeving, aan zeer gunstige voorwaarden kunnen herfinancieren. Bovendien is de gemiddelde looptijd van de schulden met 10 jaar zeer gunstig. 

  Bedreigingen

  • Een doorgedreven consolidatie van de luchtvaartsector zou op termijn de prijszettingsmacht van luchthavens onder druk kunnen zetten, al zien we dit niet meteen gebeuren. 
  • De resultaten van het bedrijf zijn in zekere mate gecorreleerd aan de toerismesector. Een daling van de koopkracht, een terroristische aanslag of een daling van het volume door verschillende milieutaksen is dan een potentieel risico.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  03/08/2020 109 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.