http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Schenking bij leven


Voor meer informatie: contacteer onze fiscaal-juridische dienst op het nummer +32 3 241 09 82.


TOP Schenking bij leven in Vlaanderen
Roerend vermogen kan in tegenstelling tot onroerend vermogen, makkelijk met weinig of geen schenkbelasting geschonken worden. Bij niet-geregistreerde schenkingen betaalt men geen schenkbelasting maar geldt wel de driejarenregel. Dit wil zeggen dat als de schenker binnen 3 jaar overlijdt, op de schenking erfbelasting moeten worden betaald. Bij geregistreerde schenkingen betaalt men 3% of 7% schenkbelasting en geldt de driejarenregel niet.
Op burgerrechtelijk vlak worden schenkingen tijdens het leven in principe beschouwd als een voorschot op erfenis . Ze worden in ieder geval meegerekend om de wettelijke reserve te berekenen voor de nalatenschap van de schenker. Bij schenkingen aan personen die geen wettelijke erfgenaam zijn of waarbij bepaalde erfgenamen worden bevoordeeld, kan de schenking later worden betwist als reservataire erfgenamen zich in hun rechten aangetast weten.
Daarom is het niet aangewezen schenkingen van ongelijke effectenpakketten te doen aan kinderen (of aan niet alle kinderen) want bij de latere successie kunnen sommigen dan aangetast blijken in hun reservataire rechten. Bepaalde aandelen kunnen bv. spectaculair in waarde gestegen of gedaald zijn.
Een andere valkuil betreft de aankoop van een waardevol (vast)goed rechtstreeks op naam van de kinderen. Dit wordt door de fiscus niet langer aanvaard wanneer deze kinderen onvoldoende middelen hadden om de aankoop te betalen. Daarom moet voorafgaandelijk steeds een bewijskrachtige schenking gebeuren van de gelden die dienen voor de aankoop.

De 4 courantste methoden voor schenking bij leven van waardevolle effecten of gelden
Handgift zonder geschrift
Personen die roerende goederen willen schenken zonder enig spoor kiezen best voor een handgift zonder geschrift. Een handgift kan alleen gebeuren i.v.m. lichamelijke goederen (kunstwerken, juwelen, ...) maar ook i.v.m. onlichamelijke roerende goederen waarvan het recht geÔncorporeerd is in de titel (geldbiljetten, cheques aan toonder).
Een handgift is een gift door louter materiŽle overhandiging en is als dusdanig vrijgesteld van schenkbelasting. De overhandiging en dus niet het bestaan van een of ander geschrift is de essentiŽle bestaansvoorwaarde voor de schenking. Dit in tegenstelling tot een schenking via akte waarbij het geschrift de verbintenis inhoudt van de schenker om te schenken.

Handgift met geschrift
Toch wordt in het kader van nalatenschappen van roerende goederen vaak juist een handgift met schriftelijk bewijs aangewend. Dit gebeurt bijvoorbeeld om te vermijden dat later andere (gedupeerde) erfgenamen de gift zouden betwisten voor een rechtbank of om bepaalde clausules te kunnen verbinden aan de gift. De clausule 'behoud van vruchtgebruik' is echter niet toepasbaar en clausules van het type 'onder last' zijn vaak betwist bij handgift. Ook om erfbelasting te vermijden of om later de herkomst of besteding van een kapitaal te bewijzen aan de fiscus, worden best geschriften aangemaakt. In ieder geval is het vooral de bedoeling een bewijs te leveren van de inhoud, de intentie, de clausules en de datum van de gift (cfr. de driejarige termijn). De bevestiging in een geschrift dat geantidateerd kan zijn, is ontoereikend. Voor meer informatie betreffende de procedure i.v.m. handgift kan u vinden in onze brochure 'handgift of bankgift'.

Bankgift of girale overdracht
Een bankgift is een gewone girale overschrijving van effecten of gelden van de ene rekening naar de andere, en wordt sinds enkele jaren meer en meer gebruikt als praktisch alternatief voor een handgift. Gedematerialiseerde effecten kunnen immers onmogelijk via handgift geschonken worden. De burgerrechtelijke of fiscale veiligheid van een bankgift kan verzekerd worden door op correcte wijze bewijskrachtige geschriften aan te maken. Zo mag de schenker op de overschrijving zelf niets invullen in het vakje mededeling omdat de verhandeling volstrekt neutraal moet verlopen. Bij een bankgift is het eveneens mogelijk om voorwaarden op te nemen. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de bankgift verwijzen wij u naar onze brochure 'handgift of bankgift'.

NotariŽle of geregistreerde schenking
Deze schenkingsvorm wordt vaak gebruikt om de driejarenregel te vermijden of voor zeer belangrijke of complexe schenkingen van roerende goederen. Door een notariŽle schenking kan men nl. op zeer precieze wijze de schenking definiŽren. Bepaalde voorwaarden kunnen ook enkel in een notariŽle schenking opgenomen worden. Bovendien zijn bij een notariŽle schenking de voorwaarden ook makkelijker afdwingbaar dan bij een handgift of bankgift. Aandelen op naam of deelbewijzen van een BVBA kan men net als onroerende goederen enkel schenken via een notariŽle akte. In tegenstelling tot een bankgift of handgift, wordt een schenking die via de notaris verloopt in een akte bevestigd die de verbintenis inhoudt van de schenker om te schenken. Deze akte wordt automatisch geregistreerd en daarom is een notariŽle schenking wel onderworpen aan schenkbelasting. Deze bedragen in het Vlaamse gewest voor roerende schenkingen, in de rechte lijn 3%, in de andere lijnen 7% (0% op participaties in familiebedrijven mits een aantal voorwaarden vervuld zijn).
De 3-jarenregel is bij een notariŽle schenking niet van tel.

Schenkers die wensen dat hun beleggingsportefeuille volledig blijft zolang ze in leven zijn of die een oogje in het zeil wensen te houden,
kunnen de geschonken tegoeden op een gezamenlijke rekening laten storten op naam van de begunstigden (bv. kinderen) samen.
Door een accurate volmachtregeling kan zo verhinderd worden dat sommige begunstigden onverhoedse afnames zouden verrichten.

 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website