Gebruikersvoorwaarden voor onze website www.dierickxleys.be

Algemeen gebruik

Dit is de website van Dierickx Leys Private Bank, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.
Elke persoon die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker deze website bezoekt. De bank behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is daarom aanbevolen dat u deze gebruiksvoorwaarden geregeld raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. U kunt steeds terecht in de kantoren van de bank voor bijkomende inlichtingen.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. De vermelde gegevens inzake beleggingsinstrumenten en -diensten zijn louter informatief. Ze vormen geen persoonlijk aanbod om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. De bank kan de informatie en aangeboden diensten op elk ogenblik wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. De bank is niet verantwoordelijk voor een handeling of beslissing die de gebruiker neemt op basis van de verstrekte informatie of aanbevelingen of enige schade die hieruit voortvloeit.

De koersinformatie is louter indicatief en verbindt de bank geenszins voor wat betreft de realisatiewaarde van de financiële instrumenten. De waarde van een belegging kan gevoelig fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Gebruikers dienen rekening te houden met de risico's verbonden met het verhandelen van financiële instrumenten.

De links die gemaakt worden naar andere websites zijn louter informatief. De bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar haar website noch voor de inhoud van deze sites.

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is de bank niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door volgende incidenten:

  • het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen;
  • de onderbreking van de toegang tot de website als gevolg van storingen of verbindingsproblemen;
  • de ongeoorloofde toegang tot deze website;
  • staking of het optreden van iedere vorm van overmacht.

De bank kan geen continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website garanderen. De bank behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. De bank stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers er over te informeren.

Intellectuele eigendomsrechten en privacy

De op deze website vermelde gegevens mogen enkel mits duidelijke bronvermelding van de naam van Dierickx Leys Private bank verspreid worden.
De informatie mag in ieder geval niet verspreid worden buiten de Europese Unie. Geen enkel onderdeel van deze site mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker van de site. De framing van het geheel of van delen van de website is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de bank.

De bank verzamelt mogelijk persoonlijke informatie bij bepaalde registraties op deze website. Deze informatie kan door de bank gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan bij gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van deze persoonsgegevens.


De privacy policy van de bank kan u raadplegen via onderstaande link en/of via de pagina cliënteninformatie. De regels die vermeld zijn in deze policy zijn van toepassing op deze website.

Rechtsvoorwaarden

De bank controleert en beheert deze website vanuit haar kantoren in België en de gegevens op deze website zijn enkel gericht aan Belgische verblijfshouders. Onverminderd voorgaande paragrafen kan uit deze site niet worden afgeleid dat de bank diensten aanbiedt of levert in andere rechtsgebieden dan België. De bank waarborgt niet dat de inhoud van de website adequaat of beschikbaar is voor gebruik vanuit andere rechtsgebieden.

Gelieve fouten op deze website of andere opmerkingen te melden op secretariaat@dierickxleys.be . Dit contact-mailadres is echter niet bestemd voor contractuele of juridische doeleinden zoals instructies of ingebrekestellingen.

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website van de bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschil. Hierbij zal de voertaal het Nederlands zijn.

Op aanvraag verlenen wij onze cliënten een beveiligde toegang tot hun rekeninggegevens via onze website www.dlonline.be. Hiertoe dient een specifieke gebruiksovereenkomst ondertekend te worden met opgave van een wachtwoord. De cliënt kan eveneens gebruik maken van een beveiligd berichtensysteem voor communicatie met de bank. Na opgave van een pincode kan de cliënt ook orders opgeven voor effectentransacties op bepaalde markten. De bank behoudt zich het recht voor op elk moment naar eigen goeddunken deze toegang tot de online service te beëindigen.

Elke contractuele relatie van de bank met haar cliënten is geregeld door de 'algemene voorwaarden' van de relatie tussen de bank en haar cliënteel. Bij gebruik van de online diensten via www.dlonline.be dient de gebruiker eerst de gebruikersvoorwaarden van deze website te raadplegen.

De bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake misbruik door derden van de door de bank verzonden of ontvangen gegevens. In dit verband raadt de bank de gebruiker aan zijn wachtwoord te wijzigen nadat de eerste maal is aangelogd en dit regelmatig te herhalen.  De cliënt die zijn inloggegevens doorgeeft aan een derde, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de eventuele schadelijke gevolgen hiervan. De bank wijst op de algemene risico's verbonden aan de verzending van gegevens via internet. Deze risico's hebben voornamelijk te maken met het feit dat het internet een niet gestructureerd en ongecontroleerd netwerk is en dat alle verzonden gegevens via één of meerdere knooppunten lopen waar ze mogelijk voor onbepaalde tijd bewaard worden. De bank stelt alles in het werk om haar online-dienstverlening optimaal te beveiligen door gebruik te maken van adequate technieken. 

Cookies Policy

Hier kan u onze volledige Cookies Policy nalezen