Het Zomerakkoord - Effectentaks: wetsontwerp gepubliceerd Flash! December 2017

Op 26 juli 2017 stelde de federale regering haar zomerakkoord voor. Na maandenlange discussies werd er op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers midden december een wetsontwerp gepubliceerd met daarin de veelbesproken taks op effectenrekeningen. We zetten de krachtlijnen van de nieuwe regeling kort voor u op een rijtje.

Wat?

U valt onder de effectentaks als u als particulier één of meerdere effectenrekeningen aanhoudt waarbij het gedeelte van de titularis in de gemiddelde waarde van de effectenrekening gelijk is aan of meer bedraagt dan 500.000 euro. Zodra u de drempel van 500.000 euro bereikt, is de taks verschuldigd op de volledige portefeuille. Iedere titularis met een gedeelte dat minder bedraagt dan 500.000 euro, valt buiten het toepassingsgebied van de taks.

Tarief?

Het tarief bedraagt 0,15%.

Wie?

Particulieren vallen binnen het toepassingsgebied van de taks. Het gaat om:
• rijksinwoners met een of meerdere effectenrekeningen in België of in het buitenland;
• niet-inwoners met een of meerdere effectenrekeningen in België.
De taks is niet van toepassing op vennootschappen en entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Als u als particulier een vennootschap opricht met als enige doel effectentaks te omzeilen, wordt u toch beschouwd als titularis van de effectenrekening. Dit om misbruiken tegen te gaan.

Welke effecten?

• gedematerialiseerde aandelen, al dan niet beursgenoteerd + certificaten;
• obligaties, al dan niet beursgenoteerd + certificaten;
• rechten van deelneming/aandelen in/van fondsen (GBF en beveks, inclusief UCITS en AICB’s), al dan niet beursgenoteerd;
• trackers–ETF, ongeacht hun juridische vorm (beleggingsvennootschap, gemeenschappelijk beleggingsfonds, obligatie …);
• kasbons;
• warrants.

Wat valt er buiten?
• tak 21-/tak 23-levensverzekeringen;
• pensioensparen;
• opties, futures, swaps;
• cash op een effectenrekening;
• effecten op naam die enkel worden gehouden in een aandelenregister, al dan niet beursgenoteerd.

Wanneer u aandelen, gehouden op een effectenrekening vanaf 9 december 2017, omzet naar aandelen op naam in een aandelenregister, zullen die voor het jaar waarin de omzetting plaatsvond, toch meegenomen worden in de berekeningsbasis van de effectentaks. Gezien er voor aandelen op naam geen bevrijdende inhouding door de bank meer kan gebeuren, zal u zelf een elektronische aangifte moeten indienen als u de drempel van 500.000 euro bereikt. Voor de jaren die daarop volgen, zullen omgezette aandelen op naam echter niet meer binnen het toepassingsgebied van de effectentaks vallen.

Wie wordt beschouwd als titularis?

Als u als particulier als volle eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker verbonden bent aan een effectenrekening, wordt u aanzien als titularis van die rekening. Volmachthouders vallen daarbuiten. Er geldt een (weerlegbaar) vermoeden dat elke titularis een gelijk deel heeft. Bij de bevrijdende inhouding mag de bank geen rekening houden met het huwelijksstelsel, ongelijke deelverhoudingen, enzoverder. Bij een rekening in vruchtgebruik, worden blote eigenaars en vruchtgebruikers geacht een gelijk deel te hebben. Als dat niet overeenstemt met de werkelijkheid, kunt u zelf een aangifte/vraag tot teruggave indienen waarin het werkelijke aandeel opgegeven kan worden. Dat zal moeten gebeuren door alle titularissen samen. Een teruggave voor de ene titularis zal immers vaak tot gevolg hebben dat een andere titularis meer verschuldigd is.

Berekening gemiddelde waarde?

De gemiddelde waarde wordt berekend aan de hand van meerdere waardebepalingen op variabele en vaste referentiepunten. Vaste referentiepunten zijn 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Variabele referentiepunten zijn de opening of sluiting van een effectenrekening, alsook de toevoeging of schrapping van een (co-)titularis of een wijziging van het regime van toepassing op de effectenrekening (bijvoorbeeld bij de vestiging van een vruchtgebruik of pand). Het gemiddelde wordt bepaald door die staten samen te tellen en te delen door het aantal referentietijdstippen.

Aangifte en betaling?

De referentieperiode zal telkens lopen van 1 oktober van het jaar tot 30 september van het daaropvolgende jaar. Voor 2018 vangt de referentieperiode aan op 1 januari 2018 en eindigt ze op 30 september 2018. Aan het einde van elke referentieperiode zal de bank u op de hoogte brengen van de gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen. Aangifte, inhouding en betaling gebeurt in principe automatisch door de bank als het aandeel van de titularis op een of meerdere effectenrekeningen bij de betreffende bank minstens 500.000 euro bedraagt. Als u onder de drempel blijft, heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een bevrijdende inhouding door de bank (opt-in-systeem). Als er geen inhouding door de bank gebeurde (bijvoorbeeld bij een buitenlandse effectenrekening of als u niet gekozen heeft voor een 'opt-in'), moet de titularis zelf de taks berekenen, een elektronische aangifte doen (via Tax-on-web) en de verschuldigde taks doorstorten.

Controlemogelijkheden door fiscus?

U zal in uw aangifte personenbelasting het bestaan van meerdere effectenrekeningen (al dan niet in België) waarvan u volle eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar bent, moeten vermelden, ongeacht of u hebt gekozen voor het opt-in-systeem of niet. De fiscus mag u bovendien vragen om meer informatie te verstrekken over uw effectenrekeningen. Niet-naleving van de regels kan leiden tot boetes van 750 tot 1.250 euro en belastingverhogingen van 10% tot 200%.

Vanaf wanneer?

Deze nieuwe taks treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

Lees ook het vervolg!

Maatregelen vennootschapsbelasting en pensioensparen

Niet finaal

Wij benadrukken dat de beschikbare tekst louter een wetsontwerp betreft en dus nog niet finaal is. Deze teksten kunnen nog steeds aangevuld en gewijzigd worden. Er zullen bovendien nog een aantal praktische onduidelijkheden uitgeklaard moeten worden.

Heeft u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet om uw beheerder of contactpersoon te contacteren.

Fiscaalvriendelijk beleggen binnen uw vennootschap

Voor u als ondernemer is het beleggen in aandelen op een fiscaalvriendelijke wijze er niet makkelijker op geworden. De meerwaarden die u realiseert zijn immers in de meeste gevallen niet meer vrij van taxatie. Dierickx Leys Private Bank biedt u een interessante manier om met uw vennootschap toch te blijven genieten van belastingvrijheid op meerwaarden en dividenden.Benieuwd? Maak vrijblijvend een afspraak met onze experts.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Kion: parel van de 'mittelstand'

De sterke Duitse economie kent zijn oorsprong in de "Mittelstand"-ondernemingen: kleine of middelgrote familiebedrijven die zich focussen op nichemarkten, en waar continuïteit en kwaliteit gekoppeld worden aan winstoptimalisatie. Kion is het perfecte voorbeeld van zo'n bedrijf. Ontdek in de KSJ van januari 2019 hoe deze material handling specialist uitgroeide tot een van de wereldleiders in hefrucks.