http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Fiscale regularisatie
TOP Fiscale regularisatie anno 2017
De regels van de fiscale regularisatie verschillen naargelang de regularisatie federale of gewestelijke belastingen betreft. Dit is een gevolg van de zesde staatshervorming, waarbij bepaalde bevoegdheden naar gewestelijk niveau werden overgeheveld.  
Federale regelgeving
Op 1 augustus 2016 trad er een nieuw en permanent systeem van fiscale regularisatie in werking voor de federale belastingen. De regularisatieaanvraag moet ingediend worden via het Contactpunt Regularisaties van de FOD FinanciŽn (CPR).
 
Belangrijk is dat personen die onder de oude wetgeving al een regularisatieprocedure doorliepen, de mogelijkheid krijgen om onder de nieuwe wetgeving indien nodig opnieuw een regularisatie-aangifte in te dienen.
 
Tarieven?
Voor wat de tarieven betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt:
•  niet-fiscaal verjaarde inkomsten en sommen : regularisatie tegen het tarief dat verschuldigd zou zijn geweest als men in het verleden een correcte aangifte had gedaan, verhoogd met een boete van 22% voor 2017. De boete wordt daarna elk jaar met 1% verhoogd en zal 25% bedragen voor regularisaties vanaf 2020.
•  fiscaal verjaard kapitaal : regularisatie tegen een heffing van 37% voor 2017. Deze heffing wordt daarna elk jaar met 1% verhoogd, waardoor de boete vanaf 2020 zal oplopen tot 40%. Het gedeelte van het kapitaal waarvan de aangever niet kan bewijzen dat de oorsprong wit was (en dus zijn normale belastingregime onderging in het verleden), wordt automatisch mee betrokken in de regularisatie! De bewijslast rust dus integraal op de schouders van de aangever.
 
Samenwerkingsakkoorden
Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest werden de regels vastgelegd in een samenwerkingsakkoord.
 
Vlaamse regelgeving
Vanaf 6 maart 2017 zijn ook de Vlaamse regels inzake regularisatie van toepassing, waardoor naast federale belastingen nu ook Vlaamse erfbelasting en Vlaamse registratiebelasting geregulariseerd kunnen worden.
 
In tegenstelling tot de federale regelgeving heeft de Vlaamse regeling een tijdelijk karakter: er kan slechts tot 31 december 2020 een regularisatieaangifte worden ingediend. Deze aangifte moet ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).
 
Tarieven?
Voor wat de tarieven betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt:
•  niet-fiscaal verjaarde bedragen: tarief van 20% voor de registratiebelastingen. Tarief van 35% voor erfbelasting in rechte lijn of tussen partners en 70% in alle andere gevallen.
•  Fiscaal verjaarde bedragen: hiervoor lopen de tarieven gelijk met de federale regeling.
 
Wat met niet-uitsplitsbare bedragen?
Voor verjaarde bedragen waarvoor de aangever niet in staat is aan te tonen welk gedeelte betrekking heeft op federale belastingen en welk op Vlaamse Gewestelijke belastingen, wordt er een specifiek verdelingsmechanisme voorzien. Deze bedragen maken het voorwerp uit van een bijzondere regularisatieaangifte (de zogenaamde aangifte 'B') die moet worden ingediend bij het CPR, dat een afschrift doorstuurt naar Vlabel.
 
Waarom regulariseren?
Het valt aan te raden zo snel mogelijk te regulariseren gezien de boetes steeds hoger worden naarmate de tijd verstrijkt. Bovendien brokkelt het bankgeheim op nationaal ťn internationaal niveau steeds verder af. Zo moeten op nationaal niveau buitenlandse rekeningen sinds 2015 gemeld worden aan het CAP (Centraal Aanspreekpunt). Op internationaal niveau ontvangt de Belgische fiscus bovendien steeds meer informatie over Belgen met een buitenlandse bankrekening. Banken zijn bijvoorbeeld in het kader van de internationale regelgeving omtrent de Common Reporting Standard, kortweg CRS, verplicht om vanaf 2017 omvangrijke informatie omtrent rekeningen van hun buitenlandse cliŽnten door te spelen. Hoe langer men wacht, hoe groter de kans dat de fiscus lucht krijgt van de buitenlandse tegoeden. En eens er een onderzoek geopend wordt tegen de belastingplichtige, is regularisatie niet meer mogelijk.
 
Een belastingplichtige kan bovendien maar ťťn keer een regularisatie-aangifte indienen onder het nieuwe stelsel. Het is dus belangrijk om een zo volledig mogelijke aangifte in te dienen. Een regularisatieaangifte in het kader van de nieuwe federale regeling (inzake federale belastingen) sluit echter niet uit dat er ook een aangifte gebeurt in de Vlaamse regeling (inzake erfbelasting en registratiebelasting). Op basis van het attest dat wordt uitgereikt n.a.v. de regularisatie krijgt de aangever fiscale ťn strafrechtelijke immuniteit.
 
Gelet op de complexiteit van de regelgeving en het belang van het regulariseren van de juiste bedragen bij de juiste instantie, valt het aan te raden zich bij het voorbereiden van het regularisatiedossier te laten begeleiden door een specialist ter zake.  

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de juridische dienst op het nummer +32 (0)3 241 09 82.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website