Het orderuitvoeringsbeleid van Dierickx Leys Private Bank Beleid van optimale orderuitvoering voor transacties in financiële instrumenten

I. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle orders in financiële instrumenten

​​​​​​​1. Algemene principes

1.1 Doel van dit document

Deze informatienota bevat de essentiële informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Dierickx Leys Private Bank ('de Bank') voor niet-professionele en professionele cliënten.

De Bank heeft een beleid bepaald over de orderuitvoering dat haar in staat stelt om consistent het best mogelijke resultaat te behalen voor de orders van haar cliënten.

De Bank voert hiermee de regels uit die vervat zijn in de Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en de Belgische omzettingsbepalingen daarvan.

1.2 Definitie 'best execution'

'Best execution' betekent dat de Bank op een consistente wijze het best mogelijke resultaat nastreeft voor de orders van haar cliënten, door het beleid toe te passen dat in deze informatienota wordt beschreven.

Het betreft een middelenverbintenis zonder dat de Bank het resultaat kan garanderen.

Voor de uitvoering van een order zijn verschillende factoren relevant zoals:

 • de prijs

 • de kosten van uitvoering

 • de snelheid

 • de waarschijnlijkheid van uitvoering

 • de afwikkeling van het order

 • de omvang van het order

 • de aard van het order

Om voor haar cliënten te bepalen wat het best mogelijke resultaat is, gaat de Bank uit van de totale tegenprestatie die de cliënt moet betalen. Dat betekent dat de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten de doorslaggevende factoren zijn. De andere factoren krijgen enkel voorrang in de mate dat ze bijdragen tot een betere totale tegenprestatie.

Deze werkwijze geldt voor de financiële instrumenten die onder het toepassingsgebied van de MiFID-regels vallen.

1.3 Verschil tussen orders zelf uitvoeren en orders doorgeven

De Bank voert ofwel de orders zelf uit op een markt of geeft orders ter uitvoering door aan een correspondent. De invulling van de 'best execution' verplichting verschilt in beide gevallen.

1.3.1 De bank voert het order zelf uit op een markt of een platform waarvan de bank lid is

De bank selecteert de markt of het platform rekening houdend met de relevante factoren zoals vermeld in punt 1.2.

Als het financieel instrument slechts op één handelsplatform wordt verhandeld, voldoet de Bank aan haar 'best execution' verplichting door het order op dat handelsplatform uit te voeren.

Als het financieel instrument op meerdere handelsplatformen wordt verhandeld, kan de Bank er voor kiezen om één enkel handelsplatform als plaats van uitvoering op te nemen in haar beleid. Voorwaarde hiervoor is dat de Bank redelijkerwijze verwacht dat dit ene handelsplatform consistent minstens even goede resultaten zal opleveren dan de resultaten die de Bank redelijkerwijze kan verwachten bij het aanbieden van meerdere handelsplatformen.

Bijlage 2 bevat een lijst van de plaatsen van uitvoering. De Bank heeft het recht een order uit te voeren via een plaats van uitvoering die hierin niet is opgenomen.

1.3.2 De bank geeft het order door aan een correspondent voor uitvoering

De correspondent selecteert in dit geval de plaats van uitvoering. De Bank selecteert de correspondenten waarop het beroep doet, rekening houdend met de relevante factoren zoals:

 • kwaliteit van de gebruikte technologie

 • expertise en marktkennis

 • aangeboden markten

 • kwaliteit van de rapportering

 • aansluiting op settlement platformen, betrouwbaarheid, …

De Bank evalueert periodiek:

 • de mate waarin deze correspondenten in dat kader adequaat optreden;

 • of de correspondent onderworpen is aan de MiFID-regels (of vergelijkbare bepalingen) voor de uitvoering van orders;

 • of hij kan aantonen dat hij een hoge uitvoeringskwaliteit levert voor het type orders dat de Bank mogelijk aan hem zal doorgeven.

De Bank kan één enkele correspondent selecteren, als die ervoor kan zorgen dat consistent het best mogelijke resultaat wordt behaald. Dit houdt in dat de Bank redelijkerwijze kan verwachten dat die ene correspondent minstens even goede resultaten zal opleveren als de resultaten die de Bank redelijkerwijze kan verwachten van meerdere correspondenten.

Bijlage 3 bevat een lijst met de correspondenten die de Bank gebruikt.

1.4 Specifieke instructies van de cliënt

Als de cliënt een specifieke instructie geeft, voert de Bank deze naar best vermogen uit (zie II.3.2).

Het is mogelijk dat een specifieke instructie de Bank niet toelaat om voor de uitvoering hiervan alle stappen te ondernemen die zij heeft vastgelegd in haar orderuitvoeringsbeleid om consistent het best mogelijke resultaat te behalen.

II. Orders in aandelen en gelijkwaardige financiële instrumenten

1. Toepassingsgebied

Telkens in deze informatienota de term 'aandelen' vermeld wordt, gelden de bepalingen ook voor andere financiële instrumenten, die in het kader van het orderuitvoeringsbeleid op dezelfde wijze behandeld worden als aandelen. Het betreft onder andere beursgenoteerde gestructureerde producten, certificaten van aandelen zonder of met een hefboom (zoals turbo's en sprinters), Exchange Traded Products (ETF en ETN), rechten van deelneming in gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVVs), Real Estate Investment Trusts (REITs), rechten op aandelen zoals American Depository Receipt (ADR) of Global Depository Receipts (GDR).

De hierna beschreven types en geldigheidsduur van orders zijn mogelijk in de mate dat de correspondent en/of het handelsplatform dit type toelaat.

2. Werkwijze bij gebruikelijke ordergroottes

2.1 Volumemarkt

De volumemarkt van een aandeel is het handelsplatform waarop het hoogste volume aan orders in dat aandeel wordt uitgevoerd. Hoe hoger het volume aan orders, hoe meer liquiditeit het aandeel heeft. Liquiditeit bevordert de kans op uitvoering en een correcte prijsvorming van het financieel instrument en beïnvloedt dus de totale tegenprestatie voor de cliënt.

Als het volume op meerdere handelsplatformen gelijkaardig is, wordt rekening gehouden met de munt waarin het aandeel wordt verhandeld of de transactiekosten op de betrokken markten.

2.2 Orders die de Bank ontvangt en doorgeeft

De correspondent bepaalt op basis van zijn orderuitvoeringsbeleid, dat door de Bank is geverifieerd, de plaats van uitvoering waarop het order wordt uitgevoerd. Dit kan een gereglementeerde markt, een MTF, een SI of een OTC uitvoering zijn.

In bijna alle gevallen geeft de Bank haar orders in aandelen door aan haar correspondent KBC. KBC zal de orders routeren naar de markt waar de beste uitvoering te verkrijgen is: hetzij op de volumemarkt, hetzij op enkele alternatieve markten, hetzij via SI.

3. Type orders

3.1 Marktorders

Marktorders zijn orders die worden uitgevoerd tegen de eerstvolgende koers op de markt of deeluitvoeringen hebben tegen verschillende koersen, ongeacht de hoogte van die koers.

De koers waartegen het marktorder wordt uitgevoerd, kan sterk afwijken van de laatst gekende koers op het ogenblik dat de cliënt het marktorder geeft. Marktorders bieden de cliënt geen zekerheid over de prijs waartegen het order wordt uitgevoerd. De uitvoering van het order is waarschijnlijker dan wanneer de cliënt een specifieke instructie geeft over de prijs.

3.2 Orders met een specifieke instructie over de prijsvorming

Voor dit soort specifieke instructies kan de Bank niet alle stappen ondernemen die zij heeft vastgelegd in haar orderuitvoeringsbeleid om consistent het best mogelijke resultaat te hebben.

3.2.1 Limietorders

De cliënt heeft de mogelijkheid om een limietorder te geven en bepaalt de maximale koopprijs of minimale verkoopprijs. Limietorders worden uitgevoerd tegen een specifieke limiet of beter. Limietorders bieden de cliënt meer zekerheid over de prijs waaraan het order wordt uitgevoerd. De koers moet de limiet bereiken en het order moet in de nuttige rang komen in het orderboek om uitgevoerd te kunnen worden. Daarom is de uitvoering van een limietorder minder waarschijnlijk dan de uitvoering van een marktorder.

3.2.2 Passief limietorder

De correspondent maakt een niet onmiddellijk uitvoerbaar limietorder ('passief limietorder') publiek door dit limietorder in te leggen op de volumemarkt. Als de koers de limiet bereikt, kan het order worden uitgevoerd op een gereglementeerde markt, een MTF of een SI. Het order kan ook OTC worden uitgevoerd.

3.2.3 Stop loss-orders

Dit betekent dat de cliënt de stopkoers bepaalt. Het order wordt pas naar de markt gebracht als een marktorder, nadat de stopkoers (of trigger) bereikt is.

3.2.4 Stop limit-order

De cliënt bepaalt in dat geval vooraf de stopkoers en de maximale koopprijs of de minimale verkoopprijs. Het order wordt pas ingelegd nadat de stopkoers (of trigger) bereikt is. Zodra de stopkoers bereikt of overschreden is, wordt een stop limit-order een limietorder. Limietorders worden uitgevoerd tegen een specifieke limiet of beter.

4. Geldigheidsduur van de orders

4.1 Principe als de cliënt geen specifieke instructie geeft

Zonder specifieke instructie over de geldigheid van het order is het order geldig tot het einde van de handelsdag van de inleg.

4.2 Orders met een specifieke instructie over de geldigheid

Orders met een specifieke instructie over de geldigheid zijn mogelijk binnen de maximale horizon die wordt aangeboden door de handelsplatformen, de correspondent of de systemen van de Bank.

4.2.1 Dagorders

Dit wil zeggen dat het order enkel de handelsdag van de inleg van het order geldig blijft. Na sluiting van het handelsplatform vervalt het order automatisch.

4.2.2 Good till date-orders

Een 'good till date-order' blijft geldig tot een door de cliënt bepaalde datum. Good till date-orders kunnen ook worden geannuleerd als er een corporate action plaatsvindt.

5. Grote orders

Een groot order is een order waarvan de omvang de goede werking van de markt kan verstoren. In dergelijke gevallen neemt de correspondent de gepaste maatregelen om dit te vermijden. De correspondent kan beslissen om het order niet in één keer in de markt te leggen, maar het in verschillende deelorders te verdelen of om maar een gedeelte van het order zichtbaar te maken op het handelsplatform.

De Bank kan een deel van het order buiten een handelsplatform uitvoeren, gebruik maken van mogelijke bijkomende liquiditeit buiten een handelsplatform om of op meerdere handelsplatformen uitvoeren.


III. Orders in obligaties en geldmarktinstrumenten

De Bank zal orders in geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial paper en schatkistpapier) en obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties) ofwel uitvoeren via:

 • Het Cortex Secondary Platform van BNP Paribas, dat optreedt als SI en de orders uitvoert bij één van de meer dan 65 aangesloten marktmakers;

 • Het Bloomberg platform dat de best execution garandeert als MTF, door een veelheid aan kopers en verkopers samen te brengen, waardoor handelaren telkens in staat zijn de beste prijzen te zien en hiertegen te handelen;

 • OTC;

 • KBC in het geval van secundaire handel in Belgische Staatsbons en schatkistcertificaten.

IV. Orders in genoteerde derivaten

In Europa zijn genoteerde derivaten (zoals opties) financiële instrumenten die slechts op één handelsplatform verhandeld worden, ook al zijn ze gebaseerd op dezelfde onderliggende waarde en hebben ze dezelfde kenmerken en contractvoorwaarden.

