Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden die opgesomd zijn in dit reglement regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen Dierickx Leys Private Bank (verder "de bank" genoemd) en haar cliënten. Onderhavige bepalingen worden aangevuld met de internationaal geldende gebruiken en de wettelijke regelgeving in de financiële sector.

1. Inleiding

1.1. 

Dierickx Leys Private Bank nv is een kredietinstelling naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (hierna 'de Bank'), met ondernemingsnummer 0413.564.943.

1.2. 

De Algemene Voorwaarden die opgesomd zijn in onderhavig document regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank en haar titularissen van de rekening of hun (wettelijke) vertegenwoordigers (hierna 'de Cliënt'). Voorafgaand aan het aangaan van de cliëntenrelatie wordt aan de Cliënt een exemplaar overhandigd van deze Algemene Voorwaarden. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden alsook alle informatie waarnaar in onderhavig document verwezen wordt, zijn ook raadpleegbaar op www.dierickxleys.be onder de rubriek 'Cliënteninformatie' of opvraagbaar aan de loketten van de bank. Onderhavige Algemene Voorwaarden vervangen alle vorige versies.

1.3. 

De Bank heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen ingevolge wettelijke of interne vereisten. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op de bestaande overeenkomsten. De Bank brengt de Cliënt op de hoogte van deze wijzigingen via de trimestriële nieuwsbrief, per gewone brief of per elektronisch bericht. Indien de Cliënt de doorgevoerde wijzigingen niet wenst te onderschrijven staat het hem vrij een einde te maken aan zijn relatie met de Bank. Indien de Cliënt zijn rekening niet opzegt binnen de maand, te rekenen vanaf de datum van het doorgestuurde bericht, betekent dit dat de Cliënt de voorgestelde wijzigingen aanvaardt. Wijzigingen die het gevolg zijn van wettelijke bepalingen kan de Bank doorvoeren zonder de Cliënt hiervan vooraf in te lichten.

2. Identificatie van de Cliënt

2.1. Bij het aangaan van de cliëntenrelatie, dient de Cliënt, conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en alle andere toepasselijke rechtsbronnen, gegevens en documenten te bezorgen aan de Bank met het oog op identificatie.
2.2. De Cliënt stelt de Bank onverwijld schriftelijk en desgevallend met voorlegging van de nodige bewijsstukken, in kennis van alle wijzigingen in de initieel verstrekte gegevens.
2.3. De Cliënt is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet- of laattijdig mededelen van deze gegevens en wijzigingen ervan, en uit het verstrekken van onjuiste inlichtingen en/of documenten hieromtrent.
2.4. 

De Bank is gerechtigd de rekening te blokkeren indien zij niet in het bezit is van de wettelijke vereiste identificatiestukken van de Cliënt en de vruchtgebruikers of andere uiteindelijk rechthebbenden van de rekening.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1. 

De medewerkers van de Bank zijn gebonden aan een strenge discretieplicht en aan de bepalingen van de regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer informatie vindt u terug in de algemene privacy policy of op vraag in onze kantoren.
3.2.

De Bank registreert de persoonsgegevens van de Cliënt in een bestand zodat zij haar normale bedrijvigheden kan uitvoeren en de Cliënt op de hoogte kan stellen van haar dienstverlening en activiteiten. De persoonsgegevens van de Cliënt worden enkel gebruikt in de volgende vier situaties: als de wet ons verplicht ze te verwerken, als dit nodig is om een contract uit te voeren, als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken. De Cliënt beschikt over een recht op toegang tot deze gegevens en op de verbetering of schrapping van de onvolledige, niet-relevante of onjuiste gegevens. Desgevallend heeft de Cliënt ook recht op gegevenswissing, gegevensoverdraagbaarheid, op bezwaar en op beperking van de verwerking. 

3.3. 

In uitvoering van artikel 322 §3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, communiceert de Bank jaarlijks volgende gegevens van de Cliënt-titularis aan het centraal aanspreekpunt (hierna 'CAP'):

- Voor natuurlijke personen: het rijksregisternummer of, bij ontstentenis van dit nummer, de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats of het geboorteland;

- Voor een Belgisch rechtspersoon: het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

- Voor de overige Cliënten: de volledige naam van de Cliënt, rechtsvorm en land van vestiging;

- De aansluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben;

- De contracten die lopende waren en waarvan de Cliënt houder of medehouder is geweest tijdens het kalenderjaar.

Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om het bedrag van de belastbare inkomsten van de Cliënt vast te stellen of om de vermogenssituatie van de Cliënt te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve boeten, van de intresten en van de kosten.

