Nieuwe aangifte personenbelasting: enkele highlights voor beleggers Flash! mei 2021

De start van de lente luidt meestal ook de start van een nieuw aangifteseizoen in. Ook dit jaar is dat niet anders. Het nieuwe aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is nu ook mogelijk om via Tax-on-web (te bereiken via www.myminfin.be) uw aangifte in te dienen. ​​​​​​​

Deadlines

U heeft tot 30 juni 2021 de tijd om uw aangifte op papier in te dienen. Indienen via Tax-on-web kan tot 15 juli 2021. Uw accountant heeft tot 21 oktober 2021 de tijd om uw aangifte in te dienen. 

Naar jaarlijkse gewoonte overlopen wij graag een aantal bijzonderheden van de aangifte personenbelasting die voor u als belegger relevant zijn. 

Bevriezing van fiscale grensbedragen

Tal van fiscale bedragen worden elk jaar aangepast aan de index. Voor de inkomstenjaren 2020 t.e.m. 2023 heeft de regering omwille van budgettaire redenen echter beslist om een aantal fiscale uitgaven te bevriezen. Concreet betekent dit dat de maximumbedragen voor een reeks belastingverminderingen tijdens die vier jaren niet worden geïndexeerd en dus de plafonds van het inkomstenjaar 2019 blijven gelden. De bevriezing geldt onder meer voor de vrijgestelde interesten op spaarrekeningen, vrijgestelde dividenden en pensioen- en langetermijnsparen. 

Belastingvrijstelling dividenden

De grote lijnen 
Als u in 2020 dividenden van aandelen ontving, kan u in uw aangifte een belastingvrijstelling vragen voor een eerste schijf van 800 € aan ontvangen dividenden. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30%, komt dit dus neer op een vrijstelling van maximaal 240 €. 

Omwille van de bevriezing van de fiscale grensbedragen, wordt dit bedrag niet geïndexeerd en blijft het plafond van 2019 behouden. 

Welke dividenden komen in aanmerking voor de vrijstelling? 

De dividenden van zowel binnenlandse als buitenlandse aandelen komen in aanmerking voor de vrijstelling. Het moet dus gaan om rechtstreekse beleggingen in bedrijven. Interesten van obligaties of inkomsten van instellingen voor collectieve belegging (fondsen) komen niet in aanmerking voor de vrijstelling. 

Hoe de vrijstelling aan te vragen? 
Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling moet u nagaan hoeveel roerende voorheffing er werd ingehouden en moet u de ingehouden roerende voorheffing met een maximum van 240 € vermelden in vak VII, onder code 1437 / 2437. Belangrijk is dus dat het bedrag aan roerende voorheffing wordt vermeld in de aangifte en niet het bedrag aan ontvangen dividenden. 

Dividenden op naam van gehuwden 
De vrijstelling is van toepassing per belastingplichtige. Voor gehuwden is het van belang na te gaan of de dividenden behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten dan wel het eigen vermogen van één van de echtgenoten. 

Indien de effectenrekening op naam van één van de echtgenoten staat en de echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, kan de vrijstelling van dividenden enkel gevraagd worden door de echtgenoot op wiens naam de effectenrekening staat. Indien de echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschappelijk stelsel, kunnen beide echtgenoten de vrijstelling in de aangifte vragen, ook al staat de rekening enkel op naam van één van de echtgenoten. 

Wat indien er sprake is van een vruchtgebruik? 
Ingevolge een nalatenschap of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, kunnen de aandelen gesplitst zijn ingeschreven waarbij bijvoorbeeld de aandelen in blote eigendom toekomen aan de kinderen en het vruchtgebruik aan de ouder(s). Doordat de dividenden toekomen aan de vruchtgebruiker, is de roerende voorheffing ten laste van de vruchtgebruiker waardoor de vruchtgebruiker de vrijstelling van de dividenden kan vragen in de aangifte. 

