Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)


Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten die van toepassing zijn bij ' Dierickx Leys Private Bank '. 
De afweging tussen de vereiste waarborg (margin) en de pandwaarde (collateral) is computergestuurd met een update bij elke nieuwe koersinformatie of verandering in de positie van de portefeuille. 

  
• Aan de marginvereisten kan voldaan worden door het deponeren van contanten, effecten of het afsluiten van een geschreven positie.
  
• De berekening van de minimum marginvereiste gebeurt bij elke aanpassing van de koers van de optie of de onderliggende waarde.

• Bij een tekort aan minimum marginvereisten is een bijstorting van waarborg of het sluiten van een geschreven positie noodzakelijk.
  
• Voor marginvereisten groter of gelijk aan 250 000 EUR dient de pandstelling voor het bedrag boven de 250 000 EUR te bestaan uit " verpandbare waarden ". Staatsleningen van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Belgie zijn verpandbare waarden net zoals aandelen uit de AEX-index en het aanhouden van cash.
  
• een optie van het Europese type kan enkel op expiratiedatum uitgeoefend worden, een optie van het Amerikaanse type kan tussentijds uitgeoefend worden.
  
• Een belegger kan opties kopen ( long ) of schrijven ( short ). Alleen bij short posities is een dekking vereist.


  

2. Waarderingsnormen pandstelling
  
  De waarde van de aandelen, obligaties, fondsen, cash en termijnwissel-verrichtingen in uw portefeuille waarderen we tegen de percentages uit onderstaande tabel.

 Cash 


 - credit of debet in euro100%
 - credit in vreemde munten90%
 - debet in vreemde munten110%
 Termijnwissel-verrichtingen  Long 90% | 110% Short 
Obligaties:
 - Rating AAA en AA+90%
 - Rating AA t.e.m. A-80%
 - Rating BBB+ t.e.m. BBB-70%
 - Rating BB+ t.e.m. BB-50%
 - Rating B+ t.e.m. B-30%
 - Geen rating of lager0%
 Fondsen70%(max)
Aandelen:
 - Aandelen (koers > 10 EUR)70%
 - Aandelen (koers 5 - 10 EUR)50%
 - Aandelen (koers 1 - 5 EUR)30%
 - Aandelen (koers < 1 EUR)0%
Opties / warrants0%

  

  
  De bank verlaagt de bovenvermelde percentages indien:
  
  - het pand eenzijdig is samengesteld (maximum waarde van één effect is 30% van de totale pandwaarde)
  
  - de kwaliteit van de emittent( bij obligaties )of van het bedrijf ( bij aandelen ) een lagere waardering vereist.
  
  - de bank dit omwille van andere redenen noodzakelijk acht.


  3. Algemene principes voor de berekening van de margin
  
• De herberekende marginvereiste van combinaties is enkel van toepassing indien dit een lager resultaat oplevert dan de marginberekening van de enkelvoudige optieposities.

• Voor de berekening van de marginverplichting volgt het elektronisch systeem van de bank volgende regels:
• Het systeem bepaalt welke shortpositie wordt afgedekt door welke longpositie of door welke aandelen en bepaalt tevens de volgorde van afdekking. Bij meerdere combinaties in een portefeuille betekent dit dat de marginverplichting kan verschillen van de verwachte marginverplichting.

• Volgende regels zijn van toepassing:
• afdekking door aandelen hebben de voorrang
• spreads komen voor straddles en strangles
• voor de positie met de hoogste marginverplichting wordt eerst dekking gezocht


  
• Voor bepaalde combinaties van opties gelden lagere minimum marginvereisten dan het totaal van de marginvereisten voor iedere afzonderlijke positie. 
De minimum marginvereiste kan bij bepaalde combinaties zelfs 0 zijn. Dit betekent niet dat alle risico's die uit het aanhouden van dergelijke combinaties voortvloeien beperkt zijn tot deze lagere dekkingsbedragen.