Elke Cliënt heeft recht op inzage van de gegevens die op zijn naam in het CAP zijn geregistreerd en kan de Bank vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of te verwijderen.

De meegedeelde gegevens worden door het CAP voor een periode van 8 jaar bewaard.

3.4. De Cliënt aanvaardt dat de Bank alle verrichtingen en documenten (inclusief zijn identiteit) verstrekt aan de toezichthoudende autoriteiten in de gevallen zoals verplicht door de relevante wetgeving of reglementen. Eenzelfde machtiging geldt voor de autoriteiten die bevoegd zijn voor buitenlandse markten.
3.5. Op grond van wettelijke verplichtingen waaronder onder meer maar niet limitatief diegene die voortvloeien uit de MiFID voorschriften, alsook met het oog op het beslechten van betwistingen, heeft de Bank het recht om alle communicatie tussen de Cliënt en de Bank, met name maar niet beperkt tot e-mail, vaste en/of mobiele telefonie, op te nemen en te bewaren. De opname zal bewaard worden gedurende de tijd die noodzakelijk is in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. De Cliënt heeft het recht toegang te vragen tot de opnames van deze registraties.

4. Deponeren en bewaren van effecten 

4.1. De Bank kan de financiële instrumenten die haar zijn toevertrouwd in bewaring geven bij zorgvuldig uitgekozen derde bewaarders, die erkende financiële instellingen of deposito-instellingen zijn en die beantwoorden aan de criteria van de MiFID-wetgeving, rekening houdend met de deskundigheid en de marktreputatie van deze instellingen. De derde-bewaarders mogen deze financiële instrumenten op een omnibusrekening aanhouden. De Bank kan niet aanpsrakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gehele of gedeeltelijke verlies, door de door haar geselecteerde derde-bewaarder, van de gedeponeerde financiële instrumenten, noch ingeval de derde bewaarder een fout begaat, noch ingeval tegen hem een insolventieprocedure wordt geopend, behoudens in geval van zware fout of bedrog in hoofde van de Bank. Bovendien mag de Bank de gedeponeerde effecten gebruiken voor de afhandeling van haar transacties met andere financiële instellingen.
4.2. De Bank maakt gebruik van afzonderlijke rekeningen voor wat betreft de financiële instrumenten die toebheoren aan de Bank, en deze die toebehoren aan de Cliënt. De Bank ziet erop toe dat de derde-bewaarders waarbij de Bank financiële instrumenten van de Cliënt deponeert, eveneens een duidelijk onderscheid doorvoert tussen de financiële instrumenten die toebehoren aan de derde-bewaarder zelf, deze die toebehoren aan de Bank, en deze die toebehoren aan de Cliënt.
4.3. Effectenoperaties ('corporate actions') zonder geldverrichting voert de Bank automatisch uit. Voor effectenoperaties die een belangrijke keuze of een nieuwe inbreng van gelden vereisen, contacteert de Bank de Cliënt. Zonder tegenbericht handelt de Bank naar best vermogen de verrichting af.
4.4. De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die de Cliënt kan lijden wegens gebreken die verbonden zijn aan de gedeponeerde effecten, beleggingsproducten of voor onregelmatigheden die voor de deponering zijn ontstaan.
4.5. De Cliënt draagt alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit de bewaargeving of verhandeling van niet meer gangbare waarden of met verzet aangetekende effecten. Indien de Bank, ondanks het verzet, de effecten toch heeft uitbetaald, moet de betrokken Cliënt onmiddellijk de tegenwaarde terugbetalen. De Bank mag de rekening van de Cliënt, zonder aanmaning, debiteren voor het bedrag van de tegenwaarde en de eventuele andere schade.
4.6. De Bank mag de stemrechten verbonden aan de effecten in bewaring uitoefenen mits de schriftelijke toestemming van de Cliënt. De Cliënt die zijn stemrechten wenst uit te oefenen, dient de Bank hierover minstens tien (10) dagen op voorhand te verwittigen.
4.7. 

Voor de waardering van beursgenoteerde effecten maakt de Bank gebruik van de recentste beurskoers. Voor financiële instrumenten die niet of niet regelmatig noteren op een gereglementeerde beurs gebruikt de Bank de waardering aangeleverd door Clearstream, Bloomberg of andere betrouwbare dataleveranciers.

5. Borderellen, uittreksels en inventarissen

5.1. De Bank verstrekt de Cliënt regelmatige rapporten inzake de transacties en de tegoeden op zijn rekening.
5.2. 

Indien de Cliënt een overeenkomst inzake discretionair vermogensbeheer heeft gesloten met de Bank, ontvangt hij de rekeninguittreksels en op vraag van de Cliënt ook de borderellen van uitvoering, samen met de kwartaalinventaris in het kader van een volledige kwartaalrapportering.

