http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Automatische uitwisseling
TOP PRIVACY VAN BANKGEGEVENS VAN NIET-INWONERS
De teloorgang van het bankgeheim haalt de laatste jaren op geregelde tijdstippen de actualiteit. Het is vooral de financieel en economische crisis in 2008 die de versoepeling van het bankgeheim in een stroomversnelling heeft gebracht.
 
Verschillende recente internationale initiatieven hebben tot doel de internationale gegevensuitwisseling uit te breiden en hollen de privacy uit van personen die vermogen hebben of inkomsten halen in een ander land dan hun eigen land.
TOP Common Reporting Standard (CRS)
De Common Reporting Standard (CRS) is) een nieuwe standaard waaraan alle financiŽle instellingen moeten voldoen. CRS is ontwikkeld op vraag van de G20 door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
De bedoeling is dat CRS voor harmonisatie zorgt zodat inkomsten worden belast volgens de nationale fiscale wetgeving waar de belastingplichtige woont. CRS is vanaf 1 januari 2016 in werking getreden, zodat financiŽle instellingen vanaf 2017 over gegevens met betrekking tot 2016 moeten rapporteren. Momenteel hebben meer dan 100 landen zich aangesloten bij CRS, waaronder alle Europese lidstaten. Zwitserland en Oostenrijk doen mee vanaf 2017.
Jaarlijks zullen alle Belgische financiŽle instellingen aan de Belgische overheid gegevens verstrekken over rekeninghouders (particulieren en entiteiten) met een fiscale woonplaats in het buitenland, evenals over de zogenaamde Belgische passieve entiteiten (bijvoorbeeld holdings) met een substantieel aandeelhouderschap door buitenlandse belastingplichtigen. De uit te wisselen gegevens hebben betrekking op identiteit van de rekeninghouders, saldo of waarde van de rekening en in bepaalde gevallen de bruto-inkomsten, bruto-verkoopopbrengsten en betalingen naar en van de rekening.
TOP Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA)
Nagenoeg alle financiŽle instellingen in de hele wereld zijn verplicht om allerlei inlichtingen over de rekeningen van Amerikaanse ingezetenen of burgers automatisch (rechtstreeks of onrechtstreeks) over te maken aan de US. Voor wat BelgiŽ betreft, worden deze gegevens overgemaakt aan de nationale fiscale administratie (die op haar beurt rapporteert aan de Amerikaanse fiscale administratie). Deze regelgeving werd in het leven geroepen om belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen te vermijden en is niet alleen van toepassing op natuurlijke personen maar ook op entiteiten.
Volgende gegevens dienen financiŽle instellingen jaarlijks automatisch over te maken: de identiteit van de rekeninghouder, een overzicht van de saldi en inkomsten op de rekening alsook een overzicht van de opbrengsten van de verkoop van effecten.
De regeling omtrent FATCA is in BelgiŽ in werking getreden op 1 juli 2014.
TOP Conclusie
Meer en meer zien we een automatische toestroom van financiŽle informatie naar de fiscale administraties zodat de fiscus stilaan een volledig zicht krijgt op vermogens die zijn eigen residenten in het buitenland onderbrengen.
 
Voor meer inlichtingen neem contact met onze fiscaal-juridische dienst
op het nummer +32 (0)3 241 09 82.
 
De inlichtingen opgenomen in onderhavige brochure zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook een specialist te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in dit document.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website