Dierickx Leys Fund II DBI klasse c Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 27 juli 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/18
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 90,4% 3 343 981
Rek courant 9,6% 357 000
Totaal in EUR 100,0% 3 700 981

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 354 334 0 2 705 218 3 059 552 82,7%
DKK 0,1340 0 0 742 277 99 428 2,7%
NOK 0,1027 13 143 0 1 111 792 115 531 3,1%
CHF 0,8862 0 0 139 761 123 856 3,3%
SEK 0,0976 13 484 0 3 086 436 302 614 8,2%
Totaal in EUR 3 700 981

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 90 319
Transport/Vervoer 6,2% 207 290
Distributie 3,0% 101 193
Media 3,3% 110 140
Agricultuur 6,7% 224 271
Voeding 8,6% 287 527
Consumptie/Luxe 10,2% 341 687
Farmacie/Medical 2,6% 85 612
Diensten 3,0% 101 193
Holdings 18,6% 622 300
Financieel 18,2% 608 024
Technologie 10,0% 332 831
Telecomoperatoren 5,2% 174 115
Staal/Non-ferro 1,7% 57 481
Totaal in EUR 3 343 981

883.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/12/2018

Distributie 883.8 EUR
Kapitalisatie 883.8 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse c Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,4% 1013 89,16 EUR 90 319 90 319 14/12/2018
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,9% 1648 65,45 EUR 107 862 107 862 14/12/2018
DSV 2,7% 1509 491,90 DKK 742 277 99 428 14/12/2018
Distributie
DIETEREN 2,7% 3037 33,32 EUR 101 193 101 193 14/12/2018
Media
KINEPOLIS GROEP 3,0% 2205 49,95 EUR 110 140 110 140 14/12/2018
Agricultuur
MARINE HARVEST 3,1% 5947 186,95 NOK 1 111 792 114 181 14/12/2018
SIPEF 3,0% 2204 49,95 EUR 110 090 110 090 14/12/2018
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,9% 4038 17,00 EUR 68 646 68 646 14/12/2018
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 1526 62,27 EUR 95 024 95 024 14/12/2018
NESTLE SA 3,3% 1667 83,84 CHF 139 761 123 856 14/12/2018
Consumptie/Luxe
HENKEL AG & CO KGAA 3,1% 1145 99,56 EUR 113 996 113 996 14/12/2018
LVMH 3,5% 521 251,95 EUR 131 266 131 266 14/12/2018
MONCLER 2,6% 3500 27,55 EUR 96 425 96 425 14/12/2018
Farmacie/Medical
FRESENIUS STA-AKT 0,3% 225 42,01 EUR 9 452 9 452 14/12/2018
UCB 2,1% 1016 74,96 EUR 76 159 76 159 14/12/2018
Diensten
RANDSTAD 2,7% 2533 39,95 EUR 101 193 101 193 14/12/2018
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,8% 500 135,40 EUR 67 700 67 700 14/12/2018
BREDERODE 4,0% 2800 53,00 EUR 148 400 148 400 14/12/2018
EXOR NV 3,7% 2741 49,45 EUR 135 542 135 542 14/12/2018
INVESTOR B 4,1% 3966 388,10 SEK 1 539 205 150 257 14/12/2018
SOFINA 3,3% 700 172,00 EUR 120 400 120 400 14/12/2018
Financieel
AGEAS 2,7% 2553 39,86 EUR 101 763 101 763 14/12/2018
ALLIANZ SE-REG 3,9% 817 176,84 EUR 144 478 144 478 14/12/2018
INTRUM AB 4,1% 6807 227,30 SEK 1 547 231 151 041 14/12/2018
KBC ANCORA 2,7% 2586 38,86 EUR 100 492 100 492 14/12/2018
NATIONALE BANK 3,0% 45 2 450,00 EUR 110 250 110 250 14/12/2018
Technologie
ASML HOLDING 1,9% 498 144,08 EUR 71 752 71 752 14/12/2018
CAPGEMINI 2,7% 1071 94,22 EUR 100 910 100 910 14/12/2018
MELEXIS 2,2% 1730 47,40 EUR 82 002 82 002 14/12/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,1% 16353 4,78 EUR 78 167 78 167 14/12/2018
Telecomoperatoren
PROXIMUS 4,7% 7444 23,39 EUR 174 115 174 115 14/12/2018
Staal/Non-ferro
UMICORE 1,6% 1616 35,57 EUR 57 481 57 481 14/12/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2018

Op de aandelenmarkten deed de maand oktober haar reputatie als crashmaand alle eer aan. De indexen gingen in Europa ongeveer 6% lager. In de VS ging de Dow Jones 5%, maar de technologiegedreven Nasdaq-index verloor bijna 9%.

De vrees voor hogere rentes in de V.S., waar de Federal Reserve op ramkoers ligt met de president, die geen verdere renteverhogingen wenst, gecombineerd met de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, de mislukkende Brexitonderhandelingen en een Italiaanse regering die haar middelvinger opsteekt naar de Europese Commissie door een begroting in te dienen die een veel groter tekort vertoont dan afgesproken, zorgde, samen met een reeks winstwaarschuwingen voor één van de slechtste maanden van de afgelopen jaren op de aandelenmarkten.

Bedrijven uit de automotive- en halfgeleidersector kregen het gezelschap van bedrijven uit de IT-sector en de industrie. Uiteindelijk zijn de winstaanpassingen over alle aandelen heen zeer beperkt gebleven en is de neerwaartse reactie van de aandelenmarkt in verhouding veel groter, waardoor aandelen relatief goedkoper werden. Of het terugschroeven van de liquiditeit door de centrale banken hiervoor verantwoordelijk is, is moeilijk te meten. Alleszins gedroegen de obligatiemarkten zich opvallend rustig in oktober.

Grootste daler is Anheuser-Busch (-13%), dat aankondigde het dividend te halveren om de schuldenlast versneld af te bouwen. Automotive gerelateerde bedrijven hadden het moeilijk na een reeks winstwaarschuwingen uit de sector: Exor, Umicore, Melexis, Solvay (allen –13%), X-Fab Silicon Foundries (–9%) en d'Ieteren (–8%) zijn daarvan stille getuigen. LVMH (–12%), DSV (–9%) en Kinepolis Groep (–7%) maken de top-10 van de dalers rond.

Slechts drie bedrijven uit de portefeuille wisten een koersstijging neer te zetten in oktober. Ze zijn te vinden in defensieve sectoren zoals telecommunicatie en voeding. Proximus, Marine Harvest (beiden +9%) en Nestlé (+4%) zijn hun naam.

De C-klasse van het compartiment haalde over de maand oktober een rendement van – 4,31%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2018.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer