Het Zomerakkoord - Maatregelen vennootschapsbelasting en pensioensparen Flash! december 2017

In navolging van het zomerakkoord werd ondertussen ook een ontwerp van relancewet gepubliceerd. Relevant voor u als belegger zijn onder andere de nieuwe regeling voor het pensioensparen en, als u belegt via uw vennootschap, de regels over de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Pensioensparen

Vanaf 1 januari 2018 kunt u als particulier die aan pensioensparen doet, elk jaar kiezen tussen twee plafonds: ofwel spaart u maximaal 960 euro per jaar met een belastingvoordeel van 30% (maximaal 288 euro), ofwel spaart u tot 1.230 euro per jaar met een belastingvoordeel van 25% (maximaal 307,50 euro).
Fiscale addertjes onder het gras:
• Als u een bedrag tussen 960 euro en 1.230 euro stort, valt u automatisch onder het tarief van 25%. Als u meer dan 960 euro stort, maar minder dan 1.128 euro, riskeert u minder fiscaal voordeel te hebben dan iemand die exact 960 euro stort. Als u meer dan 960 euro wilt opzij zetten, moet u dus minstens 1.128 euro storten om niet fiscaal afgestraft te worden.
• Als u jaarlijks 1.230 euro stort, spaart u meer voor uw pensioen, maar wel aan een lager fiscaal rendement. De eindbelasting op de stortingen blijft immers dezelfde, ongeacht welk belastingvoordeel u genoot.
We raden u aan om ofwel maximaal 960 euro, ofwel het maximumbedrag van 1.230 euro te sparen.

Lees hier alles over pensioensparen bij Dierickx Leys Private Bank.

Maatregelen vennootschapsbelasting

De Belgische vennootschapsbelasting wordt grondig hervormd. Hieronder een overzicht van de regels die voor u relevant zijn wanneer u belegt via uw vennootschap. Gezien deze maatregelen eerder technisch van aard zijn, wijzen we enkel kort op de nakende veranderingen. We raden echter aan om alles verder door te spreken met uw boekhouder/fiscalist.

Daling tarief
Het standaardtarief van de vennootschapsbelasting daalt van 33,99% op heden naar 29,58% voor 2018 tot 25% vanaf 2020. Voor KMO’s die voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden, daalt het tarief voor de belastbare grondslag van de eerste 100.000 euro naar 20,4% voor 2018 en vervolgens naar 20% vanaf 2020. Op de belastbare grondslag boven 100.000 euro bent u het standaardtarief van de vennootschapsbelasting verschuldigd.

Notionele interestaftrek
De berekeningsbasis voor de notionele interestaftrek wordt verminderd tot de aangroei van het eigen vermogen over een periode van 5 jaar op basis van een gewogen gemiddelde (de zogenaamde ‘incrementele notionele interestaftrek’). De uitsluitingen van de berekeningsbasis (bijvoorbeeld kapitaliserende effecten) blijven gelden.  

100% DBI-aftrek
De DBI-aftrek stijgt van 95% naar 100%. Dat is enkel relevant wanneer u in grote volumes belegt. Wanneer uw vennootschap dividenden ontvangt, worden die namelijk voortaan voor 100% uit de belastbare basis gehaald als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
• De aandelen voldoen aan de participatievoorwaarde van de DBI-regeling: een participatie van minimaal 10% of met een aanschaffingswaarde van 2,5 miljoen euro.
• De aandelen worden voor meer dan een jaar in volle eigendom behouden.
• Er is voldaan aan de taxatievoorwaarde van de DBI-regeling (u moet beleggen in normaal belaste vennootschappen).

Kapitaalverminderingen
Als uw vennootschap vanaf 1 januari 2018 beslist tot een kapitaalvermindering, zullen de uitkeringen voortaan geacht worden om verhoudingsgewijs voort te komen uit de belaste reserves en het gestorte kapitaal. De kapitaalvermindering zal met andere woorden deels beschouwd worden als een dividend waarop roerende voorheffing zal verschuldigd zijn.

Meerwaarden op aandelen
De regeling over meerwaarden op aandelen wordt grondig hertekend. Voor de meeste vennootschappen die in aandelen beleggen, komt er een aanzienlijke meerwaardebelasting. Voortaan zal u immers enkel van belastingvrijstelling kunnen genieten als u:
• de onderliggende aandelen meer dan een jaar aanhoudt;
• voldoet aan de taxatievoorwaarde én er bijkomend voldaan is aan de participatievoorwaarde.

U zal met andere woorden moeten beschikken over een participatie van 10% of over een participatie met een aanschaffingswaarde van 2,5 miljoen euro. Dat geldt voor meerwaarden die worden gerealiseerd ten gevolge van verkopen die u doet vanaf aanslagjaar 2019, ongeacht de datum waarop u de aandelen verkreeg. Verkopen die u voordien doet, worden nog onder het oude regime belast.

Voorbeeld:
U voert een boekhouding per kalenderjaar en wordt belast aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting:
• U houdt sinds meer dan een jaar aandelen in NV X aan (een normaal belaste vennootschap). Als u verkoopt voor het jaareinde, zal u genieten van het tarief van 0%. Volgend jaar zal u belast worden aan 29,58%, tenzij u een grote participatie aanhoudt.
• U houdt sinds minder dan een jaar aandelen in NV Y aan (een normaal belaste vennootschap). Als u verkoopt voor het jaareinde, zal u belast worden aan het afzonderlijke tarief van 25,75%. Volgend jaar zal u belast worden aan 29,58%, tenzij u een grote participatie aanhoudt.
• U houdt ook aandelen in bevek Z aan. Als u verkoopt voor het jaareinde, zal u belast worden aan het normaal tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99%. Beleggingsvennootschappen voldoen immers niet aan de taxatievoorwaarde. Volgend jaar zal het tarief van de vennootschapsbelasting echter dalen.

Inwerkingtreding
Als u een boekhouding voert per kalenderjaar, zijn de bepalingen voor u van toepassing vanaf 1 januari 2018. Heeft u een gebroken boekjaar, dan zijn de bepalingen van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan het eerste belastbare tijdperk dat aanvangt vanaf 1 januari 2018.

Niet finaal

Wij benadrukken dat de beschikbare tekst louter een wetsontwerp betreft en dus nog niet finaal is. Die teksten kunnen nog steeds aangevuld en gewijzigd worden.

Update effectentaks

De bespreking van de effectentaks in het parlement wordt uitgesteld tot in januari. Het valt echter te verwachten dat de nieuwe taks met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 zal worden ingevoerd.

Heeft u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet om uw beheerder of contactpersoon te contacteren.

Fiscaalvriendelijk beleggen binnen uw vennootschap

Voor u als ondernemer is het beleggen in aandelen op een fiscaalvriendelijke wijze er niet makkelijker op geworden. De meerwaarden die u realiseert zijn immers in de meeste gevallen niet meer vrij van taxatie. Dierickx Leys Private Bank biedt u een interessante manier om met uw vennootschap toch te blijven genieten van belastingvrijheid op meerwaarden en dividenden.Benieuwd? Maak vrijblijvend een afspraak met onze experts.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.