http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

   Beschrijving gemeenschappelijk beleggingsfonds

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiŽle instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Voor een compleet overzicht van de risico's van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 3%
0% bij Dierickx Leys Effectenbank NV
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Lopende kosten 1,72% Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Pensioensparen via Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Spaar € 960 in 2018 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!
 
ALGEMEEN  Het pensioensparen via Interbeurs Hermes Pensioenfonds vormt een onderdeel van de zogenaamde derde pijler van de pensioenopbouw. Het is een vrijwillige vorm van pensioenopbouw met interessante fiscale voordelen.
 
VOOR WIE?  Iedere Belgische rijksinwoner of inwoner van de EER vanaf het jaar waarin hij 18 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij 64 jaar wordt.
 
BEDRAG  In 2018 maximaal € 960.
Een contract loopt minstens 10 jaar.
 
FISCAAL VOORDEEL  Een belastingvermindering van 30% op het gespaarde bedrag op de inkomsten van 2018. Wie voor het maximumbedrag spaart krijgt € 288 belastingvoordeel!
Pensioensparen is dus voor iedereen met een beroepsinkomen een absolute aanrader. Het fiscaal attest wordt rond februari-maart van het volgende jaar opgestuurd en moet u bij uw aangifte voegen.
Het fonds ontvangt zijn coupons zonder Belgische roerende voorheffing.
 
BELEGGINGSPOLITIEK  De beleggingspolitiek is voor een groot deel wettelijk geregeld:
Maximum 75% obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
Maximum 75% aandelen. Binnen dze categorie gelden volgende regels:
Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisatie van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisatie van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.
Maximum 10% cash.
Minimum 80% in euro.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.

HOE SPAREN?  Stort € 960 op rekening BE92-2200-0018-3023 van Dierickx, Leys & Cie met vermelding van het pensioenspaarnummer of open eerst een nieuwe pensioenspaarrekening indien nodig. Tegoeden gespaard op andere pensioenspaarrekeningen kan u makkelijk overdragen . Wij leveren u hiervoor graag de nodige bijstand.
 
 
FISCAAL
  Tijdstip van opname kapitaal Moment van belasting Tarief Belastbare basis
Stortingen t.e.m. 1991 Stortingen vanaf 1992
Algemene regel Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vůůr de leeftijd van 55 jaar) Op 60 jaar 8%


Kapitalisatie aan 6,25%Kapitalisatie aan 4,75%
Uitzonderingen a) Contract afgesloten nŠ de leeftijd van 55 jaar:    
- Uitkering 10 jaar na afsluiting contract Na 10 jaar 8%
- Uitkering vroeger Bij uitkering 33%
b) Contract afgesloten vůůr de leeftijd van 55 jaar:
- opname vůůr 60 jaar en;
- contract loopt minimaal 10 jaar en;
- minimaal 5 stortingen en;
- iedere storting is ten minste 5 jaar is belegd en;
- pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;
- toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.
Bij uitkering 8%
c) Overlijden Bij overlijden 8%
d) In alle andere omstandigheden Bij uitkering Progressief tarief*
33%
* 33% op de stortingen vanaf 1992, progressief tarief op de stortingen vůůr 1992.
 
Indien u voor uw 55ste start met pensioensparen, leveren de stortingen na de definitieve taxatie op 60 jaar, tot en met het jaar waarin u 64 wordt, een belastingvermindering op zonder dat u er op belast wordt!
 
Berekening eindbedrag
De te betalen eindbelasting wordt niet berekend op basis van het kapitaal dat werkelijk bij elkaar werd gespaard, maar wel op een fictief kapitaal.
De fiscus gaat ervan uit dat alle stortingen t.e.m. 1991 jaarlijks een rendement hebben opgebracht van 6,25% en alle stortingen vanaf 1992 een rendement van 4,75%.
De eindbelasting wordt geheven op de initieel gestorte bedragen, opgerent aan het kapitalisatiepercentage. Ter voldoening van deze eindbelasting verkoopt de bank fracties, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
 
Vervroegde heffing
Gedurende 5 jaar (van 2015 tot en met 2019) wordt 1% belasting per jaar vervroegd ingehouden voor de contracten die zijn afgesloten vůůr 1 januari 2015. Deze vervroegde ingehouden belasting wordt verrekend met de belasting die op 60-jarige leeftijd (of op andere tijdstippen zoals hierboven beschreven) is verschuldigd. De belastbare basis voor deze vervroegde inhoudingen is het spaartegoed op 31 december 2014.
 
Voorbeeld 1
De heer Janssens is 45 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 25.000.
Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats vanaf 2015 t.e.m. 2019:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
2017
2018
2019
1%
1%
1%
1%
1%
250
250
250
250
250
Totaal                                              1250
 
Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de heer Janssens ieder jaar € 940 blijft sparen. Als de heer Janssens 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 60.000 bedraagt, dient de heer Janssens € 4.800 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Janssens een bedrag van € 3.550 aan belastingen dient te betalen.
 
Voorbeeld 2
De heer Peeters is 58 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 43.000. Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
1%
1%
430
430
Totaal                              860
 
De heer Peeters spaart in 2015 en 2016 telkens nog een bedrag van € 940. Als de heer Peeters 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 45.500 bedraagt, dient de heer Peeters € 3.640 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Peeters uiteindelijk een bedrag van € 2.780 aan belastingen dient te betalen.
 
 
VRAGEN?  Neem contact op met onze commerciŽle medewerkers op +32 3 241 09 99 of e-mail naar trading@dierickxleys.be.
 
N.B.: Pensioensparen kan niet in hetzelfde jaar samengaan met de verwerving van werkgeversaandelen volgens de wet Monory-bis.
TOP Pensioensparen voor zelfstandigen


Voor zelfstandigen kan het fiscaal-vriendelijk pensioensparen via Interbeurs Hermes ontoereikend zijn. Een Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) is dan ook aangewezen.
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Amonis , ťťn van de grootste O.F.P.'s (*) voor zelfstandigen van het land en specialist in deze materie.

Voor meer informatie kan u terecht bij de pensioenadviseurs van Amonis op het nummer 0800 96 119. Kijk zeker ook op de website: www.amonis.be .

(*) organisme voor de financiering van pensioenen

TOP Jaarverslag
Het jaarverslag is te uwer beschikking in pdf-formaat.
DOWNLOAD "Jaarverslag 2016"
DOWNLOAD "Halfjaarverslag 2017"
TOP KIID & Prospectus
De prospectus is te uwer beschikking in pdf-formaat.
"KIID"
/DLA/Pensioensparen/ProspectusVereenvoudigd_N.pdf DOWNLOAD "Vereenvoudigde prospectus"
DOWNLOAD "Volledige prospectus"
TOP Automatische opdracht pensioensparen
Voor wie vaak vergeet om jaarlijks aan pensioensparen te doen, bieden we nu de mogelijkheid aan om een permanente pensioenspaaropdracht aan te vragen.
Op die manier zal u jaarlijks telkens op de 2de woensdag van april voor de maximaal toegelaten premie intekenen.
De premie debiteren we automatisch van uw gewone rekening-courant.
Wie steeds wacht tot het jaareinde stapt vaak in op de duurste moment van het jaar wegens het fenomeen van de zogenaamde 'eindejaarsrally'.
TOP Disclaimers
De informatie in deze rubriek is opgesteld door Dierickx, Leys & Cie Private Bank, die optreedt als financiŽle dienst en promotor van het betreffende fonds.
Deze publicatie bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. Het fonds vermeld in deze publicatie is niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiŽle draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. De cliŽnt dient de KIID (essentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis ter beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nement. Aanvullende informatie is te verkrijgen op +32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor de financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

