Transparant Balance Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsentiment.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/06/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 1,87%
1 jaar 1,88%
2 jaar 7,86%
3 jaar 4,41%
5 jaar 5,18%
Rendement sinds oprichting 4,14%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6.16 per 31/05/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0.52 per 31/05/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Transparant Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking. 
 • Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Het fonds hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsentiment. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 33,0% 48 099 350
Obl variabele rente 0,7% 1 064 906
Oblig eeuwigdurend 0,8% 1 211 563
Aandelen 55,6% 81 088 749
Rek courant 9,9% 14 397 667
Totaal in EUR 100,0% 145 862 234

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 14 287 424 0 76 791 605 91 079 028 62,4%
NOK 0,1057 0 0 10 100 034 1 067 069 0,7%
USD 0,8628 127 416 0 40 264 494 34 848 130 23,9%
DKK 0,1342 0 0 10 612 000 1 424 130 1,0%
GBP 1,1385 277 0 10 390 610 11 829 509 8,1%
CHF 0,8671 0 0 1 867 000 1 618 875 1,1%
SEK 0,0973 0 0 41 074 200 3 995 493 2,7%
Totaal in EUR 14 415 116 0 191 099 943 145 862 234

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,7% 3 819 981
Transport/Vervoer 9,7% 7 825 816
Distributie 2,9% 2 316 484
Media 7,6% 6 135 398
Agricultuur 2,0% 1 619 928
Voeding 5,3% 4 277 642
Consumptie/Luxe 7,5% 6 076 655
Farmacie/Medical 9,2% 7 441 706
Diensten 2,3% 1 874 880
Holdings 15,0% 12 128 005
Financieel 11,2% 9 059 118
Vastgoed 8,9% 7 233 110
Technologie 10,5% 8 481 829
Staal/Non-ferro 3,5% 2 798 197
Totaal in EUR 81 088 749

Huidige netto inventariswaarde op 20/06/2018

Kapitalisatie 1997.1 EUR
Distributie 1969.79 EUR

Transparant Balance kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,4% 500000 1,03 EUR 524 012 524 012 20/06/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,8% 1100000 1,05 EUR 1 160 536 1 160 536 21/06/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 1000000 1,07 EUR 1 090 334 1 090 334 20/06/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 026 664 1 026 664 21/06/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500000 1,02 EUR 513 192 513 192 20/06/2018
RANDSTAD 1,3% 36000 52,08 EUR 1 874 880 1 874 880 21/06/2018
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1500000 1,00 EUR 1 514 332 1 514 332 20/06/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,7% 1000000 1,06 EUR 1 067 102 1 067 102 20/06/2018
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 600000 1,01 EUR 603 962 603 962 20/06/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 000 092 1 000 092 20/06/2018
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 11000 189,50 USD 2 084 500 1 798 403 21/06/2018
EXOR NV 2,0% 50000 59,70 EUR 2 985 000 2 985 000 21/06/2018
INVESTOR B 1,4% 57000 363,60 SEK 20 725 200 2 016 044 21/06/2018
JARDINE STRATEGIC 1,1% 50000 36,13 USD 1 806 500 1 558 558 20/06/2018
SOFINA 2,6% 26000 145,00 EUR 3 770 000 3 770 000 21/06/2018
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,4% 500000 1,06 EUR 543 183 543 183 21/06/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,6% 800000 1,09 EUR 874 582 874 582 20/06/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 016 430 1 016 430 20/06/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,8% 1100000 1,08 EUR 1 211 077 1 211 077 20/06/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 041 401 1 041 401 21/06/2018
AMSTERDAM COMMODITIES 0,3% 20900 23,10 EUR 482 790 482 790 21/06/2018
DIAGEO PLC 1,5% 70000 27,31 GBP 1 911 350 2 175 977 21/06/2018
NESTLE SA 1,1% 25000 74,68 CHF 1 867 000 1 618 875 21/06/2018
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,8% 1100000 1,01 EUR 1 120 296 1 120 296 21/06/2018
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,5% 700000 1,04 EUR 754 080 754 080 20/06/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,99 EUR 889 610 889 610 20/06/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,01 EUR 313 669 313 669 20/06/2018
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 470000 1,05 EUR 504 860 504 860 21/06/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 65000 41,40 USD 2 691 000 2 321 661 21/06/2018
IMMOFINANZ AG 1,4% 1000000 2,04 EUR 2 038 000 2 038 000 21/06/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,0% 800000 3,16 GBP 2 524 000 2 873 449 21/06/2018
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 012 950 1 012 950 20/06/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1000000 0,99 EUR 998 432 998 432 20/06/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 000 088 1 000 088 21/06/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,4% 500000 1,06 EUR 530 557 530 557 20/06/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,7% 1100000 0,98 EUR 1 082 402 1 082 402 20/06/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 046 512 1 046 512 21/06/2018
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 200000 1,04 EUR 211 327 211 327 20/06/2018
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,6% 750000 1,10 EUR 826 738 826 738 20/06/2018
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,5% 750000 1,04 EUR 780 968 780 968 21/06/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,9% 1200000 1,07 EUR 1 310 316 1 310 316 20/06/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 534 260 1 534 260 20/06/2018
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 023 437 1 023 437 20/06/2018
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 017 582 1 017 582 20/06/2018
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,7% 10000000 1,00 NOK 10 100 034 1 067 069 21/06/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 1192575 1,04 USD 1 234 315 1 064 906 21/06/2018
BMW VORZUGSAKTIEN 1,5% 30000 73,18 EUR 2 195 250 2 195 250 21/06/2018
DSV 1,0% 20000 530,60 DKK 10 612 000 1 424 130 21/06/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,6% 142500 16,27 EUR 2 318 475 2 318 475 21/06/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 1,3% 44000 37,69 GBP 1 658 360 1 887 961 21/06/2018
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,03 EUR 308 983 308 983 21/06/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1400000 1,03 EUR 1 459 274 1 459 274 20/06/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 021 057 1 021 057 20/06/2018
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 800000 1,18 EUR 977 350 977 350 21/06/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,4% 500000 1,09 EUR 554 443 554 443 21/06/2018
HCA HEALTHCARE 1,8% 27500 107,79 USD 2 964 225 2 557 386 21/06/2018
JOHNSON & JOHNSON 1,3% 18000 122,04 USD 2 196 720 1 895 221 21/06/2018
MERCK KGAA 0,8% 14000 82,64 EUR 1 156 960 1 156 960 21/06/2018
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 8400 252,81 USD 2 123 604 1 832 140 21/06/2018
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,6% 850000 1,05 EUR 897 659 897 659 21/06/2018
EUR INGENICO 13.09.17-24 1.625% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 204 212 1 204 212 20/06/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,9% 1300000 1,02 EUR 1 362 482 1 362 482 20/06/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,4% 500000 1,05 EUR 533 396 533 396 20/06/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 847 1 004 847 20/06/2018
ALPHABET INC class C 1,7% 2400 1 169,38 USD 2 806 512 2 421 319 21/06/2018
CISCO SYSTEMS 1,6% 60000 43,74 USD 2 624 400 2 264 202 21/06/2018
FACEBOOK INC-A 1,1% 9500 202,00 USD 1 919 000 1 655 618 21/06/2018
OPEN TEXT 0,4% 19000 35,96 USD 683 240 589 465 21/06/2018
OPEN TEXT 1,1% 50000 35,96 USD 1 798 000 1 551 225 21/06/2018
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 019 337 1 019 337 20/06/2018
PUBLICIS GROUPE 1,2% 28616 60,48 EUR 1 730 696 1 730 696 21/06/2018
WALT DISNEY CORP. 1,6% 25000 107,15 USD 2 678 750 2 311 092 21/06/2018
WPP PLC 1,4% 150000 12,26 GBP 1 839 000 2 093 610 21/06/2018
publicis groupe reinv.div.06.06.18 0,0% 28616 0,00 EUR 0 0 07/06/2018
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,9% 1250000 1,04 EUR 1 306 042 1 306 042 20/06/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,0% 1300000 1,09 EUR 1 441 338 1 441 338 20/06/2018
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1225 2 145,77 USD 2 628 568 2 267 798 21/06/2018
HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 16000 107,80 EUR 1 724 800 1 724 800 21/06/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 529,20 EUR 508 032 508 032 21/06/2018
LVMH 1,1% 5500 286,55 EUR 1 576 025 1 576 025 21/06/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1000000 1,05 EUR 1 046 982 1 046 982 20/06/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,8% 1500000 0,81 EUR 1 211 563 1 211 563 21/06/2018
AGEAS 1,6% 52000 43,90 EUR 2 282 800 2 282 800 21/06/2018
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 80000 29,24 USD 2 339 200 2 018 145 21/06/2018
INTRUM AB 1,4% 90000 226,10 SEK 20 349 000 1 979 449 21/06/2018
JP MORGAN CHASE & CO 1,5% 24000 107,54 USD 2 580 960 2 226 724 21/06/2018
NATIONALE BANK 0,4% 200 2 760,00 EUR 552 000 552 000 21/06/2018
Chemie
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 032 889 1 032 889 21/06/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1550000 1,06 EUR 1 679 517 1 679 517 21/06/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 037 492 1 037 492 20/06/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,4% 22000 110,00 USD 2 420 000 2 087 856 21/06/2018
SOLVAY 1,2% 15500 111,75 EUR 1 732 125 1 732 125 21/06/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,6% 37500 71,60 USD 2 685 000 2 316 484 21/06/2018
Agricultuur
SIPEF 1,1% 27180 59,60 EUR 1 619 928 1 619 928 21/06/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,9% 150000 16,39 GBP 2 457 900 2 798 197 21/06/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2018

