Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 25,87%
1 jaar 18,09%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 12,35%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 0,50%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 1,29%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 juni 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
 • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen.
 • Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 13 788 240
Rek courant 1,9% 273 898
Totaal in EUR 100,0% 14 062 139

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 273 898 0 3 934 814 4 208 713 29,9%
USD 0,9217 0 0 9 856 033 9 084 798 64,6%
DKK 0,1341 0 0 3 305 016 443 203 3,2%
SEK 0,0880 0 0 3 697 391 325 426 2,3%
Totaal in EUR 14 062 139

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 7,5% 1 038 476
Distributie 3,2% 437 474
Voeding 7,0% 969 936
Consumptie/Luxe 17,0% 2 338 985
Farmacie/Medical 13,7% 1 892 673
Holdings 2,4% 325 426
Financieel 3,7% 506 750
Technologie 45,5% 6 278 520
Totaal in EUR 13 788 240

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Kapitalisatie 154.34 EUR

Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse V Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,0% 1711 328,80 EUR 562 577 562 577 01/12/2023
FERRARI NV 0,6% 267 328,80 EUR 87 790 87 790 01/12/2023
TESLA 2,8% 1763 238,83 USD 421 057 388 110 01/12/2023
Distributie
AMAZON COM 3,1% 3228 147,03 USD 474 613 437 474 01/12/2023
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,3% 223 2 233,83 USD 498 144 459 164 01/12/2023
MONSTER BEVERAGE 3,6% 10035 55,22 USD 554 133 510 772 01/12/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 146 3 159,56 USD 461 296 425 199 01/12/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,6% 262 1 915,20 EUR 501 782 501 782 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 605 392,90 EUR 237 705 237 705 01/12/2023
L'OREAL 3,0% 977 436,15 EUR 426 119 426 119 01/12/2023
LVMH 3,0% 600 699,20 EUR 419 520 419 520 01/12/2023
MONCLER 2,3% 6485 50,68 EUR 328 660 328 660 01/12/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,2% 1497 223,48 USD 334 550 308 371 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 3508 53,84 EUR 188 871 188 871 01/12/2023
IDEXX LABORATORIES 1,2% 371 482,60 USD 179 045 165 034 01/12/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 1345 315,20 USD 423 944 390 770 01/12/2023
NOVO NORDISK 3,2% 4752 695,50 DKK 3 305 016 443 203 30/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,3% 877 202,00 EUR 177 154 177 154 01/12/2023
ZOETIS 1,6% 1328 179,13 USD 237 885 219 270 01/12/2023
Holdings
EQT AB 2,3% 14843 249,10 SEK 3 697 391 325 426 01/12/2023
Financieel
ADYEN NV 3,6% 468 1 082,80 EUR 506 750 506 750 01/12/2023
Technologie
ADOBE 3,9% 974 612,47 USD 596 546 549 866 01/12/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 3767 133,32 USD 502 216 462 918 01/12/2023
APPLE COMPUTER 4,1% 3282 191,24 USD 627 650 578 536 01/12/2023
ASML HOLDING 3,5% 781 637,50 EUR 497 888 497 888 01/12/2023
FORTINET 3,0% 8743 52,49 USD 458 920 423 010 01/12/2023
INTUIT 3,5% 931 574,32 USD 534 692 492 852 01/12/2023
MASTERCARD 2,7% 1004 414,36 USD 416 017 383 464 01/12/2023
MICROSOFT 4,0% 1637 374,51 USD 613 073 565 100 01/12/2023
NVIDIA CORP 5,0% 1633 467,65 USD 763 672 703 915 01/12/2023
SALESFORCE 3,3% 1954 260,00 USD 508 040 468 286 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 3802 98,55 USD 374 687 345 368 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 2583 178,84 USD 461 944 425 797 01/12/2023
VISA 2,7% 1614 256,45 USD 413 910 381 522 01/12/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten    2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,9%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse V kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag- Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity Fund klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op volgende website: https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen/dierickx-leys-fund-iii-low-volatility-equity-klasse-r-kapitalisatie#documenten. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.​​​​​​​

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer