Econocom Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/03/2019
 • Koers opmaak studie: 3.6 EUR
 • Huidige koers: 3.898 EUR
 • Marktkapitalisatie: 720 miljoen
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974313455

Conseil de l'analyste

 • 3,20 €
 • 4,50 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Econocom is een Europese speler op het gebied van digitale dienstverlening (advies, infrastructuur, administratief en financieel beheer, website creatie). Het bedrijf distribueert en onderhoudt PC's en servers. Econocom richt zich niet enkel op het klassieke IT gebeuren, maar ook op het "Internet of Things", dus op alle voorwerpen waar een chip in zit. Het bedrijf stelt ook, waar nodig, financieringsformules voor om de IT-projecten te bekostigen en de instapdrempel te verlagen voor (potentiële) klanten. 

Econocom Group : Omzetverdeling

Bron: Econocom

Conclusie

De resultaten van Econocom brachten geen nieuwe onaaangename verrassingen meer aan het licht na de winstwaarschuwing die eerder werd gegeven. Hamvraag is nu of de kentering kan worden ingezet in de tweede jaarhelft. Het advies blijft "houden".

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet2316253629802910
Operationele winst118129

Nettowinst58408673
Boekwaarde1,010,901,62
Winst per aandeel0,270,190,370,32
Koers/winst15,637,116,19,2
Dividend per aandeel0,08750,100,100,10
Dividendrendement2,11%1,46%1,72%3,41%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste jaarhelft 2018

 • Econocom zag de omzet in de eerste jaarhelft met 12,8% toenemen tot € 1,32 miljard.
 • Netto werd een verlies geboekt van € 3,7 miljoen (vs € 31,9 miljoen vorig jaar).

​​​​​​​Positieve punten 

 • De organische groei bedroeg 3,8%.
 • Het management bevestigde de jaardoelstelling : een recurrente brutobedrijfswinst (rebita) van € 120 miljoen.
 • Econocom wil op de kosten besparen in de tweede jaarhelft.

Negatieve punten 

 • De resultaten waren, zoals eerder aangekondigd, een teleurstelling. De oorzaak moet gezocht worden bij een aantal grote deals, die vertraging opliepen. Daarenboven werd de herstructurering in Frankrijk versneld, wat tot extra kosten leidde.
 • De resultaten zijn alweer een bevestiging dat de groei niet lineair is.

SWOT

Sterktes :

 • Degelijke trackrecord op het financiële vlak (vnl groei).
 • Ook goede trackrecord inzake buy-and-build acquisities. 
 • Richt zijn blik op alles waar een computerchip in zit (internet of things), dus ruimer dan de meeste andere IT-spelers en in zeker zin ook niche.
 • Om de technologie de duw te geven die het nodig heeft (en populair te maken), biedt Econocom ook tegelijkertijd financiering aan voor projecten, zodat klanten sneller bereid zijn te investeren. Tevens bedenkt het alternatieve “financiële” oplossingen waar mogelijk (vb ziekenhuisbed waarbij patiënt meebetaalt door telefonie of video op aanvraag zodat het ziekenhuis niet de volledige kostprijs moet betalen voor de nieuwe technologie).
 • IT-oplossingen worden door Econocom dikwijls verpakt in huur/leasingformules, wat voor een behoorlijk aantal bedrijven interessanter is (opex ipv capex).

Zwaktes :

 • Het financieren van klantenprojecten maakt de balans zwakker en zorgt voor een bijkomend risico. 
 • IT-projecten worden dikwijls uitgesteld als het economisch minder goed gaat.
 • Volatiele resultaten met ups en downs; management bevestigt zelf dat er geen “lineaire groei” zal zijn.
 • Moeilijk om IT'ers aan te werven.

Opportuniteiten :

 • Opereert in een niche waar andere spelers terughoudender zijn, maar waar nochtans heel wat groei mag verwacht worden.
 • Econocom kan in principe sterk profiteren van de Europese economische heropleving.
 • Cross selling bij alle dochterbedrijven waar mogelijk (vb security).

Bedreigingen :

 • Eventueel tijdelijk zwakkere groei en/of marges.
 • Eventuele  economische vertraging in Europa, uitstelgedrag bedrijven ivm IT investeringen.
 • Zeer groot belang Frankrijk in de omzet kan op een bepaald moment problemen opleveren.
 • Nieuwe acquisities brengen altijd een risico met zich mee (oa integratierisico).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
01/03/2018 6.41 EUR Kopen
06/07/2018 3.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.