Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Lawaisse Fund (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment "Equity Opportunities" heeft tot doel voornamelijk in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het compartiment zal sectoraal gespreid zijn doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht. Het compartiment streeft naar kapitaalsgroei over de langere termijn en bijgevolg is de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer. Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% van de activa. Opties of futures kunnen aangehouden worden om het neerwaarts risico op de aandelenposities af te dekken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 15,29%
1 jaar 26,65%
2 jaar 14,44%
3 jaar 9,89%
5 jaar 10,15%
Rendement sinds oprichting 10,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,14 per 31/12/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,43 per 31/12/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 25% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers. 

Duurzaamheidsrisico: MIDDEL

Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") op de waarde van de beleggingen van het compartiment. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00%
Uitstapkosten 1,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,76%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 4 juli 2016
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 12u.
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo & dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Anti-dilution Levy: De Raad van Bestuur van de bevek kan beslissen om op de verschillende compartimenten anti-dilution levy toe te passen. Anti-dilution levy is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten, veroorzaakt door de aan- en verkoop van onderliggende beleggingen, te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij dit mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten rechtstreeks kunnen worden verrekend aan de in- en uitstappende beleggers. Het mechanisme wordt in principe enkel toegepast indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden.

Investeringspolitiek

Doelstelling.

 • Het fonds heeft tot doel voornamelijk in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het compartiment zal sectoraal gespreid zijn, doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht. Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader kan het voorkomen dat ingevolge de marktomstandigheden, de mogelijkheid bestaat om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot 49% van de totale activa. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten.


Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten.

Duurzaamheidsrisico’s
De beleggingen van het compartiment kunnen aan duurzaamheidsrisico's onderhevig zijn. Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur ("ESG") die, als ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van een compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een effect hebben op andere risico's en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. De duurzaamheidsrisico's zijn belangrijke elementen waarmee rekening moet worden gehouden om de risicogewogen rendementen voor beleggers op lange termijn te verbeteren en om de risico's en kansen van de strategie van het compartiment te bepalen. De duurzaamheidsrisico's waaraan het compartiment met een ESG-benadering kan worden blootgesteld, kunnen op korte, middellange en lange termijn een impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Wanneer een middellang of lange termijn duurzaamheidsrisico gerealiseerd wordt kan dit een aanzienlijke reële negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld concurrentiële achterstand te wijten aan een niet-duurzaam intern beleid van de respectievelijke belegging.


Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid
Duurzaamheidsrisico's worden geïdentificeerd, beheerd en beheerst als onderdeel van het beleggingsbesluitvormingsproces van de portefeuillebeheerder Dierickx Leys Private Bank (hierna “de beheerder”). Via zijn duurzaamheidsbeleid tracht de beheerder deze impact te mitigeren of te beperken. De integratie van duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingsprocedure van de beheerder komt tot uiting in zijn duurzaamheidsbeleid. Dit duurzaamheidsbeleid bestaat uit een exclusiebeleid, een engagementbeleid en een integratiebeleid. Het bindende integratiebeleid zorgt er voor dat ook niet-financiële parameters mee in overweging worden genomen in het beleggingsbesluitvormingsproces. Duurzaamheidsrisico’s worden op systematische wijze geïntegreerd in de beleggingsbeslissingsprocedure van het compartiment.

Het compartiment streeft naar het promoten van milieu- of sociale kenmerken, maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Het compartiment heeft geen index als referentiebenchmark aangewezen. Ten gevolge hiervan kwalificeert het compartiment als een product zoals omschreven in artikel 8 van de Europese Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (“SFDR”).

Enerzijds streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in bedrijven die ofwel vanwege de aard van hun activiteit een beperkte invloed hebben op het klimaat, ofwel beschikken over een management dat voldoende inspanningen levert om de klimaat-gerelateerde risico’s waaraan het bedrijf is blootgesteld, zoals o.a. uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en watervervuiling, in te perken. Anderzijds streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in bedrijven met een deugdelijk bestuur en zodoende geen bedrijven te selecteren met een hoog risico omtrent o.a. toekomstige fraude, corruptie, schendingen van mensenrechten, personeelsveiligheid en dataprivacy. Het compartiment heeft echter geen duurzame belegging tot doelstelling die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling.

De milieu- of sociale kenmerken die het compartiment promoot, en waaraan de volledige selectie moet voldoen, worden door de beheerder op de volgende wijze geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces van het compartiment:


1. Negatieve screening: Het exclusiebeleid maakt het mogelijk beleggingen te controleren en uit een selectie te filteren om zodanig duurzaamheidsrisico’s die zich op korte termijn kunnen realiseren te weren uit het compartiment. Wanneer een korte termijn duurzaamheidsrisico gerealiseerd wordt kan dit een aanzienlijke reële negatieve impact hebben op de waarde van de beleggingen van het compartiment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld eventuele boetes die toegekend worden aan ondernemingen bij het niet naleven van milieuwetgeving en de reputatieschade die daarmee gepaard gaat. Het exclusiebeleid hanteert bindende criteria waarop de beheerder moet beslissen een belegging uit het compartiment te weren. Via een proces van negatieve screening sluit de beheerder effecten uit die zijn uitgegeven door, maar niet beperkt zijn tot:

 • bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%) betrokken zijn bij de productie en/of distributie van controversiële wapens zoals anti-persoonsmijnen, cluster-munitie, wapens op basis van verarmd uranium, en biologische/chemische wapens. Ook bedrijven die betrokken zijn bij het verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor worden steevast uitgesloten. Deze bedrijven dragen niet bij tot een duurzame maatschappij vanwege de aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die met deze producten en diensten gepaard gaan.
 • bedrijven die een significant deel (>10%) van hun omzet halen uit de productie en/of distributie van tabak en/of producten die tabak bevatten. De tabaksindustrie is namelijk verantwoordelijk voor het produceren en promoten van producten waarvan wetenschappelijk werd aangetoond dat ze verslavend werken, ziekte en premature sterfte veroorzaken, en tevens armoede in de hand werken. De sector veroorzaakt zo aanzienlijke maatschappelijke en economische kosten gerelateerd aan o.a. gezondheidszorg en verloren menselijk kapitaal.
 • bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%) actief zijn in de kansspel-industrie, vanwege de negatieve gevolgen die hiermee gepaard gaan zoals armoede, fysieke en mentale gezondheidsproblemen, en problemen met werk of educatie.
 • overheidsemittenten waartegen financiële sancties lopen vanwege de Verenigde Naties.
 • bedrijven die de UN Global Compact principes niet naleven. Hiermee streeft de beheerder ernaar enkel te beleggen in financiële activa van ondernemingen die voldoen aan de praktijken van een goed bestuur. Hiervoor vertrouwt de beheerder op de adviezen van de Ethische Raad van het Noors Pensioenfonds (Government Pension Fund Global) die een exclusielijst ter beschikking stelt (vrij raadpleegbaar via www.nbim.no) waarin bedrijven worden opgenomen die niet voldoen aan bepaalde criteria gerelateerd aan het eindproduct (bv. omtrent wapenproductie, tabaksverbouwing of fossiele brandstoffen) als aan criteria gerelateerd aan deugdelijk bestuur (bv. omtrent corruptie, fraude of systematische schendingen van mensenrechten). Deze criteria werden opgesteld in overeenstemming met de internationaal erkende principes en normen zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de Principles of Corporate Governance van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking) en de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO. Bedrijven die vermeld worden op de exclusielijst van het Noors Pensioenfonds worden meteen uitgesloten.

Nieuwe beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op bovenstaande uitsluitingscriteria. Bestaande posities worden minstens op kwartaalbasis gecontroleerd. Zodra de beheerder over nieuwe informatie beschikt waaruit blijkt dat bestaande posities niet langer aan de voorgaande uitsluitingscriteria voldoen worden deze uit het compartiment gehaald. Meer informatie over het uitsluitingsbeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.


