http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Juridisch - Bescherming deposito's
TOP INFOMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING
Deposito's verricht bij Dierickx Leys & Cie worden beschermd door Het Garantiefonds (BE)
Beschermingslimiet 100.000 EUR per deposant en per kredietinstelling (1)
De volgende bankmerken maken deel uit van uw kredietinstelling:
BNP Paribas Fortis, Hello Bank!, Fintro.
Indien u verscheidene deposito's heeft
bij dezelfde kredietinstelling
Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaar opgeteld en op het totaalbedrag wordt de limiet van 100.000 EUR toegepast (1)
Indien u een gemeenschappelijke rekening heeft met een andere persoon/
andere personen
De limiet van 100.000 EUR is op elke deposant afzonderlijk van toepassing (2)
Terugbetalingstermijn indien
een kredietinstelling niet langer
aan haar verplichtingen kan voldoen
20 werkdagen (3)
Munteenheid van terugbetaling Euro
Contact Garantiefonds voor financiŽle diensten
Federale Overheidsdienst FinanciŽn
Algemene Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
BE - 1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 574 78 40
Fax: +32 (0)2 579 69 19
E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
Meer informatie (onder andere over de deposito's waarvoor en de deposanten voor wie de bescherming geldt) Website: http://garantiefonds.belgium.be/nl
Bevestiging van ontvangst door de deposant (4) De klant bevestigt de ontvangst van dit document door zijn handtekening aan te brengen op de rekeningopeningsovereenkomst, die expliciet betrekking heeft op dit document.
 
Aanvullende informatie
(1) Algemene beschermingslimiet
Indien een deposito onbeschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiŽle verplichtingen kan voldoen, worden de deposanten terugbetaald door een depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogte 100.000 euro per persoon en per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts 100.000 euro.
 
Deze methode wordt ook toegepast als een kredietinstelling onder verschillende bankmerken actief is. BNP Paribas Fortis opereert ook onder het (de) volgende bankmerken:
BNP Paribas Fortis, Hello Bank!, Fintro. Dit betekent dat alle deposito's die door ťťn of meer van alle bankenmerken zijn aanvaard, samen gedekt zijn tot 100.000 euro.
 
Onder bepaalde voorwaarden zijn de volgende deposito's voor meer dan 100.000 euro gedekt.
Het gaat meer bepaald om (i) de deposito's die het resultaat zijn van onroerendgoedtransacties met betrekking tot particuliere woningen, (ii) de deposito's die verband houden met bepaalde levensgebeurtenissen van een deposant en die bepaalde sociale doelen dienen, en (iii) de deposito's die gebaseerd zijn op de uitbetaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen voor schade door criminele activiteiten of onterechte veroordeling.
Voor meer informatie: http://garantiefonds.belgium.be/nl.
 
(2) Beschermingslimiet voor gemeenschappelijke rekeningen
Bij gemeenschappelijke rekeningen geldt de limiet van 100.000 euro voor elke deposant afzonderlijk. Voor de deposito's op een gemeenschappelijke rekening wordt een terugbetaling verleend op grond van het aandeel dat aan elke rechthebbende op die tegoeden toekomt. Zonder bijzondere bepalingen wordt de rekening gelijkelijk over de rechthebbenden verdeeld. Voor deposito's op een rekening waarop twee of meer personen rechten kunnen doen gelden als lid van een vereniging, groepering of onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid, geldt dat, voor de berekening van de limiet van 100.000 euro, deze deposito's worden samengevoegd en behandeld als een door ťťn enkele deposant gestort deposito, tenzij de leden individueel rechten kunnen doen gelden op tegoeden op die rekening en de identiteit van ieder van hen kan worden vastgesteld.
 
(3) Terugbetalingstermijn
Het bevoegde depositogarantiestelsel is het Garantiefonds voor financiŽle diensten.
Website: http://garantiefonds.belgium.be/nl.
Het Garantiefonds zal uw deposito's tot 100.000 euro uiterlijk binnen een termijn van 20 werkdagen, die geleidelijk zal worden teruggebracht tot een termijn van 7 werkdagen ten laatste in 2014, terugbetalen. Zolang die termijn niet zal zijn teruggebracht tot maximaal 7 werkdagen, zal het Garantiefonds erop toezien dat de deposanten binnen vijf werkdagen van hun verzoek toegang krijgen tot een passend bedrag van hun gewaarborgde deposito's om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien.
Voor meer informatie http://garantiefonds.belgium.be/nl.
Als u binnen voornemende termijn geen terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf contact opnemen met het depositogarantiestelsel, omdat termijn voor de indiening van een terugbetalingsaanvraag beperkt kan zijn.
Voor meer informatie: http://garantiefonds.belgium.be/nl.
 
(4) Bevestiging van ontvangst
Bij de jaarlijkse verzending van de informatiefiche is er geen ontvangstbevestiging.
 
Overige belangrijke informatie
In het algemeen vallen alle deposanten, zowel particulieren als ondernemingen, onder het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde deposito's of deposanten geldt een uitzondering.
Die uitzonderingen worden op de website van het bevoegde depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal uw kredietinstelling u op verzoek meedelen of bepaalde deposito's al dan niet in aanmerking komen. Als een deposito in aanmerking komt, zal de kredietinstelling dit ook bevestigen op uw rekeningafschriften.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website