Informatiefiche inzake het verstrekken van raad over financiële planning(1)

Identificatie van Dierickx Leys Private Bank nv

Dierickx Leys Private Bank nv (hierna 'de Bank'), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44 (Tel.: +32 3 241 09 99, legal@dierickxleys.be) en met ondernemingsnummer 0413.564.943, treedt als gereglementeerde onderneming op als verstrekker van raad over financiële planning.

De Bank heeft het statuut van Effectenbank en Kredietinstelling en is onderworpen aan de prudentiële controle door de Nationale Bank van België(2) en de controle van de gedragsregels door de FSMA(3).

Draagwijdte van de raad over financiële planning

De raad over financiële planning belicht volgende vier aspecten (behoudens indien op uw uitdrukkelijk verzoek bepaalde aspecten worden uitgesloten) waarbij de raad in principe op uw volledige vermogen slaat:

1. Burgerlijk recht;

2. Fiscaliteit;

3. Sociale zekerheid en bestaanszekerheid;

4. Economische en financiële context.

Alvorens deze raad te kunnen verstrekken, dient u ons alle vereiste informatie te bezorgen over uw financiële, familiale en professionele situatie, uw doelstellingen en behoeften, én zullen wij met u een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Van de raad over financiële planning ontvangt u vervolgens een schriftelijk verslag.

Kostprijs

Voor cliënten die een overeenkomst van adviserend vermogensbeheer of discretionair vermogensbeheer met de Bank hebben gesloten, is het verstrekken van raad over financiële planning inbegrepen in de vergoeding die de Bank aanrekent voor het vermogensbeheer.

Voor cliënten zonder beheersovereenkomst wordt een tarief van 200 euro per uur + BTW aangerekend. De totale kostprijs van het verstrekken van raad over financiële planning is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het voorgelegde dossier.

Wanneer wij u doorverwijzen naar een derde adviseur, zal u met de betrokken derde adviseur rechtstreeks een contract moeten afsluiten en zal u de kosten die deze derde adviseur u aanrekent, rechtstreeks met hem moeten vereffenen.

Beknopt overzicht van het beleid inzake belangenconflicten

– De Bank stelt alles in het werk om belangenconflicten te voorkomen en desgevallend te identificeren en te beheren.

– Wanneer de genomen maatregelen ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van uw belangen kan worden afgewend, wordt u, alvorens de raad wordt verstrekt, duidelijk en op schriftelijke wijze in kennis gesteld van de aard en/of de oorzaak van het belangenconflict zodat u kan beslissen al dan niet verder beroep te blijven doen op de aangeboden diensten.

– Om belangenconflicten te vermijden maakt beleggingsadvies geen deel uit van het schriftelijk advies dat u ontvangt in het kader van de raad over financiële planning.

– Er is een organisatorische scheiding tussen de dienst die de raad over de financiële planning verstrekt enerzijds en de commerciële medewerkers anderzijds.

Beknopte omschrijving van de gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning

De Bank zet zich bij het verstrekken van raad over financiële planning op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van de cliënten. De informatie die de Bank u bezorgt is duidelijk, correct en niet misleidend.

Voetnoot

(1) Zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. 27 mei 2014)

(2) Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

(3) Autoriteit voor Financiêle diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel