http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Interbeurs Hermes Pensioenfonds
TOP Pensioensparen met Interbeurs Hermes

Spaar € 940 in 2017 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!
 
ALGEMEEN  Het Interbeurs Hermes Pensioenspaarfonds is een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds en vormt een onderdeel van de zogenaamde derde pijler van de pensioenopbouw. Het is een vrijwillige vorm van pensioenopbouw met interessante fiscale voordelen.
 
VOOR WIE?  Iedere Belgische rijksinwoner of inwoner van de EER vanaf het jaar waarin hij 18 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij 64 jaar wordt.
 
BEDRAG  € 940. Dierickx Leys Private Bank rekent geen toetredingskosten.
Een contract loopt minstens 10 jaar.
 
FISCAAL VOORDEEL  Een belastingvermindering van 30% op het gespaarde bedrag op de inkomsten van 2016. Wie voor het maximumbedrag spaart krijgt € 282 belastingvoordeel!
Pensioensparen is dus voor iedereen met een beroepsinkomen een absolute aanrader. Het fiscaal attest wordt rond februari-maart van het volgende jaar opgestuurd en moet u bij uw aangifte voegen.
Het fonds ontvangt zijn coupons zonder Belgische roerende voorheffing.
 
BELEGGINGSPOLITIEK  De beleggingspolitiek is voor een groot deel wettelijk geregeld:
Maximum 75% obligaties,
Waarvan maximum 40% in obligaties van emittenten van binnen de EER.
Waarvan maximum 40% in obligaties van emittenten van buiten de EER.
Maximum 75% aandelen
Waarvan maximum 70% in aandelen van binnen de EER, met een marktkapitalisatie > € 3 mia.
Waarvan maximum 30% in aandelen van binnen de EER, met een marktkapitalisatie < € 3 mia.
Waarvan maximum 20% in aandelen van buiten de EER.
Maximum 10% cash.
Minimum 80% in euro.
Interbeurs Hermes Pensioensfonds mikt op de langere periode op een aandelengedeelte tussen 50 en 70%.
Deze politiek kan steeds aangepast worden ngl de marktomstandigheden.
De actuele inventaris van dit pensioenfonds vindt u in de rubriek inventaris Interbeurs Hermes Pensioenfonds .
 
RENDEMENT  Zie fiche van Interbeurs Hermes Pensioenfonds
 
HOE SPAREN?  Stort € 940 op rekening BE92-2200-0018-3023 van Dierickx, Leys & Cie met vermelding van het pensioenspaarnummer of open eerst een nieuwe pensioenspaarrekening indien nodig. Tegoeden gespaard op andere pensioenspaarrekeningen kan u makkelijk overdragen naar Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Wij leveren u hiervoor graag de nodige bijstand.
 
 
FISCAAL
  Tijdstip van opname kapitaal Moment van belasting Tarief Belastbare basis
Stortingen t.e.m. 1991 Stortingen vanaf 1992
Algemene regel Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar) Op 60 jaar 8%


Kapitalisatie aan 6,25%Kapitalisatie aan 4,75%
Uitzonderingen a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:    
- Uitkering 10 jaar na afsluiting contract Na 10 jaar 8%
- Uitkering vroeger Bij uitkering 33%
b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:
- opname vóór 60 jaar en;
- contract loopt minimaal 10 jaar en;
- minimaal 5 stortingen en;
- iedere storting is ten minste 5 jaar is belegd en;
- pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;
- toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.
Bij uitkering 8%
c) Overlijden Bij overlijden 8%
d) In alle andere omstandigheden Bij uitkering Progressief tarief*
33%
* 33% op de stortingen vanaf 1992, progressief tarief op de stortingen vóór 1992.
 
Indien u voor uw 55ste start met pensioensparen, leveren de stortingen na de definitieve taxatie op 60 jaar, tot en met het jaar waarin u 64 wordt, een belastingvermindering op zonder dat u er op belast wordt!
 
Berekening eindbedrag
De te betalen eindbelasting wordt niet berekend op basis van het kapitaal dat werkelijk bij elkaar werd gespaard, maar wel op een fictief kapitaal.
De fiscus gaat ervan uit dat alle stortingen t.e.m. 1991 jaarlijks een rendement hebben opgebracht van 6,25% en alle stortingen vanaf 1992 een rendement van 4,75%.
De eindbelasting wordt geheven op de initieel gestorte bedragen, opgerent aan het kapitalisatiepercentage. Ter voldoening van deze eindbelasting verkoopt de bank fracties, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
 
Vervroegde heffing
Gedurende 5 jaar (van 2015 tot en met 2019) wordt 1% belasting per jaar vervroegd ingehouden voor de contracten die zijn afgesloten vóór 1 januari 2015. Deze vervroegde ingehouden belasting wordt verrekend met de belasting die op 60-jarige leeftijd (of op andere tijdstippen zoals hierboven beschreven) is verschuldigd. De belastbare basis voor deze vervroegde inhoudingen is het spaartegoed op 31 december 2014.
 
Voorbeeld 1
De heer Janssens is 45 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 25.000.
Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats vanaf 2015 t.e.m. 2019:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
2017
2018
2019
1%
1%
1%
1%
1%
250
250
250
250
250
Totaal                                              1250
 
Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de heer Janssens ieder jaar € 940 blijft sparen. Als de heer Janssens 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 60.000 bedraagt, dient de heer Janssens € 4.800 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Janssens een bedrag van € 3.550 aan belastingen dient te betalen.
 
Voorbeeld 2
De heer Peeters is 58 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 43.000. Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
1%
1%
430
430
Totaal                              860
 
De heer Peeters spaart in 2015 en 2016 telkens nog een bedrag van € 940. Als de heer Peeters 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 45.500 bedraagt, dient de heer Peeters € 3.600 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Peeters uiteindelijk een bedrag van € 2.740 aan belastingen dient te betalen.
 
KOERSVERLOOP 
chart
 
OPBRENGSTSIMULATIE  De kracht van de samengestelde rente zorgt ervoor dat een relatief klein jaarlijks bedrag aangroeit tot een respectabel kapitaal. De simulatie hieronder geeft de evolutie van het opgebouwde kapitaal weer over een aantal jaren en vertrekt van een jaarlijkse opbrengst van 7,14% (25-05-2011), wat overeenstemt met de prestatie van het Interbeurs Hermes Pensioenspaarfonds sinds de start. De simulatie gaat uit van een jaarlijks gespaard bedrag dat gelijk is aan het huidige maximum. Ook de te betalen belastingen worden weergegeven voor elke periode, zodat u een beeld krijgt van de te verwachten opbrengst. De tabel houdt ook rekening met het feit dat het bedrag netto geïnvesteerd wordt omdat er geen toetredingskosten zijn (meestal 3%). Dit levert u nl. een mooie extra besparing op die in de laatste kolom wordt weergegeven.

Aantal jaren
pensioensparen
Bruto kapitaal
gekap. tegen 7,14%*
Belastbare basis Belasting Netto Opbrengst* Extra winst
door 0% toetreding
10 13.113 11.460 1.146 11.967 623
20 39.248 29.687 2.969 36.279 1.616
30 91.336 58.678 5.868 85.468 3.356
40 195.149 104.789 10.479 184.670 6.596

* Het historisch rendement en de gesimuleerde prognose zijn indicatief. Het uiteindelijke resultaat kan in positieve, maar ook negatieve zin afwijken van de voorgestelde sommen.
 
VRAGEN?  Neem contact op met onze commerciële medewerkers op +32 (0)3 241 09 99 of e-mail naar trading@dierickx.be.
 
N.B.: Pensioensparen kan niet in hetzelfde jaar samengaan met de verwerving van werkgeversaandelen volgens de wet Monory-bis.

TOP Pensioensparen voor zelfstandigen


Voor zelfstandigen kan het fiscaal-vriendelijk pensioensparen via Interbeurs Hermes ontoereikend zijn. Een Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) is dan ook aangewezen.
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Amonis , één van de grootste O.F.P.'s (*) voor zelfstandigen van het land en specialist in deze materie.

Voor meer informatie kan u terecht bij de pensioenadviseurs van Amonis op het nummer 0800 96 119. Kijk zeker ook op de website: www.amonis.be .

(*) organisme voor de financiering van pensioenen

TOP Jaarverslag
Het jaarverslag is te uwer beschikking in pdf-formaat.
DOWNLOAD "Jaarverslag 2016"
DOWNLOAD "Halfjaarverslag 2016"
TOP Prospectus
De prospectus is te uwer beschikking in pdf-formaat.
DOWNLOAD "Vereenvoudigde prospectus"
DOWNLOAD "Volledige prospectus"
TOP Automatische opdracht pensioensparen
Voor wie vaak vergeet om jaarlijks aan pensioensparen te doen, bieden we nu de mogelijkheid aan om een permanente pensioenspaaropdracht aan te vragen.
Op die manier zal u jaarlijks telkens op de 2de woensdag van april voor de maximaal toegelaten premie intekenen.
De premie debiteren we automatisch van uw gewone rekening-courant.
Wie steeds wacht tot het jaareinde stapt vaak in op de duurste moment van het jaar wegens het fenomeen van de zogenaamde 'eindejaarsrally'.
TOP Disclaimers
De informatie in deze rubriek is opgesteld door Dierickx, Leys & Cie Private Bank, die optreedt als financiële dienst en promotor van het betreffende fonds, op basis van zorgvuldige geselecteerde bronnen en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden.
Elke beleggingsbeslissing i.v.m. bovengenoemde beleggingsinstrumenten dient gebaseerd te zijn op de uitgifteprospectus en op het recentste jaarverslag of halfjaarlijks verslag.
Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. Het fonds vermeld in deze publicatie is niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsadviseur.
De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze aanbeveling zou voortvloeien.
Deze publicatie is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst mogelijk wijzigen.

 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website