TOP Netto inventariswaarde
Interbeurs Hermes PensioenFonds
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
14-02-2018: 187,52 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,6%  14 315 333 
 Obl variabele rente  0,3%  114 244 
 Aandelen  63,1%  25 345 719 
 Rek courant  1,0%  419 119 
 Totaal in EUR   100,0%  40 194 414   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      412 049   0   32 778 516   33 190 565   82,6% 
 USD   0,8127   6 554   0   4 982 655   4 054 979   10,1% 
 NOK   0,1037   15 163   0   3 758 750   391 166   1,0% 
 CHF   0,8662   97   0   675 360   585 047   1,5% 
 SEK   0,1003   315   0   10 636 500   1 066 979   2,7% 
 GBP   1,1312   0   0   800 550   905 622   2,3% 
 SGD   0,6151   91   0   0   56   0,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  419 119  39 775 295  40 194 414 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,0%  1 266 651 
 Transport/Vervoer  7,4%  1 878 675 
 Bouw  2,6%  647 202 
 Distributie  2,4%  606 031 
 Media  3,1%  788 374 
 Agricultuur  4,2%  1 057 535 
 Voeding  4,4%  1 103 513 
 Consumptie/Luxe  3,6%  900 362 
 Farmacie/Medical  4,4%  1 114 959 
 Diensten  1,4%  356 040 
 Holdings  24,6%  6 241 174 
 Financieel  10,8%  2 727 568 
 Vastgoed  6,7%  1 700 435 
 Industrie  2,2%  551 460 
 Technologie  8,6%  2 175 512 
 Nutssector  1,7%  430 650 
 Telecomoperatoren  1,9%  482 850 
 Staal/Non-ferro  2,0%  507 026 
 Vastgoedfonds  3,2%  809 700 
 Totaal in EUR   100,0%  25 345 719   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 102,74% EUR 513 700 7 500 521 200 21/02/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 102% EUR 255 000 7 379 262 379 21/02/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 105,03% EUR 262 575 6 051 268 626 21/02/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 106,32% EUR 212 640 3 376 216 016 20/02/18
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,95% EUR 308 850 8 236 317 086 14/02/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,2% 500 000 98,94% EUR 494 700 3 781 498 481 20/02/18
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500 000 103,47% EUR 517 350 2 358 519 708 20/02/18
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 100,52% EUR 402 080 4 942 407 022 21/02/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400 000 100,95% EUR 403 800 3 503 407 303 20/02/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200 000 105,9% EUR 211 800 1 093 212 893 21/02/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 500 000 99,36% EUR 496 800 3 716 500 516 20/02/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 104,51% EUR 313 530 481 314 011 20/02/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400 000 104,73% EUR 418 920 7 233 426 153 21/02/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 99,83% EUR 399 320 4 685 404 005 21/02/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400 000 100,83% EUR 403 320 5 096 408 416 20/02/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500 000 104,98% EUR 524 900 7 425 532 325 21/02/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 101,46% EUR 117 694 1 433 119 127 20/02/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500 000 97,85% EUR 489 250 2 741 491 991 20/02/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500 000 104,33% EUR 521 650 6 688 528 338 20/02/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500 000 102,62% EUR 513 100 8 356 521 456 20/02/18
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1 000 000 101,65% EUR 1 016 500 3 759 1 020 259 21/02/18
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500 000 110,67% EUR 553 350 5 286 558 636 21/02/18
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500 000 102% EUR 510 000 2 349 512 349 14/02/18
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500 000 113,74% EUR 568 700 6 108 574 808 21/02/18
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 900 000 115,94% EUR 1 043 460 10 783 1 054 243 21/02/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 106,8% EUR 213 600 1 978 215 578 20/02/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 105,32% EUR 473 940 5 508 479 448 21/02/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 103,16% EUR 361 060 7 581 368 641 20/02/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 109,53% EUR 273 825 969 274 794 21/02/18
