http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Praktische Informatie - Rekening openen
Welkom op onze website. Wij danken u van harte voor uw interesse in onze bank.
Voor meer informatie over onze internet-service 'Dierickx, Leys - Online':
contacteer ons cliÍntensecretariaat op het nummer +32 (0)3 241 09 93.TOP Hoe open ik een rekening?
Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen in ťťn van onze kantoren.
In overeenstemming met de MiFID-wetgeving dient er voor elke nieuwe rekening een risicoprofiel opgesteld te worden, zodat de bank op de hoogte is van het risico dat u kan en wil nemen met betrekking tot uw beleggingen. U krijgt een OBAN-rekeningnummer toegekend bij de opmaak van de cliŽntenovereenkomst.

U kan onze 'algemene voorwaarden' alvast raadplegen onderaan deze rubriek.
Het overzicht van de kosten vindt u in de rubriek Tarieven .

Indien u nog niet erg vertrouwd bent met (bepaalde) beleggingsinstrumenten kan u best een afspraak maken. Onze commerciŽle medewerkers helpen u graag op weg!


TOP Zicht-, spaar- en effectenrekening
Zowel de effectenrekening als de daaraan gekoppelde zicht- en spaarrekening hebben hetzelfde basisnummer. Naast de zichtrekening en de spaarrekening in euro, kan u ook rekeningen openen in andere courante munten zoals dollars, ponden, Zwitserse frank, enz.

Voor de handel in afgeleide producten (opties, futures,...) is een bijkomende specifieke overeenkomst noodzakelijk.
Ook voor onze dienstverleningen inzake discretionair vermogensbeheer, adviserend vermogensbeheer of financiŽle planning is een afzonderlijke overeenkomst in voege.

Na de inbreng van uw effecten of een voorschot kan u of uw vermogensbeheerder de eerste orders plaatsen. De afrekeningen van de aan- en verkopen van effecten verlopen via de zichtrekening. De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. Na elke transactie ontvangt u per post of online het borderel samen met het rekeninguittreksel.

Meer informatie over het transfereren van gelden of effecten vanuit andere instellingen naar uw rekening bij onze Bank, vindt u in de rubriek 'overmaken geld en effecten' .

In afwachting van een belegging kan u de tegoeden op uw spaarrekening plaatsen. Het geld blijft onmiddellijk beschikbaar. U kan steeds telefonisch de tegoeden van uw zichtrekening naar uw interne spaarrekening overschrijven of u kan vragen om dit automatisch op het einde van de maand te doen.

Per kwartaal of tussentijds op aanvraag ontvangt u de inventaris van uw effectendossier.
Na toekenning van een geheim password kan u uw rekening ook raadplegen via deze website.
Bij stortingen of afnames hoger dan 1200 euro zenden wij u onmiddellijk een uittreksel. Voor kleinere bedragen ontvangt u het uittreksel hetzij bij het volgende borderel, hetzij trimestrieel.

Onze medewerkers zijn onderworpen aan een strenge discretieplicht. In onze bank passen wij de bepalingen van de privacywet en het bankgeheim correct toe.

TOP Orders
•  Telefoon
+32 (0)3 241 09 99 (Antwerpen) - +32 (0)3 443 93 50 (Mortsel)- +32 (0)9 240 00 40 (SML)
bereikbaar van 8u tot 18u - voor orders tot 22u
 
•  Fax
+32 (0)3 248 43 74 (Antwerpen) - +32 (0)3 449 22 06 (Mortsel) - +32 (0)9 240 00 49 (SML) (tijdens kantooruren)
 
•  E-mail
Wegens veiligheidsredenen kunnen we geen orders via e-mail aanvaarden.
 
•  Via onze onlineservice
mits gebruik van uw password en pincode tijdens de beursuren
 
• 
Ook wanneer op feestdagen de belangrijke beurzen open zijn kan u telefonische orders doorgeven! Tel.nr: +32 (0)3 241 09 99.
TOP Algemene voorwaarden en beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiŽle instrumenten
De algemene voorwaarden die opgesomd zijn in dit reglement regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen Dierickx, Leys & Cie (verder "de bank" genoemd) en haar cliŽnten. Onderhavige bepalingen worden aangevuld met de internationaal geldende gebruiken en de wettelijke regelgeving in de financiŽle sector.

1. Verwerking persoonsgegevens
1.1.  De titularissen of hun (wettelijke) vertegenwoordigers, verder genoemd 'de cliŽnt', dienen tijdig de wijzigingen in de gegevens van het profieldocument, hun rechtstoestand, hun rechtsbekwaamheid, hun burgerlijke staat, hun nationaliteiten,woonplaats of fiscale residenties en die van hun uiteindelijke rechthebbenden, schriftelijk en met voorlegging van de nodige bewijsstukken, mee te delen aan de bank. De cliŽnt is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet- of laattijdig mededelen van deze gegevens en uit het verstrekken van onjuiste inlichtingen en/of documenten hieromtrent.
1.2.  De bank is gerechtigd de rekening te blokkeren indien zij niet in het bezit is van de wettelijk vereiste identificatiestukken van de cliŽnt(en), de eventuele (wettelijke) vertegenwoordigers en de vruchtgebruikers of andere uiteindelijk rechthebbenden van de rekening.
1.3.  De medewerkers van de bank zijn gebonden aan een strenge discretieplicht en aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bank registreert de persoonsgegevens van de cliŽnt in een bestand zodat zij haar normale bedrijvigheden kan uitvoeren en haar cliŽnten op de hoogte kan stellen van haar dienstverlening en activiteiten. De cliŽnt beschikt over een recht op toegang tot deze gegevens en op de verbetering of schrapping van de onvolledige, niet-relevante of onjuiste gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel in de door de wet bepaalde gevallen is de bank er toe gehouden inlichtingen te verstrekken op aanvraag van de Belgische gerechtelijke autoriteiten of andere overheden. Het betreft o.a. onderzoeken i.v.m. de wet op misbruik van voorkennis, op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, op oplichting of koersmanipulatie of op het witwassen van misdaadgelden en terrorismefinanciering.
1.4.  In uitvoering van artikel 322 ß3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, communiceert de bank jaarlijks volgende gegevens van haar cliŽnten-titularissen aan het centraal aanspreekpunt (hierna "CAP"):
- Voor natuurlijke personen: het rijksregisternummer of, bij ontstentenis van dit nummer, de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats of het geboorteland ;
- Voor een Belgisch rechtspersoon: het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen ;
- Voor de overige cliŽnten: de volledige naam van de cliŽnt, rechtsvorm en land van vestiging ;
- De afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben ;
- De contracten die lopende waren en waarvan de cliŽnt houder of medehouder is geweest tijdens het kalenderjaar.
Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliŽnt vast te stellen of om de vermogenssituatie van de cliŽnt te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve boeten, van de intresten en van de kosten.
Elke cliŽnt heeft recht op inzage van de gegevens die op zijn naam in het CAP zijn geregistreerd en kan de bank vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of te verwijderen.
De meegedeelde gegevens worden door het CAP voor een periode van 8 jaar bewaard.


2. Deponeren en bewaren van effecten
2.1.  De cliŽnt verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de bank de obligaties in bewaring binnen het gereglementeerde kader van de bewarende effectengirocentrales, mag uitlenen.
2.2.  De bank mag de financiŽle instrumenten die zij namens de cliŽnt aanhoudt, deponeren op rekeningen geopend bij zorgvuldig uitgekozen derde bewaarders-bemiddelaars, die erkende financiŽle instellingen of deposito-instellingen zijn en die beantwoorden aan de criteria van de MiFID-wetgeving, rekening houdend met deskundigheid en de marktreputatie van deze instellingen. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gehele of gedeeltelijke verlies, door de door haar geselecteerde derde bewaarder-bemiddelaar, van de gedeponeerde financiŽle instrumenten, noch ingeval de derde bewaarder-bemiddelaar een fout begaat, noch ingeval tegen hem een insolventieprocedure wordt geopend, behoudens in geval van zware fout of bedrog in hoofde van de Bank. Bovendien mag de bank de gedeponeerde effecten gebruiken voor de afhandeling van haar transacties met andere financiŽle instellingen.
2.3.  De bank maakt gebruik van afzonderlijke rekeningen voor wat betreft de financiŽle instrumenten die toebehoren aan de bank, en deze die toebehoren aan de cliŽnt. De bank ziet erop toe dat de derde bemiddelaars waarbij de bank financiŽle instrumenten van de cliŽnt deponeert, eveneens een duidelijk onderscheid doorvoert tussen de financiŽle instrumenten die toebehoren aan de derde bemiddelaar zelf , deze die toebehoren aan de bank, en deze die toebehoren aan de cliŽnten van de bank.
2.4.  Regularisaties en andere effectenoperaties zonder geldverrichting voert de bank automatisch uit. Voor effectenoperaties die een belangrijke keuze of een nieuwe inbreng van gelden vereisen, contacteert de bank de cliŽnt. Zonder tegenbericht handelt de bank naar best vermogen de verrichting af. De toewijzing van uitlotingen volgt de procedure van de betrokken effectengirocentrale of bewaarder.
2.5.  De bank is niet aansprakelijk voor de schade die de cliŽnt kan lijden wegens gebreken die verbonden zijn aan de gedeponeerde effecten of voor onregelmatigheden die voor de deponering zijn ontstaan.
2.6.  De cliŽnt draagt alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit de bewaargeving of verhandeling van niet meer gangbare waarden of met verzet aangetekende effecten. Indien de bank, ondanks het verzet , de effecten toch heeft uitbetaald, moet de betrokken cliŽnt onmiddellijk de tegenwaarde terugbetalen. De bank mag de rekening van de cliŽnt, zonder aanmaning, debiteren voor het bedrag van de tegenwaarde en de eventuele andere schade.
2.7.  De bank mag de stemrechten verbonden aan de effecten in bewaring uitoefenen mits de schriftelijke toestemming van de cliŽnt. De cliŽnt die zijn stemrechten wenst uit te oefenen, dient de bank hierover tijdig te verwittigen.
2.8.  Voor de waardering van beursgenoteerde effecten maakt de bank gebruik van de recentste beurskoers. Voor obligaties die niet of niet regelmatig noteren op een gereglementeerde beurs gebruikt de bank de waardering aangeleverd door Clearstream, Bloomberg of andere betrouwbare dataleveranciers.


3. Borderellen, uittreksels en inventarissen
3.1.  Na elke beleggingstransactie stuurt de bank een borderel van uitvoering samen met een rekeninguittreksel op naar de cliŽnt of houdt deze te zijner beschikking, tenzij de cliŽnt uitdrukkelijk kiest voor een andere verzendingsfrequentie of werkwijze. Behoudens bewijs van tegendeel, wordt de cliŽnt geacht elk borderel en uittreksel te hebben ontvangen op de eerste werkdag volgend op de dagtekening van het borderel, zelfs indien de briefwisseling op verzoek van de cliŽnt post restante blijft in ťťn van de kantoren, verzonden wordt naar een derde of de cliŽnt kiest om deze documenten te raadplegen via de beveiligde website van de bank (dierickx.be).
De cliŽnt die opteert om zijn documenten te raadplegen via de beveiligde website en geen borderellen en uittreksels via de post wenst te ontvangen verklaart zich akkoord om:
* jaarlijks per post een rapport te ontvangen met de verrichtingen over de afgelopen periode en een inventaris van zijn effecten en cash.
* een verwittigingsmail te ontvangen na elke verrichting uitgevoerd op zijn rekening, met een frequentie van 1 maal per dag.
* een contract voor toegang tot de beveiligde site te ondertekenen.
3.2.  Betwistingen worden enkel in aanmerking genomen wanneer ze ten laatste de 2de bankwerkdag volgend op het versturen van het borderel of van het uittreksel bij de bank worden gemeld. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de cliŽnt verondersteld in te stemmen met de vermelde verrichtingen en gegevens en doet hij afstand van elk recht tot latere betwisting.
3.3.  Betwistingen met betrekking tot de niet-uitvoering van beursorders of andere opdrachten dienen te worden geformuleerd binnen twee bankwerkdagen na het verwachte tijdstip van uitvoering ervan.
3.4.  Tenminste jaarlijks en telkens op eenvoudige aanvraag ontvangt de cliŽnt een inventaris van de effecten, de optie- en futureposities en andere tegoeden op zijn rekening. De waarde van de inventaris berust op de meest recente koersen beschikbaar op de moment van afprint, en zijn bijgevolg indicatief. De juistheid van deze inventaris wordt verder geacht te zijn aangetoond, behoudens schriftelijke klacht aan de interne auditor gericht binnen de 7 dagen na het versturen of het ter beschikking stellen van het overzicht.


4. Credit- en debetstanden
4.1.  Alle saldi op de rekening courant, op de spaarrekening en op de rekeningen in andere deviezen zijn verbintenissen op zicht. Voor de afname van grote bedragen in contanten is een reservering van vijf bankwerkdagen vereist.
4.2.  De bank aanvaardt overschrijvingen van effecten of gelden naar een andere financiŽle instelling enkel door middel van schriftelijke en ondertekende opdrachten. De bank aanvaardt telefonische opdrachten of opdrachten via e-mail enkel als de tegoeden overgeschreven worden naar een vooraf schriftelijk opgegeven rekening.
4.3.  De bank behoudt zich het recht voor de intrestvoeten van haar zicht- en spaarrekeningen te wijzigen in functie van de marktrente.
4.4.  Het saldo van de verrichtingen kan gefinancierd worden onder de vorm van "voorschotten in rekening-courant". Op alle debetstanden, van welke aard ook, rekent de bank, behoudens een andersluidende overeenkomst, van rechtswege en zonder aanmaning, debetrente aan.
4.5.  De houders van gemeenschappelijke rekeningen zijn hoofdelijk en op ondeelbare wijze gehouden tot de betaling van elk eventueel debetsaldo en tot het nakomen van de andere verplichtingen onder dezelfde voorwaarden die gelden voor gelijkaardige rekeningen op naam van ťťn natuurlijk persoon.
4.6.  Debetstanden op de zichtrekening zuivert de bank, indien mogelijk, automatisch aan vanuit de verbonden spaarrekening in dezelfde munt. Wanneer aan de rekening subrekeningen in verschillende munten verbonden zijn, is er geen automatische compensatie tussen debet- en creditstanden in de verschillende munten, tenzij de bank dit noodzakelijk acht.
4.7.  De bank kan te allen tijde ten onrechte gecrediteerde of uitbetaalde waarden zonder voorafgaande ingebrekestelling terug debiteren of invorderen.


5. Orders en transacties
5.1.  De cliŽnt of zijn volmachtdrager kan zijn orders aan de loketten, schriftelijk, via fax , via het specifieke orderingavesysteem op de beveiligde website of telefonisch opgeven. Schriftelijke orders of orders per fax worden enkel tijdens de kantooruren aanvaard en na werkelijke ontvangst. Orders op voice-mail of via e-mail aanvaardt de bank niet.
5.2.  De notering of de invoering in het computersysteem van zijn mondelinge of telefonische opdracht door een medewerker van de bank geldt als bewijs van de werkelijke weergave van de opdracht van de cliŽnt. De cliŽnt aanvaardt dat zijn telefonische orders kunnen worden opgenomen op tape. De cliŽnt dient de orders duidelijk te formuleren inzonderheid voor wat betreft aantal, eventuele prijsvoorwaarden, geldigheidsdatum en verrekeningsvoorwaarden. Indien de order een wijziging betreft van een vroeger order, dient de cliŽnt dit duidelijk te vermelden.
5.3.  De bank zal de opgegeven orders naar best vermogen interpreteren en uitvoeren, op risico van de cliŽnt en zonder aansprakelijk te zijn indien het door de cliŽnt beoogde resultaat niet behaald wordt. Hiervoor verwijzen we naar 'het beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiŽle instrumenten' , in bijlage.
5.4.  De bank behoudt zich het recht voor orders te weigeren wanneer de dekking of andere formaliteiten niet in orde zijn. De bank behoudt zich het recht voor om verkooporders te weigeren zolang de effecten niet geleverd zijn en aankooporders zonder de nodige dekking te weigeren of enkel te plaatsen tot beloop van het tegoed op de rekening van de cliŽnt. De bank kan mondeling opgegeven orders weigeren en vragen deze schriftelijk op te geven.
5.5.  Niet-tijdig geleverde effecten, die het voorwerp uitmaken van een verkooporder, mogen door de bank terug gekocht worden. Het koersverschil en de kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.6.  De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de wettelijke bepalingen en de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. Op sommige markten vervallen orders of worden de limieten aangepast bij regularisatie, bij onthechting van de coupon of bij splitsing van het aandeel. De bank is niet verplicht de cliŽnt hierover telkens te informeren.
5.7.  Tenzij anders overeengekomen, zijn optieorders ťťn dag geldig en alle andere beursorders geldig tot het einde van de lopende maand.


