De effectentaks werd afgeschaft, lang leve de effectentaks bis? Flash! november 2020 - Ethel Puncher

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de veelbesproken taks op effectenrekeningen. Slechts één jaar later moeten wij u melden dat de effectentaks als een feniks uit zijn as herrezen is: op 2 november 2020 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd om op korte termijn een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen in te voeren.

Stand van zaken

Momenteel gaat het nog maar over een voorontwerp van wet: de tekst moet eerst worden voorgelegd aan de Raad van State voor advies, en zal vervolgens ingediend worden bij het parlement om het parlementaire beslissingsproces te doorlopen. In deze stadia kunnen er nog wijzigingen aan de tekst worden aangebracht. Enkel de tekst die definitief wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zal van toepassing zijn. Met andere woorden: alles wat u momenteel in de media en in nieuwsbrieven verneemt omtrent de effectentaks bis, werd nog niet definitief beslist. Veel zaken moeten nog verduidelijkt worden en verder worden uitgewerkt.

Voorlopige krachtlijnen

Op 4 november 2020 verscheen er een bericht in het Belgisch Staatsblad om het voornemen om de effectenrekeningen opnieuw te belasten, alvast officieel aan te kondigen. Uit dat bericht kunnen we voorlopig de volgende krachtlijnen afleiden:

  • De jaarlijkse taks viseert de effectenrekeningen zelf, en houdt dus geen rekening meer met het aantal achterliggende titularissen. 
  • De taks is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van een effectenrekening meer dan 1.000.000 euro bedraagt, ongeacht het aantal titularissen. Met andere woorden: wanneer 5 personen titularis zijn van een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1.000.000 euro, zal de taks verschuldigd zijn. 
  • Naast effectenrekeningen aangehouden door particulieren, vallen ook effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen (bijvoorbeeld vzw’s, nv’s, bv’s) onder de nieuwe taks. Naar verluidt zou er wel opnieuw een uitzondering voorzien worden voor niet-inwoners met een Belgische effectenrekening wanneer er een dubbelbelastingverdrag bestaat dat de heffingsbevoegdheid over het vermogen toekent aan de woonstaat, zoals bijvoorbeeld het geval is voor Nederland. Met andere woorden: de Belgische effectenrekening van een Nederlands rijksinwoner zou niet onder de taks vallen.
  • Om te bepalen of de drempel van 1.000.000 euro overschreden wordt, wordt rekening gehouden met alle belastbare financiële instrumenten aangehouden op de rekening. Naar verluidt zouden ook effectenrekeningen die worden aangehouden via een tak 23-verzekering, onder de nieuwe taks vallen. 
  • Het tarief van de effectentaks bis bedraagt 0,15%.
  • Het omzeilen van de taks zal worden tegengegaan door de invoering van een algemene antimisbruikbepaling.

Antimisbruikbepaling met retroactieve werking

Uit het gepubliceerde bericht blijkt dat de tekst van het voor-ontwerp momenteel een algemene antimisbruikbepaling bevat om te voorkomen dat men de effectentaks bis zou proberen te omzeilen. Die antimisbruik-bepaling viseert onder andere de volgende situaties:

  • De situatie waarbij een effectenrekening zou gesplitst worden over een of meerdere rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon met als doel de totale waarde per rekening te laten zakken onder het bedrag van 1.000.000 euro, of de situatie waarbij er meerdere effectenrekeningen zouden geopend worden met dat doel.
  • De omzetting van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten naar effecten op naam, met als doel te ontsnappen aan de taks.

In dergelijke situaties geldt er een vermoeden van belastingontwijking. Dat vermoeden is wel weerlegbaar: men kan het tegenbewijs leveren.

Deze antimisbruikbepaling zal bovendien met terugwerkende kracht worden ingevoerd, met ingang van vrijdag 30 oktober 2020, de datum waarop de effectentaks bis werd gelekt naar de media. Dit om te voorkomen dat mensen zouden anticiperen op de invoering van de nieuwe effectentaks door nog snel effectenrekeningen te splitsen of effecten om te zetten op naam om de nieuwe taks te omzeilen.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen hieromtrent verder op en zullen u op de hoogte houden van zodra er meer informatie beschikbaar is. Bij vragen of bezorgdheden staat uw beheerder of contactpersoon u uiteraard graag te woord.

PDF

Download hier de Flash! i.v.m. de effectentaks.

Vragen omtrent de effectentaks?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

De beursmeesters en hun visie

Kunt u uit de huidige koers van een aandeel de volgende voorspellen? Onmogelijk. Helaas. Maar er bestaan wel inzichten die leiden tot een duidelijke visie die rendeert. Inzichten van beursmeesters bijvoorbeeld. Sven Sterckx, lid van het directiecomité, laat u in de tweede sessie van de Dierickx Leys Academy kennismaken met een reeks beursmeesters en de parameters waarop zij focussen.Volgende week: Onze selectiemethode en ESG duurzaamheidsbeleid gebracht door Werner Wuyts, Jasper Thysens en Geert Campaert.

Goed nieuws voor particuliere beleggers met Franse aandelen!

Uit een persbericht blijkt dat de Belgische fiscus zich na een jarenlange juridische strijd dan toch neerlegt bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de verrekening van de Franse bronheffing met de Belgische belasting op roerende inkomsten. Waarover gaat het juist? 

Capitant: World of Finance

Onze collega’s Jasper Thysens en Nicolas Blondeau hebben op het World of Finance event van Capitant een presentatie gegeven over Asset Management en hoe Dierickx Leys Private Bank deze boeiende activiteit verwezenlijkt. De aanwezige leden van Capitant kregen ook te horen hoe onze collega’s hun dag invullen en het verloop van hun carrière in de financiële wereld.