Cofinimmo Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/04/2020
 • Koers opmaak studie: 124 EUR
 • Huidige koers: 122.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,2 miljard
 • Secteur: Vastgoed
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003593044

Conseil de l'analyste

 • 105,00 €
 • 162,00 €

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Cofinimmo is een Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) die de laatste jaren de focus verlegde van voornamelijk kantoorgebouwen naar zorgvastgoed (zoals rusthuizen & ziekenhuizen). Daarnaast bestaat de vastgoedportefeuille voor een bescheiden deel uit verzekeringskantoren en cafés. Eind 2019 had Cofinimmo een vastgoedportefeuille ter waarde van € 4,2 miljard, verspreid over België (66%), Frankrijk (12%), Duitsland (12%), Nederland (10%) en Spanje (<1%).

Cofinimmo: Portefeuille Q1 2020

Source: Cofinimmo

Conclusie

Cofinimmo ondervond gedurende het eerste kwartaal van 2020 weinig last van de Covid-19 epidemie. Zo stegen de brutohuurinkomsten met 10,7%, bleef de bezettingsgraad op peil (97%) en steeg de nettowinst uit kernactiviteiten met 34%. Verder werden alle kredieten die op einvervaldag kwamen in 2020 reeds geherfinancierd en bleef de schuldgraad laag op 40,7%. Het bedrijf verwacht geen significante impact op de resulaten vanwege de coronacrisis maar verlaagde het verwachte directe resultaat per aandeel voor 2020 wel van 7,10 euro naar een vork van 6,60 tot 6,86 euro, voldoende om het gebudgeteerde brutodividend van 5,80 euro per aandeel (betaalbaar in 2021) te herbevestigen. Cofinimmo noteert aan een premie ten opzichte van de netto-actiefwaarde (EPRA NAV) van ongeveer 20%. Het advies blijft op HOUDEN

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201220132014201520162017201820192020E
Omzet281.1282.9272.1254.7256.7262.0262.6286.8255
Operationele Winst185.1183.8177.9174.7171.88171.3169.4180.1-
Nettowinst98.158.7-52.7104.097.4137.4145.6204.6177
Boekwaarde97.9391.0085.0993.5388.2989.3190.7195.02102.39
Winst per aandeel6.063.30-2.905.234.646.456.588.371.9
Koers/Winst14.726.9/18.822.816.216.4920.618.17
Dividend per aandeel6.435.935.445.505.505.505.505.605.80
Dividendrendement7.22%6.68%5.73%5.59%5.18%5.28%5.07%4.90%3.90%
Bron: Bloomberg
Resultaten eerste kwartaal 2020

 • De brutohuurinkomsten stegen met 10,7% (+1,6% op vergelijkbare basis) 
 • De nettowinst uit kernactiviteiten, zijnde de winsten die voortvloeien uit de eigenlijke exploitatie van het vastgoed en waarbij dus geen rekening gehouden wordt met herwaarderingen, steeg jaar-over-jaar met 34% tot 41 miljoen euro. Uitgedrukt per aandeel is dit een stijging van ongeveer 20% tot 1,58 euro.

Positieve punten  

 • De bezettingsgraad bleef sinds het einde van 2019 stabiel op 97%.
 • De netto-actiefwaarde (EPRA NAV) per aandeel steeg het afgelopen kwartaal met ongeveer 2,5% tot 103,24 euro.
 • In het eerste kwartaal werden twee zorgvastgoedprojecten (in Nederland en Duitsland) afgerond voor een totaalbedrag van 33 miljoen euro. Daarnaast nam Cofinimmo een vennootschap over die eigenaar is van een in Brussel gelegen gebouw met zowel kantoren als een medisch centrum voor 40 miljoen euro. 
 • Alle kredietlijnen die in 2020 afliepen werden reeds geherfinancierd. Het eerstvolgende krediet komt pas in september van 2021 op einddatum. Cofinimmo trok haar commercial paper kredietlijn op van 800 miljoen euro tot 950 miljoen euro en heeft zo nog 424 miljoen euro beschikbaar op de bestaande kredietfaciliteiten.
 • De portefeuille bestaat sinds einde 2019 voor 56% uit zorgvastgoed. De gemiddelde lengte van de huurcontracten verhoogde daardoor ook van 11 naar 12 jaar. Het management verwacht dit percentage tegen het einde van 2020 te verhogen naar 59%. Zodra het zorgvastgoed 60% uitmaakt van de totale vastgoedportefeuille zal u kunnen genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15% (i.p.v. 30%) op de uitgekeerde dividenden*.
 • De schuldratio bleef in het eerste kwartaal op een laag niveau van 40,7% (convenanten leggen een maximum van 60% op) en de gemiddelde rentevoet op alle leningen stagneerde op 1,4%. 
 • Binnen het kantorenvastgoed werd het aandeel van de panden gelegen in het stadscentrum van Brussel opgetrokken van 54% naar 56,5% ten nadele van panden gelegen buiten het centrum.​​​​​​​

* Het bedrijf bekijkt momenteel welke delen van het vastgoed meegeteld mogen worden om aan die 60% te komen. Het is namelijk zo dat de belastingwetgeving stipuleert dat enkel die oppervlakte van de panden die effectief dient voor zorgverlening in rekening genomen mag worden voor het bepalen van het percentage. Het management informeert momenteel bij de belastingadministratie voor meer duidelijkheid hieromtrent.

Negatieve punten 

 • Op basis van de huidige beschikbare gegevens verwacht het management slechts een beperkte impact van de coronacrisis op de resultaten. De verwachting voor het directe resultaat per aandeel voor 2020 wordt wel verlaagd van 7,10 euro naar een vork van 6,60 tot 6,86 euro. Hiermee kan het gebudgeteerde brutodividend van 5,80 euro per aandeel (betaalbaar in 2021) herbevestigd worden. Het management meent wel dat het nog te vroeg is om te weten of sommige huurders een blijvende impact zullen ervaren vanwege de COVID-19 epidemie. Het risico op een herwaardering van het kantorenvastgoed en het horeca-vastgoed blijft daarom nog steeds aanwezig. Er is tot hiertoe echter nog geen significante invloed op de lopende projecten in constructie.​​​​​​​
 • De 5 grootste huurders zijn verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de totale huurinkomsten

SWOT

Sterktes 

 • Grote gediversifieerde portefeuille vastgoed in verschillende domeinen.
 • Interessant dividendrendement  
 • Conservatieve schuldgraad: loan-to-value van ongeveer 41%

Zwaktes 

 • Deel van de kantorenportefeuille in de periferie rond Brussel blijft het vandaag moeilijk hebben wegens een overaanbod in die gemeenten.
 • Door de transformatie van de voorbije jaren stonden de inkomsten onder druk

Opportuniteiten 

 • Het verder verhogen van het aandeel in het Spaanse zorgvastgoed zal zorgen voor een een betere diversificatie van de portefeuille en mogelijks ook hogere rendementen.
 • Verdere uitbreiding van het gedeelte healthcare in de portefeuille kan de inkomsten voorspelbaarder maken en de gemiddelde looptijd van contracten verder verhogen. 
 • Huidige lage rente kan de gemiddelde rentevoet op de leningen nog verder verlagen.

Bedreigingen 

 • Een stijging van de rente zou de aantrekkelijkheid van GVV's als alternatief voor obligaties verlagen, en zou druk op de waardering zetten
 • Concurrentie op de markt voor zorgvastgoed begint toe te nemen, wat in de toekomst op de rendementen kan wegen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 110 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.