Aandelen op naam van een onverdeeldheid
Indien de aandelen op naam van verschillende personen worden aangehouden zoals bijvoorbeeld op naam van een maatschap, kunnen alle leden van de onverdeeldheid de ingehouden roerende voorheffing recupereren, weliswaar elk voor hun deel. Ingeval van een maatschap blijkt de verhouding tussen de leden uit de statuten. 

Toevoegen van bewijsdocumentatie 
U hoeft geen bewijsdocumentatie van de ingehouden roerende voorheffing mee te sturen met de aangifte. Enkel ingeval van een fiscale controle, kunnen de fiscale diensten vragen om bewijsdocumentatie voor te leggen. Banken dienen daarbij geen afzonderlijke attestatie te voorzien. U kan het bewijs leveren aan de hand van de rekeninguittreksels waarop u de couponafrekeningen terugvindt. 

Voor wat betreft uw rekening bij Dierickx Leys Private Bank kan u een handig overzicht terugvinden via onze online tool ‘DL online’ door in het tabblad ‘Uittreksels’ de rubriek ‘Inkomsten 2020’ te selecteren. Hierin zal u alle inkomsten van het jaar 2020 van uw rekening terugvinden. Zoals hierboven vermeld, komen enkel de inkomsten van aandelen van bedrijven in aanmerking voor de vrijstelling. 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, helpt uw relatiebeheerder u uiteraard graag verder. 

Terugbetaling belastingkrediet voor Franse dividenden

Indien u in de loop van 2020 dividenden heeft ontvangen van Franse aandelen, heeft u de mogelijkheid om 15% van deze netto dividenden via uw aangifte personenbelasting terug te vorderen. Een uitgebreide toelichting vindt u in onze Flash van februari

Om de terugbetaling te ontvangen van de dividenden van Franse aandelen die u via uw effectenrekening heeft ontvangen, dient  u in vak VII, onder de code 1160 / 2160 het bedrag aan Franse netto ontvangen dividenden in te vullen alsook dient u de dividenden te vermelden in vak VII, onder rubriek F (inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is). 

Pensioensparen

Ook de maximale bedragen voor het pensioensparen vallen onder de bevriezing van de fiscale plafonds, met het verschil dat de maximumbedragen voor het pensioensparen gestort in 2020 nog wel geïndexeerd zijn met name maximaal 990 € voor de toepassing van 30% belastingvermindering en maximaal 1.270 € voor de toepassing van 25% belastingvermindering. Deze maximumbedragen zullen wel gehandhaafd blijven voor de stortingen in de jaren 2021 t.e.m. 2023. 

U moet het bedrag dat u in 2020 stortte vermelden in vak X, rubriek II, E. onder codes 1361 / 2361. Indien u uw aangifte via Tax-on-web indient, zullen de bedragen reeds op voorhand ingevuld zijn. 

U ontvangt van Dierickx Leys Private Bank een fiscaal attest pensioensparen dat u kan gebruiken bij het invullen van uw aangifte. 

Effectentaks vernietigd, daar is effectentaks bis

U zal merken dat in het nieuwe aangifteformulier geen rubriek meer over de taks op effectenrekeningen is opgenomen. Dit heeft uiteraard te maken met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2019 dat de desbetreffende wet heeft vernietigd. 

Zoals wij reeds hebben aangekondigd, is ondertussen een herwerkte versie van de taks op effectenrekeningen in werking getreden. Tot vandaag heerst er echter nog veel onduidelijkheid over de toepassing van deze nieuwe effectentaks. Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u hier verder over informeren. 

PDF

Download hier de Flash! van mei 2021.

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

Geen betere belegging dan de economie waarin je zelf je oude dag wilt doorbrengen

Tijdens het Outlook 2021-event focuste gastspreker prof. dr. Jonathan Holslag op China en zijn economische impact. Wij zoomen in op 6 vragen van deelnemers daarover.