http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

   Beschrijving gemeenschappelijk beleggingsfonds

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiŽle instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Voor een compleet overzicht van de risico's van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 3%
0% bij Dierickx Leys Effectenbank NV
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Lopende kosten 1,72% Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Pensioensparen via Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Spaar € 960 in 2018 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!
 
ALGEMEEN  Het pensioensparen via Interbeurs Hermes Pensioenfonds vormt een onderdeel van de zogenaamde derde pijler van de pensioenopbouw. Het is een vrijwillige vorm van pensioenopbouw met interessante fiscale voordelen.
 
VOOR WIE?  Iedere Belgische rijksinwoner of inwoner van de EER vanaf het jaar waarin hij 18 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij 64 jaar wordt.
 
BEDRAG  In 2018 maximaal € 960 of € 1.230.
Vanaf 30 maart 2018 kan u als particuliere belegger die aan pensioensparen doet elk jaar kiezen tussen twee plafonds: ofwel spaart u maximaal 960 euro per jaar met een belastingvoordeel van 30% (maximaal 288 euro), ofwel spaart u tot 1.230 euro per jaar met een belastingvoordeel van 25% (maximaal 307,50 euro). Een contract loopt minstens 10 jaar.
 
FISCAAL VOORDEEL  Fiscaal addertje onder het gras: indien u een bedrag tussen 960 euro en 1.230 euro stort, valt u automatisch onder het tarief van 25%. Indien u meer dan 960 euro stort, maar minder dan 1.152 euro, riskeert u hierdoor minder fiscaal voordeel te hebben dan iemand die exact 960 euro stort. Indien u meer dan 960 euro wenst opzij te zetten, moet u dus minstens 1.152 euro storten om niet fiscaal afgestraft te worden.

Indien u jaarlijks 1.230 euro stort, spaart u meer voor uw pensioen, maar wel aan een lager fiscaal rendement. De eindbelasting op de stortingen blijft immers dezelfde, ongeacht welk belastingvoordeel u genoot.

We raden u aan om ofwel maximaal 960 euro, ofwel het maximumbedrag van 1230 euro te sparen. Bedragen tussen de twee maxima zijn niet zinvol.

Pensioensparen is dus voor iedereen met een beroepsinkomen een absolute aanrader. Het fiscaal attest wordt rond februari-maart van het volgende jaar opgestuurd en moet u bij uw aangifte voegen. Het fonds ontvangt zijn coupons zonder Belgische roerende voorheffing.
 
BELEGGINGSPOLITIEK  De beleggingspolitiek is voor een groot deel wettelijk geregeld:
Maximum 75% obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
Maximum 75% aandelen. Binnen dze categorie gelden volgende regels:
Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisatie van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisatie van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.
Maximum 10% cash.
Minimum 80% in euro.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.

HOE SPAREN?  Stort € 960 op rekening BE92-2200-0018-3023 van Dierickx, Leys & Cie met vermelding van het pensioenspaarnummer of open eerst een nieuwe pensioenspaarrekening indien nodig. Tegoeden gespaard op andere pensioenspaarrekeningen kan u makkelijk overdragen . Wij leveren u hiervoor graag de nodige bijstand.
 
 
FISCAAL
  Tijdstip van opname kapitaal Moment van belasting Tarief Belastbare basis
Stortingen t.e.m. 1991 Stortingen vanaf 1992
Algemene regel Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vůůr de leeftijd van 55 jaar) Op 60 jaar 8%


Kapitalisatie aan 6,25%Kapitalisatie aan 4,75%
Uitzonderingen a) Contract afgesloten nŠ de leeftijd van 55 jaar:    
- Uitkering 10 jaar na afsluiting contract Na 10 jaar 8%
- Uitkering vroeger Bij uitkering 33%
b) Contract afgesloten vůůr de leeftijd van 55 jaar:
- opname vůůr 60 jaar en;
- contract loopt minimaal 10 jaar en;
- minimaal 5 stortingen en;
- iedere storting is ten minste 5 jaar is belegd en;
- pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;
- toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.
Bij uitkering 8%
c) Overlijden Bij overlijden 8%
d) In alle andere omstandigheden Bij uitkering Progressief tarief*
33%
* 33% op de stortingen vanaf 1992, progressief tarief op de stortingen vůůr 1992.
 
Indien u voor uw 55ste start met pensioensparen, leveren de stortingen na de definitieve taxatie op 60 jaar, tot en met het jaar waarin u 64 wordt, een belastingvermindering op zonder dat u er op belast wordt!
 
Berekening eindbedrag
De te betalen eindbelasting wordt niet berekend op basis van het kapitaal dat werkelijk bij elkaar werd gespaard, maar wel op een fictief kapitaal.
De fiscus gaat ervan uit dat alle stortingen t.e.m. 1991 jaarlijks een rendement hebben opgebracht van 6,25% en alle stortingen vanaf 1992 een rendement van 4,75%.
De eindbelasting wordt geheven op de initieel gestorte bedragen, opgerent aan het kapitalisatiepercentage. Ter voldoening van deze eindbelasting verkoopt de bank fracties, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
 
Vervroegde heffing
Gedurende 5 jaar (van 2015 tot en met 2019) wordt 1% belasting per jaar vervroegd ingehouden voor de contracten die zijn afgesloten vůůr 1 januari 2015. Deze vervroegde ingehouden belasting wordt verrekend met de belasting die op 60-jarige leeftijd (of op andere tijdstippen zoals hierboven beschreven) is verschuldigd. De belastbare basis voor deze vervroegde inhoudingen is het spaartegoed op 31 december 2014.
 
Voorbeeld 1
De heer Janssens is 45 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 25.000.
Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats vanaf 2015 t.e.m. 2019:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
2017
2018
2019
1%
1%
1%
1%
1%
250
250
250
250
250
Totaal                                              1250
 
Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de heer Janssens ieder jaar € 940 blijft sparen. Als de heer Janssens 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 60.000 bedraagt, dient de heer Janssens € 4.800 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Janssens een bedrag van € 3.550 aan belastingen dient te betalen.
 
Voorbeeld 2
De heer Peeters is 58 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 43.000. Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
1%
1%
430
430
Totaal                              860
 
De heer Peeters spaart in 2015 en 2016 telkens nog een bedrag van € 940. Als de heer Peeters 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 45.500 bedraagt, dient de heer Peeters € 3.640 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Peeters uiteindelijk een bedrag van € 2.780 aan belastingen dient te betalen.
 
 
VRAGEN?  Neem contact op met onze commerciŽle medewerkers op +32 3 241 09 99 of e-mail naar trading@dierickxleys.be.
 
N.B.: Pensioensparen kan niet in hetzelfde jaar samengaan met de verwerving van werkgeversaandelen volgens de wet Monory-bis.

TOP Jaarverslag
Het jaarverslag is te uwer beschikking in pdf-formaat.
DOWNLOAD "Jaarverslag 2016"
DOWNLOAD "Halfjaarverslag 2017"
TOP KIID & Prospectus
De prospectus is te uwer beschikking in pdf-formaat.
"KIID"
DOWNLOAD "Volledige prospectus"
TOP Automatische opdracht pensioensparen
Voor wie vaak vergeet om jaarlijks aan pensioensparen te doen, bieden we nu de mogelijkheid aan om een permanente pensioenspaaropdracht aan te vragen.
Op die manier zal u jaarlijks telkens op de 2de woensdag van april voor de maximaal toegelaten premie intekenen.
De premie debiteren we automatisch van uw gewone rekening-courant.
Wie steeds wacht tot het jaareinde stapt vaak in op de duurste moment van het jaar wegens het fenomeen van de zogenaamde 'eindejaarsrally'.
TOP Disclaimers
De informatie in deze rubriek is opgesteld door Dierickx, Leys & Cie Private Bank, die optreedt als financiŽle dienst en promotor van het betreffende fonds.
Deze publicatie bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. Het fonds vermeld in deze publicatie is niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiŽle draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. De cliŽnt dient de KIID (essentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis ter beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nement. Aanvullende informatie is te verkrijgen op +32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor de financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

TOP Netto inventariswaarde
Interbeurs Hermes PensioenFonds
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
25-04-2018: 186,23 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  36,1%  14 334 785 
 Obl variabele rente  0,3%  114 227 
 Aandelen  60,7%  24 084 051 
 Rek courant  2,8%  1 121 995 
 Totaal in EUR   100,0%  39 655 058   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      1 074 530   0   30 978 976   32 053 506   80,8% 
 USD   0,8255   18 724   0   5 170 477   4 283 685   10,8% 
 NOK   0,1034   63 913   0   4 460 000   467 773   1,2% 
 CHF   0,8358   13 844   0   687 960   586 533   1,5% 
 SEK   0,0958   315   0   13 456 800   1 288 990   3,3% 
 GBP   1,1513   11 937   0   834 510   974 515   2,5% 
 SGD   0,6216   91   0   0   56   0,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  1 121 995  38 533 063  39 655 058 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  6,7%  1 618 223 
 Transport/Vervoer  7,6%  1 836 300 
 Distributie  2,6%  621 703 
 Media  4,4%  1 059 079 
 Agricultuur  4,6%  1 099 324 
 Voeding  5,1%  1 222 733 
 Consumptie/Luxe  1,4%  339 000 
 Farmacie/Medical  4,6%  1 097 505 
 Diensten  1,3%  315 600 
 Holdings  26,2%  6 320 723 
 Financieel  12,5%  3 004 084 
 Vastgoed  3,1%  753 367 
 Industrie  1,5%  355 290 
 Technologie  8,9%  2 154 835 
 Nutssector  1,9%  468 900 
 Telecomoperatoren  1,9%  466 385 
 Staal/Non-ferro  2,2%  530 588 
 Vastgoedfonds  3,4%  820 412 
 Totaal in EUR   100,0%  24 084 051   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 101,9% EUR 509 500 9 118 518 618 26/04/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 100,77% EUR 251 925 9 483 261 408 26/04/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 104,36% EUR 260 900 7 723 268 623 26/04/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 104,82% EUR 209 640 4 714 214 354 25/04/18
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,6% EUR 307 800 789 308 589 25/04/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,3% 500 000 99,26% EUR 496 300 4 816 501 116 25/04/18
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500 000 103,15% EUR 515 750 3 329 519 079 25/04/18
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 100,7% EUR 402 800 474 403 274 26/04/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400 000 100,96% EUR 403 840 5 814 409 654 25/04/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200 000 104,5% EUR 209 000 1 999 210 999 26/04/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500 000 99,98% EUR 499 900 5 226 505 126 25/04/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 104,1% EUR 312 300 1 646 313 946 25/04/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400 000 104,58% EUR 418 320 8 959 427 279 26/04/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 99,88% EUR 399 520 548 400 068 26/04/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400 000 100,82% EUR 403 280 132 403 412 25/04/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500 000 105,11% EUR 525 550 9 151 534 701 26/04/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 100,94% EUR 117 090 1 984 119 074 25/04/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500 000 98,68% EUR 493 400 5 244 498 644 25/04/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500 000 104,12% EUR 520 600 8 199 528 799 25/04/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500 000 102,75% EUR 513 750 10 514 524 264 25/04/18
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1 000 000 102,44% EUR 1 024 400 4 725 1 029 125 26/04/18
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500 000 110,07% EUR 550 350 7 551 557 901 26/04/18
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500 000 103,03% EUR 515 150 2 953 518 103 25/04/18
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500 000 113,97% EUR 569 850 7 679 577 529 25/04/18
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,7% 900 000 115,42% EUR 1 038 780 15 405 1 054 185 26/04/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 106,6% EUR 213 200 2 798 215 998 25/04/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 104,98% EUR 472 410 7 071 479 481 26/04/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 102,78% EUR 359 730 9 318 369 048 25/04/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 109,09% EUR 272 725 2 215 274 940 26/04/18
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 103,76% EUR 192 994 3 019 196 012 26/04/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,41% EUR 310 230 6 539 316 769 25/04/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500 000 101,92% EUR 509 600 4 570 514 170 26/04/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 450 000 96,8% USD 435 600 1 100 360 496 25/04/18
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100 000 104,41% EUR 113 166 1 062 114 227 26/04/18
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 4 000 106,7 USD 426 800   352 323 26/04/18
SOLVAY 2,3% 8 000 115,55 EUR 924 400   924 400 26/04/18
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,9% 10 000 34,15 EUR 341 500   341 500 26/04/18
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,2% 6 000 78,95 EUR 473 700   473 700 26/04/18
CONTINENTAL 1,7% 3 000 223,5 EUR 670 500   670 500 26/04/18
RYANAIR HOLDINGS 1,7% 45 000 15,38 EUR 692 100   692 100 26/04/18
 Aandelen Distributie
AHOLD DELHAIZE 0,3% 5 750 19,936 EUR 114 632   114 632 26/04/18
CVS HEALTH CORP 0,6% 4 000 69,01 USD 276 040   227 871 26/04/18
DIETEREN 0,7% 8 000 34,9 EUR 279 200   279 200 26/04/18
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,6% 10 846 59,66 EUR 647 072   647 072 26/04/18
WALT DISNEY CORP. 1,0% 5 000 99,82 USD 499 100   412 007 26/04/18
 Aandelen Agricultuur
MARINE HARVEST 1,2% 25 000 178,4 NOK 4 460 000   461 164 26/04/18
SIPEF 1,6% 10 636 60 EUR 638 160   638 160 26/04/18
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4 000 22,55 EUR 90 200   90 200 26/04/18
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 6 500 85,78 EUR 557 570   557 570 26/04/18
NESTLE SA 1,4% 9 000 76,44 CHF 687 960   574 963 26/04/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
VAN DE VELDE 0,9% 10 000 33,9 EUR 339 000   339 000 26/04/18
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,3% 6 750 95,51 USD 644 692   532 194 26/04/18
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3 000 128,67 USD 386 010   318 651 26/04/18
MERCK KGAA 0,6% 3 000 82,22 EUR 246 660   246 660 26/04/18
 Aandelen Diensten
RANDSTAD 0,8% 6 000 52,6 EUR 315 600   315 600 26/04/18
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,4% 9 000 148,2 EUR 1 333 800   1 333 800 26/04/18
BREDERODE 2,6% 19 974 51,1 EUR 1 020 671   1 020 671 26/04/18
EXOR NV 1,6% 10 000 62,5 EUR 625 000   625 000 26/04/18
GIMV 1,9% 15 000 49 EUR 735 000   735 000 26/04/18
INVESTOR B 1,8% 20 000 379,8 SEK 7 596 000   727 583 26/04/18
JARDINE STRATEGIC 1,1% 14 000 38,13 USD 533 820   440 668 25/04/18
SOFINA 3,6% 10 000 143,8 EUR 1 438 000   1 438 000 26/04/18
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,2% 20 000 44,04 EUR 880 800   880 800 26/04/18
ALLIANZ SE-REG 2,0% 4 000 195,16 EUR 780 640   780 640 26/04/18
INTRUM JUSTITIA AB 1,4% 24 000 244,2 SEK 5 860 800   561 377 26/04/18
KBC ANCORA 0,0% 344 50,05 EUR 17 217   17 217 26/04/18
KBC GROEP 0,6% 3 500 72,8 EUR 254 800   254 800 26/04/18
NATIONALE BANK 1,3% 175 2 910 EUR 509 250   509 250 26/04/18
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,8% 10 000 39,15 USD 391 500   323 183 26/04/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,1% 150 000 2,491 GBP 373 650   430 183 26/04/18
 Aandelen Industrie
BPOST 0,9% 19 500 18,22 EUR 355 290   355 290 26/04/18
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,2% 1 000 1 043,6595 USD 1 043 660   861 541 26/04/18
APPLE COMPUTER 1,1% 3 250 163,74 USD 532 155   439 294 26/04/18
CAPGEMINI 2,2% 8 000 106,75 EUR 854 000   854 000 26/04/18
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,2% 9 000 52,1 EUR 468 900   468 900 26/04/18
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,2% 18 500 25,21 EUR 466 385   466 385 26/04/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,3% 30 000 15,362 GBP 460 860   530 588 26/04/18
 Aandelen Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,0% 5 750 72,4 EUR 416 300   416 300 26/04/18
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 1,0% 7 000 57 EUR 399 000   399 000 26/04/18
retail estates insch.recht cp.nr.25 0,0% 5 750 0,889 EUR 5 112   5 112 20/04/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
XS1405816312 500000 ALIMEN.COUCHE-T.16-26 1,875% 06/05 2018-04-14
BE0003810273 18500 PROXIMUS SA (BR) 2018-04-25
NL0011794037 5750 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (AS) 2018-04-13
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website