http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Praktische informatie - Gebruiksvoorwaarden
TOP DEEL 1: GEBRUIK ALGEMENE WEBSITE
Dit is de website van Dierickx, Leys & Cie (de bank), Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.
Elke persoon die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker deze website bezoekt. De bank behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is daarom aanbevolen dat u deze gebruiksvoorwaarden geregeld raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. U kan steeds terecht in de kantoren van de bank voor bijkomende inlichtingen.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. De vermelde gegevens inzake beleggingsinstrumenten en -diensten zijn louter informatief. Ze vormen geen persoonlijk aanbod om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. De bank kan de informatie en aangeboden diensten op elk ogenblik wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. De bank is niet verantwoordelijk voor een handeling of beslissing die de gebruiker neemt op basis van de verstrekte informatie of aanbevelingen of enige schade die hieruit voortvloeit.

De koersinformatie is louter indicatief en verbindt de bank geenszins voor wat betreft de realisatiewaarde van de financiŽle instrumenten. De waarde van een belegging kan gevoelig fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Gebruikers dienen rekening te houden met de risico's verbonden met het verhandelen van financiŽle instrumenten.

De links die gemaakt worden naar andere websites zijn louter informatief. De bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreŽerd vanuit websites van derden naar haar website noch voor de inhoud van deze sites.

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is de bank tevens niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door volgende incidenten:
•  het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen;
•  de onderbreking van de toegang tot de website als gevolg van storingen of verbindingsproblemen;
•  de ongeoorloofde toegang tot deze website;
•  staking of het optreden van iedere vorm van overmacht.

De bank kan geen continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website garanderen. De bank behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. De bank stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers er over te informeren.

Intellectuele eigendomsrechten en privacy
De op deze website vermelde gegevens mogen enkel mits duidelijke bronvermelding van de naam van Dierickx Leys Private bank verspreid worden.
De informatie mag in ieder geval niet verspreid worden buiten de Europese Unie. Geen enkel onderdeel van deze site mag worden geÔnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker van de site. De framing van het geheel of van delen van de website is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de bank.

De bank verzamelt mogelijk persoonlijke informatie bij bepaalde registraties op deze website. Deze informatie kan door de bank gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan bij gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van deze persoonsgegevens.

Rechtsvoorwaarden
De bank controleert en beheert deze website vanuit haar kantoren in BelgiŽ en de gegevens op deze website zijn enkel gericht aan Belgische verblijfshouders. Onverminderd voorgaande paragrafen kan uit deze site niet worden afgeleid dat de bank diensten aanbiedt of levert in andere rechtsgebieden dan BelgiŽ. De bank waarborgt niet dat de inhoud van de website adequaat of beschikbaar is voor gebruik vanuit andere rechtsgebieden.

Gelieve fouten op deze website of andere opmerkingen te melden op secretariaat@dierickxleys.be . Dit contact-mailadres is echter niet bestemd voor contractuele of juridische doeleinden zoals instructies of ingebrekestellingen.

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website van de bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschil. Hierbij zal de voertaal het Nederlands zijn.

TOP GEBRUIK BEVEILIGDE ONLINE-SERVICE VOOR HET RAADPLEGEN VAN DE REKENING EN VOOR ORDEROPGAVE
Op aanvraag verlenen wij onze cliŽnten een beveiligde toegang tot hun rekening-gegevens via deze website. Hiertoe dient een specifieke gebruiksovereenkomst ondertekend te worden met opgave van een wachtwoord. De cliŽnt kan eveneens gebruik maken van een beveiligd berichtensysteem voor communicatie met de bank. Na opgave van een pincode kan de cliŽnt ook orders opgeven voor effectentransacties op bepaalde markten. De bank behoudt zich het recht op elk moment naar eigen goeddunken deze toegang tot de online-service te beŽindigen.

Elke contractuele relatie van de bank met haar cliŽnten is geregeld door de 'algemene voorwaarden' van de relatie tussen de bank en haar cliŽnteel. Bij gebruik van de online-diensten via deze website wordt de gebruiker verondersteld ook de voorwaarden, die de bank stelt in de specifieke gebruiksovereenkomst, te aanvaarden.

De bank wijst erop dat de handel in effecten op effectenbeurzen en gereglementeerde markten bijzondere risico's met zich mee kan brengen, in het bijzonder bij deze online-dienstverlening. Voor meer informatie of bijstand of bij enige twijfel, gelieve onze commerciŽle afdeling te raadplegen op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
Bij de ingave van orders kan de marktsituatie of laatst gehandelde koers worden opgeroepen. De cliŽnt dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat er zich koersverschillen voordoen tussen het tijdstip van de koersweergave en het tijdstip van de effectieve doorgave van het order op de markt.

De bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake misbruik door derden van de door de bank verzonden of ontvangen gegevens.
In dit verband raadt de bank de gebruiker aan zijn wachtwoord te wijzigen nadat de eerste maal is aangelogd en dit regelmatig te herhalen.
De cliŽnt die zijn inloggevens doorgeeft aan een derde, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de eventuele schadelijke gevolgen hiervan.
De bank wijst op de algemene risico's verbonden aan de verzending van gegevens via internet. Deze risico's hebben voornamelijk te maken met het feit dat het internet een niet gestructureerd en ongecontroleerd netwerk is en dat alle verzonden gegevens via ťťn of meerdere knooppunten lopen waar ze mogelijk voor onbepaalde tijd bewaard worden. De bank stelt alles in het werk om haar online-dienstverlening optimaal te beveiligen door gebruik te maken van adequate technieken.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website