Voor de andere rekeningen bezorgt de Bank na elke beleggingstransactie het borderel van uitvoering samen met het rekeninguittreksel aan de Cliënt of houdt deze te zijner beschikking, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk kiest voor een andere verzendingsfrequentie of werkwijze. 

Behoudens bewijs van tegendeel, wordt de Cliënt geacht elk borderel en uittreksel te hebben ontvangen op de eerste werkdag volgend op de dagtekening van het borderel, zelfs indien de briefwisseling op verzoek van de Cliënt post restante blijft in één van de kantoren, verzonden wordt naar een derde of de Cliënt kiest om deze documenten te raadplegen via de beveildigde website van de Bank ('DL Online').

De Cliënt die opteert om zijn documenten te raadplegen via DL Online en geen borderellen en uittreksels via de post wenst te ontvangen verklaart zicht akkoord om:

* een verwittigingsmail te ontvangen na elke verrichting uitgevoerd op zijn rekening, met een frequentie van eenmaal per dag.

* een overeenkomst 'Raadpleging gegevens en opgave orders via internet' te ondertekenen.

5.3. Betwistingen worden enkel in aanmerking genomen wanneer ze ten laatste de tweede bankwerkdag volgend op het vesturen van het borderel of van het uittreksel bij de Bank worden gemeld. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de Cliënt verondersteld in te stemmen met de vermelde verrichtingen en gegevens en doet hij afstand van elk recht tot latere betwisting.
5.4. Betwistingen met betrekking tot de niet-uitvoering van beursorders of andere opdrachten dienen te worden geformuleerd binnen twee bankwerkdagen na het verwachte tijdstip van uitvoering ervan.
5.5. Bij het begin van elk kwartaal wordt de kwartaal-inventaris van de effecten, de optieposities en andere tegoeden ter beschikking gesteld aan de Cliënt hetzij per post hetzij via DL Online. De Cliënt ontvangt op eenvoudige aanvraag een tussentijdse inventaris of kan de rekeninggegevens steeds raadplegen via DL Online.
5.6. 

De waarde van de inventaris berust op de meest recente koersen beschikbaar op het moment van weergave en zijn bijgevolg indicatief. Indien de Bank niet beschikt over deze informatie, zal zij een zo recent mogelijke koers of een benaderende schatting trachten weer te geven. De juistheid van deze inventaris wordt verder geacht te zijn aangetoond, behoudens schriftelijke klacht aan de interne auditor gericht binnen de zeven dagen na het versturen of het ter beschikking stellen van het overzicht.

6. Credit- en debetstanden 

6.1. Alle saldi op de rekening courant, op de spaarrekening en op de rekeningen in andere deviezen zijn verbintenissen op zicht. Voor de afname van bedragen in contanten is een reservering van vijf bankwerkdagen vereist.
6.2. De Bank aanvaardt overschrijvingen van effecten of gelden naar een andere financiële instelling enkel door middel van schriftelijke en ondertekende opdrachten. De Bank aanvaardt telefonische opdrachten of opdrachten via e-mail enkel als de tegoeden overgeschreven worden naar een vooraf schriftelijk opgegeven rekening.
6.3. De Bank behoudt zich het recht voor de intrestvoeten van haar zicht- en spaarrekeningen te wijzigen in functie van de marktrente.
6.4. Het saldo van de verrichtingen kan gefinancierd worden onder de vorm van 'voorschotten in rekening-courant'. Op alle debetstanden, van welke aard ook, rekent de Bank, behoudens een andersluidende overeenkomst, van rechtswege en zonder aanmaning, debetrente aan.
6.5. De houders van gemeenschappelijke rekeningen zijn hoofdelijk en op ondeelbare wijze gehouden tot de betaling van elk eventueel debetsaldo en tot het nakomen van de andere verplichtingen onder dezelfde voorwaarden die gelden voor gelijkaardige rekeningen op naam van één natuurlijk persoon.
6.6. Debetstanden op de zichtrekening zuivert de Bank, indien mogelijk, automatisch aan vanuit de verbonden spaarrekening in dezelfde munt. Wanneer aan de rekening subrekeningen in verschillende munten verbonden zijn, is er geen automatische compensatie tussen debet- en creditstanden in de verschillende munten, tenzij de Bank dit noodzakelijk acht.
6.7. 

De Bank kan te allen tijde ten onrechte gecrediteerde of uitbetaalde waarden zonder voorafgaande ingebrekestelling terug debiteren of invorderen.

6.8. 