2. ESG-integratie: Naast financiële parameters, zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het compartiment belegt, analyseert de beheerder ook niet-financiële parameters van de potentiële en bestaande beleggingen van het compartiment. Hiervoor vertrouwt de beheerder op gespecialiseerde gegevens van onafhankelijke ESG-onderzoeks- en ratingprovider Sustainalytics. De ESG-risicorating van Sustainalytics meet in welke mate de economische waarde van een bedrijf aan ESG-gerelateerde risico’s blootgesteld is. Het is een indicator voor de omvang van de onbeheerde ESG-risico’s. De twee dimensies waaruit de rating wordt opgebouwd zijn “exposure” en “management”. Onder “exposure” verstaan we de blootstelling aan materiële ESG-risico’s (bv. emissie van broeikasgassen, personeelsveiligheid, risico’s aangaande de productkwaliteit) en onder “management” in welke mate het bestuur deze risico’s adequaat beheert (bv. deugdelijk bestuur). Samen vormen ze de risicorating, die uitgedrukt wordt op een schaal van 0 tot 100. Hoe lager de rating, hoe lager de ESG-gerelateerde risico’s. Controversiële incidenten op bedrijfsniveau worden tevens door Sustainalytics gerapporteerd en worden volgens ernst gecategoriseerd aan de hand van 5 niveaus of “Levels”, waarbij een hoger getal een hogere ernst vertegenwoordigt. Gepaard met dit verslag wordt voor elk incident een positieve, negatieve of neutrale verwachting meegegeven. Indien ze zich voordoen, beïnvloeden ook deze controversiële incidenten de ESG-risicorating. Op basis van de aangeleverde rating worden de niet-financiële ESG-gerelateerde risico’s geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces van het compartiment. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:

 • De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.
 • De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.
 • Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.
 • In het eerder onwaarschijnlijke geval waarbij er geen ESG-risicorating beschikbaar is voor een potentiële nieuwe belegging dient een mozaïek-benadering gevolgd te worden. Hierbij dient ESG-gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld te worden van andere bronnen (Bloomberg Terminal, Yahoo Finance, Bedrijfswebsite,…) om zo de ESG-risico’s in te schatten.

Nieuwe beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op ESG-risicorating en controversiescore. Bestaande posities worden minstens op kwartaalbasis gecontroleerd. Zodra de beheerder over nieuwe informatie beschikt waaruit blijkt dat bestaande posities niet langer aanvaardbaar zijn op basis van de ESG-risicorating worden deze uit het compartiment gehaald. Meer informatie over het integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Naast de uitsluiting wordt de ESG-score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG-Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een kenmerk in acht genomen. Materiële ESG-thema's zijn gericht op een onderwerp, of een reeks verwante onderwerpen, die een gemeenschappelijke reeks managementinitiatieven of een gelijkaardig type van toezicht vereisen. De thema's aanwerving, ontwikkeling, diversiteit, betrokkenheid en arbeidsverhoudingen van werknemers bijvoorbeeld vallen allemaal onder het materiële ESG-thema menselijk kapitaal. De beoordeling van materiële ESG-thema's gebeurt op het niveau van de subsector en wordt door Sustainalytics voortschrijdend bijgewerkt en geïntegreerd in de ESG-score. Op bedrijfsniveau kunnen materiële ESG-thema's worden verwijderd als ze niet relevant zijn voor het bedrijfsmodel van de onderneming.


3. Engagement: Bij de identificatie van duurzaamheidsrisico’s op middellange en lange termijn treedt het ‘engagement’ beleid van de beheerder in werking waardoor het risico alsnog gemitigeerd, beperkt of beheerd kan worden. Engagement verwijst naar de permanente en constructieve dialoog tussen de beheerder en de bedrijven waarin het compartiment belegt. De beheerder streeft ernaar via engagement en een weloverwogen uitoefening van aandeelhoudersrechten mee het bedrijfsbeleid te vormen van de bedrijven waarvan het compartiment aandelen met stemrecht bezit, mits de benodigde middelen voor dit actief aandeelhouderschap de hieruit voortvloeiende waarde niet overstijgen en er bijgevolg een toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Verstrengingen van deze regel zijn echter steeds mogelijk indien de (morele) gewichtigheid van de te behandelen problematiek dit naar de mening van de beheerder noodzaakt. Doorgaans, maar niet uitsluitend, zal dit engagement betrekking hebben op resoluties aangaande fusies- en overnames, desinvesteringen, herstructureringen en benoemingen. Deze strategische keuzes kunnen zowel financiële als niet-financiële (duurzaamheid) repercussies hebben voor de fundamentele waardering van het onderliggende bedrijf en beïnvloeden bijgevolg de bereidheid van de beheerder om de betrokken beleggingsposities te handhaven, af te bouwen of te verlaten. Meer informatie over de engagement en voting policy is beschikbaar op www.dierickxleys.be.


4. Goed bestuur wordt op twee manieren in beschouwing genomen; door het gebruik van analyse over UN Global Compact compliance, worden grove overtreders van goed bestuur uit de portefeuille geweerd (zie uitsluitingsbeleid). Door integratie en engagement wordt goed bestuur als parameter in het investeringsproces meegenomen. Indien deze ontoereikend blijkt, kan beslist worden om niet te investeren in een bepaalde belegging.


5. De beheerder evalueert de naleving van de selectiemethodologie binnen het beleggingsproces.
Ingeval het compartiment investeert via derivaten wordt er rekening gehouden met het ecologisch of sociaal karakter van de tegenpartij of op het niveau van het onderliggend actief.
Meer informatie over het ESG-beleid; de bronnen voor de gegevens op basis waarvan de beleggingsbeslissingen met ecologische of sociale kenmerken gemaakt worden; uitleg over wat er met de geselecteerde activa gebeurt indien ze niet langer voldoen aan de vooropgestelde bindende criteria om aan de ecologische en sociale kenmerken te voldoen en de frequentie van de beoordeling of de geselecteerde activa nog voldoen aan de bindende criteria is te vinden op www.dierickxleys.be.


Andere specifieke kenmerken.​​​​​​​

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 152 477 796
Rek courant 2,4% 3 704 002
Totaal in EUR 100,0% 156 181 798

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 309 693 0 92 554 393 93 864 085 60,1%
USD 0,8532 2 298 179 0 48 095 024 42 995 486 27,5%
CHF 0,9230 188 143 0 11 345 360 10 644 849 6,8%
SEK 0,0986 529 424 0 45 872 000 4 576 805 2,9%
GBP 1,1665 2 228 0 3 337 422 3 895 535 2,5%
CAD 0,6744 304 052 0 0 205 038 0,1%
Totaal in EUR 156 181 798

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 6,2% 9 419 822
Transport/Vervoer 3,1% 4 684 032
Distributie 1,7% 2 571 936
Voeding 5,8% 8 896 454
Consumptie/Luxe 5,8% 8 768 697
Farmacie/Medical 10,7% 16 367 808
Holdings 9,9% 15 034 962
Energie 3,4% 5 204 000
Financieel 11,5% 17 576 227
Industrie 7,6% 11 637 160
Technologie 25,1% 38 216 313
Nutssector 2,6% 3 892 936
Staal/Non-ferro 3,0% 4 522 650
Vastgoed 3,7% 5 684 800
Totaal in EUR 152 477 796

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 169.9 EUR
Distributie 159.64 EUR

Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DSM 2,5% 21696 181,50 EUR 3 937 824 3 937 824 24/09/2021
SOLVAY 3,5% 51450 106,55 EUR 5 481 998 5 481 998 24/09/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,0% 57600 81,32 EUR 4 684 032 4 684 032 24/09/2021
Distributie
AMAZON COM 1,6% 880 3 425,52 USD 3 014 458 2 571 936 24/09/2021
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 76000 49,56 EUR 3 766 180 3 766 180 24/09/2021
NESTLE SA 3,3% 49000 113,44 CHF 5 558 560 5 130 274 24/09/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 0,8% 2000 633,80 EUR 1 267 600 1 267 600 24/09/2021
LVMH 3,7% 8930 642,90 EUR 5 741 097 5 741 097 24/09/2021
MONCLER 1,1% 32000 55,00 EUR 1 760 000 1 760 000 24/09/2021
Farmacie/Medical
FRESENIUS STA-AKT 3,2% 120500 41,04 EUR 4 945 320 4 945 320 24/09/2021
MEDTRONIC 1,4% 20000 130,02 USD 2 600 400 2 218 662 24/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,4% 17000 340,40 CHF 5 786 800 5 340 929 24/09/2021
TUBIZE FIN. 2,3% 40146 88,00 EUR 3 532 848 3 532 848 24/09/2021
UCB 0,2% 3500 94,30 EUR 330 050 330 050 24/09/2021
Holdings
BREDERODE 1,9% 25150 115,20 EUR 2 897 280 2 897 280 24/09/2021
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 0,7% 2909 358,00 EUR 1 041 422 1 041 422 24/09/2021
EXOR NV 3,7% 80500 71,00 EUR 5 715 500 5 715 500 24/09/2021
SOFINA 3,4% 15400 349,40 EUR 5 380 760 5 380 760 24/09/2021
Energie
NESTE OYJ 3,3% 100000 52,04 EUR 5 204 000 5 204 000 24/09/2021
Financieel
AGEAS 2,8% 111000 39,95 EUR 4 434 450 4 434 450 24/09/2021
ALLIANZ SE-REG 2,5% 20400 193,58 EUR 3 949 032 3 949 032 24/09/2021
INTRUM AB 2,9% 188000 244,00 SEK 45 872 000 4 524 585 24/09/2021
KBC GROEP 3,0% 64000 72,94 EUR 4 668 160 4 668 160 24/09/2021
Industrie
AALBERTS 3,7% 112100 51,54 EUR 5 777 634 5 777 634 24/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 39100 149,86 EUR 5 859 526 5 859 526 24/09/2021
Technologie
ALPHABET INC class C 3,3% 2090 2 852,66 USD 5 962 059 5 086 830 24/09/2021
APPLE COMPUTER 3,1% 38700 146,92 USD 5 685 804 4 851 129 24/09/2021
BARCO 0,9% 76000 19,05 EUR 1 447 800 1 447 800 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 43600 117,47 USD 5 121 692 4 369 828 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 3,2% 103800 56,73 USD 5 888 574 5 024 132 24/09/2021
MICROSOFT 2,0% 12000 299,35 USD 3 592 200 3 064 865 24/09/2021
NVIDIA CORP 2,9% 23740 220,81 USD 5 242 029 4 472 500 24/09/2021
OPEN TEXT 3,1% 110000 51,70 USD 5 687 000 4 852 149 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,2% 92100 54,80 EUR 5 047 080 5 047 080 24/09/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 2,5% 363000 9,19 GBP 3 337 422 3 892 936 24/09/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 98400 53,87 USD 5 300 808 4 522 650 24/09/2021
Vastgoed
CARE PROPERTY INVEST GVV 0,6% 32500 27,80 EUR 903 500 903 500 24/09/2021
COFINIMMO GVV 3,1% 34900 137,00 EUR 4 781 300 4 781 300 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3,00%
UitstapvergoedingMaximum 1,00%
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,76%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing
De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus. 

​​​​​​​Kwartaaloverzicht april - juni 2021

Heroplevende wereldeconomie zorgt voor sterke prestaties op de beurzen

Na een goed jaarbegin, gedreven door optimisme omtrent de effectiviteit van de ontwikkelde coronavaccins, gingen de beurzen in het tweede kwartaal op hun positieve elan verder. De vorderingen van de vaccinatiecampagnes leidden tot het afbouwen van lockdowns en andere beperkingen, en samen met de massale overheidsstimuli zorgde dit voor sterke economische groeicijfers. De forse groei maakt beleggers positief over de toekomstige winstverwachtingen van de bedrijven, en aangezien ook de renteklim zich de voorbije maanden niet verder doorzette, vertaalde zich dit in mooie beurswinsten in de eerste jaarhelft.

Obligatiemarkten
In de eerste drie maanden van het jaar steeg de langetermijnrente in de VS geleidelijk. De voorbije maanden stegen ook de inflatiecijfers fors, waardoor ze voor het eerst in jaren ruim boven de doelstellingen van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, uitkwamen. Volgens de traditionele economische handboeken zou de bank hier dan op moeten reageren met renteverhogingen om het risico op een te hoog oplopende inflatie in te perken. De voorzitter van de Federal Reserve heeft echter duidelijk aangegeven dat hij oordeelt dat de hogere inflatie voornamelijk het gevolg is van tijdelijke factoren en dat hij daarom verwacht dat ze later in het jaar opnieuw vanzelf zal beginnen te dalen. Hiermee gaf hij duidelijk aan dat er geen renteverhogingen moeten worden verwacht op korte termijn, waardoor de rentemarkten opnieuw ontspanden en de langetermijnrente niet verder doorsteeg en zelfs opnieuw licht daalde.

In Europa begon de rente in de eerste maanden van het jaar ook te stijgen, waarna de Europese Centrale Bank in maart besloot haar opkoopprogramma van obligaties te versnellen om deze stijging af te remmen. Deze maatregel was redelijk doeltreffend, want nadien stegen de rentevoeten nog amper verder door. De rente op 10-jarige Belgische staatsobligaties werd door de lichte stijging wel opnieuw positief, en noteerde op het einde van het voorbije kwartaal rond 0,15%.

Aandelenmarkten
De geruststellende woorden van belangrijke centrale bankiers dat renteverhogingen nog verre toekomstmuziek zijn, gaven de al positieve stemming op de beurzen de voorbije maanden nog een extra impuls. Nu de economieën overal heropenen en winstverwachtingen van bedrijven daardoor opwaarts bijgesteld kunnen worden, zien beleggers de toekomst optimistisch tegemoet. Dat daarnaast de rente ook niet meer stijgt, versterkt het optimisme nog meer. Hierdoor sloten de meeste westerse beurzen de eerste jaarhelft af met een koersklim van meer dan 10%.

Nieuw in de portefeuille
Exor
Exor is de holding van de Italiaanse familie Agnelli. De Fiat-groep lag aan de basis van de holding, maar door de jaren heen werden de activiteiten meer gediversifieerd. Vandaag zijn de vier grote participaties van de groep Stellantis, Ferrari, CNH Industrial en herverzekeraar PartnerRe.

National Grid
National Grid is een Brits openbaar nutsbedrijf. Het bedrijf baat elektriciteits- en gasnetwerken uit in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft het bedrijf nog verschillende joint ventures lopen met andere elektriciteitsspelers om interconnectoren aan te leggen tussen de verschillende elektriciteitsnetwerken onderling en onder andere wind- en zonneparken.

Neste
Neste werd in 1948 opgericht als het Finse staatsoliebedrijf. Het bedrijf evolueerde van traditioneel oliebedrijf naar marktleider in hernieuwbare brandstoffen op basis van afvalproducten. Neste heeft drie divisies :

 • Renewable Products: Productie van hernieuwbare brandstoffen. Het betreft hier hernieuwbare diesel, hernieuwbare kerosine en producten voor de chemische industrie.
 • Oil Products: Klassieke raffinaderijen in Finland voornamelijk gericht op diesel.
 • Oil Retail: Oil retail, of “Marketing & Services” betreft tankstations, voornamelijk in Finland

Open Text
Open Text Corporation werd in 1991 opgericht als een spin-off bedrijf van de Universiteit van Waterloo in Canada. Oprichters Frank Tompa, Timothy Brax & Gaston Gonnet ontwikkelden technologie om bepaalde gerichte opzoekingstaken (ordenen, structureren, indexeren) uit te voeren in tekstdata. Open Text omschrijft zichzelf als een 'informatie management bedrijf' dat software en diensten aanbiedt om een strategische meerwaarde op vlak van data en content te bieden voor haar klanten. De producten van het bedrijf worden op dit moment voornamelijk aangeboden in een abonnementsformule met jaarlijkse recurrente inkomsten voor het bedrijf. (Software as a Service of kortweg SAAS).

Schneider Electric
Schneider Electric is een Franse multinational gespecialiseerd in energiesystemen (apparatuur voor elektrische distributie zoals zekeringen, switches, noodcircuits, oplaadsystemen voor elektrische wagens, noodverlichtingssystemen, residentiële automatisatie, beveiligingssystemen, lichtschakelaars, stopcontacten, netwerkinfrastructuur, overspanningsbescherming, toegangscontroles, branddetectiesystemen, monitoringsystemen voor elektriciteit, sensoren, energiemanagementsystemen, zowel voor laag- als voor hoogspanning) en automatisatie.

Uit de portefeuille
Verschillende kleinere posities in de goudmijnsector (B2Gold, Kinross Gold, Wheaton Precious Metals en Kirkland Lake Gold) werden verkocht. Bedrijven, waarvan de resultaten meer beïnvloed worden door de economische cyclus zoals Euronav, Rio Tinto, Suedzucker en TotalEnergies werden ook volledig verkocht. Met de verkoop van Crédit Agricole werd het gewicht van de banksector verder verlaagd. Tenslotte werden ook nog de posities in Ahold Delhaize, Unilever, Engie en VGP volledig verkocht.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 6,62% over het tweede kwartaal van 2021.

Halfjaarverslag - Lawaisse Fund Equity Opportunities

Halfjaarverslag 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A

Jaarverslag december 2020

Download


Prospectus - Lawaisse Fund Equity Opportunities

Prospectus - 1 maart 2021

Download


KIID - Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A

Essentiële beleggersinformatie - 1 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Anti-dilution Levy.

Anti-dilution Levy is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij dit mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten rechtstreeks kunnen worden verrekend aan de in- en uitstappende beleggers. Het mechanisme wordt alleen toegepast op het ogenblik dat een vastgestelde drempelwaarde wordt bereikt. De raad van bestuur van de bevek stelt een drempelwaarde vast als trigger voor netto-inschrijvingen of -inkopen. Deze drempelwaarde wordt per compartiment bepaald en uitgedrukt als percentage van het totale netto vermogen van het betreffende compartiment. Telkens wanneer de drempelwaarde wordt overschreden, dient het ‘Liquidity Pricing Comité’ van de bevek een expliciete beslissing te nemen om de netto transactiekosten in rekening te brengen aan de in- en uitstappende beleggers. De beslissing slaat zowel op de hoogte van de bijkomende kost als op het al dan niet toepassen van het mechanisme bij overschrijden van een vooraf bepaalde drempel. De bijkomende kost wordt berekend op basis van de externe makelaarskosten, belastingen, heffingen en rechten alsook van de extra spread tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de inschrijving op en de inkoop van aandelen. De bijkomende kost wordt evenredig verdeeld over het totaal aantal aandelen van de inschrijving en de inkoop. De raad van bestuur van de bevek heeft beslist om de anti-dilution levy voor dit compartiment toe te passen.

Algemene informatie.

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client diënt de KIID (Essentiële beheersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
 • Het is mogelijk dat bepaalde ICB's opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer