MiFID categorisering Principes van de Mifid-categorisering van het cliënteel

Voorwoord

De MiFID categorie wordt op de cliëntenovereenkomst voor opening van de rekening vermeld. De categorie geldt steeds per rekening en voor alle verrichtingen en diensten op die bepaalde rekening.

A. Toewijzing categorie

In de regel krijgen alle erkende financiële instellingen de categorie van 'in aanmerking komende tegenpartij (IAKT)' toegewezen en alle andere cliënten die van 'niet-professionele cliënt'.

Categorieën van laag beschermingsniveau naar hoger beschermingsniveau

1. In aanmerking komende tegenpartij (IAKT)

Cliënten die vallen onder volgende criteria worden gecategoriseerd als IAKT:

Financiële instellingen die erkend of gereglementeerd worden onder het nationaal recht van een lidstaat van de EU of rechtstreeks onder het recht van de EU, zijnde beursvennootschappen, kredietinstellingen verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, fondsen (UCITS, pensioenfondsen en hun managementvennootschappen). Verder ook nationale overheden, centrale banken en supranationale organisaties. Deze cliënten ondertekenen de informatienota 'Eligible counterparty' met uitleg over deze categorisering en de mogelijkheid om van categorie te wijzigen.

2. Professionele cliënten

Cliënt of zijn vertegenwoordiger die de nodige kennis en deskundigheid bezit om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de door hem gelopen risico's adequaat in te schatten.

Overheden en financiële instellingen die niet onder hogergenoemde criteria pt.1 vallen en beursgenoteerde vennootschappen kunnen automatisch deze status krijgen.

Onder bepaalde voorwaarden en mits toestemming van de compliance officer kunnen andere juridische entiteiten met rechtspersoonlijkheid een aanvraag indienen om als professionele cliënt gecategoriseerd te worden. De entiteit dient dan te voldoen aan 2 van de 3 volgende criteria: balanstotaal > 20 miljoen euro, netto omzet > 40 miljoen euro, eigen vermogen > 2 miljoen euro.

Voor kleinere entiteiten of entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid of natuurlijke personen gelden volgende criteria: 1) Indien de vertegenwoordiger(s) een adequate deskundigheid, ervaring en kennis inzake beleggingen en de bijkomende risico's kunnen voorleggen. 2) Indien voldaan is aan 2 van volgende criteria: a) tijdens 4 voorafgaande kwartalen minstens 10 transacties > 5000 euro, b) portefeuille > 500.000 euro, c) vertegenwoordiger minstens 1 jaar werkzaam in financiële sector of functie in een functie die kennis in beleggingen veronderstelt.

Deze cliënten ondertekenen de informatienota 'professionele cliënt' met uitleg over deze categorisering en de mogelijkheid om van categorie te wijzigen.

Natuurlijke personen kunnen enkel onder deze categorie aanvaard worden mits onderzoek en beslissing door de directie.

3. Niet-professionele cliënten

Alle andere cliënten.

Erkende financiële instellingen kunnen niet onder deze categorie geaccepteerd worden.

B. Wijziging van categorieën

Wijziging ambthalve

De categorisering van de in aanmerking komende tegenpartijen en de professionele cliënten wordt jaarlijks herzien, evenals de procedures van toewijzing en wijziging.

Wanneer de Bank opmerkt dat een bepaalde cliënt niet langer voldoet aan de voorwaarden van zijn categorisering zal zij de vereiste voorwaarden nagaan. Indien deze niet langer worden gehaald, wordt de cliënt ambtshalve door de compliance officer in een hogere categorie geplaatst. Elke wijziging wordt schriftelijk aan de cliënt kenbaar gemaakt, evenals de impact van de wijziging op zijn beschermingsniveau. De cliënt ondertekent een nieuwe overeenkomst.

Een upgrade naar een hogere beschermingscategorie gebeurt automatisch wanneer aan de voorwaarden van de categorisering door de cliënt niet meer tegemoet gekomen wordt.

Een verandering van categorie kan door de cliënt schriftelijk aangevraagd worden bij de compliance officer. De toestemming wordt schriftelijk aan de cliënt bevestigd.


​​​​​​​Aanvraag voor (vrijwillige) downgrade van een rekening

Bij een vrijwillige downgrade wordt de cliënt schriftelijk in kennis gesteld van de bescherming en rechten die hij zich vrijwillig ontzegt. De cliënt dient een verklaring te ondertekenen dat hij zich bewust is van de gevolgen van de verandering van categorie.

Een niet-professionele cliënt kan enkel aanvragen om als professionele cliënt behandeld te worden voor alle transacties van één bepaalde rekening. Een professionele cliënt kan enkel aanvragen om als in aanmerking komende tegenpartij beschouwd te worden voor alle transacties van één bepaalde rekening.


​​​​​​​Aanvraag voor upgrade van een rekening

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren aan de compliance officer. Indien de compliance officer deze aanvraag accepteert wordt de verandering geformaliseerd in een schriftelijke overeenkomst waarin vermeld wordt dat het alle verrichtingen betreft van de gespecifieerde rekeningen. De aanvraag kan enkel betrekking hebben op alle verrichtingen en diensten van die bepaalde rekening.


→ de client professionnel de plein droit à client non professionnel ou de CPE à client non professionnel: Le client doit introduire une demande écrite auprès du compliance officer van professionele cliënt van rechtswege naar niet-professionele cliënt of van IAKT naar niet-professionele cliënt:

De cliënt dient een schriftelijk aanvraag in te dienen bij de compliance officer. De compliance officer kan de aanvraag accepteren indien volaan werd aan de voorwaarden. Dit wordt schriftelijk bevestigd en de vertegenwoordigers van de cliënt worden gevraagd de informatienota/overeenkomst te ondertekenen voor acceptatie van de nieuwe categorie. Deze overeenkomst specifieert dat de nieuwe categorie van toepassing is op alle transacties van de vermelde rekening(en).


→ de client professionnel de plein droit à client non professionnel ou de CPE à client non professionnel: Le client doit introduire une demande écrite auprès du compliance officer van IAKT naar professionele cliënt:

De cliënt dient een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de compliance officer. De compliance officer kan de aanvraag accepteren indien voldaan werd aan de voorwaarden. Dit wordt schriftelijk bevestigd en er wordt aan de vertegenwoordigers van de cliënt gevraagd de informatienota/overeenkomst te ondertekenen voor acceptatie van de nieuwe categorie. Deze overeenkomst specifieert dat de nieuwe categorie van toepassing is op alle transacties van de vermelde rekening(en). Wanneer een IAKT vraagt om behandeld te worden als cliënt en niet vermeldt dat hij behandeld wenst te worden als niet-professionele cliënt, wordt hij behandeld als professionele cliënt. De compliance officer kan deze dan toch nog toekennen aan de categorie IAKT mits het laten ondertekenen van de betreffende informatienota.