De Cliënt machtigt de Bank om zijn rekeningen ambtshalve te debiteren voor alle vergoedingen, kosten, intresten, provisies, 
commissies,taksen, belastingen en eventuele andere bedragen die te zijnen laste vallen. Als door deze debitering een debetsaldo ontstaat, is daarop eveneens debetrente verschuldigd.

7. Orders en transacties in financiële instrumenten

7.1. De Cliënt of zijn volmachtdrager kan zijn orders aan de loketten, via brief, telefonisch via een aangekondigde lijn, via fax of via DL Online opgeven. De uitvoering van een telefonisch order via een niet aangekondigde lijn (zoals bijvoorbeeld een gsm) mag door de Bank uitgesteld worden tot de Bank dit order heeft kunnen bevestigen met de Cliënt via een aangekondigde lijn. Schriftelijke orders of orders per fax worden enkel tijdens de kantooruren aanvaard en na werkelijke ontvangst. Orders op voice-mail of via e-mail aanvaardt de Bank niet.
7.2. De notering of de invoering in het computersysteem van zijn mondelinge of telefonische opdracht door een medewerker van de Bank geldt als bewijs van de werkelijke weergave van de opdracht van de Cliënt. De Cliënt dient de orders duidelijk te formuleren inzonderheid voor wat betreft aantal, eventuele prijsvoorwaarden, geldigheidsdatum en verrekeningsvoorwaarden. Indien de order een wijziging betreft van een vroeger order, dient de Cliënt dit duidelijk te vermelden.
7.3. De Bank zal de opgegeven orders naar best vermogen interpreteren en uitvoeren, op risico van de Cliënt en zonder aansprakelijk te zijn indien het door de Cliënt beoogde resultaat niet behaald wordt. Hiervoor verwijzen we naar 'Het beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten' waarvan de meest recente versie te raadplegen is op www.dierickxleys.be.
7.4. De Bank behoudt zich het recht voor orders te weigeren wanneer de dekking of andere formaliteiten niet in orde zijn. De Bank behoudt zich het recht voor om verkooporders te weigeren zolang de effecten niet geleverd zijn en aankooporders zonder de nodige dekking te weigeren of enkel te plaatsen tot beloop van het tegoed op de rekening van de Cliënt. De Bank kan mondeling opgegeven orders weigeren en vragen deze schriftelijk op te geven.
7.5. Niet-tijdig geleverde effecten, die het voorwerp uitmaken van een verkooporder, mogen door de Bank terug gekocht worden. Het koersverschil en de kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de wettelijke bepalingen en de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. Op sommige markten vervallen orders of worden de limieten aangepast bij bepaalde effectenoperaties (corporate actions), bij onthechting van de coupon of bij splitsing van het aandeel. De Bank is niet verplicht de Cliënt hierover telkens te nformeren.
7.7. Tenzij anders overeengekomen, zijn orders geldig tot het einde van de handelsdag van de inleg.
7.8. De Cliënt kan gebruik maken van DL Online met het oog op het consulteren van de rekening en/of het zelf opgeven van orders. Orders die via DL Online worden doorgegeven, gebeuren op een execution-only basis waardoor deze enkel een passendheid- en/of doelgroeptest ondergaan. De Bank verschaft aldus over deze orders geen gepersonaliseerd advies noch een geschiktheidsbeoordeling.
7.9. De Cliënt is ondergebracht in de categorie niet-professionele Cliënt, professionele Cliënt of in aanmerking komende tegenpartij overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de categorie in de overeenkomst tot opening van de cliëntenrekening. De professionele Cliënt en de in aanmerking komende tegenpartij kunnen vragen de categorie te wijzigen onder de voorwaarden vermeld op www.dierickxleys.be.
7.10. 

Vooraleer beleggingsdiensten te verrichten voor een Cliënt, stelt de Bank samen met de niet-professionele Cliënt een profieldocument op. Dit document bestaat uit een vragenlijst voor de opstelling van het beleggersprofiel, die peilt naar de kennis en ervaring, de beleggingsdoelstellingen en de financiële draagkracht van de Cliënt. De Cliënt brengt de Bank op de hoogte van elk feit dat de in het beleggersprofiel verstrekte informatie wijzigt. Zolang dit niet gebeurd is, mag de Bank zich baseren op de door de Cliënt oorspronkelijk verstrekte informatie.