  
• Voor spreads is 10% extra marginvereiste nodig.


  
• De minimum marginvereiste per contract bedraagt steeds de terugkoopwaarde (Pa) van de geschreven optie vermenigvuldigd met 1,25. Voor combinaties van het Europese type is steeds een minimummargin vereist van 250 EUR per contract, met uitzondering voor de prijs spread.

• De minimummargin voor putopties met een looptijd langer dan 3 maanden bedraagt:
• voor indexopties 1% van de uitoefenprijs
• voor aandelenopties 5% van de uitoefenprijs


  

4. Gebruikte afkortingen:
 M  Marginvereiste / Minimum dekkingseis
 Kow   Koers onderliggende waarde
 UP  Uitoefenprijs
 Pa  Optiepremie laatprijs
 Pb  Optiepremie biedprijs
 X%  Dekkingspercentage (1)
  
  
  (1) Het dekkingspercentage is afhankelijk van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde (volatiliteit). 


Minimum marginvereisten voor enkelvoudige opties

  1. Gedekt geschreven Call-optie
  
• Dit is het schrijven van een Call in combinatie met het in bezit hebben van de onderliggende waarde.
  
• De minimum marginvereiste voor een gedekt geschreven Call-optie bedraagt:
  
  
M = 0
  
• Voorbeeld: Een belegger heeft 2 geschreven posities in de 'Call XYZ Jul 23' en heeft 200 aandelen XYZ in bewaring gegeven bij Dierickx, Leys & Cie Private Bank. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  2. Ongedekt geschreven Call-optie
  
• Dit is het schrijven van een Call zonder de onderliggende waarde in bezit te hebben.
  
• De minimum marginvereiste voor een ongedekt geschreven Call-optie bedraagt de hoogste van de volgende berekeningen:
  
  
M = Pa + X% (2Kow - UP)
of 
M = 1,25 x Pa short call
  
• Voorbeeld: Een belegger heeft een geschreven positie in de 'Call XYZ Jul 23' zonder de aandelen XYZ (100) te bezitten. De optie noteert 0.30 EUR, het aandeel XYZ noteert 22 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  
  De minimum marginvereiste bedraagt:
  
  
0.30 + 15% ((2 x 22) - 23) = 3.45 EUR
of 
1.25 x 0,3 = 0.375 EUR
  
  Bijgevolg is 345 EUR de marginvereiste per geschreven contract.


  3. Geschreven Put-optie
  
• De minimum marginvereiste voor een geschreven Put-optie bedraagt het hoogste van de volgende berekeningen:
  
  
M = Pa + X% (2UP - Kow)
of 
M = 1,25 x Pa short put
of 
M = 5 % van de UP (1% voor indexopties)
  
• Voorbeeld 1: Een belegger heeft een geschreven positie in de 'Put XYZ Jul 23'. De optie noteert 1.80 EUR en het aandeel XYZ noteert 22 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  
  De minimum marginvereiste bedraagt:
  
  
1.80 + 15% ((2 x 23) - 22)) = 5.4 EUR
of 
1.25 x 1,8 = 2.25 EUR
  
  De marginvereiste bedraagt bijgevolg 540 EUR per geschreven contract.


• Voorbeeld 2: Een belegger heeft een geschreven positie in de 'Put XYZ Jul 10'. De optie noteert 0.1 EUR en het aandeel XYZ noteert 23 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  
  De minimum marginvereiste bedraagt:
  
  
0.1 + 15% ((2 x 10) - 23)) = -0.35 EUR
of 
1.25 x 0,1 = 0.125 EUR
  
  Bijgevolg is 50 EUR de marginvereiste per geschreven contract.