6. De briefwisseling
6.1.  Enkel op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de cliŽnt de aan hem gerichte correspondentie laten domiciliŽren in de kantoren van de bank. Het ter beschikking stellen van de correspondentie aan de loketten geldt als ontvangst en de bank is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of laattijdig afhalen ervan.
6.2.  De cliŽnt verbindt er zich toe de briefwisseling geregeld af te halen en tenminste ťťn maal per jaar een akkoordverklaring te ondertekenen. Wanneer de documenten niet afgehaald zijn voor 1 februari van het volgende jaar, heeft de bank het recht om deze op te sturen naar de woonplaats van de cliŽnt. De bank mag de niet-afgehaalde briefwisseling na een periode van ťťn jaar vernietigen.
6.3.  De briefwisseling en informatie wordt verstuurd naar het laatst gekende adres van de cliŽnt of naar elk ander adres daartoe door de cliŽnt opgegeven.
6.4.  De Bank kan er ook voor opteren bepaalde informatie te bezorgen op elektronische wijze, op voorwaarde dat de cliŽnt regelmatige toegang heeft tot het internet (hetgeen wordt verondersteld wanneer de cliŽnt aan de Bank een e-mailadres opgeeft of wanneer de cliŽnt toegang heeft tot de beveiligde website van de bank DL Online). De cliŽnt stemt uitdrukkelijk in met het verstrekken van informatie op elektronische wijze.


7. De dekkingsvereisten
7.1.  De cliŽnt verklaart dat hij alle gelden en financiŽle instrumenten die ingeschreven worden op de rekening aanwendt voor de samenstelling van een regelmatige dekking ten titel van zakelijke zekerheid voor de uitvoering van de huidige en toekomstige verbintenissen tegenover de bank. De cliŽnt geeft de bank toelating deze waarborg te gebruiken voor het vormen van een dekking van haar eigen verbintenissen die zij ten behoeve van de cliŽnt heeft aangegaan.
7.2.  De cliŽnt verplicht zich ertoe om vanaf de eerste aanvraag bijkomende dekking te overhandigen in geval de bestaande dekking onvoldoende groot is voor de uitvoering van de verrichtingen of voor het nakomen van zijn verplichtingen.
7.3.  Indien de cliŽnt, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke blijft om zijn verbintenissen tegenover de bank, uit hoofde van onregelmatige debetstanden, uit hoofde van verplichtingen inzake geschreven opties, inzake futures of uit hoofde van enige andere oorzaak, uit te voeren, is de bank ertoe gemachtigd, ťťn bankwerkdag na het versturen van een schriftelijke aanmaning, bovengenoemde dekking geheel of gedeeltelijk ten gelde te maken op risico van de cliŽnt. In dat geval kan de bank de uitvoering van de lopende orders schorsen, de openstaande posities verminderen of sluiten, dan wel ambtshalve een tegentransactie uitvoeren voor rekening en risico van de cliŽnt. De cliŽnt aanvaardt uitdrukkelijk de versnelde procedure van het ten gelde maken van de effecten van de dekking zoals in de aanmaning vermeld is.
7.4.  Indien de cliŽnt bij de bank meerdere rekeningen heeft op zijn naam dan kunnen deze rekeningen ondanks hun boekhoudkundige splitsing, de onderdelen van ťťn enkele waarborg vormen. De cliŽnt ondertekent hiervoor een overeenkomst voor eenheid van rekening.
7.5.  De bank kan de uitlevering van alle bedragen of effecten, ongeacht hun aard, die voor rekening van de cliŽnt aan de bank zijn toevertrouwd weigeren zolang de cliŽnt niet al zijn verbintenissen tegenover de bank is nagekomen.
7.6.  De bank berekent de vereiste dekking volgens de risicometing die vermeld staat in de brochure "dekkings- vereisten". Het eventuele verlies ten laste van de cliŽnt kan het bedrag van de dekking overschrijden.


8. Nalatenschappen
8.1.  Bij het overlijden van een titularis of van diens huwelijkspartner dienen de erfgenamen of de gevolmachtigde de bank hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De bank zal de betreffende rekeningen blokkeren tot de wettelijke formaliteiten vervuld zijn. De wettelijk samenwonende partner of huwelijkspartner die enige co-titularis van de rekening is, kan echter de helft van de gelden opvragen tot maximum 5000 euro. Deze limieten gelden over alle banken heen. Orders in nota worden geannuleerd. Bij laattijdige verwittiging is de bank niet aansprakelijk voor verrichtingen die de medehouders of volmachtdragers van de rekening na het overlijden nog zouden uitvoeren. Voor rekeningen onder discretionair vermogensbeheer worden de noodzakelijke daden van een normaal beheer verder gesteld.
8.2.  Openstaande posities die risicovol zijn kunnen door de bank geŽvalueerd en gesloten worden.
8.3.  De bank zal de rekeningen deblokkeren nadat zij de opgelegde fiscale verplichtingen heeft vervuld en nadat zij in het bezit is van de door de wetgeving voorgeschreven formaliteiten (o.a. bewijs van erfopvolging, bewijs dat er geen fiscale en sociale schulden zijn in hoofde van de overledene of ťťn van zijn erfgenamen, machtiging van vrederechter). Een gemeenschappelijk schriftelijk akkoord van alle erfgerechtigden of hun gemeenschappelijke lasthebber is vereist om verdere verrichtingen in verband met de tegoeden van de overledene te kunnen verrichten. De bank sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de echtheid, geldigheid of interpretatie van de voorgelegde documenten.


9. Overmacht
9.1.  De cliŽnt aanvaardt dat bij zeer drukke handel of bij technische tekorten van de transmissiesystemen zijn orders worden geschrapt of gedeeltelijk of met vertraging worden uitgevoerd.
9.2.  De bank is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse schade ten gevolge van een zware fout door haar begaan. Zij is niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse schade.
9.3.  De bank is niet aansprakelijk voor de schade die een cliŽnt rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen lijden bij gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten ten gevolge van overmacht, o.a. in geval van oorlog, oproer, staking, brand, gewapende overval, overstroming, ernstig technisch defect, informaticaproblemen, een elektriciteitspanne of andere rampen.


10. Wijziging van tarieven of algemene voorwaarden
10.1.  De bank heeft het recht dit reglement of de geldende tarieven op elk ogenblik te wijzigen ingevolge wettelijke of interne vereisten. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op de oude overeenkomsten. De bank brengt de cliŽnt op de hoogte van deze wijzigingen via de trimestriŽle nieuwsbrief of per gewone brief. Indien de cliŽnt de doorgevoerde wijzigingen niet wenst te onderschrijven staat het hem vrij een einde te maken aan zijn relatie met de bank. Indien de cliŽnt zijn rekening niet opzegt binnen de maand, te rekenen vanaf de datum van het verstuurde bericht, betekent dit dat de cliŽnt de voorgestelde wijzigingen aanvaardt. Wijzigingen die het gevolg zijn van wettelijke bepalingen kan de bank doorvoeren zonder de cliŽnt hiervan vooraf in te lichten.


11. BeŽindiging van de cliŽntenrelatie
11.1.  De cliŽntenovereenkomst is van onbepaalde duur. Elke partij kan op elk moment de overeenkomst beŽindigen door middel van een schriftelijke mededeling en mits opzeg van drie bankwerkdagen ingaande op de dag van ontvangst van de opzegbrief. Bij dringende redenen mag de bank echter op ieder ogenblik en zonder dit te moeten rechtvaardigen, een einde stellen aan de relatie met een cliŽnt of enkel nog bepaalde soorten verrichtingen voor zijn rekening uitvoeren. De bank deelt deze beslissing mee per aangetekende brief en met onmiddellijke uitwerking.
11.2.  De bank kan de overeenkomst van discretionair of adviserend vermogensbeheer beŽindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onverminderd de vereiste tijd voor de vereffening van de portefeuille. De herroeping door de cliŽnt heeft onmiddellijk uitwerking na ontvangst van de opzegbrief, onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en de vereffening van de portefeuille.


12. Betwistingen
12.1.  De gevoerde boekhouding van de bank is aan de cliŽnt tegenstelbaar. De bewijsmiddelen bepaald in het Wetboek van Koophandel zijn van toepassing. Alle rechtshandelingen worden door de bank bewezen t.o.v. de cliŽnt door overlegging van de originele documenten, doorslagen, fotokopieŽn, dan wel magnetische of elektronische gegevensdragers. Alle gebruikte gegevensdragers worden geacht dezelfde bewijskracht te hebben.
12.2.  Alle klachten van de cliŽnt betreffende door de bank verleende bank- en beleggingsdiensten dienen zo snel mogelijk schriftelijk overgemaakt te worden aan de bank. Indien de cliŽnt geen afdoend antwoord heeft ontvangen op zijn klacht, kan de cliŽnt zich wenden tot de ombudsdienst van de financiŽle sector: Ombudsfin. Meer details over de klachtenprocedure zijn raadpleegbaar op www.dierickx.be in de rubriek 'praktische informatie'.
12.3.  Eventuele geschillen tussen de bank en haar cliŽnten vallen onder toepassing van het Belgische recht. Behoudens andersluidend beding zijn de rechtbanken in het rechtsgebied Antwerpen bevoegd.