8. Communicatie en correspondentie 

8.1. De briefwisseling en informatie wordt verstuurd naar het laatst gekende adres van de Cliënt of naar 
elk ander adres daartoe door de Cliënt opgegeven.  De Bank kan er ook voor opteren bepaalde informatie, zowel van precontractuele als van contractuele aard, te bezorgen op elektronische wijze, op voorwaarde dat de Cliënt regelmatige toegang heeft tot het internet, hetgeen wordt verondersteld wanneer de Cliënt aan de Bank een e-mailadres opgeeft of wanneer de Cliënt toegang heeft tot DL Online. De Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het verstrekken van informatie op elektronische wijze.
8.2.

 De Bank kan er ook voor opteren bepaalde informatie, zowel van precontractuele als van contractuele aard, te bezorgen op  elektronische wijze, op voorwaarde dat de Cliënt regelmatige toegang heeft tot het internet, hetgeen wordt verondersteld  wanneer de Cliënt aan de Bank een e-mailadres opgeeft of wanneer de Cliënt toegang heeft tot DL Online. De Cliënt stemt  uidrukkelijk in met het verstrekken van informatie op elektronische wijze.

8.3. 

Enkel op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de Cliënt de aan hem gerichte correspondentie laten domiciëren in de kantoren van de Bank. Het ter beschikking stellen van de correspondentie aan de loketten geldt als ontvangst en de Bank is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of laattijdig afhalen ervan. De Cliënt verbindt zich er toe deze briefwisseling geregeld af te halen en tenminste één maal per jaar een akkoordverklaring te ondertekenen. Wanneer de documenten niet afgehaald zijn voor één (1) februari van het volgende jaar, heeft de Bank het recht om deze op te sturen naar de woonplaats van de Cliënt. De Bank mag de niet-afgehaalde briefwisseling na een periode van één jaar vernietigen.

9. De dekkingsvereisten

9.1. De Cliënt verklaart dat hij alle gelden en financiële instrumenten die ingeschreven worden op de rekening aanwendt voor de samenstelling van een regelmatige dekking ten titel van zakelijke zekerheid voor de uitvoering van de huidige en toekomstige verbintenissen tegenover de Bank. De Cliënt geeft de Bank toelating deze waarborg te gebruiken voor het vormen van een dekking van haar eigen verbintenissen die zij ten behoeve van de Cliënt heeft aangegaan.
9.2. De Cliënt verplicht zich ertoe om vanaf de eerste aanvraag bijkomende dekking te overhandigen in geval de bestaande dekking onvoldoende groot is voor de uitvoering van de verrichtingen of voor het nakomen van zijn verplichtingen.
9.3. Indien de Cliënt, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke blijft om zijn verbintenissen tegenover de Bank, uit hoofde van onregelmatige debetstanden, uit hoofde van verplichtingen inzake geschreven opties, inzake futures of uit hoofde van enige andere oorzaak, uit te voeren, is de Bank ertoe gemachtigd één bankwerkdag na het versturen van een schriftelijke aanmaning, bovengenoemde dekking geheel of gedeeltelijk ten gelde te maken op risico van de Cliënt. In dat geval kan de Bank de uitvoering van de lopende orders schorsen, de openstaande posities verminderen of sluiten, dan wel ambtshalve een tegentransactie uitvoeren voor rekening en risico van de Cliënt. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk de versnelde procedure van het ten gelde maken van de effecten van de dekking zoals in de aanmaning vermeld is.
9.4. Indien de Cliënt bij de Bank meerdere rekeningen heeft op zijn naam dan kunnen deze rekeningen ondanks hun boekhoudkundige splitsing, de onderdelen van één enkele waarborg vormen. De Cliënt ondertekent hiervoor een overeenkomst voor eenheid van rekening.
9.5. De Bank kan de uitlevering van alle bedragen of effecten, ongeacht hun aard, die voor rekening van de Cliënt aan de Bank zijn toevertrouwd weigeren zolang de Cliënt niet al zijn verbintenissen tegenover de Bank is nagekomen.
9.6. 

De Bank berekent de vereiste dekking volgens de risicometing die vermeld staat in de informatienota 'marginvereisten'. Het eventuele verlies ten laste van de Cliënt kan het bedrag van de dekking overschrijden.

10. Nalatenschappen

10.1. Bij het overlijden van een titularis of van diens huwelijkspartner dienen de erfgenamen of de gevolmachtigde de Bank hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Bank zal de betreffende rekeningen blokkeren tot de wettelijke formaliteiten vervuld zijn. De wettelijk samenwonende partner of huwelijkspartner die enige co-titularis van de rekening is, kan echter de helft van de gelden opvragen tot maximum 5000 euro. Deze limieten gelden over alle Banken heen. Orders in nota worden geannuleerd. Bij laattijdige verwitiging is de Bank niet aansprakelijk voor verrichtingen die de medehouders of volmachtdragers van de rekening na het overlijden nog zouden uitvoeren. Voor rekeningen onder discretionair vermogensbeheer worden de noodzakelijke daden van een normaal beheer verder gesteld.
10.2. Openstaande posities die risicovol zijn kunnen door de bank geëvalueerd en gesloten worden.
10.3. 

