http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Centraal aanspreekpunt
TOP Het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van BelgiŽ
De wet van 14 april 2011 voert een verplichte mededeling in van gegevens door de financiŽle instellingen aan een Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van BelgiŽ.

Dierickx Leys Private Bank is sinds 2015 verplicht om jaarlijks per kalenderjaar de volgende gegevens aan het CAP mee te delen:
•  voor cliŽnten natuurlijke personen: uw identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis, uw naam, uw eerste officiŽle voornaam, uw geboortedatum en uw geboorteplaats;
•  voor cliŽnten rechtspersonen: uw inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
•  het feit dat u een overeenkomst inzake beleggingsdiensten heeft. Gegevens over de inhoud van uw rekeningen of over uw verrichtingen dienen we NIET mede te delen.

Dierickx Leys Private Bank dient de hierboven vermelde gegevens van een kalenderjaar telkens tegen 31 maart van het jaar dat daarop volgt, over te dragen.
Alle meegedeelde gegevens worden door het CAP geregistreerd.

De verwerking door het CAP heeft volgende doeleinden:
Het wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) heeft nieuwe onderzoeksbevoegdheden vastgelegd voor de fiscale ambtenaren in het kader van de vaststelling van het belastbaar inkomen van een belastingplichtige. Het WIB bepaalt dat in ruil voor het bankgeheim, de financiŽle instellingen voortaan verplicht zijn om de identiteit van hun cliŽnten, de nummers van hun IBAN-rekeningen en/of hun contracten kenbaar te maken bij het CAP. De toegang tot bankgegevens is echter strikt afgebakend voor de fiscus. De ambtenaar die belast is met het vestigen van de belastingen kan het CAP slechts onder bepaalde omstandigheden raadplegen. De met de invordering belaste ambtenaren dienen over alle onderzoeksbevoegdheden voorzien in het WIB 92 te beschikken om de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen. Deze ambtenaren kunnen eveneens toegang verkrijgen tot de in het CAP geregistreerde gegevens.

Het CAP moet hierbij toelaten, zodra de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, om het fiscaal onderzoek bij de specifieke financiŽle instellingen in te stellen die tijdens de betrokken aanslagjaren bankrelaties met de belastingplichtige hebben onderhouden. Zo dient de fiscus niet langer alle financiŽle instellingen of andere informatieplichtige instellingen hierover te ondervragen. In een later stadium van het onderzoek kan de fiscus, op basis van informatie verkregen via het CAP, bij de werkelijk betrokken informatieplichtigen alle relevante gegevens opvragen in het kader van het onderzoek met betrekking tot alle bankrekeningen en contracten die op om het even welk ogenblik van de onderzochte periode bestaan hebben. De gegevens bezorgd door de NBB aan de fiscus mogen enkel worden gebruikt om, hetzij het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliŽnt vast te stellen, hetzij de vermogenssituatie van de cliŽnt te bepalen met het oog op het verzekeren van de invordering van belasting, boeten, interesten enz. De Federale Overheidsdienst FinanciŽn heeft vanaf 1 mei 2014 effectief de mogelijkheid om het CAP te raadplegen.

Elke cliŽnt kan inzage krijgen in de gegevens die op zijn naam door het CAP zijn geregistreerd door een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag te richten tot de hoofdzetel van de NBB.

Adresgegevens CAP: Centraal Aanspreekpunt  
  Nationale Bank van BelgiŽ BE0203 201 340 HR Brussel
  de Berlaimontlaan 14 CAP-PCC@nbb.be
  BE-1000 Brussel +32 (0)2 221 99 99

Hierbij dient een duidelijke kopie (recto verso) bijgevoegd van uw identiteitskaart, uw verblijfsvergunning, uw paspoort of enig ander geldig officieel identiteitsdocument. Voor rechtspersonen dient u ťťn van de hierboven vermelde officiŽle documenten bij te voegen van een gevolmachtigde, samen met het bewijs van de volmacht. De lijst van de in het CAP op uw naam geregistreerde gegevens wordt door de NBB naar het adres verstuurd zoals opgegeven in het Rijksregister of naar het adres van de rechtspersoon zoals opgegeven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of, bij ontstentenis ervan, naar het adres van de gevolmachtigde.

Elke cliŽnt kan kosteloos de rechtzetting of verwijdering vragen van onjuiste gegevens die op zijn naam in het CAP zijn geregistreerd. U bezorgt ons hiertoe een schriftelijke aanvraag samen met een duidelijk leesbare kopie (recto verso) van het officieel identificatiedocument hoger bepaald, eventueel samen met het bewijs van de volmacht en elk document dat de gegrondheid van uw aanvraag staaft. Als financiŽle instelling zijn we verplicht de in onze bestanden geregistreerde onjuiste gegevens te verbeteren of te verwijderen en die wijzigingen onverwijld aan het CAP mee te delen.

Het CAP van de NBB zal de haar gerapporteerde gegevens gedurende acht jaar vanaf de afsluitdatum moeten bewaren:
•  wat de identificatiegegevens betreft: van het laatste kalenderjaar met betrekking tot hetwelk deze identificatiegegevens aan het CAP werden meegedeeld;
•  wat de aard van uw cliŽntencontracten betreft: van het kalenderjaar met betrekking tot hetwelk het laatste contract dat aan het CAP is meegedeeld, afgesloten of beŽindigd is.

Na afloop van voormelde bewaartermijn worden de vervallen gegevens onherroepelijk verwijderd. Ze worden in geen geval aan de instelling terug bezorgd.
Specifieke regeling voor rekeningen van niet-ingezetenen
De mededeling van een buitenlandse rekening geschiedt door de titularis zelf.
a) Online op de website van de NBB via link www.cappcc.be (aangewezen wijze).
b) Door het standaardformulier te dwonloaden van www.cappcc.be invullen en opsturen naar NBB (zie hoger).
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website