Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Lawaisse Fund (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment "Equity Opportunities" heeft tot doel voornamelijk in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het compartiment zal sectoraal gespreid zijn doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht. Het compartiment streeft naar kapitaalsgroei over de langere termijn en bijgevolg is de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer. Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% van de activa. Opties of futures kunnen aangehouden worden om het neerwaarts risico op de aandelenposities af te dekken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -13,85%
1 jaar -3,78%
2 jaar 12,19%
3 jaar 7,56%
5 jaar 5,14%
Rendement sinds oprichting 8,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,02 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,21 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 25% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers. 

Duurzaamheidsrisico: MIDDEL

Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") op de waarde van de beleggingen van het compartiment. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00%
Uitstapkosten 1,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,76%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 4 juli 2016
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 12u.
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo & dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Anti-dilution Levy: De Raad van Bestuur van de bevek kan beslissen om op de verschillende compartimenten anti-dilution levy toe te passen. Anti-dilution levy is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten, veroorzaakt door de aan- en verkoop van onderliggende beleggingen, te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij dit mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten rechtstreeks kunnen worden verrekend aan de in- en uitstappende beleggers. Het mechanisme wordt in principe enkel toegepast indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden.

Investeringspolitiek

Doelstelling.

 • Het fonds heeft tot doel voornamelijk in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het compartiment zal sectoraal gespreid zijn, doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht. Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% van de totale activa. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten.


Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten.

Duurzaamheidsrisico’s
De beleggingen van het compartiment kunnen aan duurzaamheidsrisico's onderhevig zijn. Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") die, als ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van een compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een effect hebben op andere risico's en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. De duurzaamheidsrisico's zijn belangrijke elementen waarmee rekening moet worden gehouden om de risicogewogen rendementen voor beleggers op lange termijn te verbeteren en om de risico's en kansen van de strategie van het compartiment te bepalen. De duurzaamheidsrisico's waaraan het compartiment met een ESG-benadering kan worden blootgesteld, kunnen op korte, middellange en lange termijn een impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Wanneer een middellang of lange termijn duurzaamheidsrisico gerealiseerd wordt kan dit een aanzienlijke reële negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld concurrentiële achterstand te wijten aan een niet-duurzaam intern beleid van de respectievelijke belegging.


Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid
Duurzaamheidsrisico's worden geïdentificeerd, beheerd en beheerst als onderdeel van het beleggingsbesluitvormingsproces van de portefeuillebeheerder Dierickx Leys Private Bank (hierna “de beheerder”). Via zijn duurzaamheidsbeleid tracht de beheerder deze impact te mitigeren of te beperken. De integratie van duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingsprocedure van de beheerder komt tot uiting in zijn duurzaamheidsbeleid. Dit duurzaamheidsbeleid bestaat uit een exclusiebeleid, een engagementbeleid en een integratiebeleid. Het bindende integratiebeleid zorgt er voor dat ook niet-financiële parameters mee in overweging worden genomen in het beleggingsbesluitvormingsproces. Duurzaamheidsrisico’s worden op systematische wijze geïntegreerd in de beleggingsbeslissingsprocedure van het compartiment.

Het compartiment streeft naar het promoten van milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment heeft geen index als referentiebenchmark aangewezen. Ten gevolge hiervan kwalificeert het compartiment als een product zoals omschreven in artikel 8 van de Europese Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (“SFDR”).

Enerzijds streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in bedrijven die ofwel vanwege de aard van hun activiteit een beperkte invloed hebben op het klimaat, ofwel beschikken over een management dat voldoende inspanningen levert om de klimaat-gerelateerde risico’s waaraan het bedrijf is blootgesteld, zoals o.a. uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en watervervuiling, in te perken. Anderzijds streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in bedrijven met een deugdelijk bestuur en zodoende geen bedrijven te selecteren met een hoog risico omtrent o.a. toekomstige fraude, corruptie, schendingen van mensenrechten, personeelsveiligheid en dataprivacy. Het compartiment heeft echter geen duurzame belegging tot doelstelling die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling.

De milieu- of sociale kenmerken die het compartiment promoot, en waaraan de volledige selectie moet voldoen, worden door de beheerder op de volgende wijze geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces van het compartiment:


1. Negatieve screening: Het exclusiebeleid maakt het mogelijk beleggingen te controleren en uit een selectie te filteren om zodanig duurzaamheidsrisico’s die zich op korte termijn kunnen realiseren te weren uit het compartiment. Wanneer een korte termijn duurzaamheidsrisico gerealiseerd wordt kan dit een aanzienlijke reële negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld eventuele boetes die toegekend worden aan ondernemingen bij het niet naleven van milieuwetgeving en de reputatieschade die daarmee gepaard gaat. Het exclusiebeleid hanteert bindende criteria waarop de beheerder moet beslissen een belegging uit het compartiment te weren. Via een proces van negatieve screening sluit de beheerder effecten uit die zijn uitgegeven door, maar niet beperkt zijn tot:

 • bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%) betrokken zijn bij de productie en/of distributie van controversiële wapens zoals anti-persoonsmijnen, cluster-munitie, wapens op basis van verarmd uranium, en biologische/chemische wapens. Ook bedrijven die betrokken zijn bij het verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor worden steevast uitgesloten. Deze bedrijven dragen niet bij tot een duurzame maatschappij vanwege de aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die met deze producten en diensten gepaard gaan.
 • bedrijven die een significant deel (>10%) van hun omzet halen uit de productie en/of distributie van tabak en/of producten die tabak bevatten. De tabaksindustrie is namelijk verantwoordelijk voor het produceren en promoten van producten waarvan wetenschappelijk werd aangetoond dat ze verslavend werken, ziekte en premature sterfte veroorzaken, en tevens armoede in de hand werken. De sector veroorzaakt zo aanzienlijke maatschappelijke en economische kosten gerelateerd aan o.a. gezondheidszorg en verloren menselijk kapitaal.
 • bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%) actief zijn in de kansspel-industrie, vanwege de negatieve gevolgen die hiermee gepaard gaan zoals armoede, fysieke en mentale gezondheidsproblemen, en problemen met werk of educatie.
 • overheidsemittenten waartegen financiële sancties lopen vanwege de Verenigde Naties.
 • bedrijven die de UN Global Compact principes niet naleven. Hiermee streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in financiële activa van ondernemingen die voldoen aan de praktijken van een goed bestuur. Hiervoor vertrouwt de beheerder op de adviezen van de Ethische Raad van het Noors Pensioenfonds (Government Pension Fund Global) die een exclusielijst ter beschikking stelt (vrij raadpleegbaar via www.nbim.no) waarin bedrijven worden opgenomen die niet voldoen aan bepaalde criteria gerelateerd aan het eindproduct (bv. omtrent wapenproductie, tabaksverbouwing of fossiele brandstoffen) als aan criteria gerelateerd aan deugdelijk bestuur (bv. omtrent corruptie, fraude of systematische schendingen van mensenrechten). Deze criteria werden opgesteld in overeenstemming met de internationaal erkende principes en normen zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de Principles of Corporate Governance van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking) en de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO. Bedrijven die vermeld worden op de exclusielijst van het Noors Pensioenfonds worden meteen uitgesloten.

Nieuwe beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op bovenstaande uitsluitingscriteria. Bestaande posities worden minstens op kwartaalbasis gecontroleerd. Zodra de beheerder over nieuwe informatie beschikt waaruit blijkt dat bestaande posities niet langer aan de voorgaande uitsluitingscriteria voldoen worden deze uit het compartiment gehaald. Meer informatie over het uitsluitingsbeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.


2. ESG-integratie: Naast financiële parameters, zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het compartiment belegt, analyseert de beheerder ook niet-financiële parameters van de potentiële en bestaande beleggingen van het compartiment. Hiervoor vertrouwt de beheerder op gespecialiseerde gegevens van onafhankelijke ESG-onderzoeks- en ratingprovider Sustainalytics. De ESG-risicorating van Sustainalytics meet in welke mate de economische waarde van een bedrijf aan ESG-gerelateerde risico’s blootgesteld is. Het is een indicator voor de omvang van de onbeheerde ESG-risico’s. De twee dimensies waaruit de rating wordt opgebouwd zijn “exposure” en “management”. Onder “exposure” verstaan we de blootstelling aan materiële ESG-risico’s (bv. emissie van broeikasgassen, personeelsveiligheid, risico’s aangaande de productkwaliteit) en onder “management” in welke mate het bestuur deze risico’s adequaat beheert (bv. deugdelijk bestuur). Samen vormen ze de risicorating, die uitgedrukt wordt op een schaal van 0 tot 100. Hoe lager de rating, hoe lager de ESG-gerelateerde risico’s. Controversiële incidenten op bedrijfsniveau worden tevens door Sustainalytics gerapporteerd en worden volgens ernst gecategoriseerd aan de hand van 5 niveaus of “Levels”, waarbij een hoger getal een hogere ernst vertegenwoordigt. Gepaard met dit verslag wordt voor elk incident een positieve, negatieve of neutrale verwachting meegegeven. Indien ze zich voordoen, beïnvloeden ook deze controversiële incidenten de ESG-risicorating. Op basis van de aangeleverde rating worden de niet-financiële ESG-gerelateerde risico’s geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces van het compartiment. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:

 • De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.
 • De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.
 • Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.
 • In het eerder onwaarschijnlijke geval waarbij er geen ESG-risicorating beschikbaar is voor een potentiële nieuwe belegging dient een mozaïek-benadering gevolgd te worden. Hierbij dient ESG-gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld te worden van andere bronnen (Bloomberg Terminal, Yahoo Finance, Bedrijfswebsite,…) om zo de ESG-risico’s in te schatten.

Nieuwe beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op ESG-risicorating en controversiescore. Bestaande posities worden minstens op kwartaalbasis gecontroleerd. Zodra de beheerder over nieuwe informatie beschikt waaruit blijkt dat bestaande posities niet langer aanvaardbaar zijn op basis van de ESG-risicorating worden deze uit het compartiment gehaald. Meer informatie over het integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Naast de uitsluiting wordt de ESG-score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG-Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een kenmerk in acht genomen. Materiële ESG-thema's zijn gericht op een onderwerp, of een reeks verwante onderwerpen, die een gemeenschappelijke reeks managementinitiatieven of een gelijkaardig type van toezicht vereisen. De thema's aanwerving, ontwikkeling, diversiteit, betrokkenheid en arbeidsverhoudingen van werknemers bijvoorbeeld vallen allemaal onder het materiële ESG-thema menselijk kapitaal. De beoordeling van materiële ESG-thema's gebeurt op het niveau van de subsector en wordt door Sustainalytics voortschrijdend bijgewerkt en geïntegreerd in de ESG-score. Op bedrijfsniveau kunnen materiële ESG-thema's worden verwijderd als ze niet relevant zijn voor het bedrijfsmodel van de onderneming.


3. Engagement: Bij de identificatie van duurzaamheidsrisico’s op middellange en lange termijn treedt het ‘engagement’ beleid van de beheerder in werking waardoor het risico alsnog gemitigeerd, beperkt of beheerd kan worden. Engagement verwijst naar de permanente en constructieve dialoog tussen de beheerder en de bedrijven waarin het compartiment belegt. De beheerder streeft ernaar via engagement en een weloverwogen uitoefening van aandeelhoudersrechten mee het bedrijfsbeleid te vormen van de bedrijven waarvan het compartiment aandelen met stemrecht bezit, mits de benodigde middelen voor dit actief aandeelhouderschap de hieruit voortvloeiende waarde niet overstijgen en er bijgevolg een toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Verstrengingen van deze regel zijn echter steeds mogelijk indien de (morele) gewichtigheid van de te behandelen problematiek dit naar de mening van de beheerder noodzaakt. Doorgaans, maar niet uitsluitend, zal dit engagement betrekking hebben op resoluties aangaande fusies- en overnames, desinvesteringen, herstructureringen en benoemingen. Deze strategische keuzes kunnen zowel financiële als niet-financiële (duurzaamheid) repercussies hebben voor de fundamentele waardering van het onderliggende bedrijf en beïnvloeden bijgevolg de bereidheid van de beheerder om de betrokken beleggingsposities te handhaven, af te bouwen of te verlaten. Meer informatie over de engagement en voting policy is beschikbaar op www.dierickxleys.be.


4. Goed bestuur wordt op twee manieren in beschouwing genomen; door het gebruik van analyse over UN Global Compact compliance, worden grove overtreders van goed bestuur uit de portefeuille geweerd (zie uitsluitingsbeleid). Door integratie en engagement wordt goed bestuur als parameter in het investeringsproces meegenomen. Indien deze ontoereikend blijkt, kan beslist worden om niet te investeren in een bepaalde belegging.


5. De beheerder evalueert de naleving van de selectiemethodologie binnen het beleggingsproces.
Ingeval het compartiment investeert via derivaten wordt er rekening gehouden met het ecologisch of sociaal karakter van de tegenpartij of op het niveau van het onderliggend actief.
Meer informatie over het ESG-beleid; de bronnen voor de gegevens op basis waarvan de beleggingsbeslissingen met ecologische of sociale kenmerken gemaakt worden; uitleg over wat er met de geselecteerde activa gebeurt indien ze niet langer voldoen aan de vooropgestelde bindende criteria om aan de ecologische en sociale kenmerken te voldoen en de frequentie van de beoordeling of de geselecteerde activa nog voldoen aan de bindende criteria is te vinden op www.dierickxleys.be.


Andere specifieke kenmerken.​​​​​​​

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,0% 137 877 425
Rek courant 4,0% 5 741 471
Totaal in EUR 100,0% 143 618 896

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 061 692 0 84 436 786 86 498 478 60,2%
USD 0,9480 1 963 853 0 36 571 783 36 533 699 25,4%
CHF 0,9724 1 411 162 0 9 889 500 10 989 324 7,7%
SEK 0,0952 3 067 424 0 41 548 000 4 249 619 3,0%
GBP 1,1821 64 706 0 4 394 115 5 270 773 3,7%
CAD 0,7401 104 052 0 0 77 004 0,1%
Totaal in EUR 143 618 896

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,8% 7 947 566
Transport/Vervoer 3,3% 4 491 072
Distributie 1,3% 1 795 228
Voeding 6,4% 8 845 618
Consumptie/Luxe 9,1% 12 500 616
Farmacie/Medical 14,3% 19 698 274
Holdings 8,3% 11 388 910
Energie 3,3% 4 515 500
Financieel 12,6% 17 416 731
Industrie 6,0% 8 303 942
Technologie 18,7% 25 802 036
Nutssector 3,8% 5 194 284
Staal/Non-ferro 3,6% 4 930 338
Vastgoed 3,7% 5 047 310
Totaal in EUR 137 877 425

Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Kapitalisatie 156.22 EUR
Distributie 146.25 EUR

Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DSM 2,1% 21696 136,05 EUR 2 951 741 2 951 741 20/05/2022
SOLVAY 3,5% 56450 88,50 EUR 4 995 825 4 995 825 20/05/2022
dsm stockdividend ex.12.05.22 0,0% 21696 0,00 EUR 0 0 12/05/2022
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,1% 57600 77,97 EUR 4 491 072 4 491 072 20/05/2022
Distributie
AMAZON COM 1,2% 880 2 151,82 USD 1 893 602 1 795 228 20/05/2022
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 76000 51,21 EUR 3 891 960 3 891 960 20/05/2022
NESTLE SA 3,4% 45000 113,20 CHF 5 094 000 4 953 658 20/05/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,2% 7160 450,35 EUR 3 224 506 3 224 506 20/05/2022
LVMH 3,2% 8200 556,60 EUR 4 564 120 4 564 120 20/05/2022
MONCLER 3,3% 111500 42,26 EUR 4 711 990 4 711 990 20/05/2022
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 42000 85,50 EUR 3 591 000 3 591 000 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 131500 32,16 EUR 4 229 040 4 229 040 20/05/2022
MEDTRONIC 2,6% 39000 102,53 USD 3 998 670 3 790 938 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15000 319,70 CHF 4 795 500 4 663 382 20/05/2022
TUBIZE FINANCIERE DE 2,2% 40146 77,70 EUR 3 119 344 3 119 344 20/05/2022
UCB 0,2% 3500 87,02 EUR 304 570 304 570 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 131500 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Holdings
BREDERODE 2,0% 25150 113,60 EUR 2 857 040 2 857 040 20/05/2022
EXOR NV 3,5% 74500 66,62 EUR 4 963 190 4 963 190 20/05/2022
SOFINA 2,5% 13800 258,60 EUR 3 568 680 3 568 680 20/05/2022
Energie
NESTE OYJ 3,1% 110000 41,05 EUR 4 515 500 4 515 500 20/05/2022
Financieel
AGEAS 3,4% 111000 43,74 EUR 4 855 140 4 855 140 20/05/2022
ALLIANZ SE-REG 2,8% 20400 197,34 EUR 4 025 736 4 025 736 20/05/2022
INTRUM AB 2,8% 188000 221,00 SEK 41 548 000 3 957 447 20/05/2022
KBC GROEP 2,5% 64000 56,54 EUR 3 618 560 3 618 560 20/05/2022
MOODY'S CORP 0,7% 3500 289,27 USD 1 012 445 959 848 20/05/2022
Industrie
AALBERTS 2,5% 81600 44,65 EUR 3 643 440 3 643 440 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,2% 37100 125,62 EUR 4 660 502 4 660 502 20/05/2022
Technologie
ALPHABET INC class C 3,0% 2090 2 186,26 USD 4 569 283 4 331 908 20/05/2022
APPLE COMPUTER 2,5% 27900 137,59 USD 3 838 761 3 639 336 20/05/2022
ASML HOLDING 0,7% 2000 500,70 EUR 1 001 400 1 001 400 20/05/2022
BARCO 1,1% 76000 21,12 EUR 1 605 120 1 605 120 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 37400 122,03 USD 4 563 922 4 326 825 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 2,8% 97100 42,94 USD 4 169 474 3 952 869 20/05/2022
MICROSOFT 2,0% 12000 252,56 USD 3 030 720 2 873 273 20/05/2022
OPEN TEXT 2,8% 110000 39,04 USD 4 294 400 4 071 305 20/05/2022
barco keuzedividend ex.09.05.22 0,0% 76000 0,00 EUR 0 0 09/05/2022
Nutssector
NATIONAL GRID 3,6% 363000 12,11 GBP 4 394 115 5 194 284 20/05/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 77400 67,19 USD 5 200 506 4 930 338 20/05/2022
Vastgoed
CARE PROPERTY INVEST GVV 0,6% 32500 24,40 EUR 793 000 793 000 20/05/2022
COFINIMMO GVV 3,0% 34900 121,90 EUR 4 254 310 4 254 310 20/05/2022
care property cp.nr.14 ex.10.11.21 0,0% 32500 0,00 EUR 0 0 10/11/2021
cofinimmo keuzedividend cp.nr.37 0,0% 34900 0,00 EUR 0 0 16/05/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3,00%
UitstapvergoedingMaximum 1,00%
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,76%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing
De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus. 

​​​​​​​Kwartaaloverzicht september - december 2021

Algemeen
In het vierde kwartaal zetten de beurzen hun positieve trend van dit jaar gewoon verder en verschillende beurzen, waaronder de belangrijke
Amerikaanse beurzen, eindigden het jaar zelfs op nieuwe recordhoogten. Mogelijke negatieve factoren (stijgende inflatie, onzekerheid in
China, COVID) zorgden enkel voor tijdelijke adempauzes in de beursklim, die gevoed werd door de nog steeds zeer lage rente, waardoor
beleggers uiteindelijk geen alternatief hadden voor aandelen. 2021 zorgde dan ook voor één van de beste aandelenprestaties van de voorbije jaren.

Obligatiemarkten
Nadat de Amerikaanse centrale bank het hele jaar volhield dat de huidige inflatie van voorbijgaande aard was en ze daardoor niet hoefde in te grijpen, veranderde ze in november van mening: de hoge inflatie kon langer aanhouden dan ze eerst dacht, en daarom zou ze in november beginnen met het afbouwen van haar monetaire stimulus. In december, onder druk van nog steeds stijgende inflatiecijfers, besliste ze zelfs de afbouw te versnellen, zodat de monetaire stimulus in maart 2022 zal eindigen. Een of meerdere renteverhogingen zouden dan later in 2022 op de agenda staan.

In Europa is de inflatie ook in stijgende lijn, maar ligt ze nog duidelijk lager dan in de VS. De Europese Centrale Bank (ECB) is dan ook minder geneigd om haar monetaire steun snel te verminderen. Toch besliste ook de ECB in december om te starten met de afbouw van haar opkoopprogramma van obligaties. Voorzitter Lagarde gaf wel aan dat een renteverhoging in 2022 “zeer onwaarschijnlijk” was. Ondanks de vooruitzichten van een verstrakkend monetair beleid in zowel de VS als Europa bleef de langetermijnrente dit jaar op een zeer laag niveau.

Aandelenmarkten
Goede resultaten bij de meeste bedrijven zorgden ervoor dat de beurzen ook in het vierde kwartaal een mooie stijging optekenden. Eind
november veroorzaakte de opkomst van de omikronvariant van het COVID-virus wat onzekerheid, maar toen bleek dat omikron waarschijnlijk minder ziekmakend was dan de andere varianten, waren beleggers gerustgesteld en volgde een eindejaarsrally. De stijging van de dollar tegenover de euro dit jaar gaf de beursrendementen nog een extra duw.


Nieuw in de portefeuille

Eurofins Scientific
Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (bv. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 900 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 47.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Uit de portefeuille:
Bois Sauvage
Bois Sauvage is de beursgenoteerde holdingmaatschappij en werkmaatschappij van de familie Paquot. Bois Sauvage word gecontroleerd via de twee maatschappijen Fingaren CVA en Entreprises et Chemins de Fer en Chine. Bois Sauvage investeert in een hele reeks bedrijven:

 • United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (100% participatie): omvat vooral de bekende merken Neuhaus en Jeff de Bruges.
 • Umicore (1,66% participatie): De beursgenoteerde materiaaltechnologiespecialist.
 • Vastgoed: Omvat verschillende kleinere participaties in vastgoed, oa residentieel, kantoor en retail.
 • Overige bedrijven: o.a. Berenberg Bank en een bescheiden tradingportefeuille met relatief gekende namen (genre Ageas, Solvay, AB InBev, ...).

Ubisoft
De aandelen Ubisoft werden verkocht vanwege de publicatie van resultaten die onder de verwachtingen bleven. Ubisoft werd opgericht door vijf broers van de Guillemot familie. Oorspronkelijk was het een (bescheiden) Franse verdeler van software, maar al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In een latere fase begon het bedrijf haar eigen games te ontwerpen en gamingstudio's over te nemen. Intussen produceert Ubisoft een hele reeks succesvolle games(-reeksen), waaronder "Assassin's Creed", "Far Cry", "Splinter Cell", "The Division" en "Rainbow Six", en is het één van de grotere gamesproducenten ter wereld geworden.

Nvidia
De aandelen Nvidia werden verkocht omdat de waardering van dit kwaliteitsaandeel niet meer in verhouding staat tot de  groeiverwachtingen. Nvidia is een "fabless" producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Dat betekent dat ze chips ontwerpen, maar de effectieve productie wordt uitbesteed (aan "fabs" zoals TSMC).
Nvidia produceert onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en is toeleverancier aan grote computerfabrikanten.
In de productlijn zitten onder andere:

 • Grafische kaarten voor PC's
 • Hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen, en voor datacenters.
 • Grafische chips voor smartphones en tablets​​​​​​​

Het fonds haalde een niet-geannualiseerde return van 8,98% over het vierde kwartaal van 2021.

Kwartaalrapport - Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Halfjaarverslag - Lawaisse Fund Equity Opportunities

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Lawaisse Fund Equity Opportunities

Publicatie Engagement & Voting Policy - 14 december 2020

Download


Jaarverslag - Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Lawaisse Fund Equity Opportunities

Prospectus - 1 maart 2021

Download


KIID - Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Anti-dilution Levy.

Anti-dilution Levy is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij dit mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten rechtstreeks kunnen worden verrekend aan de in- en uitstappende beleggers. Het mechanisme wordt alleen toegepast op het ogenblik dat een vastgestelde drempelwaarde wordt bereikt. De raad van bestuur van de bevek stelt een drempelwaarde vast als trigger voor netto-inschrijvingen of -inkopen. Deze drempelwaarde wordt per compartiment bepaald en uitgedrukt als percentage van het totale netto vermogen van het betreffende compartiment. Telkens wanneer de drempelwaarde wordt overschreden, dient het ‘Liquidity Pricing Comité’ van de bevek een expliciete beslissing te nemen om de netto transactiekosten in rekening te brengen aan de in- en uitstappende beleggers. De beslissing slaat zowel op de hoogte van de bijkomende kost als op het al dan niet toepassen van het mechanisme bij overschrijden van een vooraf bepaalde drempel. De bijkomende kost wordt berekend op basis van de externe makelaarskosten, belastingen, heffingen en rechten alsook van de extra spread tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de inschrijving op en de inkoop van aandelen. De bijkomende kost wordt evenredig verdeeld over het totaal aantal aandelen van de inschrijving en de inkoop. De raad van bestuur van de bevek heeft beslist om de anti-dilution levy voor dit compartiment toe te passen.

Algemene informatie.

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client diënt de KIID (Essentiële beheersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
 • Het is mogelijk dat bepaalde ICB's opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer