Het beleid inzake belangenconlicten van Dierickx Leys Private Bank Een klare kijk op de maatregelen

Intro

De Bank is voornamelijk actief op vlak van vermogensbeheer en effectentransacties

De Bank benadrukt dat zij bij het verlenen van beleggingsdiensten belangenconflicten zoveel mogelijk wenst te voorkomen en dat zij daarvoor de nodige maatregelen heeft uitgewerkt.

Deze maatregelen hebben tot doel de belangenconflicten die zich bij het verrichten van beleggingsdiensten zouden kunnen voordoen tussen de Bank zelf (met inbegrip van haar bestuurders, leden van het directiecomité, werknemers en verbonden agenten) en haar (potentiële) cliënten, of tussen haar cliënten onderling, te onderkennen en om deze conflicten zoveel mogelijk te vermijden.

Deze maatregelen betreffen onder andere:

Interne organisatie

De activiteiten van de Bank zijn georganiseerd op een manier waardoor de verschillende diensten van de bank zo onafhankelijk mogelijk van elkaar kunnen functioneren.

Afscherming van informatie

Er is zoveel als mogelijk, zowel op ruimtelijk als op procedureel vlak, een scheiding gemaakt tussen de activiteiten van de bank. Deze scheidingen hebben tot doel de toegang tot of misbruik van cliënteninformatie of andere gevoelige informatie te voorkomen.

Ordertoewijzingsbeleid

Binnen de Bank en specifiek binnen de afdeling discretionair vermogensbeheer gelden procedures die de volgorde beschrijven waarin orders moeten worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden orders kunnen worden samengevoegd tot globale orders.

Deontologische code

Alle personeelsleden en andere relevante medewerkers van de bank dienen een deontologische code na te leven, waarin onder meer wordt opgelegd wanneer en op welke manier ze persoonlijke transacties mogen aangaan.

Register belangenconflicten

Dierickx Leys Private Bank houdt een register bij waarin (potentiële) belangenconflicten worden geïdentificeerd. Op basis van dit register stuurt de Bank haar beleid waar nodig bij.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de maatregelen die de Bank genomen heeft met betrekking tot het voorkomen van belangenconflicten onvoldoende zijn, waardoor er zich in een concreet geval toch een belangenconflict kan voordoen. In dergelijke omstandigheden zal de Bank het potentieel of effectief belangenconflict bekendmaken aan de betrokken cliënt alvorens voor zijn rekening te handelen.