http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Praktische Informatie - Rekening openen
Welkom op onze website. Wij danken u van harte voor uw interesse in onze bank.
Voor meer informatie over onze internet-service 'Dierickx, Leys - Online':
contacteer ons cliÍntensecretariaat op het nummer +32 (0)3 241 09 93.TOP Hoe open ik een rekening?
Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen in ťťn van onze kantoren.
In overeenstemming met de MiFID-wetgeving dient er voor elke nieuwe rekening een risicoprofiel opgesteld te worden, zodat de bank op de hoogte is van het risico dat u kan en wil nemen met betrekking tot uw beleggingen. U krijgt een OBAN-rekeningnummer toegekend bij de opmaak van de cliŽntenovereenkomst.

U kan onze 'algemene voorwaarden' alvast raadplegen onderaan deze rubriek.
Het overzicht van de kosten vindt u in de rubriek Tarieven .

Indien u nog niet erg vertrouwd bent met (bepaalde) beleggingsinstrumenten kan u best een afspraak maken. Onze commerciŽle medewerkers helpen u graag op weg!


TOP Zicht-, spaar- en effectenrekening
Zowel de effectenrekening als de daaraan gekoppelde zicht- en spaarrekening hebben hetzelfde basisnummer. Naast de zichtrekening en de spaarrekening in euro, kan u ook rekeningen openen in andere courante munten zoals dollars, ponden, Zwitserse frank, enz.

Voor de handel in afgeleide producten (opties, turbo's en warrants) is een bijkomende specifieke overeenkomst noodzakelijk.
Ook voor onze dienstverleningen inzake discretionair vermogensbeheer, adviserend vermogensbeheer of financiŽle planning is een afzonderlijke overeenkomst in voege.

Na de inbreng van uw effecten of een voorschot kan u of uw vermogensbeheerder de eerste orders plaatsen. De afrekeningen van de aan- en verkopen van effecten verlopen via de zichtrekening. De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. Na elke transactie ontvangt u per post of online het borderel samen met het rekeninguittreksel.

Meer informatie over het transfereren van gelden of effecten vanuit andere instellingen naar uw rekening bij onze Bank, vindt u in de rubriek 'overmaken geld en effecten' .

In afwachting van een belegging kan u de tegoeden op uw spaarrekening plaatsen. Het geld blijft onmiddellijk beschikbaar. U kan steeds telefonisch de tegoeden van uw zichtrekening naar uw interne spaarrekening overschrijven of u kan vragen om dit automatisch op het einde van de maand te doen.

Per kwartaal of tussentijds op aanvraag ontvangt u de inventaris van uw effectendossier.
Na toekenning van een geheim password kan u uw rekening ook raadplegen via deze website.
Bij stortingen of afnames hoger dan 1200 euro zenden wij u onmiddellijk een uittreksel. Voor kleinere bedragen ontvangt u het uittreksel hetzij bij het volgende borderel, hetzij trimestrieel.

Onze medewerkers zijn onderworpen aan een strenge discretieplicht. In onze bank passen wij de bepalingen van de privacywet en het bankgeheim correct toe.

TOP Orders
•  Telefoon
+32 (0)3 241 09 99 (Antwerpen) - +32 (0)3 443 93 50 (Mortsel)- +32 (0)9 240 00 40 (SML)
bereikbaar van 8u tot 18u - voor orders tot 22u
 
•  Fax
+32 (0)3 248 43 74 (Antwerpen) - +32 (0)3 449 22 06 (Mortsel) - +32 (0)9 240 00 49 (SML) (tijdens kantooruren)
 
•  E-mail
Wegens veiligheidsredenen kunnen we geen orders via e-mail aanvaarden.
 
•  Via onze onlineservice
mits gebruik van uw password en pincode tijdens de beursuren
 
• 
Ook wanneer op feestdagen de belangrijke beurzen open zijn kan u telefonische orders doorgeven! Tel.nr: +32 (0)3 241 09 99.
TOP Algemene voorwaarden en beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiŽle instrumenten
1. Inleiding
 
1.1. Dierickx Leys Private Bank nv is een kredietinstelling naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (hierna 'de Bank'), met ondernemingsnummer 0413.564.943.
 
1.2. De Algemene Voorwaarden die opgesomd zijn in onderhavig document regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank en haar titularissen van de rekening of hun (wettelijke) vertegenwoordigers (hierna 'de CliŽnt'). Voorafgaand aan het aangaan van de cliŽntenrelatie wordt aan de CliŽnt een exemplaar overhandigd van deze Algemene Voorwaarden. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden alsook alle informatie waarnaar in onderhavig document verwezen wordt, zijn ook raadpleegbaar op www.dierickxleys.be onder de rubriek 'CliŽnteninformatie' of opvraagbaar aan de loketten van de Bank. Onderhavige Algemene Voorwaarden vervangen alle vorige versies.
 
1.3. De Bank heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen ingevolge wettelijke of interne vereisten. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op de bestaande overeenkomsten. De Bank brengt de CliŽnt op de hoogte van deze wijzigingen via de trimestriŽle nieuwsbrief, per gewone brief of per elektronisch bericht. Indien de CliŽnt de doorgevoerde wijzigingen niet wenst te onderschrijven staat het hem vrij een einde te maken aan zijn relatie met de Bank. Indien de CliŽnt zijn rekening niet opzegt binnen de maand, te rekenen vanaf de datum van het verstuurde bericht, betekent dit dat de CliŽnt de voorgestelde wijzigingen aanvaardt. Wijzigingen die het gevolg zijn van wettelijke bepalingen kan de Bank doorvoeren zonder de CliŽnt hiervan vooraf in te lichten.
 
2. Identificatie van de CliŽnt
 
2.1 Bij het aangaan van de cliŽntenrelatie, dient de CliŽnt, conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en alle andere toepasselijke rechtsbronnen, gegevens en documenten te bezorgen aan de Bank met het oog op identificatie.
 
2.2 De CliŽnt stelt de Bank onverwijld schriftelijk en desgevallend met voorlegging van de nodige bewijsstukken, in kennis van alle wijzigingen in de initieel verstrekte gegevens.
 
2.3 De CliŽnt is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet- of laattijdig mededelen van deze gegevens en wijzigingen ervan, en uit het verstrekken van onjuiste inlichtingen en/of documenten hieromtrent.
 
2.4 De Bank is gerechtigd de rekening te blokkeren indien zij niet in het bezit is van de wettelijk vereiste identificatiestukken van de CliŽnt en de vruchtgebruikers of andere uiteindelijk rechthebbenden van de rekening.
 
3. Verwerking van persoonsgegevens
 
3.1 De medewerkers van de Bank zijn gebonden aan een strenge discretieplicht en aan de bepalingen van de regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Bank registreert de persoonsgegevens van de CliŽnt in een bestand zodat zij haar normale bedrijvigheden kan uitvoeren en de CliŽnt op de hoogte kan stellen van haar dienstverlening en activiteiten. De CliŽnt beschikt over een recht op toegang tot deze gegevens en op de verbetering of schrapping van de onvolledige, niet-relevante of onjuiste gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel in de door de wet bepaalde gevallen is de Bank er toe gehouden inlichtingen te verstrekken op aanvraag van de Belgische gerechtelijke autoriteiten of andere overheden. Het betreft o.a. onderzoeken i.v.m. de wet op misbruik van voorkennis, op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, op oplichting of koersmanipulatie of op het witwassen van misdaadgelden en terrorismefinanciering.
 
3.2 In uitvoering van artikel 322 ß3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, communiceert de Bank jaarlijks volgende gegevens van de CliŽnt-titularis aan het centraal aanspreekpunt (hierna 'CAP'):
- Voor natuurlijke personen: het rijksregisternummer of, bij ontstentenis van dit nummer, de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats of het geboorteland;
- Voor een Belgisch rechtspersoon: het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- Voor de overige CliŽnten: de volledige naam van de CliŽnt, rechtsvorm en land van vestiging;
- De afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben;
- De contracten die lopende waren en waarvan de CliŽnt houder of medehouder is geweest tijdens het kalenderjaar.
Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om het bedrag van de belastbare inkomsten van de CliŽnt vast te stellen of om de vermogenssituatie van de CliŽnt te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve boeten, van de intresten en van de kosten. Elke CliŽnt heeft recht op inzage van de gegevens die op zijn naam in het CAP zijn geregistreerd en kan de Bank vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of te verwijderen. De meegedeelde gegevens worden door het CAP voor een periode van 8 jaar bewaard.
 
3.3 De CliŽnt aanvaardt dat de Bank alle inlichtingen en documenten (inclusief zijn identiteit) verstrekt aan de toezichthoudende autoriteiten in de gevallen zoals verplicht door de relevante wetgeving of reglementen. Eenzelfde machtiging geldt voor de autoriteiten die bevoegd zijn voor buitenlandse markten.
 
3.4 Op grond van wettelijke verplichtingen waaronder onder meer maar niet limitatief diegene die voortvloeien uit de MiFID voorschriften, alsook met het oog op het beslechten van betwistingen, heeft de Bank het recht om alle communicatie tussen de CliŽnt en de Bank, met name maar niet beperkt tot e-mail, vaste en/of mobiele telefonie, op te nemen en te bewaren. De opname zal bewaard worden gedurende de tijd die noodzakelijk is in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. De CliŽnt heeft het recht toegang te vragen tot de opnames van deze registraties.
 
4. Deponeren en bewaren van effecten
 
4.1 De Bank kan de financiŽle instrumenten die haar zijn toevertrouwd in bewaring geven bij zorgvuldig uitgekozen derde bewaarders, die erkende financiŽle instellingen of deposito-instellingen zijn en die beantwoorden aan de criteria van de MiFID-wetgeving, rekening houdend met de deskundigheid en de marktreputatie van deze instellingen. De derde-bewaarders mogen deze financiŽle instrumenten op een omnibusrekening aanhouden. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gehele of gedeeltelijke verlies, door de door haar geselecteerde derde-bewaarder, van de gedeponeerde financiŽle instrumenten, noch ingeval de derde bewaarder een fout begaat, noch ingeval tegen hem een insolventieprocedure wordt geopend, behoudens in geval van zware fout of bedrog in hoofde van de Bank. Bovendien mag de Bank de gedeponeerde effecten gebruiken voor de afhandeling van haar transacties met andere financiŽle instellingen.
 
4.2 De Bank maakt gebruik van afzonderlijke rekeningen voor wat betreft de financiŽle instrumenten die toebehoren aan de Bank, en deze die toebehoren aan de CliŽnt. De Bank ziet erop toe dat de derde-bewaarders waarbij de Bank financiŽle instrumenten van de CliŽnt deponeert, eveneens een duidelijk onderscheid doorvoert tussen de financiŽle instrumenten die toebehoren aan de derde-bewaarder zelf , deze die toebehoren aan de Bank, en deze die toebehoren aan de CliŽnt.
 
4.3 Effectenoperaties ('corporate actions') zonder geldverrichting voert de Bank automatisch uit. Voor effectenoperaties die een belangrijke keuze of een nieuwe inbreng van gelden vereisen, contacteert de Bank de CliŽnt. Zonder tegenbericht handelt de Bank naar best vermogen de verrichting af.
 
4.4 De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die de CliŽnt kan lijden wegens gebreken die verbonden zijn aan de gedeponeerde effecten, beleggingsproducten of voor onregelmatigheden die voor de deponering zijn ontstaan.
 
4.5 De CliŽnt draagt alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit de bewaargeving of verhandeling van niet meer gangbare waarden of met verzet aangetekende effecten. Indien de Bank, ondanks het verzet , de effecten toch heeft uitbetaald, moet de betrokken CliŽnt onmiddellijk de tegenwaarde terugbetalen. De Bank mag de rekening van de CliŽnt, zonder aanmaning, debiteren voor het bedrag van de tegenwaarde en de eventuele andere schade.
 
4.6 De Bank mag de stemrechten verbonden aan de effecten in bewaring uitoefenen mits de schriftelijke toestemming van de CliŽnt. De CliŽnt die zijn stemrechten wenst uit te oefenen, dient de Bank hierover minstens tien (10) dagen op voorhand te verwittigen.
 
4.7 Voor de waardering van beursgenoteerde effecten maakt de Bank gebruik van de recentste beurskoers. Voor financiŽle instrumenten die niet of niet regelmatig noteren op een gereglementeerde beurs gebruikt de Bank de waardering aangeleverd door Clearstream, Bloomberg of andere betrouwbare dataleveranciers.
 
