Aandachtspunten bij het invullen van uw aangifte DL Flash! mei 2019

Onlangs werd door de FOD Financiën het aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) gepubliceerd. U heeft tot 28 juni 2019 de tijd om uw aangifte op papier in te dienen. Als u indient via Tax-on-web, heeft u tijd tot 11 juli 2019. ​​​​​​​

In deze nieuwsbrief bespreken we een aantal topics die relevant zijn voor u als belegger.

1. Nieuwe belastingvrijstelling dividenden

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

Als u in 2018 dividenden van aandelen ontving, kan u een belastingvrijstelling krijgen voor een eerste schijf van € 640 aan ontvangen brutodividenden. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30% houdt dat een vrijstelling van maximaal €192 in.

Voor 2019 werd de vrijstelling opgetrokken tot € 800. In uw belastingaangifte van volgend jaar zal u dus een bedrag van maximum € 240 kunnen recupereren.

Op welke inkomsten is de vrijstelling van toepassing?

De vrijstelling is van toepassing op zowel binnenlandse al buitenlandse dividenden. 

Opgelet: het gaat enkel om dividenden van aandelen (rechtstreekse investeringen in bedrijven), niet om dividenden van beleggingsfondsen of interesten van obligaties! Dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) zoals Aedifica en Care Property vallen wel onder de vrijstelling.

Wie kan van de vrijstelling genieten? 

De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Als u als echtpaar een gezamenlijke effectenrekening heeft (rekening die op beide namen staat), kan u zich dus beiden op de vrijstelling beroepen. Als de effectenrekening slechts op naam van één echtgenoot staat, zal het afhangen van uw huwelijksstelsel of u beiden de vrijstelling kan claimen. Als u gehuwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen, zal dat niet mogelijk zijn.

Als u echter gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en de rekening is een gemeenschappelijk goed of de inkomsten uit de rekening zijn gemeenschappelijk, dan zal u beiden de vrijstelling kunnen vragen

Hoe moet u de vrijstelling vragen?

U moet de vrijstelling aanvragen door in uw aangifteformulier onder code 1437 en 2437 van vak VII de ingehouden roerende voorheffing te vermelden (dus niet het brutobedrag). 

Heeft u in 2018 dividenden van aandelen ontvangen voor een brutobedrag van minstens € 640 waarop door de bank 30 % roerende voorheffing werd ingehouden, dan geeft u naast de nieuwe code 1437 of 2437 een bedrag van €192 (zijnde € 640 x 30 %) aan. Ontving u een lager bedrag aan dividenden of werd er een lager tarief aan roerende voorheffing ingehouden, vult u logischerwijs een lager bedrag in.

Moet u bewijsdocumenten toevoegen?

U moet bewijzen ter beschikking houden van de fiscus waaruit blijkt dat u voor € 640 dividenden ontving en welk bedrag aan
roerende voorheffing erop werd ingehouden. U hoeft deze bewijsdocumenten dus niet mee te sturen met uw aangifte, u moet ze enkel kunnen voorleggen bij een eventuele controle. 

De wetgever heeft niet in een standaard fiscaal attest voorzien zoals dat bijvoorbeeld bij het pensioensparen het geval is. U kan immers bij meerdere banken aandelenbeleggingen aanhouden. U kan het bewijs bijvoorbeeld leveren aan de hand van uw rekeninguittreksels waarin u uw couponafrekeningen terugvindt.

Voor wat uw effectenrekening(en) bij Dierickx Leys Private Bank betreft, kan u deze informatie terugvinden via DL Online door in het tabblad ‘Uittreksels’ de rubriek ‘Inkomsten 2018’ te selecteren. U krijgt vervolgens een overzicht van alle dividenden en interesten die u in 2018 hebt ontvangen. Opgelet, op dit overzicht worden ál uw roerende inkomsten vermeld, zowel de interesten als de dividenden. Zoals vermeld komen enkel de dividenden van aandelen in aanmerking voor de belastingvrijstelling, en dus niet de dividenden van fondsen en de interesten van obligaties. Als u geen internetcontract heeft, kan u die informatie terugvinden in de couponafrekeningen in de rekeninguittreksels die u worden toegezonden.

Als u de informatie niet kan terugvinden of als u twijfelt welke inkomsten er onder de vrijstelling kunnen vallen, helpt uw contactpersoon of beheerder u uiteraard graag verder.

2. Taks op effectenrekeningen

Op 10 maart 2018 trad de taks op effectenrekeningen in werking. Pro memorie: de taks op effectenrekeningen is pas verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare beleggingen op uw effectenrekeningen € 500.000
of meer bedraagt. Als u in de periode vanaf de inwerkingtreding van de taks tot 31 december 2018 titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening, moet u in vak XIV van uw belastingaangifte, het vakje onder de codes 1072 en 2072 aankruisen, en dat ongeacht de waarde van die effectenrekeningen. Met andere woorden: wanneer u meer dan één effectenrekening aanhield, zal u dat vak moeten aankruisen. Het speelt daarbij geen rol of u de taks al dan niet verschuldigd bent.

Het is evenmin relevant of u al dan niet een opt-in deed of de bank een automatische inhouding doorvoerde.
Zeer veel belastingplichtigen zullen dus nu in hun aangifte de nieuwe code 1072 en 2072 moeten aanvinken, terwijl de taks voor hen misschien helemaal niet speelt omdat het grensbedrag van € 500.000 aan belastbare effecten niet wordt bereikt.

3. Pensioensparen

Zoals u weet, bestaan er sinds 2018 twee systemen van pensioensparen. U stortte ofwel een bedrag van maximaal € 960 (met een belastingvermindering van 30 %), ofwel een bedrag van € 961 tot maximaal € 1.230 (met een belastingvermindering van 25 %). U moet het bedrag dat u stortte vermelden in vak X, onder codes 1361 en 2361. U ontvangt van Dierickx Leys Private Bank een fiscaal attest pensioensparen dat u kan gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen.

Hebt u nog vragen bij het invullen van uw aangifte?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.