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 103,64% EUR 192 770 2 142 194 913 21/02/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,84% EUR 311 520 5 310 316 830 20/02/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500 000 101,3% EUR 506 500 2 736 509 236 21/02/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 450 000 97,08% USD 436 860 4 290 358 545 20/02/18
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100 000 104,59% EUR 113 425 819 114 244 21/02/18
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 4 000 109,09 USD 436 360   354 651 21/02/18
SOLVAY 2,3% 8 000 114 EUR 912 000   912 000 21/02/18
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 6 000 74,15 EUR 444 900   444 900 21/02/18
CONTINENTAL 1,7% 3 000 230,8 EUR 692 400   692 400 21/02/18
RYANAIR HOLDINGS 1,8% 45 000 16,475 EUR 741 375   741 375 20/02/18
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,6% 20 651 31,34 EUR 647 202   647 202 21/02/18
 Aandelen Distributie
AHOLD DELHAIZE 0,3% 5 750 17,63 EUR 101 372   101 372 21/02/18
CVS HEALTH CORP 0,6% 4 000 68,76 USD 275 040   223 539 21/02/18
DIETEREN 0,7% 8 000 35,14 EUR 281 120   281 120 21/02/18
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,6% 10 846 60,88 EUR 660 304   660 304 21/02/18
WALT DISNEY CORP. 0,3% 1 500 105,05 USD 157 575   128 069 21/02/18
 Aandelen Agricultuur
MARINE HARVEST 1,0% 25 000 150,35 NOK 3 758 750   389 594 21/02/18
SIPEF 1,7% 10 636 62,8 EUR 667 941   667 941 21/02/18
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4 000 22,55 EUR 90 200   90 200 21/02/18
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 5 000 85,67 EUR 428 350   428 350 21/02/18
NESTLE SA 1,5% 9 000 75,04 CHF 675 360   584 963 21/02/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,2% 21 750 21,35 EUR 464 363   464 363 21/02/18
VAN DE VELDE 1,1% 10 000 43,6 EUR 436 000   436 000 21/02/18
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,4% 6 750 100,35 USD 677 362   550 526 21/02/18
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3 000 129,91 USD 389 730   316 753 21/02/18
MERCK KGAA 0,6% 3 000 82,56 EUR 247 680   247 680 21/02/18
 Aandelen Diensten
RANDSTAD HOLDING 0,9% 6 000 59,34 EUR 356 040   356 040 21/02/18
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,3% 9 000 147 EUR 1 323 000   1 323 000 21/02/18
BREDERODE 2,5% 19 974 49,95 EUR 997 701   997 701 21/02/18
EXOR NV 1,5% 10 000 61,2 EUR 612 000   612 000 21/02/18
GIMV 1,9% 15 000 50,9 EUR 763 500   763 500 21/02/18
INVESTOR B 1,8% 20 000 367,7 SEK 7 354 000   737 680 21/02/18
JARDINE STRATEGIC 1,1% 14 000 38,08 USD 533 120   433 293 20/02/18
SOFINA 3,4% 10 000 137,4 EUR 1 374 000   1 374 000 21/02/18
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,1% 20 000 41,63 EUR 832 600   832 600 21/02/18
ALLIANZ SE-REG 1,9% 4 000 192,28 EUR 769 120   769 120 21/02/18
INTRUM JUSTITIA AB 0,8% 13 000 252,5 SEK 3 282 500   329 268 21/02/18
KBC ANCORA 0,0% 344 52,85 EUR 18 180   18 180 21/02/18
KBC GROEP 0,6% 3 500 73,4 EUR 256 900   256 900 21/02/18
NATIONALE BANK 1,3% 175 2 980 EUR 521 500   521 500 21/02/18
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,8% 10 000 40,5 USD 405 000   329 164 21/02/18
BUWOG AG 2,4% 33 750 28,82 EUR 972 675   972 675 21/02/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,0% 150 000 2,349 GBP 352 350   398 596 21/02/18
 Aandelen Industrie
BPOST 1,4% 19 500 28,28 EUR 551 460   551 460 21/02/18
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,2% 1 000 1 111,34 USD 1 111 340   903 241 21/02/18
APPLE COMPUTER 1,1% 3 250 171,07 USD 555 978   451 871 21/02/18
CAPGEMINI 2,0% 8 000 102,55 EUR 820 400   820 400 21/02/18
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,1% 9 000 47,85 EUR 430 650   430 650 21/02/18
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,2% 18 500 26,1 EUR 482 850   482 850 21/02/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,3% 30 000 14,94 GBP 448 200   507 026 21/02/18
 Aandelen Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,0% 5 750 72,4 EUR 416 300   416 300 21/02/18
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 1,0% 7 000 56,2 EUR 393 400   393 400 21/02/18
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website