5. Borderellen, uittreksels en inventarissen
 
5.1 De Bank verstrekt de CliŽnt regelmatige rapporten inzake de transacties en de tegoeden op zijn rekening.
 
5.2 Na elke beleggingstransactie stuurt de Bank een borderel van uitvoering samen met een rekeninguittreksel op naar de CliŽnt of houdt deze te zijner beschikking, tenzij de CliŽnt uitdrukkelijk kiest voor een andere verzendingsfrequentie of werkwijze. Indien de CliŽnt een overeenkomst inzake discretionair vermogensbeheer heeft gesloten met de Bank, ontvangt hij een volledige kwartaalrapportering. Behoudens bewijs van tegendeel, wordt de CliŽnt geacht elk borderel en uittreksel te hebben ontvangen op de eerste werkdag volgend op de dagtekening van het borderel, zelfs indien de briefwisseling op verzoek van de CliŽnt post restante blijft in ťťn van de kantoren, verzonden wordt naar een derde of de CliŽnt kiest om deze documenten te raadplegen via de beveiligde website van de Bank ('DL Online'). De CliŽnt die opteert om zijn documenten te raadplegen via DL Online en geen borderellen en uittreksels via de post wenst te ontvangen verklaart zich akkoord om:
een verwittigingsmail te ontvangen na elke verrichting uitgevoerd op zijn rekening, met een frequentie van eenmaal per dag.
een overeenkomst 'Raadpleging gegevens en opgave orders via internet' te ondertekenen.
 
5.3 Betwistingen worden enkel in aanmerking genomen wanneer ze ten laatste de tweede bankwerkdag volgend op het versturen van het borderel of van het uittreksel bij de Bank worden gemeld. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de CliŽnt verondersteld in te stemmen met de vermelde verrichtingen en gegevens en doet hij afstand van elk recht tot latere betwisting.
 
5.4 Betwistingen met betrekking tot de niet-uitvoering van beursorders of andere opdrachten dienen te worden geformuleerd binnen twee bankwerkdagen na het verwachte tijdstip van uitvoering ervan.
 
5.5 Bij het begin van elk kwartaal wordt de kwartaal-inventaris van de effecten, de optieposities en andere tegoeden ter beschikking gesteld aan de CliŽnt hetzij per post hetzij via DL Online. De CliŽnt ontvangt op eenvoudige aanvraag een tussentijdse inventaris of kan de rekeninggegevens steeds raadplegen via DL Online.
 
5.6 De waarde van de inventaris berust op de meest recente koersen beschikbaar op de moment van weergave en zijn bijgevolg indicatief. Indien de Bank niet beschikt over deze informatie, zal zij een zo recent mogelijke koers of een benaderende schatting trachten weer te geven. De juistheid van deze inventaris wordt verder geacht te zijn aangetoond, behoudens schriftelijke klacht aan de interne auditor gericht binnen de zeven dagen na het versturen of het ter beschikking stellen van het overzicht.
 
6. Credit- en debetstanden
 
6.1 Alle saldi op de rekening courant, op de spaarrekening en op de rekeningen in andere deviezen zijn verbintenissen op zicht. Voor de afname van bedragen in contanten is een reservering van vijf bankwerkdagen vereist.
 
6.2 De Bank aanvaardt overschrijvingen van effecten of gelden naar een andere financiŽle instelling enkel door middel van schriftelijke en ondertekende opdrachten. De Bank aanvaardt telefonische opdrachten of opdrachten via e-mail enkel als de tegoeden overgeschreven worden naar een vooraf schriftelijk opgegeven rekening.
 
6.3 De Bank behoudt zich het recht voor de intrestvoeten van haar zicht- en spaarrekeningen te wijzigen in functie van de marktrente.
 
6.4 Het saldo van de verrichtingen kan gefinancierd worden onder de vorm van "voorschotten in rekening-courant". Op alle debetstanden, van welke aard ook, rekent de Bank, behoudens een andersluidende overeenkomst, van rechtswege en zonder aanmaning, debetrente aan.
 
6.5 De houders van gemeenschappelijke rekeningen zijn hoofdelijk en op ondeelbare wijze gehouden tot de betaling van elk eventueel debetsaldo en tot het nakomen van de andere verplichtingen onder dezelfde voorwaarden die gelden voor gelijkaardige rekeningen op naam van ťťn natuurlijk persoon.
 
6.6 Debetstanden op de zichtrekening zuivert de Bank, indien mogelijk, automatisch aan vanuit de verbonden spaarrekening in dezelfde munt. Wanneer aan de rekening subrekeningen in verschillende munten verbonden zijn, is er geen automatische compensatie tussen debet- en creditstanden in de verschillende munten, tenzij de Bank dit noodzakelijk acht.
 
6.7 De Bank kan te allen tijde ten onrechte gecrediteerde of uitbetaalde waarden zonder voorafgaande ingebrekestelling terug debiteren of invorderen.
 
7. Orders en transacties
 
7.1 De CliŽnt of zijn volmachtdrager kan zijn orders aan de loketten, via brief, telefonisch via een aangekondigde lijn, via fax of via DL Online opgeven. De uitvoering van een telefonische order via een niet aangekondigde lijn (zoals bijvoorbeeld een gsm) mag door de Bank uitgesteld worden tot de Bank dit order heeft kunnen bevestigen met de CliŽnt via een aangekondigde lijn. Schriftelijke orders of orders per fax worden enkel tijdens de kantooruren aanvaard en na werkelijke ontvangst. Orders op voice-mail of via e-mail aanvaardt de Bank niet.
 
7.2 De notering of de invoering in het computersysteem van zijn mondelinge of telefonische opdracht door een medewerker van de Bank geldt als bewijs van de werkelijke weergave van de opdracht van de CliŽnt. De CliŽnt dient de orders duidelijk te formuleren inzonderheid voor wat betreft aantal, eventuele prijsvoorwaarden, geldigheidsdatum en verrekeningsvoorwaarden. Indien de order een wijziging betreft van een vroeger order, dient de CliŽnt dit duidelijk te vermelden.
 
7.3 De Bank zal de opgegeven orders naar best vermogen interpreteren en uitvoeren, op risico van de CliŽnt en zonder aansprakelijk te zijn indien het door de CliŽnt beoogde resultaat niet behaald wordt. Hiervoor verwijzen we naar 'Het beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiŽle instrumenten' waarvan de meest recente versie te raadplegen is op www.dierickxleys.be.
 