De Bank zal de rekeningen deblokkeren nadat zij de opgelegde fiscale verplichtingen heeft vervuld en nadat zij in het bezit is van de door de wetgeving voorgeschreven formaliteiten (o.a. bewijs van erfopvolging, bewijs dat er geen fiscale en sociale schulden zijn in hoofde van de overledene of één van zijn erfgenamen, machtiging van vrederechter). Een gemeenschappelijk schriftelijk akkoord van alle erfgerechtigden of hun gemeenschappelijke lasthebber is vereist om verdere verrichtingen in verband met de tegoeden van de overledene te kunnen verrichten. De Bank sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de echtheid, geldigheid of interpretatie van de voorgelegde documenten.

11. Overmacht 

11.1. De Cliënt aanvaardt dat bij zeer drukke handel of bij technische tekorten van de transmissiesystemen zijn orders worden geschrapt of gedeeltelijk of met vertraging worden uitgevoerd.
11.2. 

De Bank is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse schade ten gevolge van een zware fout door haar begaan. Zij is niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse schade.

11.3. 

De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die een Cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen lijden bij gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten ten gevolge van overmacht, o.a. in geval van oorlog, oproer, staking, brand, gewapende overval, overstroming, ernstig technisch defect, infomaticaproblemen, een elektriciteispanne of andere rampen.

12. Beëindiging van de cliëntenrelatie 

12.1. De cliëntenovereenkomst is van onbepaalde duur. Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of bijzondere bepalingen waaronder kredietovereenkomsten, kan elke partij op elk moment de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling en mits opzeg van drie bankwerkdagen ingaande op de dag van ontvangst van de opzegbrief. Bij dringende redenen mag de Bank echter op ieder ogenblik en zonder dit te moeten rechtvaardigen, een einde stellen aan de relatie met een Cliënt of enkel nog bepaalde soorten verrichtingen voor zijn rekening uitvoeren. De Bank deelt deze beslissing mee per aangetekende brief en met onmiddellijke uitwerking.
12.2. 

De Bank kan de overeenkomst van discretionair of adviserend vermogensbeheer beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onverminderd de vereiste tijd voor de vereffening van de portefeuille. De herroeping door de Cliënt heeft onmiddelijke uitwerking na ontvangst van de opzegbrief, onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en de vereffening van de portefeuille.

12.3. 

De Bank houdt zich het recht voor om elke rekening die gedurende zes (6) maanden geen activa vertoont, ambtshalve te sluiten. Indien de titularis of uiteindelijk rechthebbende van een rekening een 'US-person' blijkt te zijn of te worden, kan de Bank, in het kader van de FATCA-wetgeving de rekening onmiddellijk sluiten. 

13. Betwistingen 

13.1. De gevoerde boekhouding van de bank is aan de Cliënt tegenstelbaar. De bewijsmiddelen bepaald in het Wetboek van Koophandel zijn van toepassing. Alle rechtshandelingen worden door de bank bewezen t.o.v. de Cliënt door overlegging van de originele documenten, doorslagen, fotokopieën, dan wel elektronische gegevensdragers. Alle gebruikte gegevensdragers worden geacht dezelfde bewijskracht te hebben.
13.2. Alle klachten van de Cliënt betreffende door de Bank verleende bank- en beleggingsdiensten dienen zo snel mogelijk schriftelijk overgemaakt te worden aan de Bank. Indien de Cliënt geen afdoend antwoord heeft ontvangen op zijn klacht, kan de Cliënt zich wenden tot de ombudsdienst van de financiële sector: Ombudsfin. Meer details over de klachtenprocedure zijn raadpleegbaar op www.dierickxleys.be.
13.3. 

Eventuele geschillen tussen de Bank en de Cliënt vallen onder toepassing van het Belgische recht. Behoudens andersluidend beding zijn de rechtbanken in het rechtsgebied Antwerpen bevoegd. 

14. Beschermingsregeling 

14.1. De Bank is ingeschreven op de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend voorzien bij artikel 14 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Deze vergunning werd verleend door de Nationale Bank van België.
14.2. De strategie van de Bank is gericht op onafhankelijkheid en stabiliteit en op het behoud van een hoge graad van solvabiliteit. De Cliënt verkrijgt op eenvoudige aanvraag een verkorte versie van de jaarrekening van zodra deze goedgekeurd werd op de algemene vergadering van aandeelhouders.
14.3. 

