Bescherming deposito's (wegens wet 2016)

Informatiefiche over de depositobescherming

 • Deposito's verricht bij de bank worden beschermd door
 • Het garantiefonds (BE)
 • Beschermingslimiet
 • 100.000 euro per deposant en per kredietinstelling (1)
 • Indien u verscheidene deposito's heeft bij dezelfde kredietinstelling
 • Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaar opgeteld en op het totaalbedrag wordt de limiet van 100.000 euro toegepast (1)
 • Indien u een gemeenschappelijke rekening heeft met een andere persoon/andere personen
 • De limiet van 100.000 euro is op elke deposant afzonderlijk van toepassing (2)
 • Terugbetalingstermijn indien een kredietinstelling niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen
 • 7 werkdagen (3)
 • Munteenheid van terugbetaling
 • euro
 • Contact
 • Garantiefonds voor Financiële diensten, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie
 • Kunstlaan 30, BE-1040 Brussel
 • Tel: + 32 2 574 78 40
 • Fax: + 32 2 579 69 19
 • E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
 • Meer informatie
 • Bevestiging van ontvangst door de deposant (4)
 • De klant bevestigt de ontvangst van dit document door zijn handtekening aan te brengen op de rekeningopeningsovereenkomst.


Algemene beschermingslimiet

Indien een deposito onbeschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de deposanten terugbetaald door een depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste 100.000 euro per persoon en per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro heeft, dan ontvangt hij een terugbetaling van slechts 100.000 euro.
 
Onder bepaalde voorwaarden zijn de volgende deposito's voor meer dan 100.000 euro gedekt.
Het gaat meer bepaald om de deposito's die het resultaat zijn van onroerendgoedtransacties met betrekking tot particuliere woningen,  de deposito's die verband houden met bepaalde levensgebeurtenissen van een deposant en die bepaalde sociale doelen dienen, en de deposito's die gebaseerd zijn op de uitbetaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen voor schade door criminele activiteiten of onterechte veroordeling.
Voor meer informatie: http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Beschermingslimiet voor gemeenschappelijke rekeningen

Bij gemeenschappelijke rekeningen geldt de limiet van 100.000 euro voor elke deposant afzonderlijk. Voor de deposito's op een gemeenschappelijke rekening wordt een terugbetaling verleend op grond van het aandeel dat aan elke rechthebbende op die tegoeden toekomt. Zonder bijzondere bepalingen wordt de rekening gelijkmatig over de rechthebbenden verdeeld. Voor deposito's op een rekening waarop twee of meer personen rechten kunnen doen gelden als lid van een vereniging, groepering of onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid, geldt dat, voor de berekening van de limiet van 100.000 euro, deze deposito's worden samengevoegd en behandeld als een door één enkele deposant gestort deposito, tenzij de leden individueel rechten kunnen doen gelden op tegoeden op die rekening en de identiteit van ieder van hen kan worden vastgesteld.

Terugbetalingstermijn

Het bevoegde depositogarantiestelsel is het Garantiefonds voor financiële diensten.

Website: http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Het Garantiefonds zal uw deposito's tot 100.000 euro uiterlijk binnen een termijn van 7 werkdagen terugbetalen.

Voor meer informatie: http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Als u binnen voornemende termijn geen terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf contact opnemen met het depositogarantiestelsel, omdat de termijn voor de indiening van een terugbetalingsaanvraag beperkt kan zijn.

Voor meer informatie: http://garantiefonds.belgium.be/nl.

Bevestiging van ontvangst

Bij de verzending van de informatiefiche is er geen ontvangstbevestiging.

Overige belangrijke informatie

In het algemeen vallen alle deposanten, zowel particulieren als ondernemingen, onder het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde deposito's of deposanten geldt een uitzondering.
Die uitzonderingen worden op de website van het bevoegde depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal de bank u op verzoek meedelen of bepaalde deposito's al dan niet in aanmerking komen. Als een deposito niet in aanmerking komt, zal de bank dit ook bevestigen op uw rekeningafschriften.

De regeling met betrekking tot financiële instrumenten (Beschermingsfonds)

De regeling met betrekking tot financiële instrumenten (Beschermingsfonds)

De cliënt geniet voor financiële instrumenten een zeer grote wettelijke bescherming. Hij blijft immers steeds de rechtmatige eigenaar van zijn effecten en beschikt over een rechtstreeks terugvorderingsrecht. Bij een faillissement zullen zijn effecten dus steeds aan hem moeten teruggegeven worden. In de uitzonderlijke omstandigheid dat dit om welke reden dan ook (deels) onmogelijk zou zijn of als er toch nog een openstaande schuldvordering vanwege de cliënt bestaat tegen de betreffende instelling, kan men aanspraak maken op een tegemoetkoming ten belope van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.