Minimum marginvereisten voor optiecombinaties

1. SPREAD
  
  Een ' Spread ' is het tegelijk kopen en schrijven van een Call of een Put met dezelfde onderliggende waarde waarbij een of meerdere kenmerken kunnen verschillen.
  1.1. Prijs Spread:
  
  Het tegelijk houden van een long en een short positie in een Call of een Put met dezelfde expiratiedatum en onderliggende waarde maar met verschillende uitoefenprijzen:
  
1.1.1. Prijs Call Spread
  
  
  
• Uitoefenprijs long call < (of gelijk) Uitoefenprijs short call
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Prijs Call Spread' waarvan de uitoefenprijs van de long Call kleiner is dan of gelijk aan de uitoefenprijs van de short Call is de hoogste van volgende berekeningen:
  
  
  
M = 0 of M = 1,25 (Pa short call - Pb long call)
  
  
  Voorbeeld
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Jul 24' en een geschreven positie in de 'Call XYZ Jul 23'. De long optie noteert 0.15 EUR, de short 0.30 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  
  
  
1.1 x (24 - 23) = 1.1 EUR
of 
1.25 x (0,3 - 0,15) = 0.1875 EUR
  
  
  Bijgevolg bedraagt de minimum marginvereiste 110 EUR per contract. Dit is enkel van toepassing indien deze berekening een lagere uitkomst geeft dan de berekening van enkel de geschreven positie. In dit voorbeeld is de marginvereiste voor de geschreven positie: 

M = 0.30 + 15% ((2 x 22)-24) = 3.3 EUR

Omdat 110 EUR lager is dan 330 EUR geldt 110 EUR als de dekkingseis voor de combinatie.
1.1.2. Prijs Put Spread 
  
  
  
• Uitoefenprijs long Put < Uitoefenprijs short Put
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Prijs Put Spread' waarvan de uitoefenprijs van de long Put kleiner is dan de uitoefenprijs van de short Put bedraagt de hoogste van volgende berekeningen:
  
  
  
M = 1.1 x (UP short put - UP long put)
of 
M = 1.25 x (Pa short put - Pb long put)
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put XYZ Jul 22' en een geschreven positie in de 'Put XYZ Jul 23'. De long optie noteert 1.20 EUR, de short 1.95 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  
  
  
1.1 x (23 - 22) = 1.1 EUR
of 
1.25 x (1,95 - 1,20) = 0.9375 EUR
  
  
  De minimum marginvereiste bedraagt 110 EUR per geschreven contract. Dit is enkel van toepassing indien deze berekening een lagere uitkomst geeft dan de berekening van enkel de geschreven positie. In dit voorbeeld is de marginvereiste voor de geschreven positie: 

M = 1.95 + 15% ((2 x 23)-22) = 5.55 EUR

Omdat 110 EUR lager is dan 555 EUR geldt 110 EUR als de dekkingseis voor de combinatie.
  
  
  
• Uitoefenprijs long Put > Uitoefenprijs short Put
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Prijs Put Spread' waarvan de uitoefenprijs van de long Put groter is dan de uitoefenprijs van de short Put bedraagt het hoogste van volgende berekeningen:
  
  
  
M = 0 of M = 1,25 (Pa short put - Pb long put)
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put XYZ Jul 23' en een geschreven put in de 'Put XYZ Jul 22'. De long optie noteert 1.95 EUR, de short 1.20 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

1,25 x (1,2 - 1,95) = -0,9375 EUR

Bijgevolg is de vereiste margin 0 EUR.
  1.2. Tijd Spread:
  
  
  Het tegelijk houden van een long en een short positie van een Call of een Put met dezelfde uitoefenprijs en onderliggende waarde maar met een verschillende expiratiedatum.
1.2.1. Tijd Call Spread 
  
  
  
• Expiratiedatum long call > Expiratiedatum short call
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Tijd Call Spread' waarvan de expiratiedatum van de long Call langer is dan of gelijk aan de expiratiedatum van de short Call is de hoogste van volgende bedragen:
  
  
  
M = 0 of M = 1,25 (Pa short call - Pb long call)
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Jul 23' en een geschreven positie in de 'Call XYZ Mei 23'. De long optie noteert 1.30 EUR, de short 0.10 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  
  
  
M = 1.25 (0,1 - 1,3) = -1,50 EUR

Bijgevolg is de vereiste margin 0 EUR.
  
  
  
• Expiratiedatum long call < Expiratiedatum short call
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Tijd Call Spread' waarvan de expiratiedatum van de long Call korter is dan de expiratiedatum van de short Call bedraagt:

  
  
M = Volledige marginvereiste voor de short call
  
  
  
M = Pa short call + X% (2Kow - UP short call )
of 
M = 1,25 x Pa short call

Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Mei 23' en een geschreven positie in de 'Call XYZ Jul 23' . De long optie noteert 0.10 EUR, de short 0.30 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

  
  
  
0.30 + 15% ((2 x 22) - 23)) = 3.45 EUR
of 
1.25 x 0,3 = 0.375 EUR

De marginvereiste per geschreven contract bedraagt 345 EUR.
1.2.2. Tijd Put Spread 
  
  
  
• expiratiedatum long put > Expiratiedatum short put

De minimum marginvereiste voor een 'Tijd Put Spread' waarvan de expiratiedatum van de long Put groter of gelijk is aan de expiratiedatum van de short Put is de grootste van volgende bedragen: 

  
  
  
M = 0 of M = 1,25 (Pa short put - Pb long put)


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put XYZ Jul 23' en in de 'Put XYZ Mei 23' een geschreven positie. De long optie noteert 1.95 EUR, de short 1.75 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

M = 1,25 (1,75 - 1,95) = -0,25 EUR


Bijgevolg bedraagt de minimum margin 0 EUR. 

OPGELET BIJ OPTIES VAN HET EUROPESE TYPE: 
Vooral bij putopties van het Europese type komt het voor dat de koers van de long put < koers van de short put. De minimum marginvereiste bedraagt dan: 


  
  
M = 1.25 x ( Pa short put - Pb long put ) met een minimum van 250 EUR per contract.


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put AEX Okt 06 800' en in de 'Put AEX Okt 04 800' een geschreven positie. De long optie noteert 200 EUR, de short 300 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op AEX bedraagt 10%. De handelseenheid van AEX bedraagt 100. AEX = Europese type. 

  
  
  
1.25 x ( 300 - 200 ) = 125 EUR


Dit is 12.500 EUR marginvereiste per geschreven contract. 

  
  
  
• Expiratiedatum long put < Expiratiedatum short put


De minimum marginvereiste voor een 'Tijd Put Spread' waarvan de expiratiedatum van de long Put kleiner is dan de expiratiedatum van de short Put wordt als volgt berekend: 

  
  
  
M = Volledige marginvereiste voor de short put
  
  
  
M = Pa short put+ X% (2UP short put - Kow)
of 
M = 1,25 (Pa short put - Pb long put)


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put XYZ Mei 23' en een geschreven positie in de 'Put XYZ Jul 23'. De long optie noteert 1.75 EUR, de short 1.95 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

  
  
  
1.95 + 15% ( (2 x 23) - 22) = 5.55 EUR
of 
1,25 x 1,95 = 2,44 EUR


De marginvereiste per geschreven contract bedraagt 555 EUR. 

  1.3. Diagonale Spread:

Het tegelijk houden van zowel een long als een short positie in een Call of een Put met dezelfde onderliggende waarde maar met verschillende uitoefenprijzen en verschillende expiratiedata. 
OPGELET: zowel bij de 'diagonale call spread' als bij de 'diagonale put spread' gelden onderstaande regels enkel indien de long positie niet eerder expireert dan de short positie. Is dit wel het geval dan wordt de diagonale spread niet als een combinatie behandeld maar als een enkelvoudig ongedekt geschreven positie. 

1.3.1. Diagonale Call Spread 
  
  
  
• Uitoefenprijs long call < Uitoefenprijs short call

De minimum marginvereiste voor een 'Diagonale Call Spread' waarvan de uitoefenprijs van de long Call kleiner is dan de uitoefenprijs van de short Call is de grootste van volgende bedragen: 

  
  
  
M = 0 of M = 1,25 (Pa short call - Pb long call)


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Jul 21' en in de 'Call XYZ Mei 23' een geschreven positie. De long optie noteert 1.10 EUR, de short 0.10 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

M = 1.25 ( 0,1 - 1,10) = -1.25 EUR


Bijgevolg bedraagt de minimum margin 0 EUR. 

  
  
  
• Uitoefenprijs long call > Uitoefenprijs short call

De minimum marginvereiste voor een 'Diagonale Call Spread' waarvan de uitoefenprijs van de long Call groter is dan de uitoefenprijs van de short Call is de grootste van volgende bedragen: 

  
  
  
M = 1.1 x (UP long call - UP short call)
of 
M = 1.25 x (Pa short call - Pb long call)


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Jul 23' en een geschreven positie in de 'Call XYZ Mei 21'. De long optie noteert 0.30 EUR, de short 0.70 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

  
  
  
1.1 x ( 23 - 21 ) = 2.2 EUR
of 
1.25 x ( 0,7 - 0,3 ) = 0.5 EUR
De minimum marginvereiste voor deze 'Diagonale Call Spread' bedraagt 220 EUR.
1.3.2. Diagonale Put Spread 
  
  
  
• Uitoefenprijs short put < Uitoefenprijs long put

De minimum marginvereiste voor een 'Diagonale Put Spread' waarvan de uitoefenprijs van de short put kleiner is dan de uitoefenprijs van de long put is de grootste van volgende bedragen: 

  
  
  
M = 0 of M = 1,25 (Pa short put - Pb long put)


Voorbeeld 1: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put XYZ Jul 23' en een geschreven positie in de 'Put XYZ Mei 21'. De long optie noteert 1.85 EUR, de short 0.75 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

M = 1.25 ( 0,75 - 1,85) = -1,375 EUR


Bijgevolg bedraagt de minimum margin 0 EUR. 

Voorbeeld 2: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put AEX Okt 06 800' en een geschreven positie in de 'Put AEX Okt 04 720'. De long optie noteert 200 EUR, de short 220 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op AEX bedraagt 10%. De handelseenheid van AEX bedraagt 100. AEX is een optie van het Europese type. 

  
  
  
1.25 x ( 220 - 200 ) = 25 EUR met een minimum van 250 EUR per contract.


De marginvereiste per geschreven contract komt op 2500 EUR. 

  
  
  
• Uitoefenprijs short put > Uitoefenprijs long put


De minimum marginvereiste voor een 'Diagonale Put Spread' waarvan de uitoefenprijs van de short put groter is dan de uitoefenprijs van de long put is de hoogste van volgende bedragen: 

  
  
  
M = 1.1 x (UP short put - UP long put)
of 
M = 1.25 x (Pa short put - Pb long put)


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Put XYZ Jul 21' en een geschreven positie in de 'Put XYZ Mei 23'. De long optie noteert 0.75 EUR, de short 1.75 EUR. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

  
  
  
1.1 x ( 23 - 21 ) = 2.2 EUR
of 
1.25 x ( 1,75 - 0,75 ) = 1.25 EUR


De minimum marginvereiste voor deze 'Diagonale Put Spread' bedraagt 220 EUR. 

2. STRADDLE

Een 'Straddle' is het tegelijk houden van een Call en een Put met dezelfde onderliggende waarde, afloopdatum en uitoefenprijs die ofwel beide worden gekocht of worden geschreven. 


1. Long Straddle:


De minimum marginvereiste voor een 'Long Straddle' wordt als volgt berekend: 

  
  
  
M = 0


Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Jul 23' en in de 'Put XYZ Jul 23'. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. 

  2. Short Straddle:


De minimum marginvereiste voor een 'Short Straddle' wordt als volgt berekend: 

  
  
  
M = Minimum marginvereiste voor de geschreven optie met de hoogste marginvereiste


De minimum marginvereiste voor optiecombinaties bestaande uit een geschreven call en een geschreven put (short straddle of strangle) moet tenminste gelijk zijn aan 1,25 x de gezamenlijke terugkoopwaarde van deze call en put. 

Voorbeeld: Een belegger heeft een geschreven positie in de 'Call XYZ Jul 23' en in de 'Put XYZ Jul 23'. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De Call noteert 0.30 EUR, de Put noteert 1.80 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%. 

Minimum marginvereiste voor de Call: 

  
  
  
0.30 + 15% ( (2 x 22) - 23) = 3.45 EUR


Minimum marginvereiste voor de Put: 

  
  
  
1.80 + 15% ( (2 x 23) - 22) = 5.40 EUR


De put heeft de hoogste minimum marginvereiste. Bijgevolg bedraagt de minimum marginvereiste voor deze 'Short Straddle' 540 EUR. 

3. STRANGLE


Een 'Strangle' is het tegelijk houden van een geschreven of een gekochte positie in een Call en een Put met dezelfde onderliggende waarde, afloopdatum maar met een verschillende uitoefenprijs. 

  1. Long Strangle:
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Long Strangle' bedraagt:
  
  
  
M = 0
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een gekochte positie in de 'Call XYZ Jul 21' en in de 'Put XYZ Jul 23'. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100.
  2. Short Strangle:
  
  
  De minimum marginvereiste voor optiecombinaties bestaande uit een geschreven call en een geschreven put (short straddle of strangle) moet tenminste gelijk zijn aan 1,25 x de gezamenlijke terugkoopwaarde van deze call en put.
  
  
  Voor de 'Short Strangle' maken we een onderscheid naargelang de uitoefenprijs van de short Call hoger of lager is dan de uitoefenprijs van de Put:
  
  
  
• Uitoefenprijs Short Call > Uitoefenprijs Short Put
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Short Strangle' waar de uitoefenprijs van de short Call groter is dan de uitoefenprijs van de short Put bedraagt:
  
  
  
M = Minimum marginvereiste voor de geschreven optie met de hoogste margin
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een geschreven positie in de 'Call XYZ Jul 24' en in de 'Put XYZ Jul 23'. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De Call noteert 0.10 EUR, de Put noteert 1.80 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%.
  
  
  Minimum marginvereiste voor de Call:
  
  
  
0.10 + 15% ( (2 x 22) - 24) = 3.10 EUR

  
  Minimum marginvereiste voor de Put:
  
  
  
1.80 + 15% ( (2 x 24) - 22) = 5.70 EUR
  
  
  De minimum marginvereiste voor deze 'Short Strangle' bedraagt 570 EUR.
  
  
  
• Uitoefenprijs Short Call < Uitoefenprijs Short Put
  
  
  De minimum marginvereiste voor een 'Short Strangle' waar de uitoefenprijs van de short Call kleiner is dan de uitoefenprijs van de short Put wordt als volgt berekend:
  
  
  
M = Minimum marginvereiste short Call + Minimum marginvereiste short Put
  
  
  Voorbeeld: Een belegger heeft een geschreven positie in de 'Call XYZ Jul 21' en in de 'Put XYZ Jul 23'. Het aandeel XYZ noteert 22 EUR. De Call noteert 0.95 EUR, de Put noteert 1.80 EUR. De handelseenheid van XYZ bedraagt 100. Het dekkingspercentage voor opties op XYZ bedraagt 15%.
  
  
  Minimum marginvereiste voor de Call:
  
  
  
0.95 + 15% ( (2 x 22) - 21) = 4.40 EUR
  
  
  Minimum marginvereiste voor de Put:
  
  
  
1.80 + 15% ( (2 x 23) - 22) = 5.40 EUR
  
  Totale Margin = 4.40 +5.40 = 9.80 EUR
  
  De minimum marginvereiste voor deze 'short strangle' bedraagt 980 EUR.