De Bank is onderworpen aan de controles van haar interne auditor, van haar bedrijfsrevisor, van de FSMA, de Nationale Bank van België en de overheden van toezicht. De Bank is verplicht aangesloten bij het Beschermingsfonds voor Deposito"s en Financiële Instrumenten. Dit fonds treedt op als de bestaanszekerheid van een Bank of beursvennootschap in het gedrang komt. De Cliënt ontvangt op eenvoudige aanvraag de brochure over de werking van dit beschermingsfonds.

15. Beleggingsadvies 

15.1. De Bank stelt financiële informatie en beleggingsaanbevelingen ter beschikking van de Cliënt. Deze dienstverlening houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. De Bank kan voor dit advies niet verantwoordelijk gesteld worden. Deze adviesverlening gebeurt conform de MIFID-Richtlijn 2014/65/EU betreffende de markten voor financiële instrumenten.
15.2. 

De Bank staat niet garant voor de juistheid en de actualiteit van de informatie die zij ter beschikking stelt via haar internetsite en haar publicaties. De adviezen die worden weergegeven zijn informatief bedoeld. De Bank kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van beslissingen gebaseerd op deze informatie. De Bank wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van de internetsites waarnaar verwezen wordt op haar internetsite.

15.3. De Bank zal in het kader van haar beleggingsadvies een toereikende verscheidenheid van op de markt beschikbare financiële instrumenten zoals onder andere maar niet limitatief aandelen, obligaties, vastgoedeffecten, collectieve beleggingsinstrumenten ('fondsen') en trackers, onderzoeken en beoordelen.
15.4. Het beleggingsadvies is gebaseerd op een brede analyse van verschillende soorten financiële instrumenten. Het beleggingsadvies wordt op afhankelijke wijze verstrekt aangezien op het vlak van collectieve beleggingsinstrumenten, de Bank bij voorkeur haar eigen fondsen, waarvoor zij het financiële beheer uitoefent, aanbiedt.
15.5. De Bank is gerechtigd voor het aanbieden aan de Cliënt van financiële instrumenten, zoals instellingen voor collectieve belegingen van derde partijen, van deze derde partijen vergoedingen (inducements) te ontvangen voor zover deze vergoedingen de kwaliteit van de dienst aan de Cliënt verhogen en dit geen afbreuk doet aan de plicht van de Bank om zich op een eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de Cliënt. De vergoedingen maken het de Bank onder meer mogelijk om deze fondsen van derden te analyseren om op die manier te kunnen antwoorden op vragen van de Cliënt met betrekking tot deze fondsen. De vergoedingen worden duidelijk aan de Cliënt bekendgemaakt. In het geval van discretionair vermogensbeheer worden dergelijke vergoedingen doorgestort aan de Cliënt.
15.6. De Bank kan kleine niet-geldelijke tegemoetkomingen van derden ontvangen voor zover deze redelijk en proportioneel zijn, de kwaleit van de dienstverlening ten goede komen en geen afbreuk doen aan de plicht de belangen van de Cliënt te behartigen.
15.7. Bij advisering aan een niet-professionele Cliënt wordt vóór het verrichten van een transactie een geschiktheidsbeoordeling uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of de belegging beantwoordt aan zijn beleggersprofiel. Deze geschiktheidsbeoordeling wordt geformaliseerd in een geschiktheidsverklaring die aan de Cliënt wordt bezorgd, hetzij apart hetzij samen met de orderbevestiging ten laatste samen met de borderel. Indien het advies wordt opgegeven door middel van een techniek voor communicatie op afstand die de voorafgaande verstrekking van de geschiktheidsverklaring belet, heeft de Cliënt de mogelijkheid de transactie uit te stellen teneinde de geschiktheidsverklaring vooraf te ontvangen. Indien de Cliënt deze mogelijk niet inroept en de transactie onmiddellijk opgeeft, gaat de Bank ervan uit dat de Cliënt instemt met de eventuele ontvangst van de geschiktheidsverklaring zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie. De Bank zal in dat geval deze geschiktheidsverklaring zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de Cliënt op een duurzame drager.
15.8. De Bank biedt de Cliënt een periodieke geschiktheidsbeoordeling aan van de beleggingen in zijn portefeuille. De hernieuwde geschiktheidsrapporten kan de Cliënt raadplegen via DL Online of op eenvoudig verzoek opvragen.
15.9. 

De Bank kan mogelijks geen geschiktheidsbeoordelig uitvoeren over financiële insrumenten die de Cliënt inbrengt vanuit andere instellingen en die zij niet opvolgt. De Bank kan de Cliënt vragen deze posities te verkopen of af te nemen.

