http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Taxatie fondsen
TOP Wijziging fiscaliteit vanaf 11 augustus 2013
De federale regering heeft beslist om ook beveks zonder Europees paspoort die voor meer dan 25% in rentedragende producten beleggen, bij verkoop te onderwerpen aan een roerende voorheffing van 30%.
Dit is een uitbreiding van het taxatieregime dat reeds van toepassing was op beveks met een Europees paspoort, die voor meer dan 25% in rentedragende producten beleggen.
De wijziging houdt in dat bij een verkoop, het saldo van de meer- en minwaarden m.b.t. het vastrentende gedeelte van de bevek vanaf 1 juli 2008 of vanaf een latere datum (indien de aankoop later gebeurde) onderworpen is aan een tarief van 30% roerende voorheffing.
Voor verkopen vanaf 11 augustus 2013 (d.i. de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde wetgeving) houdt de bank de roerende voorheffing aan de bron in.

Tevens heeft de regering beslist dat Belgische beleggingsfondsen effectief 30% roerende voorheffing moeten betalen op de dividenden die zij ontvangen van Belgische ondernemingen. De mogelijkheid om deze roerende voorheffing te recupereren, wat thans mogelijk was, vervalt.
Deze maatregel heeft tot doel de Belgische beleggingsfondsen van een gelijke fiscale behandeling te voorzien als de buitenlandse.

TOP Belastingen op fondsen
Voor Belgische residenten
Bij verkoop zijn kapitaliserende beveks met meer dan 25% vastrentende effecten onderworpen aan belastingen. De roerende voorheffing bedraagt 30% op de gekapitaliseerde rente en de meer/min waarde van het vastrentend gedeelte (TIS-taxatie), voor meer details: Belastingen op fondsen in detail ).
Voor niet Belgische residenten die in Europa wonen
Voor niet Belgische residenten uit Europa is de Europese Spaarrichtlijn o.a. van toepassing bij verkoop van kapitaliserende fondsen met een Europees paspoort. In dat geval ontstaat een melding aan de fiscale diensten van het land waar de buitenlander woont wanneer het fonds voor meer dan 25% in vastrentende beleggingen zit.
Berekening Min-meerwaarde
Voor wat betreft de beveks met Europees paspoort en fondsen gevestigd buiten de Europese Unie worden de renteopbrengsten verrekend met de meer- en minwaarden van het vastrentende gedeelte die de bevek boekte sinds 1 juli 2005 of sinds de aankoop.
Voor wat betreft de beveks zonder Europees paspoort wordt rekening gehouden met de meer- en minwaarden van het vastrentende gedeelte die het fonds boekte sinds 1 juli 2008 of sinds de aankoop.
De meer- of minwaarde ontstaat door de koersstijging of -daling van de onderliggende obligaties.
De TIS (Tax Income per Share) geeft de waarde van de verrekende rente en de min/meer waarde op een bepaald tijdstip weer. De 30% belasting is verschuldigd op het verschil tussen de TIS bij verkoop en de TIS bij aankoop (indien positief).
Indien de TIS niet beschikbaar voorziet de wetgeving in een forfaitaire berekeningsmethode.
 
TOP Belastingen op fondsen in detail
De heffing op fondsen voor belastingsplichtingen, die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting, kan verschillen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende belastingregimes.
Vooraf is het nuttig enkele begrippen toe te lichten die de heffing bepalen:

•  bevek : beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
•  beveks met een Europees paspoort hebben een vergunning om hun deelbewijzen zonder beperkingen in Europa te verkopen
•  beveks met een Belgisch paspoort kunnen hun deelbewijzen enkel in BelgiŽ verdelen
•  Distributiefondsen keren hun inkomsten (dividenden en intresten) regelmatig uit
•  Kapitalisatiefondsen herbeleggen hun inkomsten
•  T.I.S. (Taxable Income per Share) is het bedrag aan intresten en koersverschillen (meer- en minwaarden) per deelbewijs , dat op een bepaald tijdstip, onderworpen is aan heffingen
•  een Obligatiefonds of Cashfonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende effecten
•  een Aandelenfonds belegt hoofdzakelijk in niet-vastrentende activa
•  een Gemengd fonds belegt zowel in vastrentende als in niet-vastrentende effectenOverzicht belastingen op fondsen (voor Belgische residenten)

  Distributie Kapitalisatie
Type Roerende Voorheffing Taks Roerende Voorheffing Taks*
Aandelen fonds 30% op de coupon 0% 0% 1,32%
Obligatie fonds 30% op de coupon en de meerwaarde bij verkoop 0% 30% op de meerwaarde (TIS) bij verkoop 1,32%
Gemengd fonds 30% op de coupon en de meerwaarde bij verkoop 0% 30% op de meerwaarde (TIS) bij verkoop
INDIEN het fonds voor meer dan 25% in vastrentende activa is belegd
1,32%
* bij verkoop, maximum 4000 EUR


TOP Voorbeeld
Obligatiefonds (kapitalisatie) met een Europees paspoort
Waarde op 1 juli 2005 1 000€ (TIS: 0)
Waarde op 1 juli 2009 1 080€ (TIS: 80; 60€ intrest + 20€ meerwaarde)
Belastingen bij verkoop op 1 juli 2009: Roerende Voorheffing 30% op 80€: 24€
Beurstaks 1,32% op 1080€: 14,256€
Netto opbrengst: 41,74€ (52,18% van de bruto opbrengst)
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website