13. Beschermingsregeling
13.1.  De bank is ingeschreven op de lijst van de kredietinstellingen waaraan in BelgiŽ een vergunning is verleend voorzien bij artikel 14 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Deze vergunning werd verleend door de Nationale Bank van BelgiŽ.
13.2.  De strategie van de bank is gericht op onafhankelijkheid en stabiliteit en op het behoud van een hoge graad van solvabiliteit. De cliŽnt verkrijgt op eenvoudige aanvraag een verkorte versie van de jaarrekening van zodra deze goedgekeurd werd op de algemene vergadering van aandeelhouders.
13.3.  De bank is onderworpen aan de controles van haar interne auditor, van haar bedrijfsrevisor, van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten, de Nationale Bank van BelgiŽ en de overheden van toezicht. De bank is verplicht aangesloten bij het Beschermingsfonds voor Deposito"s en FinanciŽle Instrumenten. Dit fonds treedt op als de bestaanszekerheid van een bank of beursvennootschap in het gedrang komt. De cliŽnt ontvangt op eenvoudige aanvraag de brochure over de werking van dit beschermingsfonds.
13.4.  De cliŽnt is ondergebracht in de categorie niet-professionele cliŽnt, professionele cliŽnt of in aanmerking komende tegenpartij in de zin van de wet van 2 augustus 2002, zoals op de overeenkomst vermeld. Een andere categorie-indeling kan aangevraagd worden onder de voorwaarden van het KB van 18 juni 2007.


14. Beleggingsadvies
14.1.  De bank stelt, op aanvraag, financiŽle informatie ter beschikking van haar cliŽnten. Deze dienstverlening houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. De bank kan voor dit advies niet verantwoordelijk gesteld worden. Deze adviesverlening gebeurt conform de MIFID-Richtlijn 2004/39/EG betreffende de markten voor financiŽle instrumenten.
14.2.  De bank staat niet garant voor de juistheid en de actualiteit van de informatie die zij ter beschikking stelt via haar internetsite en haar publicaties. De adviezen die worden weergegeven zijn informatief bedoeld. De bank kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van beslissingen gebaseerd op deze informatie. De bank wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van de internetsites waarnaar verwezen wordt op haar internetsite.


15. Overeenkomsten en volmachten
15.1.  Voor opening van een rekening voor discretionair of adviserend vermogensbeheer, voor het handelen in afgeleide producten (opties en futures) of om gebruik te maken van de internetdiensten van de bank, dienen bijkomende overeenkomsten ondertekend te worden.
15.2.  De bank kan ten allen tijde wegens administratieve redenen het rekeningnummer van de cliŽnt wijzigen. De overeenkomsten in verband met het vroegere rekeningnummer gaan dan automatisch over op het nieuwe rekeningnummer.
15.3.  Titularissen kunnen gezamenlijk volmacht verlenen aan een derde door het invullen van het formulier "volmachtregeling". Elke herroeping van een volmacht moet schriftelijk gebeuren en de bank kan slechts vanaf de tweede bankwerkdag volgend op de ontvangst van dit bericht verantwoordelijk gesteld worden voor enige transactie uitgevoerd ten gevolge een opdracht van de vroegere volmachtdrager.
15.4.  Titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers) kunnen over een rekening met meerdere titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers) alleen beschikken met de handtekening van alle titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers), behoudens volmacht. Uitzondering hierop zijn de rekeningen op naam van beide echtgenoten, ongeacht hun huwelijksstelsel. Voor deze rekeningen kan elk van de titularissen alleen optreden en alle daden stellen, behoudens andersluidende schriftelijke verklaring. Voor het verlenen van volmacht aan derden moeten beide echtgenoten optreden.
De bank kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een cliŽnt deze bevoegdheid aanwendt met benadeling van rechten van de andere.
15.5.  Tegoeden geplaatst op rekeningen op naam van minderjarige kinderen, moeten worden beschouwd als eigendom van die kinderen. Ouders verbinden zich ertoe om die tegoeden in het uitsluitende belang van hun minderjarige kinderen te beheren. Bijgevolg kunnen ouders maar tegoeden opnemen of overschrijven in het belang van de minderjarige-titularis. De ouders verklaren volledig aansprakelijk te zijn voor de strikte naleving van deze regel, en vrijwaren de bank op hoofdelijke en ondeelbare wijze tegen alle schadelijke gevolgen van hun eventuele tekortkomingen ter zake.
15.6.  De bank kan rekening houden met het bestaan van vruchtgebruik op een rekening. De bank kan hiervoor schriftelijke bewijzen opvragen en/of het uitdrukkelijk schriftelijke akkoord van de vruchtgebruiker(s)en de blote eigenaar(s). In elk geval zijn de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s) zelf verantwoordelijk voor de mogelijke fiscale en juridische gevolgen van dergelijk vruchtgebruik en draagt de bank hieromtrent geen verantwoordelijkheid.
15.7.  De bank kan tussenkomen bij de uitwerking van schenkingen. De bank draagt echter geen verantwoordelijkheid inzake de naleving of uitvoering van bijzondere modaliteiten indien deze zijn opgenomen in een schenkingsakte en kan tevens een schriftelijke opdracht vragen van de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) bij het uitvoeren van bijzondere modaliteiten.


16. Belangenconflicten
16.1.  De bank stelt alles in het werk om te voorkomen dat belangenconflicten haar cliŽnten schade zou berokkenen.
16.2.  De bank kan voor beleggingsdiensten voordelen geven aan en ontvangen van cliŽnten of derden indien dit de dienstverlening ten goede komt en geen afbreuk doet aan de belangenbehartiging van de cliŽnt.
(Voordelen of relatiegeschenken met een waarde kleiner dan 100 euro vallen niet onder deze regeling.)
Deze voordelen dient de bank bekend te maken aan haar cliŽnten indien deze afwijken van de gebruikelijke marktconforme vergoedingen of van de gebruikelijke vergoedingen vermeld in het tarievenoverzicht.
De bank kan beleggingsfondsen en -producten van andere instellingen aanraden en/of plaatsen bij haar cliŽnten. Deze dienstverlening heeft tot doel het algemene aanbod aan beleggingsinstrumenten te vervolledigen. De voordelen hieruit verworven worden in samengevatte vorm vermeld in 'het overzicht van de tarieven'. Verdere details kan de cliŽnt steeds opvragen.
16.3.  De bank werkt samen met erkende financiŽle instellingen die optreden als zaakaanbrengers en met gevolmachtigde agenten of bankmakelaars die, overeenkomstig de wet van 22 maart 2006, werden geregistreerd bij de Commissie voor Bank-Financie-en Assurantiewezen in het register van de tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten. De bank kan deze tussenpersonen een correcte vergoeding geven op de transacties die zij aanbrengen, indien dit de belangenbehartiging van de cliŽnten niet schaadt. Deze vergoedingsberekening wordt in de overeenkomst tussen de zaakaanbrenger of agent en de cliŽnt vermeld.


Onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle vorige versies.

Datum : 01-06-2017
Bijlage 1: Orderuitvoeringsbeleid
Algemeen
Dit beleid beschrijft de commerciŽle politiek van de bank inzake het uitvoeren van orders om te voldoen aan de wettelijke verplichting van 'optimale uitvoering' of 'best execution'.
Het beleid is terug te vinden op de website van de bank onder de rubriek: Praktische Informatie/Rekening openen.
Het beleid is van toepassing op de niet-professionele cliŽnten die orders voor Europese markten plaatsen bij de bank via haar loketten, telefoon, brief, fax of via het beveiligd internetordersysteem.

Toegepaste criteria en aansprakelijkheid
De bank houdt rekening met volgende criteria om voor haar cliŽnten een optimale uitvoering van de orders te bekomen: koers en kosten van uitvoering, waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, snelheid van uitvoering, omvang en aard van de order en andere relevante aspecten.
De bank verbindt er zich toe alle redelijke maatregelen te nemen om een optimale uitvoering te bereiken op basis van de volgorde van de bovenvermelde criteria. Enkel voor grote orders, die de markt kunnen verstoren, wordt rekening gehouden met de omvang van de orders en kan het beleid afwijken.
Het orderuitvoeringsbeleid is een middelenverbintenis van de bank om op een samenhangende wijze de 'beste uitvoering' te bekomen, rekening houdend met de vermelde criteria. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals technische problemen, kan de bank ertoe gedwongen worden om op andere wijze tot een beste uitvoering te komen.

Specifieke instructies
Indien de cliŽnt specifieke instructies geeft inzake de uitvoering van een order, voert de bank, indien mogelijk, dit order uit volgens de gegeven instructies van de cliŽnt. De cliŽnt neemt in dat geval de verantwoordelijkheid op zich indien de order niet is uitgevoerd volgens het 'optimale uitvoeringbeleid' van de bank.

Wijzigingen in het beleid
Bij wijzigingen in het beleid, die een belangrijke impact hebben, informeert de bank de cliŽnten hiervan via haar nieuwsbrief, het uittreksel, elektronische mail of de website. De bank beschouwt de medegedeelde verandering als aanvaard door de cliŽnt. De bank volgt op voortdurende wijze de gehandhaafde criteria op die het beleid bepalen. Minstens ťťn maal per jaar evalueert de bank haar beleid en past het indien nodig aan.
Orders in beursgenoteerde instrumenten, uitgezonderd opties en obligaties
Plaatsen van uitvoeringen (markten)
Achteraan is een lijst(*) opgenomen met de plaatsen van uitvoering (markten) waarop de bank de ontvangen orders uitvoert. Deze lijst is niet volledig en kan eenzijdig door de bank worden aangepast.

"Optimale uitvoering"
Om aan haar verplichting inzake "optimale uitvoering" te voldoen voor orders in beursgenoteerde instrumenten (uitgezonderd opties en obligaties), volgt de bank de hogergenoemde criteria. In bijna alle gevallen zal de optimale uitvoering tot stand komen in de meest liquide markt.

Specifieke regels
Voor de orders in beursgenoteerde instrumenten (uitgezonderd opties en obligaties) hanteert de bank volgende regels:
a) Aangezien de bank lid is van, en via haar eigen tradingsysteem directe toegang heeft tot de markt van Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam), voert zij orders in beursgenoteerde instrumenten met als thuismarkt Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) uit op deze markt.
b) Indien een beursgenoteerd instrument zowel op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) noteert als op een andere markt, voert de bank het order op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) uit, tenzij de liquiditeit hier ontoereikend is.
c) Voor orders in beursgenoteerde instrumenten die niet op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) noteren doet de bank beroep op brokers of correspondent-banken, die de orders uitvoeren volgens hun eigen "optimaal uitvoeringsbeleid".
d) Voor de keuze van de markt houdt de bank geen rekening met de noteringsmunt van het instrument.
Optieorders
Achteraan is een lijst(**) opgenomen met de plaatsen van uitvoering (markten) waarop de bank de ontvangen orders uitvoert. Deze lijst is niet volledig en kan eenzijdig door de bank worden aangepast.

De bank is lid van EuroNext (Brussel, Parijs, Amsterdam) en voert orders in opties op deze markten rechtstreeks uit. Voor de andere markten doet de bank beroep op brokers en correspondentbanken.
Bij een sluitingsorder dient de cliŽnt steeds de plaats van uitvoering te vermelden omdat een eerder ingenomen optiepositie enkel op dezelfde markt kan afgesloten worden als die van bij de opening van de positie.
Orders in obligaties
Lineaire obligaties (OLO's) en staatspapier van BelgiŽ
Orders in klassieke obligaties van de Belgische staat voert de bank uit op EuroNext, deelsegment Brussel. Orders in OLO's voert de bank meestal rechtstreeks uit met banken en brokers (OTC) buiten de gereglementeerde markt van het EuroNext deelsegment Brussel om.
Indien het een order met een beperkt volume betreft kan de bank beslissen om de order uit te voeren op het EuroNext, deelsegment Brussel.

Euro-obligaties
Orders in Euro-obligaties voert de bank rechtstreeks uit met financiŽle instellingen (OTC) die veelal hun prijzen afficheren op het Bloombergsysteem. De bank gebruikt de hogergenoemde criteria(*) als basis voor de uitvoering van deze orders.
De bank kan de uitvoering niet garanderen omdat er uit hoofde van de tegenpartijen op de OTC markt geen verplichting is om te handelen tegen de getoonde prijzen.
Omwille van het beperkt handelsvolume op de beurs van Luxemburg voert de bank in principe geen orders in Euro-obligaties uit op deze markt
Orders van ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen)
Behoudens specifieke instructies van de cliŽnt behandelt de bank een order van een ICB als een intekening op de primaire markt of een terugkoop. De bank plaatst de order bij de promotor van de ICB of haar vertegenwoordiger / agent die de orders centraliseert.
Kasbons en andere niet beursgenoteerde instrumenten
Orders voor de verkoop van kasbons van andere banken worden door de bank meestal uitgevoerd op Euronext ExpertMarket. De bank kan ook kiezen om de kasbons rechtstreeks te verhandelen met andere banken of brokers.
Lijst Uitvoeringsplaatsen
De onderstaande lijst, die niet volledig is, bevat de uitvoeringsplaatsen waarop de bank kan handelen.
Periodiek en indien nodig past de bank deze lijst aan. De bank kan op andere markten dan de hier opgesomde transacties uitvoeren indien dit conform is met haar uitvoeringsbeleid.
*Uitvoeringsplaatsen beursgenoteerde instrumenten (excl Opties)
Euronext Brussel Stock Exchange Toronto Stock Exchange
Euronext Amsterdam Stock Exchange NASDAQ
Euronext Paris Stock Exchange American Stock Exchange (AMEX)
Euronext Lisbon Stock Exchange New York Stock Exchange
Bourse de Luxembourg[ OTC Bulletin Board
Frankfurt Stock Exchange(Xetra) Chicago Board of Trade (CBOT)
Virt-X Boston Stock Exchange (BSE)
London Stock Exchange Pacific Stock Exchange
Stock Exchange of Ireland Athens Stock Exchange
Madrid Stock Exchange Warsaw Stock Exchange
Borsa Italiana Australian Securities Exchange
Vienna Stock Exchange New Zealand Stock Exchange
SWX Swiss Exchange Hong Kong Stock Exchange
OMX Stockholm Excange Stock Exchange of Singapore
OMX Helsinki Exchange Johannesburg Stock Exchange
OMX Copenhagen Exchange Tokyo Stock Exchange
Oslo Stock Exchange  


**Uitvoeringsplaatsen opties
Euronext(Brussel, Parijs) Boston Option Exchange
Euronext Amsterdam Chicago Board Options Exchange
Eurex Deutschland/Eurex ZŁrich Philadelphia Stock Exchange
Chicago Board of Trade  
Optiebeurs Londen (ICE)  

Verklarende woordenlijst
"Markt" : Een handelsplatform waarop koop- en verkooporders volgens bepaalde regels worden samengebracht en waarop transacties tot stand komen.
"Liquide Markt" : Een markt is liquide indien er voor de genoteerde effecten op deze markt vlot een koers tot stand komt zonder betekenisvolle invloed op de koersen, rekening houdend met de volumes die gewoonlijk worden verhandeld.
"Gereglementeerde Markt" : Een door de overheid erkende markt. De FSMA heeft in BelgiŽ volgende markten erkend: "Eurolist by Euronext, de "Trading Facility" markt en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, de buitenbeurs markt van de lineaire obligaties (OLO's), de gesplitste effecten en schatkistcertificaten.
"Niet Gereglementeerde Markt" : Een niet door de overheid erkende markt.
"Beursgenoteerd Instrument" : Een Financieel Instrument zoals een aandeel, obligatie, warrant of optie dat genoteerd is op een markt.
"Over the Counter" ("O.T.C." ) : Een orderverhandeling buiten de markt om. M.a.w. een rechtstreekse transactie tussen twee partijen.
"ExpertMarket" : De niet gereglementeerde markt in BelgiŽ voor de verhandeling van kasbons en andere niet genoteerde effecten volgens het veilingsysteem.
"Afwikkeling" (Clearing en Settlement) : De effectieve levering en betaling die ontstaat uit de uitgevoerde transactie.
Soorten FinanciŽle Instrumenten : zie rubriek 'beleggingsadvies/beleggingsinstrumenten'
Bloomberg : Elektronisch informatiesysteem voor koersen en data van financiŽle instrumenten.

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot de directie op het nummer +32 (0)3 241 09 99 of per e-mail op directie@dierickx.be


Versie 26-06-2015.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website