7.4 De Bank behoudt zich het recht voor orders te weigeren wanneer de dekking of andere formaliteiten niet in orde zijn. De Bank behoudt zich het recht voor om verkooporders te weigeren zolang de effecten niet geleverd zijn en aankooporders zonder de nodige dekking te weigeren of enkel te plaatsen tot beloop van het tegoed op de rekening van de CliŽnt. De Bank kan mondeling opgegeven orders weigeren en vragen deze schriftelijk op te geven.
 
7.5 Niet-tijdig geleverde effecten, die het voorwerp uitmaken van een verkooporder, mogen door de Bank terug gekocht worden. Het koersverschil en de kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
7.6 De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de wettelijke bepalingen en de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. Op sommige markten vervallen orders of worden de limieten aangepast bij bepaalde effectenoperaties (corporate actions), bij onthechting van de coupon of bij splitsing van het aandeel. De Bank is niet verplicht de CliŽnt hierover telkens te informeren.

7.7 Tenzij anders overeengekomen, zijn orders geldig tot het einde van de handelsdag van de inleg.
 
7.8 De CliŽnt kan gebruik maken van DL Online met het oog op het consulteren van de rekening en/of het zelf opgeven van orders. Orders die via DL Online worden doorgegeven, gebeuren op een execution-only basis waardoor deze enkel een passendheid en/of doelgroeptest ondergaan. De Bank verschaft aldus over deze orders geen gepersonaliseerd advies noch een geschiktheidsbeoordeling.
 
7.9 De CliŽnt is ondergebracht in de categorie niet-professionele CliŽnt, professionele CliŽnt of in aanmerking komende tegenpartij overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De CliŽnt wordt op de hoogte gebracht van de categorie in de overeenkomst tot opening van de cliŽntenrekening. De professionele CliŽnt en de in aanmerking komende tegenpartij kunnen vragen de categorie te wijzigen onder de voorwaarden vermeld op www.dierickxleys.be.
 
7.10 Vooraleer beleggingsdiensten te verrichten voor een CliŽnt, stelt de Bank samen met de niet-professionele CliŽnt een profieldocument op. Dit document bestaat uit een vragenlijst voor de opstelling van het beleggersprofiel, die peilt naar de kennis en ervaring, de beleggingsdoelstellingen en de financiŽle draagkracht van de CliŽnt. De CliŽnt brengt de Bank op de hoogte van elk feit dat de in het beleggersprofiel verstrekte informatie wijzigt. Zolang dit niet gebeurd is, mag de Bank zich baseren op de door de CliŽnt oorspronkelijke verstrekte informatie.
 
8. Communicatie en correspondentie
 
8.1 De briefwisseling en informatie wordt verstuurd naar het laatst gekende adres van de CliŽnt of naar elk ander adres daartoe door de CliŽnt opgegeven. De Bank kan er ook voor opteren bepaalde informatie, zowel van precontractuele als van contractuele aard, te bezorgen op elektronische wijze, op voorwaarde dat de CliŽnt regelmatige toegang heeft tot het internet, hetgeen wordt verondersteld wanneer de CliŽnt aan de Bank een e-mailadres opgeeft of wanneer de CliŽnt toegang heeft tot DL Online. De CliŽnt stemt uitdrukkelijk in met het verstrekken van informatie op elektronische wijze.
 
8.2 De Bank kan er ook voor opteren bepaalde informatie, zowel van precontractuele als van contractuele aard, te bezorgen op elektronische wijze, op voorwaarde dat de CliŽnt regelmatige toegang heeft tot het internet, hetgeen wordt verondersteld wanneer de CliŽnt aan de Bank een e-mailadres opgeeft of wanneer de CliŽnt toegang heeft tot DL Online. De CliŽnt stemt uitdrukkelijk in met het verstrekken van informatie op elektronische wijze.
 
8.3 Enkel op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de CliŽnt de aan hem gerichte correspondentie laten domiciliŽren in de kantoren van de Bank. Het ter beschikking stellen van de correspondentie aan de loketten geldt als ontvangst en de Bank is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of laattijdig afhalen ervan. De CliŽnt verbindt er zich toe deze briefwisseling geregeld af te halen en tenminste ťťn maal per jaar een akkoordverklaring te ondertekenen. Wanneer de documenten niet afgehaald zijn voor ťťn (1) februari van het volgende jaar, heeft de Bank het recht om deze op te sturen naar de woonplaats van de CliŽnt. De Bank mag de niet-afgehaalde briefwisseling na een periode van ťťn jaar vernietigen.
 
9. De dekkingsvereisten
 
9.1 De CliŽnt verklaart dat hij alle gelden en financiŽle instrumenten die ingeschreven worden op de rekening aanwendt voor de samenstelling van een regelmatige dekking ten titel van zakelijke zekerheid voor de uitvoering van de huidige en toekomstige verbintenissen tegenover de Bank. De CliŽnt geeft de Bank toelating deze waarborg te gebruiken voor het vormen van een dekking van haar eigen verbintenissen die zij ten behoeve van de CliŽnt heeft aangegaan.
 
9.2 De CliŽnt verplicht zich ertoe om vanaf de eerste aanvraag bijkomende dekking te overhandigen in geval de bestaande dekking onvoldoende groot is voor de uitvoering van de verrichtingen of voor het nakomen van zijn verplichtingen.
 
9.3 Indien de CliŽnt, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke blijft om zijn verbintenissen tegenover de Bank, uit hoofde van onregelmatige debetstanden, uit hoofde van verplichtingen inzake geschreven opties, inzake futures of uit hoofde van enige andere oorzaak, uit te voeren, is de Bank ertoe gemachtigd, ťťn Bankwerkdag na het versturen van een schriftelijke aanmaning, bovengenoemde dekking geheel of gedeeltelijk ten gelde te maken op risico van de CliŽnt. In dat geval kan de Bank de uitvoering van de lopende orders schorsen, de openstaande posities verminderen of sluiten, dan wel ambtshalve een tegentransactie uitvoeren voor rekening en risico van de CliŽnt. De CliŽnt aanvaardt uitdrukkelijk de versnelde procedure van het ten gelde maken van de effecten van de dekking zoals in de aanmaning vermeld is.
 
9.4 Indien de CliŽnt bij de Bank meerdere rekeningen heeft op zijn naam dan kunnen deze rekeningen ondanks hun boekhoudkundige splitsing, de onderdelen van ťťn enkele waarborg vormen. De CliŽnt ondertekent hiervoor een overeenkomst voor eenheid van rekening.
 
9.5 De Bank kan de uitlevering van alle bedragen of effecten, ongeacht hun aard, die voor rekening van de CliŽnt aan de Bank zijn toevertrouwd weigeren zolang de CliŽnt niet al zijn verbintenissen tegenover de Bank is nagekomen.
 
9.6 De Bank berekent de vereiste dekking volgens de risicometing die vermeld staat in de informatienota 'marginvereisten'. Het eventuele verlies ten laste van de CliŽnt kan het bedrag van de dekking overschrijden.
 
10. Nalatenschappen
 
10.1 Bij het overlijden van een titularis of van diens huwelijkspartner dienen de erfgenamen of de gevolmachtigde de Bank hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Bank zal de betreffende rekeningen blokkeren tot de wettelijke formaliteiten vervuld zijn. De wettelijk samenwonende partner of huwelijkspartner die enige co-titularis van de rekening is, kan echter de helft van de gelden opvragen tot maximum 5000 euro. Deze limieten gelden over alle Banken heen. Orders in nota worden geannuleerd. Bij laattijdige verwittiging is de Bank niet aansprakelijk voor verrichtingen die de medehouders of volmachtdragers van de rekening na het overlijden nog zouden uitvoeren. Voor rekeningen onder discretionair vermogensbeheer worden de noodzakelijke daden van een normaal beheer verder gesteld.
 
10.2 Openstaande posities die risicovol zijn kunnen door de Bank geŽvalueerd en gesloten worden.
 
10.3 De Bank zal de rekeningen deblokkeren nadat zij de opgelegde fiscale verplichtingen heeft vervuld en nadat zij in het bezit is van de door de wetgeving voorgeschreven formaliteiten (o.a. bewijs van erfopvolging, bewijs dat er geen fiscale en sociale schulden zijn in hoofde van de overledene of ťťn van zijn erfgenamen, machtiging van vrederechter). Een gemeenschappelijk schriftelijk akkoord van alle erfgerechtigden of hun gemeenschappelijke lasthebber is vereist om verdere verrichtingen in verband met de tegoeden van de overledene te kunnen verrichten. De Bank sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de echtheid, geldigheid of interpretatie van de voorgelegde documenten.
 
11. Overmacht
 
11.1 De CliŽnt aanvaardt dat bij zeer drukke handel of bij technische tekorten van de transmissiesystemen zijn orders worden geschrapt of gedeeltelijk of met vertraging worden uitgevoerd.
 
11.2 De Bank is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse schade ten gevolge van een zware fout door haar begaan. Zij is niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse schade.
 
11.3 De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die een CliŽnt rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen lijden bij gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten ten gevolge van overmacht, o.a. in geval van oorlog, oproer, staking, brand, gewapende overval, overstroming, ernstig technisch defect, informaticaproblemen, een elektriciteitspanne of andere rampen.
 
12. BeŽindiging van de cliŽntenrelatie
 
12.1 De cliŽntenovereenkomst is van onbepaalde duur. Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of bijzondere bepalingen waaronder kredietovereenkomsten, kan elke partij op elk moment de overeenkomst beŽindigen door middel van een schriftelijke mededeling en mits opzeg van drie bankwerkdagen ingaande op de dag van ontvangst van de opzegbrief. Bij dringende redenen mag de Bank echter op ieder ogenblik en zonder dit te moeten rechtvaardigen, een einde stellen aan de relatie met een CliŽnt of enkel nog bepaalde soorten verrichtingen voor zijn rekening uitvoeren. De Bank deelt deze beslissing mee per aangetekende brief en met onmiddellijke uitwerking.
 
12.2 De Bank kan de overeenkomst van discretionair of adviserend vermogensbeheer beŽindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onverminderd de vereiste tijd voor de vereffening van de portefeuille. De herroeping door de CliŽnt heeft onmiddellijk uitwerking na ontvangst van de opzegbrief, onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en de vereffening van de portefeuille.
 
12.3 De Bank houdt zich het recht voor om elke rekening die gedurende zes (6) maanden geen activa vertoont, ambtshalve af te sluiten.
 
13. Betwistingen
 
13.1 De gevoerde boekhouding van de Bank is aan de CliŽnt tegenstelbaar. De bewijsmiddelen bepaald in het Wetboek van Koophandel zijn van toepassing. Alle rechtshandelingen worden door de Bank bewezen t.o.v. de CliŽnt door overlegging van de originele documenten, doorslagen, fotokopieŽn, dan wel elektronische gegevensdragers. Alle gebruikte gegevensdragers worden geacht dezelfde bewijskracht te hebben.
 
13.2 Alle klachten van de CliŽnt betreffende door de Bank verleende bank- en beleggingsdiensten dienen zo snel mogelijk schriftelijk overgemaakt te worden aan de Bank. Indien de CliŽnt geen afdoend antwoord heeft ontvangen op zijn klacht, kan de CliŽnt zich wenden tot de ombudsdienst van de financiŽle sector: Ombudsfin. Meer details over de klachtenprocedure zijn raadpleegbaar op www.dierickxleys.be.
 
13.3 Eventuele geschillen tussen de Bank en de CliŽnt vallen onder toepassing van het Belgische recht. Behoudens andersluidend beding zijn de rechtbanken in Antwerpen bevoegd.
 
14. Beschermingsregeling
 
14.1 De Bank is ingeschreven op de lijst van de kredietinstellingen waaraan in BelgiŽ een vergunning is verleend voorzien bij artikel 14 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Deze vergunning werd verleend door de Nationale Bank van BelgiŽ.
 
14.2 De strategie van de Bank is gericht op onafhankelijkheid en stabiliteit en op het behoud van een hoge graad van solvabiliteit. De CliŽnt verkrijgt op eenvoudige aanvraag een verkorte versie van de jaarrekening van zodra deze goedgekeurd werd op de algemene vergadering van aandeelhouders.
 
14.3 De Bank is onderworpen aan de controles van haar interne auditor, van haar bedrijfsrevisor, van de FSMA, de Nationale Bank van BelgiŽ en de overheden van toezicht. De Bank is verplicht aangesloten bij het Beschermingsfonds voor Deposito"s en FinanciŽle Instrumenten. Dit fonds treedt op als de bestaanszekerheid van een Bank of beursvennootschap in het gedrang komt. De CliŽnt ontvangt op eenvoudige aanvraag de brochure over de werking van dit beschermingsfonds.
 
15. Beleggingsadvies
 
15.1 De Bank stelt financiŽle informatie en beleggingsaanbevelingen ter beschikking van de CliŽnt. Deze dienstverlening houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. De Bank kan voor dit advies niet verantwoordelijk gesteld worden. Deze adviesverlening gebeurt conform de MiFID-Richtlijn 2014/65/EU betreffende de markten voor financiŽle instrumenten.
 
15.2 De Bank staat niet garant voor de juistheid en de actualiteit van de informatie die zij ter beschikking stelt via haar internetsite en haar publicaties. De aanbevelingen die worden weergegeven zijn informatief bedoeld. De Bank kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van beslissingen gebaseerd op deze informatie. De Bank wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt op www.dierickxleys.be.
 
15.3 De Bank zal in het kader van haar beleggingsadvies een toereikende verscheidenheid van op de markt beschikbare financiŽle instrumenten zoals onder andere maar niet limitatief aandelen, obligaties, vastgoedeffecten, collectieve beleggingsinstrumenten ('fondsen') en trackers, onderzoeken en beoordelen.
 
15.4 Het beleggingsadvies is gebaseerd op een brede analyse van verschillende soorten financiŽle instrumenten. Het beleggingsadvies wordt op afhankelijke wijze verstrekt aangezien op het vlak van collectieve beleggingsinstrumenten, de Bank bij voorkeur haar eigen fondsen, waarvoor zij het financiŽle beheer uitoefent, aanbiedt.
 
15.5 De Bank is gerechtigd voor het aanbieden aan de CliŽnt van financiŽle instrumenten, zoals instellingen voor collectieve beleggingen van derde partijen, van deze derde partijen vergoedingen (inducements) te ontvangen voor zover deze vergoedingen de kwaliteit van de dienst aan de CliŽnt verhogen en dit geen afbreuk doet aan de plicht van de Bank om zich op een eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de CliŽnt. De vergoedingen maken het de Bank onder meer mogelijk om deze fondsen van derden te analyseren om op die manier te kunnen antwoorden op vragen van de CliŽnt met betrekking tot deze fondsen. De vergoedingen worden duidelijk aan de CliŽnt bekendgemaakt. In het geval van discretionair vermogensbeheer worden dergelijke vergoedingen doorgestort aan de CliŽnt.
 
15.6 De Bank kan kleine niet-geldelijke tegemoetkomingen van derden ontvangen voor zover deze redelijk en proportioneel zijn, de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen en geen afbreuk doen aan de plicht de belangen van de CliŽnt te behartigen.
 
15.7 Bij advisering aan een niet-professionele CliŽnt wordt vůůr het verrichten van een transactie een geschiktheidsbeoordeling uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of de belegging beantwoordt aan zijn beleggersprofiel. Deze geschiktheidsbeoordeling wordt geformaliseerd in een geschiktheids-verklaring die aan de CliŽnt wordt bezorgd, hetzij apart hetzij samen met de orderbevestiging ten laatste samen met de borderel. Indien het advies wordt opgegeven door middel van een techniek voor communicatie op afstand die de voorafgaande verstrekking van de geschiktheidsverklaring belet, heeft de CliŽnt de mogelijkheid de transactie uit te stellen teneinde de geschiktheidsverklaring vooraf te ontvangen. Indien de CliŽnt deze mogelijkheid niet inroept en de transactie onmiddellijk opgeeft, gaat de Bank ervan uit dat de CliŽnt instemt met de ontvangst van de geschiktheidsverklaring zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie. De Bank zal in dat geval deze geschiktheidsverklaring zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de CliŽnt op een duurzame drager.
 
15.8 De Bank biedt de CliŽnt een periodieke geschiktheidsbeoordeling aan van de beleggingen in zijn portefeuille. De hernieuwde geschiktheidsrapporten kan de CliŽnt raadplegen via DL Online of op eenvoudig verzoek opvragen.
 
15.9 De Bank kan mogelijks geen geschiktheidsbeoordeling uitvoeren over financiŽle instrumenten die de CliŽnt inbrengt vanuit andere instellingen en die zij niet opvolgt. De Bank kan de CliŽnt vragen deze posities te verkopen of af te nemen.
 
16. Overeenkomsten en volmachten
 
16.1 Voor opening van een rekening voor discretionair of adviserend vermogensbeheer, voor het handelen in afgeleide producten (zoals opties) of om gebruik te maken van DL Online, dienen bijkomende overeenkomsten ondertekend te worden.
 
16.2 De Bank kan ten allen tijde wegens administratieve redenen het rekeningnummer van de CliŽnt wijzigen. De overeenkomsten in verband met het vroegere rekeningnummer gaan dan automatisch over op het nieuwe rekeningnummer.
 
16.3 Titularissen kunnen gezamenlijk volmacht verlenen aan een derde door het invullen van het formulier 'volmachtregeling'. Elke herroeping van een volmacht moet schriftelijk gebeuren en de Bank kan slechts vanaf de tweede Bankwerkdag volgend op de ontvangst van dit bericht verantwoordelijk gesteld worden voor enige transactie uitgevoerd ten gevolge een opdracht van de vroegere volmachtdrager.
 
16.4 Titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers) kunnen over een rekening met meerdere titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers) alleen beschikken met de handtekening van alle titularissen (of wettelijke vertegenwoordigers), behoudens volmacht. Uitzondering hierop zijn de rekeningen op naam van beide echtgenoten, ongeacht hun huwelijksstelsel. Voor deze rekeningen kan elk van de titularissen alleen optreden en alle daden stellen, behoudens andersluidende schriftelijke verklaring. Voor het verlenen van volmacht aan derden moeten beide echtgenoten optreden. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een CliŽnt deze bevoegdheid aanwendt met benadeling van rechten van de andere.
 
16.5 Tegoeden geplaatst op rekeningen op naam van minderjarige kinderen, moeten worden beschouwd als eigendom van die kinderen. Ouders verbinden zich ertoe om die tegoeden in het uitsluitende belang van hun minderjarige kinderen te beheren. Bijgevolg kunnen ouders maar tegoeden opnemen of overschrijven in het belang van de minderjarige-titularis. De ouders verklaren volledig aansprakelijk te zijn voor de strikte naleving van deze regel, en vrijwaren de Bank op hoofdelijke en ondeelbare wijze tegen alle schadelijke gevolgen van hun eventuele tekortkomingen ter zake.
 
16.6 De Bank kan rekening houden met het bestaan van vruchtgebruik op een rekening. De Bank kan hiervoor schriftelijke bewijzen opvragen en/of het uitdrukkelijk schriftelijke akkoord van de vruchtgebruiker(s)en de blote eigenaar(s). In elk geval zijn de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s) zelf verantwoordelijk voor de mogelijke fiscale en juridische gevolgen van dergelijk vruchtgebruik en draagt de Bank hieromtrent geen verantwoordelijkheid.
 
16.7 De Bank kan tussenkomen bij de uitwerking van schenkingen. De Bank draagt echter geen verantwoordelijkheid inzake de naleving of uitvoering van bijzondere modaliteiten indien deze zijn opgenomen in een schenkingsakte en kan tevens een schriftelijke opdracht vragen van de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) bij het uitvoeren van bijzondere modaliteiten.
 
17. Belangenconflicten
 
17.1 De Bank stelt alles in het werk om te voorkomen dat belangenconflicten haar CliŽnt schade zou berokkenen.
 
17.2 De Bank kan voor beleggingsdiensten voordelen geven aan en ontvangen van de CliŽnt of derden indien dit de dienstverlening ten goede komt en geen afbreuk doet aan de belangenbehartiging van de CliŽnt. Voordelen of relatiegeschenken met een waarde kleiner dan 100 euro vallen niet onder deze regeling. Deze voordelen maakt de Bank bekend in het jaarlijkse kostenoverzicht. De Bank kan beleggingsfondsen en -producten van andere instellingen aanbieden of aanraden bij de CliŽnt. Deze dienstverlening heeft tot doel het algemene aanbod aan beleggingsinstrumenten te vervolledigen. De voordelen hieruit verworven worden vermeld in het jaarlijkse kostenoverzicht.
 
17.3 De Bank werkt samen met erkende financiŽle instellingen die optreden als zaakaanbrengers en met gevolmachtigde agenten of Bankmakelaar. Deze zijn ingeschreven in het register van de tussenpersonen in Bank-en beleggingsdiensten van de FSMA. De Bank kan deze tussenpersonen een correcte vergoeding geven op de transacties die zij aanbrengen, indien dit de belangenbehartiging van de CliŽnt niet schaadt. Deze vergoedingsberekening wordt in de overeenkomst tussen de zaakaanbrenger of agent en de CliŽnt vermeld.
 

Geldig vanaf 01-04-2018.
Bijlage 1: Orderuitvoeringsbeleid
Algemeen
Dit beleid beschrijft de commerciŽle politiek van de bank inzake het uitvoeren van orders om te voldoen aan de wettelijke verplichting van 'optimale uitvoering' of 'best execution'.
Het beleid is terug te vinden op de website van de bank onder de rubriek: Praktische Informatie/Rekening openen.
Het beleid is van toepassing op de niet-professionele cliŽnten die orders voor Europese markten plaatsen bij de bank via haar loketten, telefoon, brief, fax of via het beveiligd internetordersysteem.

Toegepaste criteria en aansprakelijkheid
De bank houdt rekening met volgende criteria om voor haar cliŽnten een optimale uitvoering van de orders te bekomen: koers en kosten van uitvoering, waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, snelheid van uitvoering, omvang en aard van de order en andere relevante aspecten.
De bank verbindt er zich toe alle redelijke maatregelen te nemen om een optimale uitvoering te bereiken op basis van de volgorde van de bovenvermelde criteria. Enkel voor grote orders, die de markt kunnen verstoren, wordt rekening gehouden met de omvang van de orders en kan het beleid afwijken.
Het orderuitvoeringsbeleid is een middelenverbintenis van de bank om op een samenhangende wijze de 'beste uitvoering' te bekomen, rekening houdend met de vermelde criteria. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals technische problemen, kan de bank ertoe gedwongen worden om op andere wijze tot een beste uitvoering te komen.

Specifieke instructies
Indien de cliŽnt specifieke instructies geeft inzake de uitvoering van een order, voert de bank, indien mogelijk, dit order uit volgens de gegeven instructies van de cliŽnt. De cliŽnt neemt in dat geval de verantwoordelijkheid op zich indien de order niet is uitgevoerd volgens het 'optimale uitvoeringbeleid' van de bank.

Wijzigingen in het beleid
Bij wijzigingen in het beleid, die een belangrijke impact hebben, informeert de bank de cliŽnten hiervan via haar nieuwsbrief, het uittreksel, elektronische mail of de website. De bank beschouwt de medegedeelde verandering als aanvaard door de cliŽnt. De bank volgt op voortdurende wijze de gehandhaafde criteria op die het beleid bepalen. Minstens ťťn maal per jaar evalueert de bank haar beleid en past het indien nodig aan.
Orders in beursgenoteerde instrumenten, uitgezonderd opties en obligaties
Plaatsen van uitvoeringen (markten)
Achteraan is een lijst(*) opgenomen met de plaatsen van uitvoering (markten) waarop de bank de ontvangen orders uitvoert. Deze lijst is niet volledig en kan eenzijdig door de bank worden aangepast.

"Optimale uitvoering"
Om aan haar verplichting inzake "optimale uitvoering" te voldoen voor orders in beursgenoteerde instrumenten (uitgezonderd opties en obligaties), volgt de bank de hogergenoemde criteria. In bijna alle gevallen zal de optimale uitvoering tot stand komen in de meest liquide markt.

Specifieke regels
Voor de orders in beursgenoteerde instrumenten (uitgezonderd opties en obligaties) hanteert de bank volgende regels:
a) Aangezien de bank lid is van, en via haar eigen tradingsysteem directe toegang heeft tot de markt van Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam), voert zij orders in beursgenoteerde instrumenten met als thuismarkt Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) uit op deze markt.
b) Indien een beursgenoteerd instrument zowel op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) noteert als op een andere markt, voert de bank het order op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) uit, tenzij de liquiditeit hier ontoereikend is.
c) Voor orders in beursgenoteerde instrumenten die niet op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) noteren doet de bank beroep op brokers of correspondent-banken, die de orders uitvoeren volgens hun eigen "optimaal uitvoeringsbeleid".
d) Voor de keuze van de markt houdt de bank geen rekening met de noteringsmunt van het instrument.
Optieorders
Achteraan is een lijst(**) opgenomen met de plaatsen van uitvoering (markten) waarop de bank de ontvangen orders uitvoert. Deze lijst is niet volledig en kan eenzijdig door de bank worden aangepast.

De bank is lid van EuroNext (Brussel, Parijs, Amsterdam) en voert orders in opties op deze markten rechtstreeks uit. Voor de andere markten doet de bank beroep op brokers en correspondentbanken.
Bij een sluitingsorder dient de cliŽnt steeds de plaats van uitvoering te vermelden omdat een eerder ingenomen optiepositie enkel op dezelfde markt kan afgesloten worden als die van bij de opening van de positie.
Orders in obligaties
Lineaire obligaties (OLO's) en staatspapier van BelgiŽ
Orders in klassieke obligaties van de Belgische staat voert de bank uit op EuroNext, deelsegment Brussel. Orders in OLO's voert de bank meestal rechtstreeks uit met banken en brokers (OTC) buiten de gereglementeerde markt van het EuroNext deelsegment Brussel om.
Indien het een order met een beperkt volume betreft kan de bank beslissen om de order uit te voeren op het EuroNext, deelsegment Brussel.

Euro-obligaties
Orders in Euro-obligaties voert de bank rechtstreeks uit met financiŽle instellingen (OTC) die veelal hun prijzen afficheren op het Bloombergsysteem. De bank gebruikt de hogergenoemde criteria(*) als basis voor de uitvoering van deze orders.
De bank kan de uitvoering niet garanderen omdat er uit hoofde van de tegenpartijen op de OTC markt geen verplichting is om te handelen tegen de getoonde prijzen.
Omwille van het beperkt handelsvolume op de beurs van Luxemburg voert de bank in principe geen orders in Euro-obligaties uit op deze markt
Orders van ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen)
Behoudens specifieke instructies van de cliŽnt behandelt de bank een order van een ICB als een intekening op de primaire markt of een terugkoop. De bank plaatst de order bij de promotor van de ICB of haar vertegenwoordiger / agent die de orders centraliseert.
Kasbons en andere niet beursgenoteerde instrumenten
Orders voor de verkoop van kasbons van andere banken worden door de bank meestal uitgevoerd op Euronext ExpertMarket. De bank kan ook kiezen om de kasbons rechtstreeks te verhandelen met andere banken of brokers.
Lijst Uitvoeringsplaatsen
De onderstaande lijst, die niet volledig is, bevat de uitvoeringsplaatsen waarop de bank kan handelen.
Periodiek en indien nodig past de bank deze lijst aan. De bank kan op andere markten dan de hier opgesomde transacties uitvoeren indien dit conform is met haar uitvoeringsbeleid.
*Uitvoeringsplaatsen beursgenoteerde instrumenten (excl Opties)
Euronext Brussel Stock Exchange Toronto Stock Exchange
Euronext Amsterdam Stock Exchange NASDAQ
Euronext Paris Stock Exchange American Stock Exchange (AMEX)
Euronext Lisbon Stock Exchange New York Stock Exchange
Bourse de Luxembourg[ OTC Bulletin Board
Frankfurt Stock Exchange(Xetra) Chicago Board of Trade (CBOT)
Virt-X Boston Stock Exchange (BSE)
London Stock Exchange Pacific Stock Exchange
Stock Exchange of Ireland Athens Stock Exchange
Madrid Stock Exchange Warsaw Stock Exchange
Borsa Italiana Australian Securities Exchange
Vienna Stock Exchange New Zealand Stock Exchange
SWX Swiss Exchange Hong Kong Stock Exchange
OMX Stockholm Excange Stock Exchange of Singapore
OMX Helsinki Exchange Johannesburg Stock Exchange
OMX Copenhagen Exchange Tokyo Stock Exchange
Oslo Stock Exchange  


**Uitvoeringsplaatsen opties
Euronext(Brussel, Parijs) Boston Option Exchange
Euronext Amsterdam Chicago Board Options Exchange
Eurex Deutschland/Eurex ZŁrich Philadelphia Stock Exchange
Chicago Board of Trade  
Optiebeurs Londen (ICE)  

Verklarende woordenlijst
"Markt" : Een handelsplatform waarop koop- en verkooporders volgens bepaalde regels worden samengebracht en waarop transacties tot stand komen.
"Liquide Markt" : Een markt is liquide indien er voor de genoteerde effecten op deze markt vlot een koers tot stand komt zonder betekenisvolle invloed op de koersen, rekening houdend met de volumes die gewoonlijk worden verhandeld.
"Gereglementeerde Markt" : Een door de overheid erkende markt. De FSMA heeft in BelgiŽ volgende markten erkend: "Eurolist by Euronext, de "Trading Facility" markt en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, de buitenbeurs markt van de lineaire obligaties (OLO's), de gesplitste effecten en schatkistcertificaten.
"Niet Gereglementeerde Markt" : Een niet door de overheid erkende markt.
"Beursgenoteerd Instrument" : Een Financieel Instrument zoals een aandeel, obligatie, warrant of optie dat genoteerd is op een markt.
"Over the Counter" ("O.T.C." ) : Een orderverhandeling buiten de markt om. M.a.w. een rechtstreekse transactie tussen twee partijen.
"ExpertMarket" : De niet gereglementeerde markt in BelgiŽ voor de verhandeling van kasbons en andere niet genoteerde effecten volgens het veilingsysteem.
"Afwikkeling" (Clearing en Settlement) : De effectieve levering en betaling die ontstaat uit de uitgevoerde transactie.
Soorten FinanciŽle Instrumenten : zie rubriek 'beleggingsadvies/beleggingsinstrumenten'
Bloomberg : Elektronisch informatiesysteem voor koersen en data van financiŽle instrumenten.

Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot de directie op het nummer +32 (0)3 241 09 99 of per e-mail op directie@dierickx.be


Versie 26-06-2015.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website