Het UBO-register voor vennootschappen in vraag en antwoord

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is er in België, net zoals in de andere EU-lidstaten, een UBO-register ingevoerd. Die centrale database, beheerd door de FOD Financiën, houdt informatie bij over de fysieke personen achter o.a. vennootschappen (de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ of afgekort UBO). Naast vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (zoals ’nv’s en bvba’s) worden ook burgerlijke maatschappen geviseerd. Graag gaan wij hieronder verder in op die nieuwe verplichting.

20190312__Dierickx Leys Private Bank_041_9622_HR

1. Wie is te beschouwen als een te registreren UBO?

Een UBO is steeds een natuurlijk persoon. Wanneer hij zijn aandelen via een of meer vennootschappen aanhoudt, moeten die tussenliggende vennootschappen ook mee gemeld worden.

Worden als UBO’s van vennootschappen (zoals o.a. maatschappen) beschouwd:

a) de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks (dat wil zeggen via een of meerdere tussenliggende vennootschappen) meer dan 25% van de stemrechten of meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap aanhouden. Als de eigendom van de aandelen of van het kapitaal gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, moeten zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker gemeld worden op voorwaarde dat er een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang (aandelen) is, zijnde meer dan 25%.

b) de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen (zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een vetorecht) én tevens aandeelhouder zijn.

c) als via de twee bovenstaande methodes geen UBO kan worden aangeduid, wordt de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend kader, aangeduid als UBO (dat zal vooral van toepassing zijn voor beursgenoteerde bedrijven). Het kan dus gaan om de CEO, de voorzitter van het directiecomité of een lid van de directieraad.

De eerste twee categorieën a) en b) zijn cumulatief en moeten beide gemeld worden. De derde categorie c) moet enkel gemeld worden als er onder a) en b) geen UBO’s geïdentificeerd worden.

2. Welke informatie moet aan het UBO-register worden meegedeeld?

De Belgische vennootschappen, zoals de maatschappen, hebben een uitgebreide informatieverplichting. Naast de identiteitsgegevens moet meegedeeld worden op welke datum de persoon in kwestie UBO is geworden alsook de omvang van zijn belang (het percentage in de aandelen of kapitaal en/of stemrechten).