Voor zover van toepassing op de betreffende markten zijn dezelfde regels in voege zoals vermeld in punt II.3 en II.4 inzake type order en geldigheidsduur.

V. Orders in niet-genoteerde fondsen

De Bank geeft orders in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging (ICB's) meestal door aan een correspondent. Hierdoor wordt een prijs verzekerd die de economische waarde van de belegging reflecteert.

Voor elke ICB geldt een afsluit tijdstip dat bepaald wordt op basis van de officiële, in het prospectus vermelde afsluit tijdstip en van de technische mogelijkheden om het order bij de correspondent te plaatsen vóór dat officiële afsluit tijdstip. Orders die ontvangen worden na dit tijdstip worden geacht ontvangen te zijn voor de eerstvolgende dag waarop de rechten van deelneming van de betrokken ICB verhandeld kunnen worden.

VI. Overmacht en evaluatie

In geval van overmacht of uitzonderlijke dringende omstandigheden (zoals indien bepaalde systemen niet of niet naar behoren werken) is het mogelijk dat een order niet volgens deze informatienota wordt uitgevoerd.  De Bank zal dan naar best vermogen trachten het order alsnog uit te voeren.

De Bank houdt toezicht op de doeltreffendheid van haar regelingen en haar beleid voor orderuitvoering om mogelijke tekortkomingen te identificeren en te verhelpen. De Bank evalueert haar regelingen en beleid voor orderuitvoering jaarlijks. Daarnaast evalueert de Bank haar regelingen en beleid ook bij materiële gebeurtenissen (zoals incidenten of wijziging van wetgeving of marktomstandigheden) en past haar beleid aan waar nodig.

Wijzigingen met een belangrijke impact deelt de Bank mee via de nieuwsbrief van de Bank, het uittreksel of via e-mail. De meest recente versie van dit informatiedocument is beschikbaar op www.dierickxleys.be.

VII. Toestemming en contact

Door cliënt te worden bij de Bank, stemt de cliënt in met het orderuitvoeringsbeleid van de Bank, zoals beschreven in deze informatienota. Het orderuitvoeringsbeleid van de Bank voorziet in de mogelijkheid om orders buiten een handelsplatform uit te voeren, voor zover dit is toegelaten door de toepasselijke wetgeving. Door cliënt te worden bij de Bank, geeft de cliënt uitdrukkelijk toestemming om orders buiten een handelsplatform uit te voeren. Een tegenpartij risico kan in dat geval ontstaan doordat het order niet door tussenkomst van een centrale tegenpartij wordt uitgevoerd.

Meer informatie over financiële producten, het uitvoeren van orders, het orderuitvoeringsbeleid en ordertypes kan u bekomen op de trading afdeling op het nummer +32 3 241 09 99.

Koen Wieme

Kennen jullie onze medewerkers in kantoor Kortrijk al? Graag stellen wij u hen één voor één voor: deze week Koen Wieme. Hij groeide op in Nazareth (Oost-Vlaanderen) en woont momenteel in het Gentse. Hij omschrijft zichzelf als sociaal (geëngageerd), nauwkeurig, meer doen met minder en helpt mensen rondom hem in de mate van het mogelijke. Hij staat u aldus graag met raad en daad bij vanuit kantoor Kortrijk. Welkom Koen!

Lees hier meer.

Outlook 2021

Een ‘virtueel’ kijkje nemen achter de schermen van onze succesvolle Outlook 2021? Op donderdag 14 januari was Dierickx Leys Private Bank in goed gezelschap met Jürgen Ingels (topondernemer), Jonathan Holslag (politicoloog) en Sven Sterckx (Lid van het directiecomité Dierickx Leys Private Bank). Michaël Van Droogenbroeck leidde het boeiende gesprek in goede banen.

Gemist? U kan onze Outlook 2021 herbekijken via deze link.

Bijlage 4 - BEX rapport 2017

Download "" (. PDF)