16. Overeenkomsten en volmachten 

16.1. Voor opening van een rekening voor discretionair of adviserend vermogensbeheer, voor het handelen in afgeleide producten (zoals opties) of om gebruik te maken van DL Online, dienen bijkomende overeenkomsten ondertekend te worden.
16.2. De Bank kan ten allen tijde wegens administratieve redenen het rekeningnummer van de cliënt wijzigen. De overeenkomsten in verband met het vroegere rekeningnummer gaan dan automatisch over op het nieuwe rekeningnummer.
16.3. Titularissen kunnen gezamenlijk volmacht verlenen aan een derde door het invullen van het formulier "volmachtregeling". Elke herroeping van een volmacht moet schriftelijk gebeuren en de Bank kan slechts vanaf de tweede bankwerkdag volgend op de ontvangst van dit bericht verantwoordelijk gesteld worden voor enige transactie uitgevoerd ten gevolge een opdracht van de vroegere volmachtdrager.
16.4. Titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers) kunnen over een rekening met meerdere titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers) alleen beschikken met de handtekening van alle titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers), behoudens volmacht. Uitzondering hierop zijn de rekeningen op naam van beide echtgenoten, ongeacht hun huwelijksstelsel. Voor deze rekeningen kan elk van de titularissen alleen optreden en alle daden stellen, behoudens andersluidende schriftelijke verklaring. Voor het verlenen van volmacht aan derden moeten beide echtgenoten optreden. 
De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een Cliënt deze bevoegdheid aanwendt met benadeling van rechten van de andere.
16.5. Tegoeden geplaatst op rekeningen op naam van minderjarige kinderen, moeten worden beschouwd als eigendom van die kinderen. Ouders verbinden zich ertoe om die tegoeden in het uitsluitende belang van hun minderjarige kinderen te beheren. Bijgevolg kunnen ouders maar tegoeden opnemen of overschrijven in het belang van de minderjarige-titularis. De ouders verklaren volledig aansprakelijk te zijn voor de strikte naleving van deze regel, en vrijwaren de Bank op hoofdelijke en ondeelbare wijze tegen alle schadelijke gevolgen van hun eventuele tekortkomingen ter zake.
16.6. De Bank kan rekening houden met het bestaan van vruchtgebruik op een rekening. De Bank kan hiervoor schriftelijke bewijzen opvragen en/of het uitdrukkelijk schriftelijke akkoord van de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s). In elk geval zijn de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s) zelf verantwoordelijk voor de mogelijke fiscale en juridische gevolgen van dergelijk vruchtgebruik en draagt de Bank hieromtrent geen verantwoordelijkheid.
16.7. 

De Bank kan tussenkomen bij de uitwerking van schenkingen. De Bank draagt echter geen verantwoordelijkheid inzake de naleving of uitvoering van bijzondere modaliteiten indien deze zijn opgenomen in een schenkingsakte en kan tevens een schriftelijke opdracht vragen van de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) bij het uitvoeren van bijzondere modaliteiten.

17. Belangenconflicten 

17.1. De Bank stelt alles in het werk om te voorkomen dat belangenconflicten haar Cliënt schade zou berokkenen.
17.2. De Bank kan voor beleggingsdiensten voordelen geven aan en ontvangen van de Cliënt of derden indien dit de dienstverlening ten goede komt en geen afbreuk doet aan de belangenbehartiging van de Cliënt. Voordelen of relatiegeschenken met een waarde kleiner dan 100 euro vallen niet onder deze regeling. 
Deze voordelen maakt de Bank bekend in het jaarlijkse kostenoverzicht. 
De Bank kan beleggingsfondsen en -producten van andere instellingen aanraden en/of plaatsen bij de Cliënt. Deze dienstverlening heeft tot doel het algemene aanbod aan beleggingsinstrumenten te vervolledigen. De voordelen hieruit verworven worden vermeld in het jaarlijkse kostenoverzicht.
17.3. De Bank werkt samen met erkende financiële instellingen die optreden als zaakaanbrengers en met gevolmachtigde agenten of bankmakelaars. Deze zijn ingeschreven in het register van de tussenpersonen in Bnak- en beleggingsdiensten van de FSMA. De Bank kan deze tussenpersonen een correcte vergoeding geven op de transacties die zij aanbrengen, indien dit de belangenbehartiging van de Cliënt niet schaadt. Deze vergoedingsberekening wordt in de overeenkomst tussen de zaakaanbrenger of agent en de Cliënt vermeld.


Onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle vorige versies. 

Datum : 01-08-2018​​​​​​​