De aandelenmarkten kenden aan weerszijden van de Altantische Oceaan een zeer uiteenlopend verloop in de afgelopen maand mei. De moeilijke regeringsvorming in Italië en de corruptieschandalen waarin de Spaanse Partido Popular beland is zorgden voor grote ongerustheid over het voortbestaan van de eurozone. Het leidde tot een forse correctie op de Europese aandelen in de laatste week van de maand. De Eurostoxx-50-index sloot 3,7% lager over de maand. Van de vlucht naar kwaliteit profiteerden, naast de langetermijnobligaties van de kernlanden van de eurozone, ook de Amerikaanse obligaties, aandelen en dollar (€/$ 1,1682 31/05/2018). De S&P-500 en de Dow Jones Industrial Index gingen in de eigen munt iets meer dan een procent hoger en genoten van de appreciatie van de Amerikaanse dollar met liefst 3,75%. De opvering van de Amerikaanse dollar leverde het compartiment de afgelopen maand 0,5% return op.

President Trump van de V.S. zette zijn verkiezengsbelofte om de Amerikaanse industrie opnieuw alle kansen te geven door importhefffingen in te voeren, om in daden. Het eerste salvo in een importheffing tot 25% op Europees staal en aluminium. Ondanks het risico op tegenmaatregelen bleef de aandelenmarkt goed op koers.

Grootste daler war Intrum, dat 12% lager ging nadat het recent Italiaanse consumentenkredieten opkocht voor ettelijke miljarden. De eeuwigdurende lening van AXA (-9%) zat met de financiële sector in de hoek waar de klappen vielen als gevolg van de oplopende spanning in de eurozone. BMW (-5%) leed onder het dreigement van presidente Trump om importheffingen in te voeren op dure Europse wagens. CVS Health (-7%), Jardine Strategic, Johnson&Johnson, Cisco Systems, Investor, Immofinanz (ieder -5%) en Randstad (-4%) maken de top-10 van de dalers rond.

International Workplace Group (+27%) voert overnamegesprekken met liefst vier partijen en was de grootste stijger in mei. BHP Billiton en Hermes (ieder +14%) kenden eveneens een goede maand. Facebook (+10%), Lyondell Bassell, DSV (beiden +8%), Merck KgAA, HCA Healthcare (beiden +7%), Diageo (+6%) en Amsterdam Commodities (+5%) haalden ook de top-10.

De netto-inventariswaarde nam in mei met 1,45% toe.

KIID - Transparant Balance

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Transparant Balance

Prospectus N.V. Transparant

Download


Jaarverslag - Transparant Balance

Jaarverslag december 2017 N.V. Transparant

Download


Halfjaarverslag - Transparant Balance

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Transparant

Download


Maandrapport - Transparant Balance

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer