http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

   Beschrijving gemeenschappelijk beleggingsfonds

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiŽle instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Voor een compleet overzicht van de risico's van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 3%
0% bij Dierickx Leys Effectenbank NV
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Lopende kosten 1,72% Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Pensioensparen via Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Spaar € 940 in 2017 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!
 
ALGEMEEN  Het pensioensparen via Interbeurs Hermes Pensioenfonds vormt een onderdeel van de zogenaamde derde pijler van de pensioenopbouw. Het is een vrijwillige vorm van pensioenopbouw met interessante fiscale voordelen.
 
VOOR WIE?  Iedere Belgische rijksinwoner of inwoner van de EER vanaf het jaar waarin hij 18 jaar wordt tot en met het jaar waarin hij 64 jaar wordt.
 
BEDRAG  In 2017 maximaal € 940.
Een contract loopt minstens 10 jaar.
 
FISCAAL VOORDEEL  Een belastingvermindering van 30% op het gespaarde bedrag op de inkomsten van 2016. Wie voor het maximumbedrag spaart krijgt € 282 belastingvoordeel!
Pensioensparen is dus voor iedereen met een beroepsinkomen een absolute aanrader. Het fiscaal attest wordt rond februari-maart van het volgende jaar opgestuurd en moet u bij uw aangifte voegen.
Het fonds ontvangt zijn coupons zonder Belgische roerende voorheffing.
 
BELEGGINGSPOLITIEK  De beleggingspolitiek is voor een groot deel wettelijk geregeld:
Maximum 75% obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
Maximum 75% aandelen. Binnen dze categorie gelden volgende regels:
Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisatie van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisatie van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.
Maximum 10% cash.
Minimum 80% in euro.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.

HOE SPAREN?  Stort € 940 op rekening BE92-2200-0018-3023 van Dierickx, Leys & Cie met vermelding van het pensioenspaarnummer of open eerst een nieuwe pensioenspaarrekening indien nodig. Tegoeden gespaard op andere pensioenspaarrekeningen kan u makkelijk overdragen . Wij leveren u hiervoor graag de nodige bijstand.
 
 
FISCAAL
  Tijdstip van opname kapitaal Moment van belasting Tarief Belastbare basis
Stortingen t.e.m. 1991 Stortingen vanaf 1992
Algemene regel Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vůůr de leeftijd van 55 jaar) Op 60 jaar 8%


Kapitalisatie aan 6,25%Kapitalisatie aan 4,75%
Uitzonderingen a) Contract afgesloten nŠ de leeftijd van 55 jaar:    
- Uitkering 10 jaar na afsluiting contract Na 10 jaar 8%
- Uitkering vroeger Bij uitkering 33%
b) Contract afgesloten vůůr de leeftijd van 55 jaar:
- opname vůůr 60 jaar en;
- contract loopt minimaal 10 jaar en;
- minimaal 5 stortingen en;
- iedere storting is ten minste 5 jaar is belegd en;
- pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;
- toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.
Bij uitkering 8%
c) Overlijden Bij overlijden 8%
d) In alle andere omstandigheden Bij uitkering Progressief tarief*
33%
* 33% op de stortingen vanaf 1992, progressief tarief op de stortingen vůůr 1992.
 
Indien u voor uw 55ste start met pensioensparen, leveren de stortingen na de definitieve taxatie op 60 jaar, tot en met het jaar waarin u 64 wordt, een belastingvermindering op zonder dat u er op belast wordt!
 
Berekening eindbedrag
De te betalen eindbelasting wordt niet berekend op basis van het kapitaal dat werkelijk bij elkaar werd gespaard, maar wel op een fictief kapitaal.
De fiscus gaat ervan uit dat alle stortingen t.e.m. 1991 jaarlijks een rendement hebben opgebracht van 6,25% en alle stortingen vanaf 1992 een rendement van 4,75%.
De eindbelasting wordt geheven op de initieel gestorte bedragen, opgerent aan het kapitalisatiepercentage. Ter voldoening van deze eindbelasting verkoopt de bank fracties, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
 
Vervroegde heffing
Gedurende 5 jaar (van 2015 tot en met 2019) wordt 1% belasting per jaar vervroegd ingehouden voor de contracten die zijn afgesloten vůůr 1 januari 2015. Deze vervroegde ingehouden belasting wordt verrekend met de belasting die op 60-jarige leeftijd (of op andere tijdstippen zoals hierboven beschreven) is verschuldigd. De belastbare basis voor deze vervroegde inhoudingen is het spaartegoed op 31 december 2014.
 
Voorbeeld 1
De heer Janssens is 45 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 25.000.
Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats vanaf 2015 t.e.m. 2019:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
2017
2018
2019
1%
1%
1%
1%
1%
250
250
250
250
250
Totaal                                              1250
 
Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de heer Janssens ieder jaar € 940 blijft sparen. Als de heer Janssens 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 60.000 bedraagt, dient de heer Janssens € 4.800 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Janssens een bedrag van € 3.550 aan belastingen dient te betalen.
 
Voorbeeld 2
De heer Peeters is 58 jaar en de waarde van zijn pensioenspaarrekening bedraagt op 31 december 2014 € 43.000. Volgende vervroegde inhoudingen vinden plaats:
 
Jaar Inhouding Bedrag
2015
2016
1%
1%
430
430
Totaal                              860
 
De heer Peeters spaart in 2015 en 2016 telkens nog een bedrag van € 940. Als de heer Peeters 60 wordt, is de definitieve taks verschuldigd, zijnde 8% op basis van de gekapitaliseerde bedragen. Als we ervan uitgaan dat de belastbare basis € 45.500 bedraagt, dient de heer Peeters € 3.600 te betalen. Van dit bedrag wordt de vervroegde inhouding afgehouden, wat betekent dat de heer Peeters uiteindelijk een bedrag van € 2.740 aan belastingen dient te betalen.
 
 
VRAGEN?  Neem contact op met onze commerciŽle medewerkers op +32 (0)3 241 09 99 of e-mail naar trading@dierickx.be.
 
N.B.: Pensioensparen kan niet in hetzelfde jaar samengaan met de verwerving van werkgeversaandelen volgens de wet Monory-bis.


(*) organisme voor de financiering van pensioenen

TOP Jaarverslag
Het jaarverslag is te uwer beschikking in pdf-formaat.
DOWNLOAD "Jaarverslag 2016"
DOWNLOAD "Halfjaarverslag 2017"
TOP KIID & Prospectus
De prospectus is te uwer beschikking in pdf-formaat.
"KIID"
DOWNLOAD "Volledige prospectus"
TOP Automatische opdracht pensioensparen
Voor wie vaak vergeet om jaarlijks aan pensioensparen te doen, bieden we nu de mogelijkheid aan om een permanente pensioenspaaropdracht aan te vragen.
Op die manier zal u jaarlijks telkens op de 2de woensdag van april voor de maximaal toegelaten premie intekenen.
De premie debiteren we automatisch van uw gewone rekening-courant.
Wie steeds wacht tot het jaareinde stapt vaak in op de duurste moment van het jaar wegens het fenomeen van de zogenaamde 'eindejaarsrally'.
TOP Disclaimers
De informatie in deze rubriek is opgesteld door Dierickx, Leys & Cie Private Bank, die optreedt als financiŽle dienst en promotor van het betreffende fonds.
Deze publicatie bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. Het fonds vermeld in deze publicatie is niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiŽle draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. De cliŽnt dient de KIID (essentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis ter beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nement. Aanvullende informatie is te verkrijgen op +32 3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor de financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

TOP Netto inventariswaarde
Interbeurs Hermes PensioenFonds
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
06-12-2017: 189,15 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  36,9%  15 040 135 
 Obl variabele rente  0,3%  114 229 
 Fondsen  2,4%  964 850 
 Aandelen  59,8%  24 346 613 
 Rek courant  0,7%  266 595 
 Totaal in EUR   100,0%  40 732 422   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      13 625   0   33 627 322   33 640 947   82,6% 
 USD   0,8529   295 927   0   4 511 010   4 099 838   10,1% 
 NOK   0,1019   3 943   0   3 482 500   355 443   0,9% 
 CHF   0,8596   97   0   769 500   661 507   1,6% 
 SEK   0,1010   315   0   7 812 000   788 692   1,9% 
 CAD   0,6622   0   0   563 800   373 376   0,9% 
 GBP   1,1362   0   0   715 188   812 561   2,0% 
 SGD   0,6299   91   0   0   57   0,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  266 595  40 465 826  40 732 422 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,4%  1 308 207 
 Transport/Vervoer  7,7%  1 871 865 
 Bouw  2,6%  636 361 
 Distributie  1,9%  455 414 
 Media  3,1%  764 014 
 Agricultuur  4,1%  1 008 091 
 Voeding  5,1%  1 232 674 
 Consumptie/Luxe  5,7%  1 386 868 
 Farmacie/Medical  4,7%  1 136 845 
 Diensten  1,3%  312 240 
 Holdings  25,4%  6 187 303 
 Financieel  9,8%  2 396 060 
 Vastgoed  6,4%  1 563 733 
 Industrie  2,1%  500 175 
 Technologie  8,9%  2 156 165 
 Nutssector  1,8%  440 955 
 Telecomoperatoren  2,1%  520 312 
 Staal/Non-ferro  1,9%  469 330 
 Totaal in EUR   100,0%  24 346 613   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 104,33% EUR 521 650 5 676 527 326 12/12/17
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,6% 250 000 103,12% EUR 257 800 5 009 262 809 12/12/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 105,73% EUR 264 325 4 167 268 492 12/12/17
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 106,1% EUR 212 200 1 868 214 068 11/12/17
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 103,69% EUR 311 070 6 485 317 555 06/12/17
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,3% 500 000 101,63% EUR 508 150 2 614 510 764 11/12/17
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500 000 104,73% EUR 523 650 1 264 524 914 11/12/17
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 101,68% EUR 406 720 3 892 410 612 12/12/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400 000 102,81% EUR 411 240 1 011 412 251 11/12/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200 000 106% EUR 212 000 72 212 072 12/12/17
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 500 000 101,23% EUR 506 150 2 014 508 164 11/12/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 105,63% EUR 316 890 5 918 322 808 11/12/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400 000 106,46% EUR 425 840 5 288 431 128 12/12/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 99,48% EUR 397 920 3 712 401 632 12/12/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400 000 102,53% EUR 410 120 3 929 414 049 11/12/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500 000 106,22% EUR 531 100 5 479 536 579 12/12/17
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 101,9% EUR 118 204 813 119 017 11/12/17
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500 000 99,48% EUR 497 400   497 400 12/12/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500 000 105,38% EUR 526 900 4 986 531 886 11/12/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500 000 103,07% EUR 515 350 5 925 521 275 11/12/17
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1 000 000 104,66% EUR 1 046 600 2 670 1 049 270 12/12/17
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500 000 112,1% EUR 560 500 2 733 563 233 12/12/17
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500 000 105,61% EUR 528 050 1 668 529 718 06/12/17
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500 000 117,17% EUR 585 850 4 338 590 188 06/12/17
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 900 000 117,95% EUR 1 061 550 5 575 1 067 125 12/12/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 108,99% EUR 217 980 1 054 219 034 11/12/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 106,7% EUR 480 150 3 747 483 897 12/12/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 103,68% EUR 362 880 5 624 368 504 11/12/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 110,96% EUR 277 400 6 784 284 184 12/12/17
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 104,92% EUR 195 151 1 155 196 306 12/12/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,26% EUR 312 780 3 924 316 704 11/12/17
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,3% 500 000 100,73% EUR 503 650 20 236 523 886 06/12/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500 000 104,26% EUR 521 300 670 521 970 12/12/17
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 450 000 98,82% USD 444 690 2 392 381 317 11/12/17
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100 000 105,2% EUR 113 686 543 114 229 12/12/17
 Fondsen
COFINIMMO GVV 0,6% 2 074 110,1 EUR 228 347   228 347 12/12/17
RETAIL ESTATES GVV 1,0% 5 750 73,67 EUR 423 602   423 602 12/12/17
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7 000 44,7 EUR 312 900   312 900 12/12/17
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 4 000 106,99 USD 427 960   365 007 12/12/17
SOLVAY 2,3% 8 000 117,9 EUR 943 200   943 200 12/12/17
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 6 000 73,24 EUR 439 440   439 440 11/12/17
CONTINENTAL 1,6% 3 000 223,975 EUR 671 925   671 925 12/12/17
RYANAIR HOLDINGS 1,9% 45 000 16,9 EUR 760 500   760 500 11/12/17
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,6% 20 651 30,815 EUR 636 361   636 361 12/12/17
 Aandelen Distributie
AHOLD DELHAIZE 0,3% 5 750 18,805 EUR 108 129   108 129 12/12/17
CVS HEALTH CORP 0,6% 4 000 72,85 USD 291 400   248 535 12/12/17
DIETEREN 0,2% 2 500 39,5 EUR 98 750   98 750 12/12/17
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 10 846 57,77 EUR 626 573   626 573 12/12/17
WALT DISNEY CORP. 0,3% 1 500 107,43 USD 161 145   137 441 12/12/17
 Aandelen Agricultuur
MARINE HARVEST 0,9% 25 000 139,3 NOK 3 482 500   355 041 12/12/17
SIPEF 1,6% 10 636 61,4 EUR 653 050   653 050 12/12/17
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4 000 24,1 EUR 96 400   96 400 12/12/17
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 5 000 94,97 EUR 474 850   474 850 12/12/17
NESTLE SA 1,6% 9 000 85,5 CHF 769 500   661 424 12/12/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,5% 25 910 23,265 EUR 602 796   602 796 12/12/17
HERMES INTERNATIONAL 0,8% 768 441,5 EUR 339 072   339 072 12/12/17
VAN DE VELDE 1,1% 10 000 44,5 EUR 445 000   445 000 12/12/17
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,2% 6 750 86,45 USD 583 538   497 699 12/12/17
JOHNSON & JOHNSON 0,9% 3 000 142,6 USD 427 800   364 871 12/12/17
MERCK KGAA 0,7% 3 000 91,425 EUR 274 275   274 275 12/12/17
 Aandelen Diensten
RANDSTAD HOLDING 0,8% 6 000 52,04 EUR 312 240   312 240 12/12/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,3% 9 000 148,15 EUR 1 333 350   1 333 350 12/12/17
BREDERODE 2,4% 19 974 48,6 EUR 970 736   970 736 12/12/17
EXOR NV 1,3% 10 000 52 EUR 520 000   520 000 12/12/17
GIMV 1,9% 15 000 50,79 EUR 761 850   761 850 12/12/17
INVESTOR B 1,9% 20 000 390,6 SEK 7 812 000   788 660 12/12/17
JARDINE STRATEGIC 1,2% 14 000 40,97 USD 573 580   489 207 11/12/17
SOFINA 3,2% 10 000 132,35 EUR 1 323 500   1 323 500 12/12/17
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,0% 20 000 41,65 EUR 833 000   833 000 12/12/17
ALLIANZ SE-REG 1,9% 4 000 197,451 EUR 789 804   789 804 12/12/17
KBC ANCORA 0,0% 344 52,4 EUR 18 026   18 026 12/12/17
KBC GROEP 0,6% 3 500 72,24 EUR 252 840   252 840 12/12/17
NATIONALE BANK 1,2% 175 2 870,8 EUR 502 390   502 390 12/12/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 10 000 56,38 CAD 563 800   373 376 12/12/17
BUWOG AG 2,1% 33 750 25,1 EUR 847 125   847 125 12/12/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,8% 150 000 2,014 GBP 302 100   343 231 12/12/17
 Aandelen Industrie
BPOST 1,2% 19 500 25,65 EUR 500 175   500 175 12/12/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,2% 1 000 1 040,48 USD 1 040 480   887 426 12/12/17
APPLE COMPUTER 1,2% 3 250 171,7 USD 558 025   475 940 12/12/17
CAPGEMINI 1,9% 8 000 99,1 EUR 792 800   792 800 12/12/17
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,1% 9 000 48,995 EUR 440 955   440 955 12/12/17
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,3% 18 500 28,125 EUR 520 312   520 312 12/12/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,2% 30 000 13,7696 GBP 413 088   469 330 12/12/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
CA1125851040 10000 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY 2017-11-29
BE0974268972 19500 BPOST NV (BR) 2017-12-07
US4781601046 3000 JOHNSON & JOHNSON CO (NY) 2017-11-27
NL0009434992 4000 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) 2017-12-04
US2546871060 1500 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) 2017-12-08
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website